• English
 • Cymraeg
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • عربى

Gwneud newidiadau i'ch helpu i gefnogi busnesau lleol

Rydym yn gwneud rhai newidiadau i helpu i gael canol ein trefi yn ôl ar eu traed, gan helpu ein busnesau – a chi – i aros yn ddiogel ac i ffynnu.

Felly pan fyddwch yn mynd i'r dref dros yr wythnosau nesaf, byddwch yn sylwi bod newidiadau'n cael eu gwneud.

Mae rhai o strydoedd canol ein trefi yn cael eu neilltuo i gerddwyr yn unig er mwyn cynorthwyo masnachwyr i ddod â'u busnes i'r awyr agored, ac i ganiatáu i bobl giwio'n ddiogel a chadw pellter cymdeithasol.

Mae systemau unffordd ar gyfer llwybrau cerdded yn cael eu rhoi ar waith mewn rhai ardaloedd, a chrëwyd mwy o le ar gyfer cerddwyr trwy newid rhai mannau parcio.

Bydd terfynau cyflymder is hefyd yn cael eu cyflwyno ar lawer o strydoedd er mwyn sicrhau diogelwch cerddwyr. Y gobaith yw y bydd y mesurau nid yn unig yn creu lle mwy diogel i bobl siopa’n lleol, cefnogi masnachwyr a mwynhau dod i ganol ein trefi, ond hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar ein hamgylchedd – gan ddarparu mwy o le a gwella ansawdd yr aer.

Bydd strydoedd canol dre sy’n cael eu gwella er diogelwch yn ardaloedd i gerddwyr yn unig rhwng 10am a 4pm, ond yn gallu cael eu defnyddio’r tu allan i’r oriau craidd hyn.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor: “Rydym yn gobeithio y bydd y mesurau newydd hyn yn helpu i gael ein busnesau lleol yn ôl ar eu traed ac i ffynnu wrth i ni i gyd addasu i ffordd newydd o siopa a chwrdd â ffrindiau i fwynhau ein hamser hamdden.

“Mae'r newidiadau hyn wedi'u rhoi ar waith ar ôl llawer o ystyried ac o fewn terfynau'r hyn y gall y Cyngor ei wneud yn ddiogel ac yn gyfrifol er mwyn diogelu busnesau ac ymwelwyr, gan hefyd gadw canol ein trefi'n weithredol ac yn gweithredu'n dda.

“Rydym yn gobeithio'n fawr y bydd pobl yn dod yn ôl i ganol ein trefi ac yn eu helpu i ffynnu eto trwy siopa a threulio'u hamser hamdden yn lleol. Rydym yn annog pobl i brynu'n lleol a chefnogi busnesau Sir Gâr.”

Bydd yr holl fesurau newydd a thros dro hyn yn cael eu hadolygu a byddwn yn ymgysylltu â masnachwyr, siopwyr ac ymwelwyr i gael eich adborth. Cadwch lygad mas am arolygon ar-lein ar ein hadran ymgynghori, ac ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol @CarmsCouncil, neu anfonwch e-bost atom ar ymgynghori@sirgar.gov.uk.

Pan fyddwch yn ymweld â ni, cofiwch Barchu, Diogelu, a Mwynhau Sir Gaerfyrddin…

 • Parchu - canllawiau, mesurau diogelwch, cymunedau lleol ac eraill o'ch cwmpas.
 • Diogelu - eich hunain, pobl eraill a gwasanaethau critigol; aros gartref os ydych yn sâl a golchi'ch dwylo yn aml.
 • Mwynhau - treulio'ch amser hamdden yn ddiogel a chefnogi busnesau lleol i'w cael yn ôl ar eu traed.

Yn ôl i'r dudalen Newyddion

Hwb