Adeilad gorsaf reilffordd rhestredig i'w adfer yn Llanelli

17 diwrnod yn ôl

Mae buddsoddiad gan Gyngor Sir Caerfyrddin wedi helpu i adfer adeilad rheilffordd adfeiliedig o Oes Fictoria yn Llanelli.
Mae cynlluniau ar y gweill i drawsnewid yr adeilad rhestredig Gradd II* yn Ward Tyisha y dref yn ganolfan gymunedol ac mae cam cyntaf y prosiect eisoes wedi'i gwblhau.
Daw hyn ar ôl i'r cyngor ymrwymo £300k trwy gyfrwng y Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio i gefnogi cam cyntaf y cyllid a ddefnyddiwyd i drawsnewid y bloc gorllewinol, sydd nesaf at y brif sied, yn swyddfa a man cyfarfod hyblyg yn y gymuned.
Adeiladwyd y sied reilffordd yn 1875 ac roedd yn cael ei defnyddio i gadw cargo gan gynnwys defaid a gwartheg. 
Chwaraeodd ran hollbwysig yn natblygiad Llanelli fel canolfan ddiwydiannol fawr cyn iddi fynd yn segur yn 1966. Cafodd drysau'r pen gorllewinol eu cau'n derfynol yn 2000.
Bellach caiff y Sied Nwyddau ei rhedeg gan grŵp o wirfoddolwyr - Ymddiriedolaeth Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli - ar ôl i Network Rail Cymru drosglwyddo'r adeilad.
Mae ward Tyisha Llanelli a chanol tref Llanelli yn ehangach yn destun buddsoddiad enfawr fel rhan o gynlluniau uchelgeisiol y cyngor i adfywio'r ardal drwy gynyddu diogelwch cymunedol, datblygu tai a chyfleusterau cymunedol a gwella'r amgylchedd. 
Dywedodd y Cynghorydd Gareth John, Aelod Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth
Bydd y cam ariannu hwn yn darparu cyfleusterau yn yr adeilad a fydd o gymorth i bobl leol gyfarfod, manteisio ar gyfleoedd hyfforddi a sefydlu busnesau cymdeithasol. Mae'r adeilad hwn yn rhan enfawr o'n treftadaeth rheilffyrdd yn Sir Gaerfyrddin a Chymru ac rwyf yn edrych ymlaen at ei weld yn llawn bywyd unwaith eto ac yn cael ei fwynhau gan ein cymuned."
Mae rhagor o wybodaeth am yr ymddiriedolaeth i'w chael yma.