Argyfwng ffoaduriaid Wcráin - sut alla'i helpu?

179 diwrnod yn ôl

Rydym yn chwarae ein rhan yn Sir Gaerfyrddin i helpu i gefnogi rhai o'r ffoaduriaid sy'n dod i'r DU o'r Wcráin.

Mae swyddogion yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac yn cael sgyrsiau gyda phartneriaid allanol allweddol, gan gynnwys landlordiaid preifat a chymdeithasau tai lleol, sefydliadau gwirfoddol ac elusennol a'r bobl sydd eisoes wedi cynnig i gynnig llety i deuluoedd neu roi cymorth mewn ffyrdd eraill.

Rydym am allu cynnig ystod lawn o gymorth, i deuluoedd Wcráin a theuluoedd sy'n barod i'w derbyn. Bydd hyn yn cynnwys tai, cyflogaeth, addysg, diogelu a chymorth emosiynol.

Dyma rai o'r pethau rydym ni'n awgrymu y gallai chi eu gwneud i helpu:

  • Croesawu teulu o Wcráin i'w cartref am ychydig wythnosau neu fisoedd, hyd nes y gellir dod o hyd i gartref parhaol.Os gallwch chi gynnig llety diogel i rai o’r bobl mwyaf agored i niwed yn y gymdeithas, ewch i llyw.cymru/cynnigcartref
  • Sicrhau bod cartref ar gael i'w rentu i deulu o Wcráin
  • Helpu i baratoi cartrefi yn barod i deulu symud iddynt
  • Helpu gyda thrafnidiaeth ar gyfer teuluoedd sydd newydd gyrraedd, er enghraifft, i fynychu apwyntiadau neu i ymweld â ffrindiau
  • Cyfieithu ieithoedd Wcreineg neu Rwsieg
  • Helpu plant Wcráin gyda'u gwaith cartref y tu hwnt i oriau ysgol
  • Defnyddio sgiliau a gwybodaeth arbenigol eraill y gallai fod eu hangen i helpu teuluoedd sy'n ffoaduriaid.

Ar hyn o bryd nid ydym yn gwybod pryd na sut bydd angen y cymorth hwn, ond os hoffech chi helpu, cwblhewch y ffurflen ar-lein ac wedyn byddwn ni mewn cysylltiad gan fod gyda ni ragor o wybodaeth. I ddarganfod mwy am sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth, darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd.

Argyfwng ffoaduriaid Wcráin - Cynnig cymorth