The Body Shop yn cefnogi ymgyrch #PeriodPovertySirGâr

584 diwrnod yn ôl

Mae ymgyrch i fynd i'r afael â thlodi misglwyf yn Sir Gaerfyrddin wedi cael cymorth manwerthwr cenedlaethol mawr.

Mae The Body Shop yng Nghaerfyrddin wedi cytuno i ddarparu cynhyrchion misglwyf am ddim i sicrhau eu bod ar gael i ferched dros wyliau'r haf.

Lansiwyd prosiect #PeriodPovertySirGâr ym mis Ebrill gan Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin, gyda chymorth gwasanaeth ieuenctid ac adran addysg y Cyngor a chyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae bocsys o gynhyrchion misglwyf am ddim yn cael eu dosbarthu i bob un o'r 97 o ysgolion cynradd a'r 12 o ysgolion uwchradd ledled y sir, yn ogystal â cholegau, grwpiau ieuenctid a sefydliadau trydydd sector.

Os bydd y rhaglen brawf yn The Body Shop yn llwyddiannus, gallai gael ei estyn i fanwerthwyr eraill yn y sir hefyd.

Nod y prosiect yw sicrhau na fydd merched yn colli addysg oherwydd nad oes ganddynt eitemau misglwyf digonol yn ystod eu misglwyf, a newid ymagwedd pobl tuag at y misglwyf er mwyn iddo beidio â bod yn bwnc 'tabŵ'.

Dywedodd Abigail Williams, rheolwr The Body Shop: "Y rheswm roeddem ni eisiau ymuno a helpu gyda'r fenter hon yw ei bod yn brosiect mor dda ac angenrheidiol. Mae pob merch/menyw yn haeddu'r hawl i gael mynediad at y cynhyrchion hyn.

"Pan ddysgom ni am yr ystadegau bod 1 allan o 10 merch yn y DU heb fynediad at y cynhyrchion hyn, cawsom sioc ac roeddem eisiau gwneud rhywbeth i helpu. Ar ôl defnyddio Google gwelais erthyglau a'r dudalen Facebook am #PeriodPovertySirGâr ac roeddwn yn llawn edmygedd o'r hyn y mae'r merched wedi'i gyflawni eisoes yn yr ardal leol.
"Gan fod gwyliau'r ysgol yn agosáu, rydym yn hapus i ddarparu lle i'r merched ddod heb gael eu beirniadu, na chael trafferth na ffwdan i gael y cynhyrchion sydd eu hangen arnynt unrhyw adeg o'r flwyddyn."

Mae posteri a bathodynnau wedi'u cynhyrchu i godi ymwybyddiaeth, ynghyd ag ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol.

Os bydd merched yn gweld logo #PeriodPovertySirGâr ar ddrws toiled mae'n golygu bod cynhyrchion yno i'w defnyddio am ddim - dim trafferth, dim cwestiynau.

Dywedodd Amber Treharne a Freya Sperinck, aelodau Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin sy'n arwain y prosiect: "Rydym i gyd yn llawn cyffro bod The Body Shop yng Nghaerfyrddin yn gweithio ochr yn ochr â ni ar brosiect #PeriodPovertySirGâr! Mae'n anhygoel bod The Body Shop eisiau cadw ein bocs o gynhyrchion rhad ac am ddim a chyflenwad eitemau misglwyf yn y siop ar gyfer merched ifanc eu casglu, yn enwedig y tu allan i oriau ysgol. Mae hwn yn gam enfawr yn y cyfeiriad cywir o ran mynd i'r afael â thlodi misglwyf yn y sir."

Mae cyfanswm o 177,760 o gynhyrchion misglwyf wedi'u prynu i lenwi'r bocsys tlodi misglwyf; ac mae'r cyngor ieuenctid yn bwriadu lansio tudalen GoFundMe i helpu i ail-lenwi'r bocsys pan fydd angen.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, Dirprwy Arweinydd y Cyngor a Hyrwyddwr Tlodi Misglwyf Sir Gaerfyrddin:

"Hoffwn ddiolch i The Body Shop yng Nghaerfyrddin am ymuno â'n hymgyrch i helpu i fynd i'r afael â thlodi misglwyf.

"Mae'n anodd dychmygu'r effaith y gall hyn ei chael ar fywyd person ifanc, a chan fod y misglwyf yn parhau i fod yn bwnc tabŵ i lawer o bobl, mae'n ei gwneud hi'n hyd yn oed yn fwy anodd gofyn am help.

"Drwy godi ymwybyddiaeth, gallwn ddechrau cael pobl i siarad amdano, a'r gobaith yw y gallwn wneud gwahaniaeth."

Helpwch i godi ymwybyddiaeth a dangos eich cefnogaeth, ymunwch yn y sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio #PeriodPovertySirGâr