Gwaith yn mynd rhagddo i wella ffyrdd Sir Gaerfyrddin

46 diwrnod yn ôl

Mae bron i £2 filiwn yn cael ei fuddsoddi yn ffyrdd Sir Gaerfyrddin yn ystod y misoedd nesaf.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi y bydd wyneb newydd yn cael ei osod ar ryw 37 o ddarnau ffordd ar ôl i arian ddod ar gael o raglen gwaith cyfalaf y Cyngor a Llywodraeth Cymru.

Mae'r buddsoddiad sylweddol hwn yn ychwanegol at raglen o waith ataliol sydd eisoes yn cael ei wneud.

Bydd angen cau rhai darnau ffordd am gyfnod byr, ond bydd y gwaith hwn yn cael ei gynllunio er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl.

Bydd mesurau rheoli traffig ar waith a chaiff y manylion eu cyhoeddi ymlaen llaw ar Traffig Cymru.

Bydd yr holl waith yn cael ei wneud yn unol â'r canllawiau diweddaraf o ran Covid-19 a'r gofynion cadw pellter cymdeithasol.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae hwn yn swm sylweddol o arian yr ydym wedi'i sicrhau i wella ein ffyrdd yn y sir.

“Er na allwn drin pob ffordd, gyda'i gilydd bydd y gwelliannau o gymorth i wella siwrneiau i ddefnyddwyr ffyrdd Sir Gaerfyrddin a'u gwneud yn fwy diogel.

“Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i leihau'r effaith ar ddefnyddwyr ffyrdd drwy gynllunio'n ofalus; fodd bynnag, mae'n anochel y bydd hyn yn tarfu ar bethau i ryw raddau, felly gofynnwn i chi fod yn amyneddgar. Rydym yn diolch i bawb ymlaen llaw am eu cydweithrediad a'u hamynedd.”

 

Y ffyrdd sy'n cael eu gwella yw:

 • Yr W9007, Parc Pemberton, Llwynhendy, Llanelli
 • Yr W5113, Heol Havard, Dafen, Llanelli
 • Yr A484, cylchfan Farm Foods, Llanelli
 • Yr C2200, Lôn y Dderwen, Pentre-poeth, Llanelli
 • Y B4308, Heol Trimsaran, Cwm-bach, Llanelli
 • Yr A48, y ffordd sy'n arwain i gylchfan Pont Abraham, yr Hendy
 • Y B4306, Heol y Parc, Pontyberem
 • Yr A476, rhwng Sgwâr Gors-las a Heol y Gât, Gors-las
 • Y B4297, Cyffordd Coopers, Tŷ-croes
 • Yr C2130, Heol Lotwen, Capel Hendre, Saron
 • Yr C2043, Pentref Trefechan, Caerfyrddin
 • Yr A484, rhwng cylchfan Morrisons a chylchfan Pen-sarn, Llangynnwr, Caerfyrddin
 • Yr C2032, rhwng goleuadau Heol y Gwyddau a chyffordd Heol Mansel, Caerfyrddin
 • Yr A484, Rhiw'r Castell, Caerfyrddin
 • Yr A484, rhwng Heol Bronwydd a'r fynedfa i Fferm Pante, Caerfyrddin
 • Yr A484, Pentref Bronwydd, Cynwyl Elfed
 • Y B4301, rhwng cyffordd Pentref Bronwydd â'r A484 a Chroesfan Rheilffordd Gwili, Cynwyl Elfed
 • Y B4299, tro Maniwan, Bryn Iwan, Cynwyl Elfed
 • Yr U5589, rhwng tro Pen Ffynnon ac Esgair, Cynwyl Elfed
 • Y B4333, rhwng Ty'r Parc a Hermon, Cynwyl Elfed
 • Yr A484, rhwng Gillo Farm a Forest Lodge, Cenarth
 • Yr A475, Pont Castellnewydd Emlyn, Cenarth
 • Yr A484, Pont Cenarth, Cenarth
 • Yr A484, Woodlands, Castellnewydd Emlyn
 • Yr C2111, rhwng Mynydd Llanllwni a'r grid gwartheg, Llanfihangel-ar-arth
 • Y B4336, rhwng Penrhiw a ffordd osgoi Pont-tyweli, Llanfihangel-ar-arth
 • Yr A482, rhwng Pyllau Crynion a Thafarn y Ram, Llanybydder
 • Yr A485, Pont yr Henfaes, Llanybydder
 • Yr A485, rhwng Neuadd Sant Iago a'r gyffordd â'r A482, Cwm-ann, Llanybydder
 • Yr A4068, rhwng Heol Newydd, Ystradowen a ffin sirol Cwmllynfell, Cwarter Bach
 • Yr A4069, rhwng Llwyn Jack a'r terfyn cyflymder 30mya, Llanymddyfri
 • Yr C2153, rhwng Beili Glas a Minyffordd, Llangadog
 • Yr C2058, rhwng cylchfan Lanfach a Bryncrwys, Porth-y-rhyd, Llanddarog
 • Yr C2081, rhwng Danyfforest a Nantygrove, Llangynog
 • Y B4314, rhwng West Rose Farm a Mountain Farm, Tafarn-sbeit, Rhos-goch
 • Y B4328, rhwng Pont Hendy-gwyn ar Daf a Bryngwenllian, Hendy-gwyn ar Daf
 • Yr A4066, rhwng Wood End a Phentywyn, Talacharn