Cyngor i ymestyn absenoldeb rhieni babanod cynamserol

537 diwrnod yn ôl

Cyngor Sir Caerfyrddin yw'r awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i roi absenoldeb ychwanegol gyda thâl i'w weithwyr os ydynt yn cael baban a gaiff ei eni'n gynnar.

Mae Bwrdd Gweithredol y Cyngor wedi cytuno i weithredu polisi newydd i gefnogi gweithwyr sy'n geni babi cyn neu'n ystod 37 wythnos, neu phan mae angen i'w babi aros yn yr ysbyty ar ôl genedigaeth tymor llawn.

Bydd gan y gweithwyr hawl i gael wythnos ychwanegol o absenoldeb gyda thâl am bob wythnos y mae eu babi a anwyd yn gynnar yn treulio yn yr ysbyty cyn ei ddyddiad geni disgwyliedig.

Bydd yr absenoldeb yn cael ei ychwanegu at ddiwedd cyfnod mamolaeth, mabwysiadu, cyfnod rhannu absenoldeb rhiant, cymorth mamolaeth ac absenoldeb tadolaeth y gweithiwr, ond bydd y tâl ar gael ymlaen llaw i gefnogi rhieni gyda threuliau sy'n gysylltiedig ag ymweliadau â'r ysbyty a chostau gofal plant ar gyfer brodyr a chwiorydd hŷn - tybir ei fod yn costio dros £2,000 i aros mewn uned gofal dwys newydd-anedig am gyfnod cyffredin.

Yn ogystal, bydd gweithwyr y mae eu babanod wedi gorfod aros yn yr ysbyty yn union ar ôl genedigaeth tymor llawn oherwydd salwch yn derbyn absenoldeb ychwanegol gyda thâl am hyd at bedair wythnos.

Mae'r polisi wedi cael ei groesawu gan staff, gan gynnwys Heidi Neil - swyddog Safonau Masnach a roddodd enedigaeth i'w merch Nancy ar ôl 24 wythnos yn 2017, gan dreulio 14 wythnos yn yr ysbyty yn cael gofal newyddenedigol acíwt.

"Mae hwn yn gam cadarnhaol iawn gan y Cyngor a fydd yn cael effaith enfawr ar lesiant rhieni," meddai. "Bydd yn lleihau ychydig ar y pwysau ariannol y mae teuluoedd â babanod yn yr NICU yn eu hwynebu a bydd yn rhoi sicrwydd iddynt o gefnogaeth eu cyflogwr. Yn ein hachos ni, pe na bai'r pryder am golli incwm yn bodoli, ni fyddem wedi gorfod poeni am ddychwelyd i'r gwaith tra bod Nancy angen triniaeth arbenigol barhaus, hyd yn oed ar ôl cael ei rhyddhau - rhywbeth sy'n digwydd yn aml pan mae baban yn cael ei eni'n rhy gynnar. Byddai hyn hefyd wedi rhoi'r 14 wythnos y treuliom yn yr ysbyty yn ôl i ni er mwyn treulio amser yr oeddem wedi bod mawr ei eisiau gyda'n baban. Dwi'n gobeithio y bydd cyflogwyr eraill yn gwneud yr un peth."

Yn y DU, mae 60,000 o fabanod yn cael eu geni'n gynnar bob blwyddyn, mae llawer ohonynt angen gofal newyddenedigol brys ar ôl yr enedigaeth ac mae'n debygol y byddant yn gorfod treulio cyfnod hirach yn yr ysbyty na babanod sy'n cael eu geni ar ôl tymor llawn.

Golyga hyn fod nifer o rieni yn gorfod aros wythnosau, neu fisoedd, cyn bod eu baban yn cael dod gartref er mwyn iddynt fwynhau'r hyn sydd ar ôl o'u habsenoldeb.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, Dirprwy Arweinydd a'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau Dynol: "Yn y flwyddyn ddiwethaf, roedd pum aelod o staff y cyngor wedi gorfod dechrau ar eu habsenoldeb mamolaeth yn fuan yn dilyn genedigaeth gynnar, ond gallai'r ffigwr hwn fod yn uwch.

"Mae'r polisi hwn yn cael ei weithredu i gefnogi staff yn ystod un o'r adegau mwyaf heriol ac anodd yn eu bywydau, ac i roi hyblygrwydd pan fo'u hangen arnynt y mwyaf.

"Wrth gwrs mae'n anodd iawn rhagfynegi genedigaeth gynnar, ond pan mae hyn yn digwydd byddwn yn cefnogi'n staff."