Buddsoddiad sylweddol o £261miliwn yn rhaglen gyfalaf y sir

686 diwrnod yn ôl

Cewch weld pa brosiectau mawr a datblygiadau uchelgeisiol sydd ar y gweill ar gyfer Sir Gaerfyrddin dros y pum mlynedd nesaf wrth i'r cyngor wario £261miliwn ar ei raglen gyfalaf.

Bydd y buddsoddiad sylweddol - y cytunwyd arno'n unfrydol gan y cyngor llawn - yn helpu i roi hwb i'r economi leol ac yn creu cannoedd o swyddi.

Bydd buddsoddiad sylweddol mewn ysgolion, hamdden, priffyrdd, tai ac adfywio gan wella ansawdd bywyd pobl Sir Gaerfyrddin.

Mae'n cynnwys £700,000 er mwyn uwchraddio Canolfan Hamdden Dyffryn Aman yn 2020/21, a rhoi cefnogaeth barhaus ar gyfer datblygiadau ym Mharc Gwledig Pen-bre, Amgueddfa'r Sir ac Amgueddfa Parc Howard.

Mae oddeutu £2filiwn hefyd wedi cael ei ddarparu er mwyn parhau i gynnal Grantiau Cyfleusterau i Bobl Anabl o fewn y tai sector preifat yn 2023/24.

Mae cyllid ychwanegol yn cael ei ddarparu ar gyfer priffyrdd, gwaith cynnal a chadw pontydd a chynlluniau diogelwch ffyrdd; ac mae £450,000 ychwanegol wedi cael ei ddyrannu i Lwybr Dyffryn Tywi ar gyfer 2019/20.

Yn sgil Rhaglen Moderneiddio Addysg y Cyngor, bydd cynlluniau newydd yn cael eu cyflwyno yn Ysgolion Cymraeg Cydweli, Hendy, Llandeilo ac ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwy ffrwd yn Rhydaman. Derbynnir hefyd arian cyfatebol gan

Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

Bydd arian hefyd yn cael ei fuddsoddi mewn dau brosiect yn Sir Gaerfyrddin a byddant yn cael eu hariannu'n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe. Mae oddeutu £16.5 miliwn wedi'i glustnodi ar gyfer canolfan hamdden newydd fel rhan o'r prosiect Pentref Llesiant yn Llanelli, ac mae £6.9 miliwn ychwanegol wedi'i gyllidebu ar gyfer yr Adolygiad o Ardal Llanelli.

Mae hefyd cefnogaeth barhaus ar gyfer Cronfa Prosiectau'r Strategaeth Drawsnewid ynghyd â £1.5miliwn yn ychwanegol wedi'i ddyrannu ar gyfer 2023/24 i greu cyfleoedd gwaith newydd ac annog twf economaidd.

Amcangyfrifir bod cyllid y Cyngor Sir ar gyfer y rhaglen hon oddeutu £133miliwn a bod £128miliwn ychwanegol yn dod o gyllid allanol.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: "Unwaith eto, mae'r rhaglen gyfalaf hon yn gynhwysfawr, cyffrous ac uchelgeisiol. Mae'n dangos bod yr awdurdod yn sicrhau'r cyfleoedd gorau posibl er mwyn cael rhagor o gyllid gan ffynonellau allanol posibl ac yn dangos ein hymrwymiad parhaus i adfywio economaidd a chreu swyddi."