Diweddariadau RAAC

21 diwrnod yn ôl

14/11/23 Dim RAAC yn ysgolion Sir Gaerfyrddin

Y diweddaraf llawn

19/10 /23 Ymchwiliadau'n parhau

09/10/23 Mae ymchwiliadau'n parhau

Eiddo heblaw Tai

“Roedd arolwg cychwynnol wedi nodi 81 eiddo yn yr ystâd Addysg a Gofal Cymdeithasol, a adeiladwyd rhwng 1944-1999 ac /neu sy’n cynnwys estyniadau toeon gwastad yn ystod y cyfnod hwn. Roedd yr eiddo yn destun arolwg bwrdd gwaith i bennu presenoldeb Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cydnerth (RAAC). Rydym yn falch o adrodd, yn seiliedig ar y canlyniadau rhagarweiniol, nad oes tystiolaeth RAAC yn yr eiddo hyn.

Fodd bynnag, er mwyn cael sicrwydd llwyr a chynnal ein hymrwymiad i ddiogelwch, rydym wedi penderfynu cynnal rhaglen arolwg gynhwysfawr ychwanegol. Bydd y rhaglen hon yn cynnwys asesiad trylwyr sy'n canolbwyntio'n benodol ar ardaloedd toeon gwastad ynysig, sy'n golygu bod angen dilysu ymhellach. Mae Swyddogion Cyflwr Eiddo Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn ddiwyd yn cynnal arolygon manwl ar yr eiddo a nodwyd, gan gasglu data hanfodol ynghylch presenoldeb posibl RAAC, yn ogystal â manylion ynghylch deunydd adeiladu a gorchuddion toeon gwastad.

Hyd yn hyn, mae 27 o arolygon wedi'u cwblhau'n llwyddiannus fel rhan o'r broses hon. Rydym yn parhau i fod yn gadarn yn ein hymrwymiad i ddiogelwch ac uniondeb ein heiddo."

Tai

Mae ein Tîm Cyflwr a Gwirio'r Stoc Dai bellach wedi arolygu dros 1,000 o'n 9,000 a mwy o gartrefi, ar draws gwahanol fathau o adeiladau ac nid yw deunydd RAAC wedi'i nodi.

Mae rhai tai wedi cael eu hadeiladu drwy ddulliau anhraddodiadol gan ddefnyddio concrit, ond adeiladwyd y rhan fwyaf o'r rhain cyn y 1950au cyn y cyfnod pan ddechreuodd RAAC gael ei ddefnyddio.

Rydym yn dilyn y gwaith hwn gydag archwiliadau wedi'u targedu o rai ystadau penodol /mathau o eiddo i benderfynu a oes unrhyw feysydd sy'n peri pryder o ran deunydd adeiladu concrit cysylltiedig (dim RAAC) a ddefnyddir yn ein cartrefi ac nid oes unrhyw faterion wedi cael eu nodi hyd yma.

21/09/23 Ymchwiliadau'n parhau