Rhagor o gyllid i fusnesau lletygarwch

9 diwrnod yn ôl

Bydd busnesau lletygarwch yng nghanol trefi Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli yn elwa ar grant i brynu offer i helpu i gadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cytuno i ailgyfeirio £75k o'i Raglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio i helpu busnesau masnachu i addasu i'r canllawiau diogelwch newydd o ganlyniad i Covid-19.

Bydd yr arian sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru, drwy'r fenter Trawsnewid Trefi, yn cael ei ddosbarthu gan y tri chyngor tref a bydd yn talu am offer megis gasebos, byrddau, cadeiriau, a gwresogyddion awyr agored ar gyfer caffis, bwytai a thafarndai.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae llawer o fusnesau yn ystyried sut i ddefnyddio'r ardal y tu allan i'w safle er mwyn bodloni'r canllawiau newydd o ran cadw pellter cymdeithasol ac mae angen cymorth arnyn nhw i wneud hyn. Bydd yr arian hwn yn cefnogi busnesau lleol sydd wir yn mynd i'r afael â'r heriau y maent yn eu hwynebu ac yn gwneud popeth o fewn eu gallu i addasu er mwyn bodloni'r mesurau newydd hyn a pharhau i fasnachu.”

Mae'r cyngor hefyd yn hepgor ffioedd ymgeisio ar gyfer y drwydded caffi stryd tan 30 Medi 2020 ac yn cyflymu'r broses arferol.

Dywedodd Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol: "Mae canol trefi'n wynebu heriau mawr o ganlyniad i'r pandemig felly rwy'n falch o weld Cyngor Sir Caerfyrddin a'r cynghorau tref perthnasol yn helpu canol trefi Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman nid yn unig i oroesi ond ffynnu. Bydd yr addasiadau hyn yn helpu busnesau i wneud y gorau o'r lle sydd ar gael iddynt ac yn rhoi hwb i hyder pobl y gallant ymweld â chanol trefi'n ddiogel.

Dylai unrhyw fusnes sydd â diddordeb mewn defnyddio'r offer gysylltu â'r cynghorau tref perthnasol neu'r Ardaloedd Gwella Busnes ar gyfer Caerfyrddin a Llanelli.

Gwneud cais am drwydded masnachu ar y stryd ewch i wefan y cyngor