Dechrau gwaith ar gynllun mawr i drawsnewid Pentywyn

627 diwrnod yn ôl

Cyng Emlyn Dole - Pen Tywyn from Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

Mae gwaith wedi dechrau ar gynllun mawr gwerth £7 miliwn i drawsnewid Pentywyn yn gyrchfan ymwelwyr pwysig yng Nghymru.

Bydd Prosiect Denu Twristiaid Pentywyn, o dan arweiniad Cyngor Sir Caerfyrddin, yn cynnwys amgueddfa Traeth y Gwibwyr newydd o'r radd flaenaf i gofio am gysylltiad hanesyddol Pentywyn â chyflymder dros y tir, lle bydd parthau rhyngweithiol ac arddangosfeydd ar gyfer ceir rasio a phethau cofiadwy am gyflymder dros dir; eco-gyrchfan ar gyfer gwyliau sydd â hostel 42 gwely a gerddi twyni; yn ogystal â chyfleusterau i gynnal digwyddiadau mawr a chwaraeon ar y tywod.

Mae'r datblygiadau ym Mhentywyn yn rhan o raglen ehangach Llywodraeth Cymru, sef Cyrchfan Denu Twristiaeth, a gyllidir gan yr Undeb Ewropeaidd ac a arweinir gan Croeso Cymru, sy'n anelu at greu 11 o gyrchfannau y mae'n hollol hanfodol eu gweld yng Nghymru.

Llwyddodd Cyngor Sir Caerfyrddin i gadarnhau £3 miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, ac £1.5 miliwn o Gyllid Cyfatebol wedi'i Dargedu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y cynllun, a bydd y £2.5 miliwn sy'n weddill yn dod o raglen gyfalaf y Cyngor.

Ar ôl i'r prosiect gael ei gwblhau yn hâf 2020, y gobaith yw y bydd yn rhoi hwb ychwanegol i economi'r rhanbarth o £3.3 miliwn y flwyddyn.

Mae'r prosiect yn adeiladu ar ymdrechion y Cyngor dros y 9 mlynedd diwethaf i wella ardal Pentywyn, gan gynnwys pyrth newydd, promenâd newydd gwerth £800k, a buddsoddiad mewn eiddo masnachol, gan gynnwys Canolfan Parry-Thomas £1 miliwn.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor a'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio: "Mae hwn yn gynllun cyffrous a fydd yn tynnu sylw pawb at Bentywyn fel cyrchfan gwyliau mawr, gan gryfhau'r economi ymhellach yn yr ardal a darparu swyddi mawr eu hangen.

"Bydd amgueddfa Traeth y Gwibwyr ei hun yn atyniad mawr ac rydym yn falch iawn o ddatblygu'r hostel gweithgareddau a fydd yn helpu i sefydlu Pentywyn fel cyrchfan 'diwrnod ac aros'"

Ychwanegodd Gweinidog Twristiaeth Llywodraeth Cymru, yr Arglwydd Elis Thomas: "Ein nod o ran y rhaglen Cyrchfan Denu Twristiaid yw ffocysu ymdrechion a buddsoddiad ar brosiectau allweddol ym mhob rhanbarth er mwyn cael effaith go iawn ar broffil Cymru yn y farchnad gystadleuol fyd eang hon. 

"Bydd prosiectau megis hyn ym Mhentywyn yn rhoi rhesymau cadarn i bobl ymweld â Chymru ac rwy'n falch bod y gwaith bellach wedi dechrau ar y datblygiad - bydd hyn yn rhoi hwb mawr i Sir Gaerfyrddin a de-orllewin Cymru."