Cosb i ddyn o Lanelli am adael ei sbwriel yn y man anghywir

601 diwrnod yn ôl

Mae dyn o Lanelli wedi cael ei gosbi am adael sbwriel ei gartref ar y stryd nesaf deirgwaith.

Mae'n rhaid i Ivan Istok, o Stryd Ralph yn Llanelli, dalu dros £400 ar ôl iddo gyfaddef ei fod wedi gadael bagiau glas a oedd yn cynnwys bwyd, cewynnau a gwydr ar Stryd Robinson.

Clywodd ynadon Llanelli fod y dyn 44 oed wedi cael hysbysiad Adran 46 gan swyddogion gorfodi'r cyngor yn gyntaf am beidio â chydymffurfio â pholisïau gwastraff ar ôl iddo adael bagiau glas a oedd yn cynnwys bwyd ar y stryd ym mis Mai y llynedd.

Dri mis yn ddiweddarach, daethpwyd o hyd i fagiau glas wedi'u gadael ar yr un stryd, a oedd yn cynnwys cewynnau a gwydr y tro hwn. Roedd y rhain hefyd yn eiddo i ISTOK.

Bedwar mis yn ddiweddarach, cafodd Istok ei ffilmio gan breswylydd yn gadael 10 bag du sbwriel ar Stryd Robinson.

Cafodd Istok Hysbysiad Cosb Benodedig ond er gwaethaf anfon negeseuon atgoffa ato, ni chafwyd unrhyw daliadau ac aeth Cyngor Sir Caerfyrddin â'r achos i'r llys.

Gall dorri hysbysiad Adran 47 arwain at erlyn yr unigolyn yn y llys lle gallai gael dirwy o hyd at £1,000.

Dywedodd Istok yr oedd yn credu ei fod yn rhoi'r bagiau yn y lleoliad cywir a, gan ei fod yn siarad ychydig iawn o Saesneg, nid oedd yn deall.

Gorchmynnwyd iddo dalu £100 am y ddwy drosedd gyntaf. Ni roddwyd cosb ar wahân am y drydedd drosedd ac mae'n rhaid iddo dalu £299 o gostau. Mae'n rhaid iddo hefyd dalu gordal dioddefwr o £30.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu'r Cyhoedd: "Nid oes unrhyw esgus am yr achosion hyn a ddigwyddodd deirgwaith. Dylai'r math hwn o wastraff fod wedi cael ei roi yn y bagiau cywir, a'i adael y tu allan i'w gartref i gael ei gasglu gan y casgliadau sbwriel arferol.” Mae gadael gwastraff ar stryd arall yn annerbyniol a byddwn yn parhau i gymryd camau gweithredu yn erbyn unrhyw un sy'n diystyru'r gyfraith."