Lansio cronfa £4m i arbed ac ailadeiladu chwaraeon cymunedol

29 diwrnod yn ôl

Bellach mae clybiau ar lawr gwlad yn Sir Gaerfyrddin yn gallu cyflwyno cais am gronfa newydd i'w helpu i oroesi'r pandemig Covid-19 a pharatoi i ailddechrau gweithgareddau'n ddiogel.

Mae Chwaraeon Cymru wedi lansio 'Cronfa Cymru Actif' sy'n cynnwys buddsoddiad o £4 miliwn, fel bod mwy o glybiau a sefydliadau cymunedol yn gallu diogelu eu dyfodol drwy gyflwyno cais am grant rhwng £300 a £50,000.

Yn ystod y ddeufis diwethaf, mae dros £600,000 o gyllid argyfwng eisoes wedi cael ei ddyfarnu gan Chwaraeon Cymru i helpu dros 300 o glybiau ledled Cymru a oedd mewn perygl ariannol.  

Mae'r rheiny sy'n gymwys yn rhai sydd mewn perygl o gau oherwydd argyfwng Covid-19 a gall fod angen cyllid arnynt i helpu i dalu rhent, costau cyfleustodau, yswiriant neu unrhyw gostau sefydlog a all fod ganddynt o ran llogi offer a chyfleusterau.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Mae gennym gyfoeth o dreftadaeth chwaraeon yn Sir Gaerfyrddin, gyda nifer fawr o glybiau a sefydliadau chwaraeon sy'n gwneud cymaint i helpu ein cymunedau i gadw'n egnïol. Bydd y cyllid newydd hwn yn darparu cymorth allweddol i'r clybiau a'r sefydliadau hynny nid yn unig i gael dau ben llinyn ynghyd ond hefyd i ailadeiladu yn barod erbyn y bydd hi'n ddiogel i weithgareddau ailddechrau."

Mae Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol Chwaraeon yn darparu canllawiau llawn bob tro y mae Llywodraeth Cymru yn rhoi sêl bendith ar ailddechrau gwahanol fathau o weithgareddau, a bydd Cronfa Cymru Actif yn helpu clybiau i wneud unrhyw addasiadau sydd eu hangen er mwyn i weithgareddau fod yn ddiogel. Er enghraifft, mae systemau unffordd, diheintyddion dwylo, llwyfannau archebu ar-lein, ac arwyddion iechyd a diogelwch bellach yn gyffredin mewn clybiau golff sydd wedi ailagor.

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: "Rydym yn gwneud pob ymdrech i helpu chwaraeon ar lawr gwlad i oroesi'r argyfwng presennol. Bydd Cronfa Cymru Actif yn diogelu clybiau a sefydliadau cymunedol a'u helpu nhw i baratoi ar gyfer bywyd sy'n llawn campau ochr yn ochr â Covid-19. Mae ein clybiau a'n grwpiau yn hanfodol er mwyn cadw pobl yng Nghymru yn egnïol. Os nad ydynt yn dal dau ben llinyn ynghyd neu os nad ydynt yn gallu ailagor yn ddiogel, gallwn ddisgwyl argyfwng arall, sef anweithgarwch ac afiechyd. Rhaid inni beidio â gadael i hynny ddigwydd."

Mae Cronfa Cymru Actif yn bosibl diolch i Lywodraeth Cymru a thrwy ailddefnyddio arian o'r Loteri Genedlaethol

I gael rhagor o wybodaeth neu os hoffech drafod eich cais â’r Tîm Cymunedau Actif, mae croeso i chi gysylltu â ni: cymunedauactif@sirgar.gov.uk

Gellir gweld yr holl wybodaeth am Gronfa Cymru Actif, gan gynnwys manylion am sut i gyflwyno cais ar y wefan yma: https://www.chwaraeon.cymru/cronfacymruactif/