Cynnig Gofal Plant i Gymru yn ailagor

47 diwrnod yn ôl

Mae'r Cynnig Gofal Plant i Gymru sy'n darparu 30 awr o addysg gynnar a gofal plant i rieni sy'n gweithio, a ariennir gan y Llywodraeth, i blant tair a phedair oed yn cael ei ailagor yn dilyn y pandemig coronafeirws.

Cafodd y cynnig ei atal ym mis Ebrill er mwyn gallu ailneilltuo adnoddau i gefnogi anghenion gofal plant gweithwyr critigol a phlant sy'n agored i niwed drwy Gynllun Cymorth Gofal Plant Coronavirus (C-CAS).

Wrth i Gymru barhau i godi mwy o'r cyfyngiadau symud a chan fod ysgolion yn dychwelyd o fis Medi ymlaen, bydd y cynnig yn ailagor ar gyfer ceisiadau i alluogi teuluoedd i ddechrau defnyddio'r gofal plant a ariennir.

Gwahoddir ceisiadau unwaith eto yn ystod mis Awst a mis Medi.

Bydd rhieni a fyddai wedi bod yn gymwys i gael y cynnig yn nhymor yr haf (plant a oedd yn troi'n dair rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth 2020), ond nad oedd modd iddynt gael gofal am dymor llawn gan nad oeddent wedi dechrau cael y cynnig cyn y pandemig, yn gallu gwneud cais o ddydd Llun, 10 Awst, ar gyfer dechrau tymor yr Hydref.

Bydd rhieni y mae eu plentyn yn dod yn gymwys i gael y cynnig o dymor yr Hydref (plant sy'n troi'n dair rhwng 1 Ebrill a 31 Awst 2020) yn gallu gwneud cais o ddydd Llun, 21 Medi ac yn gallu cael lle wedi'i ariannu ar ôl i'r awdurdod brosesu eu cais.

Oherwydd y nifer uchel o geisiadau a ddisgwylir, bydd yn cymryd hyd at 28 diwrnod i brosesu ceisiadau.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Rwy'n falch bod y Cynnig Gofal Plant yn cael ei ailagor i helpu rhieni sy'n gweithio yn Sir Gaerfyrddin.

“Gan ein bod bellach yn dechrau codi'r cyfyngiadau symud a bod rhieni'n dychwelyd i'r gwaith, mae'n bwysig bod y cymorth gofal plant hwn yn cael ei ddarparu. Bydd hefyd o gymorth mawr i leoliadau gofal plant yn dilyn y misoedd anodd hyn.”

Bydd manylion ynghylch sut i wneud cais ar gael ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin o 10 Awst.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin