Chwe lleoliad yn Sir Gaerfyrddin wedi'u cau am dorri rheolau

6 diwrnod yn ôl

Mae chwe safle wedi'u cau ar draws Sir Gaerfyrddin mewn ymgyrch yn erbyn torri rheoliadau coronafeirws.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, gyda chefnogaeth Heddlu Dyfed-Powys, wedi cynyddu ei weithgarwch gorfodi mewn perthynas â busnesau sy'n methu â chadw eu cwsmeriaid yn ddiogel wrth i nifer yr achosion cadarnhaol o Covid-19 ddechrau cynyddu eto yn y sir. Mae tystiolaeth gynyddol ledled y sir yn dangos, lle mae rheolaethau annigonol, fod tafarndai, clybiau a bariau yn cynyddu’r risg y bydd Covid-19 yn lledaenu yn y gymuned.

Yn ogystal â Chlwb Criced a Phêl-droed Drefach a gafodd ei gau am 14 diwrnod yn dilyn noson wobrwyo a achosodd glwstwr o achosion cadarnhaol, mae swyddogion trwyddedu hefyd wedi cyflwyno hysbysiadau cau i Glwb Bowlio Pen-bre a Phorth Tywyn am 14 diwrnod, Infinity Bar yng Nghaerfyrddin am saith diwrnod, a hysbysiadau cau am 48 awr i’r Railway Hotel yn Rhydaman, Clwb Lles Glowyr Rhydaman a'r Cylch a'r Golden Lion Hotel yng Nghaerfyrddin.

Mae hysbysiadau gwella hefyd yn cael eu cyflwyno i safleoedd sy'n eu cynghori i weithredu neu wynebu canlyniadau tebyg.

Fodd bynnag, dywedodd y cyngor ei fod yn falch o weld faint o fusnesau sy'n gweithredu'n dda i ddarparu amgylchedd diogel i'w cwsmeriaid.

Mae llawer o'r rhai yr ymwelwyd â hwy yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi gwneud gwelliannau pellach yn dilyn cyngor gan dîm diogelu'r cyhoedd y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiogelu'r Cyhoedd:

“Drwy gymryd y camau hyn, rydym yn ceisio cadw ein cymunedau yn ddiogel. Rydym wedi bod yn ymweld â busnesau ledled Sir Gaerfyrddin ers sawl wythnos gan gynnig cyngor a chymorth, ac rydym yn falch iawn o weld faint o safleoedd sydd wedi rhoi systemau ar waith sy’n cadw pobl yn ddiogel.
“Fodd bynnag, rydym yn siomedig bod nifer o safleoedd yn methu â chymryd eu cyfrifoldebau o ddifrif, a dim ond yn yr achosion gwaethaf rydym wedi cymryd camau ar unwaith i'w cau er mwyn diogelu ein cymunedau ac fel bod y perchnogion yn gallu rhoi’r systemau a’r rheolaethau ar waith y mae’r rhan fwyaf o safleoedd wedi eu gweithredu’n llwyddiannus.
“Er ein bod wedi tynnu sylw at ein camau gweithredu dros y penwythnos, bydd ein hymweliadau'n parhau mewn trefi ac ardaloedd gwledig ac rydym yn annog busnesau i sicrhau bod y gweithdrefnau cywir ar waith ac yn cael eu rheoli'n briodol i osgoi cymryd camau.
“Byddwn hefyd yn ailymweld â'r safleoedd y mae angen eu gwella er mwyn sicrhau bod ein cyngor wedi'i ystyried a'i roi ar waith.
“Mae cyflwyno hysbysiad cau bob amser yn ddewis olaf – byddai'n llawer gwell gennym fynd i safle a'i weld yn gweithredu'n ddiogel – ond lle mae gennym bryderon difrifol, ni fyddwn yn oedi cyn rhoi diogelwch yn gyntaf.”

Yn ystod yr ymweliadau cydymffurfio, mae'r swyddogion yn sicrhau bod busnesau'n cydymffurfio â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020, ac mae ganddynt y pŵer i gau safle, gorfodi gwelliannau neu adolygu'r drwydded safle neu'r dystysgrif safle clwb.

Rhaid i bob tafarn a chlwb sicrhau'r canlynol:

  • bod system Profi, Olrhain, Diogelu ar waith i gofnodi'n gywir bob ymweliad â'r safle fel y gellir cysylltu â chwsmeriaid yn hawdd os bydd achos cadarnhaol yn gysylltiedig â'r lleoliad.
  • y cedwir pellter cymdeithasol, a bod digon o arwyddion, pellter rhwng byrddau a seddau, a gweithdrefnau ar gyfer rheoli llwybrau a thoiledau
  • nad yw cwsmeriaid yn yfed a sefyll wrth y bar
  • nad yw cwsmeriaid yn yfed alcohol wrth sefyll, oni bai eu bod yn sefyll wrth fwrdd tal - ym mhob achos arall rhaid iddynt eistedd
  • nad oes cerddoriaeth fyw, ac mai dim ond ar lefel cerddoriaeth gefndir isel y chwaraeir cerddoriaeth wedi'i recordio

Anogir unrhyw fusnes sy'n ansicr ynghylch ei gyfrifoldebau i edrych ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae atebion i gwestiynau cyffredin hefyd ar gael ar wefan y cyngor, lle gall busnesau hefyd gofrestru i dderbyn llythyrau newyddion rheolaidd gan y cyngor.

Gall unrhyw fusnes sydd angen rhagor o wybodaeth neu arweiniad gysylltu â thîm trwyddedu'r cyngor, schlicensing@sirgar.gov.uk, neu ffonio 01267 234567.