Buddsoddiad gan y Cyngor i ddefnyddio adeiladau unwaith eto

571 diwrnod yn ôl

Disgwylir i dros £200k o fuddsoddiad gan y Cyngor drawsnewid dau adeilad yn Rhydaman a sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion masnachol unwaith eto.

Bydd gwaith adnewyddu mawr yn cael ei wneud ar safle y 'Kings Diner' gynt yn Stryd y Parc ac ar Fanc Lloyds yn Stryd y Cei, yn sgil cael cymorth drwy Gronfa Ddatblygu Adfywio Rhydaman Cyngor Sir Caerfyrddin.

Gallai'r buddsoddiad yn y ddau adeilad, a fydd yn darparu lle cyflogaeth masnachol, greu dros 20 o swyddi.

Mae Cronfa Ddatblygu Adfywio Rhydaman yn darparu cymorth ariannol i godi neu adnewyddu adeiladau ar gyfer defnydd masnachol a'r prif nod yw creu capasiti ar gyfer cyflogaeth a bywiogi'r dref.

Mae'r rhaglen, a ariennir gan raglen gyfalaf y Cyngor, ar gael ar gyfer cynigion dan arweiniad datblygwyr a pherchen-feddianwyr sy'n dymuno adeiladu safleoedd newydd, neu ehangu neu adnewyddu safleoedd er mwyn creu capasiti ar gyfer swyddi ychwanegol.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: "Roeddem yn falch o allu cynnig y cymorth ariannol hwn fel rhan o'n hymrwymiad parhaus i ddatblygu economaidd a rhoi cymorth i fusnesau.  Bydd cyfleoedd fel y rhain yn helpu i hybu a chryfhau ein heconomi, sef un o nodau allweddol cynllun Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin y Bwrdd Gweithredol, yn ogystal â helpu i roi hwb i'r sir a chreu dyfodol mwy cynaliadwy."

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Yvette Pellegrotti -  YMPellegrotti@sirgar.gov.uk 01267 242429