Prosiect Twristiaeth Llwybrau Celtaidd yn symud yn ei flaen

645 diwrnod yn ôl

Mae cynrychiolwyr o dros 40 o fusnesau a sefydliadau o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro wedi dod at ei gilydd i gael gwybod sut y gallan nhw fod yn rhan o brosiect twristiaeth newydd a chyffrous, sef 'Llwybrau Celtaidd'.

Mae Llwybrau Celtaidd yn brosiect partneriaeth rhwng Cynghorau Sir Ceredigion a Chaerfyrddin ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yng Nghymru a Chynghorau Sir Wicklow, Wexford a Waterford yn Iwerddon.

Mae'r prosiect gwerth €1.99m, sydd dan arweiniad Cyngor Sir Caerfyrddin, yn cael ei ariannu'n rhannol gan raglen Cydweithredu Iwerddon Cymru (2014-2020).

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Nod y prosiect Llwybrau Celtaidd yw annog ymwelwyr sy'n gyrru drwy bob un o'r cyrchfannau partner ar eu ffordd i gyrchfannau mwy poblogaidd i dreulio amser yn archwilio pob ardal a dychwelyd dro ar ôl tro.

"Mae cyfleoedd i roi hwb i economïau lleol pob ardal yn rhan flaenllaw o waith y prosiect."

Mae gwaith y prosiect hyd yn hyn wedi cael ei lywio gan ymchwil i gwsmeriaid a gweithdai gan gynnwys archwiliad o asedau naturiol a diwylliannol pob cyrchfan ac ymchwil i'r farchnad er mwyn casglu gwybodaeth defnyddwyr am ganfyddiadau ymwelwyr a disgwyliadau'r marchnadoedd targed a nodwyd.

Mae brand Llwybrau Celtaidd wedi cael ei ddatblygu gan roi sylw i dreftadaeth Geltaidd, pobl, storïau a thirwedd.

Mae gwefan - celticroutes.wales / celticroutes.irish - yn cael ei datblygu ar hyn o bryd ac yn dilyn hyn bydd ymgyrch farchnata benodol. 

"Y cam nesaf yw cynnal cyfres o weithdai i nodi cyfleoedd er mwyn i randdeiliaid gymryd rhan yn y prosiect," meddai'r Cynghorydd Hughes Griffiths. "Wedi hynny bydd teithiau dysgu yn cael eu cynnal yng Nghymru ac Iwerddon gan roi cyfle i fusnesau ar y naill ochr i Fôr Iwerddon ddysgu a rhannu arferion gorau."

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost i marchnata@sirgar.gov.uk