Mwy o amser i ddweud eich dweud ynghylch twf Sir Gaerfyrddin

9 diwrnod yn ôl

Mae preswylwyr yn cael cyfle arall i weld y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) diwygiedig adneuo a rhoi adborth yn ei gylch. Dyma ddogfen fframwaith cynllunio allweddol sydd wedi'i llunio gan Gyngor Sir Caerfyrddin er mwyn llunio a llywio gwaith datblygu hyd at 2033. 

Bydd yr ymgynghoriad pellach hwn yn rhoi cyfle i'r rheiny nad oeddent yn gallu cymryd rhan yn yr ymgynghoriad cychwynnol yn gynharach eleni oherwydd y pandemig Coronafeirws a'r cyfyngiadau symud.

Mae'r ddogfen allweddol yn dangos sut y gallai'r sir newid dros y 13 mlynedd nesaf ac yn manylu ar ddyraniadau tir ar gyfer cartrefi a busnesau newydd, yn ogystal â pholisïau i ddiogelu a hyrwyddo'r amgylchedd, yr iaith Gymraeg, yr economi a thwf cyflogaeth.

Mae'r cynllun, sy'n dosbarthu cyfleoedd posibl ar gyfer twf ar draws chwe chlwstwr, yn gosod y cyfeiriad ar gyfer datblygu 8,835 o gartrefi newydd a 1,500 o dai fforddiadwy, gyda phatrwm aneddiadau sy'n adlewyrchu amrywiaeth cymunedau Sir Gaerfyrddin ac anghenion ei hardaloedd trefol a gwledig.

Mae hefyd yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu tua 80 hectar o dir ar gyfer creu dros 5,000 o swyddi newydd.

Mae'r ddogfen yn canolbwyntio ar lesiant ac ymdrechion i warchod a gwella amgylcheddau naturiol ac adeiledig y sir drwy ddatblygu cynaliadwy er mwyn sicrhau amgylcheddau a lleoedd o safon.

Mae'r cynllun hefyd yn ceisio helpu i roi sylw i ymrwymiad y cyngor i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus pellach hwn ynghylch y CDLl diwygiedig yn cael ei gynnal tan 2 Hydref 2020, gan roi cyfle i bobl weld y dyraniadau tir arfaethedig a'r polisïau a gwneud sylwadau yn eu cylch.

Dim ond un elfen o broses hir a ddechreuodd yn 2018 yw'r ymgynghoriad, a disgwylir iddi gael ei chwblhau erbyn diwedd 2021.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Gynllunio Strategol: “Rydym yn ymestyn yr ymgynghoriad ar gyfer y rheiny nad oeddent yn gallu cyflwyno eu barn yn yr ymgynghoriad cychwynnol oherwydd y Coronafeirws. Bydd y CDLl yn llunio ac yn llywio penderfyniadau a buddsoddiad yn y dyfodol yn Sir Gaerfyrddin. Mae'n nodi lleoliad a nifer y cartrefi newydd, tai fforddiadwy, cyflogaeth a swyddi, ac ynni adnewyddadwy ar gyfer y dyfodol, ac yn nodi ac yn gwarchod ardaloedd cadwraeth ac ardaloedd sy'n bwysig yn amgylcheddol.

"Mae llunio CDLl newydd yn broses hir, ond mae digonedd o gyfleoedd i bobl rannu eu barn yn ystod y broses. Mae nifer o ymgynghoriadau cyhoeddus wedi'u cynnal, a bydd nifer yn cael eu cynnal, cyn cytuno ar y ddogfen derfynol.

“Rydym yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb mewn adeiladu, datblygu tir, yr amgylchedd, eu cymunedau lleol a sut y bydd Sir Gaerfyrddin yn cael ei llunio yn y dyfodol, i gymryd rhan a dweud eu dweud.”

Gellir gweld y CDLl diwygiedig adneuo a'r dogfennau ategol arlein yn ogystal ag yng nghanolfannau gwasanaeth cwsmeriaid Hwb y cyngor ac mewn llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghaerfyrddin, Llanelli, Rhydaman, Llwynhendy, Llandeilo a Phorth Tywyn.

Dim ond drwy drefnu apwyntiad y gellir gweld y CDLl Diwygiedig Adneuo, er mwyn cydymffurfio â gofynion o ran cadw pellter cymdeithasol.

I’w weld yn y llyfrgelloedd, ffoniwch lyfrgell Rhydaman 01269 598361, Porth Tywyn 01554 834478, Caerfyrddin 01267 224990, Llandeilo 01558 825323, Llanelli 01554 744288 neu Lwynhendy 01554 778402.

I drefnu apwyntiad i weld y dogfennau yn y canolfannau Hwb, ffoniwch 01267 234567.

Ni ddylai'r rheiny sydd wedi cyflwyno sylwadau yn ystod y cyfnod ymgynghori cychwynnol ailgyflwyno eu sylwadau gwreiddiol.

Mae'r ymgynghoriad ar agor tan 4.30pm ddydd Gwener 2 Hydref 2020.

Dyddiad gorffen: Dydd Gwener 2 Hydref, 2020