Adeilad hwb Caerfyrddin yn ailagor

4 diwrnod yn ôl

BYDD canolfan gwasanaethau cwsmeriaid Cyngor Sir Caerfyrddin yng Nghaerfyrddin yn ailagor heddiw (dydd Mercher, 16 Medi).

Bydd y ganolfan Hwb a'r ddesg arian yn Stryd Spilman ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau o 9am-5pm ac ar ddydd Gwener 9am-4.30pm.

Er mwyn sicrhau bod cwsmeriaid a staff yn ddiogel, bydd rhai newidiadau i'r canolfannau Hwb yn awr yn achos y rheiny sydd angen cyngor wyneb yn wyneb.

Er mwyn cadw pellter cymdeithasol, bydd nifer y cwsmeriaid a ganiateir tu mewn i'r adeilad yn llai a bydd ciwio'n digwydd tu fas i'r adeilad.

Dim ond un cwsmer all fod yn bresennol ar gyfer pob ymweliad (dau os ydynt yn dod o'r un cartref ac angen cymorth yn ystod yr ymholiad.) Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb y tu mewn i'r adeilad bob amser.

Bydd sgriniau amddiffynnol a phwyntiau diheintio yno.

Er mwyn lleihau'r posibilrwydd fod y feirws yn lledaenu, ni fydd mynediad at gyfrifiaduron na ffonau yn ystod yr ymweliad.

Mae'r canolfannau Hwb yn Rhydaman a Llanelli eisoes wedi ailagor ac mae'r un cyngor diogelwch yn berthnasol i'r lleoliadau hyn.

Mae staff gwasanaeth cwsmeriaid y cyngor wedi ymdrin â mwy na 125,000 o alwadau wrth weithio gartref ers dechrau'r pandemig Coronafeirws ym mis Mawrth.

Anogir trigolion o hyd i ddefnyddio 'Fy Nghyfrif Hwb' ar gyfer gwasanaethau a thaliadau ar-lein, trefnu debydau uniongyrchol ar gyfer taliadau rheolaidd fel y dreth gyngor, neu i ffonio'r tîm lle bo modd ar 01267 234567.

Mae'r Hwb yn darparu cyngor a chymorth wyneb yn wyneb i gwsmeriaid ar gyfer amrywiaeth o ymholiadau megis ailgylchu, budd-daliadau tai, y dreth gyngor, bathodynnau glas, trwyddedu tacsis a mwy.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: “Rwy'n falch o ddweud bod ein holl adeiladau Hwb yng Nghaerfyrddin, Rhydaman a Llanelli bellach wedi ailagor i helpu'r trigolion hynny sydd angen cyngor wyneb yn wyneb. Byddwn yn annog pawb sy'n mynychu i ddilyn y cyngor diogelwch sydd ar waith bob amser i sicrhau diogelwch cwsmeriaid a staff.”

cliciwch yma i gofrestru neu fewngofnodi i fy nhyfrif hwb