Y Cyngor a'r heddlu yn cynnig cyngor i bobl agored i niwed

66 diwrnod yn ôl

Mae tîm safonau masnach Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn darparu cyngor i breswylwyr sy'n byw mewn Parthau Dim Galw Heb Wahoddiad yn ystod y pandemig coronafeirws.

Ar y cyd â swyddogion o Heddlu Dyfed Powys, ymwelwyd â 1,825 o eiddo mewn 58 o barthau yn ardal Llanelli a rhoddwyd taflenni sy'n cynnwys gwybodaeth am sgamiau mewn perthynas â COVID19.

Mae'r daflen yn cynnig cyngor ac awgrymiadau i bobl sy'n agored i niwed a phobl hŷn ac yn rhoi manylion cyswllt ar gyfer y rheiny sy'n dioddef oherwydd masnachu twyllodrus neu alwadau heb wahoddiad.

Mae gwybodaeth am ymyriadau diogelu safonau masnach wedi'i chynnwys hefyd.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Mae troseddwyr yn manteisio ar y pandemig coronafeirws i dwyllo pobl mewn amrywiaeth o ffyrdd.

Wrth i fwy o bobl aros i mewn a gweithio gartref, mae mwy o gyfle i droseddwyr geisio twyllo pobl i roi eu harian ar adeg pan maen nhw'n bryderus ac yn ansicr ynghylch y dyfodol.

"Yn benodol, mae pobl hŷn sy'n fwy agored i niwed ac sy'n hunanynysu yn debygol o gael eu targedu dros y ffôn, neu wyneb yn wyneb.

"Mae'n bwysig ein bod yn parhau i gynyddu ymwybyddiaeth o'r sgamiau hyn ac yn diogelu ein hunain a'r bobl agored i niwed yn ein cymunedau gorau gallwn ni."

Roedd Cyngor ar Bopeth Sir Gaerfyrddin hefyd yn rhan o'r fenter a chafodd ei wasanaethau a'i gymorth eu hyrwyddo yn y daflen.

Dywedodd Katie Davies, Arolygydd Dros Dro Heddlu Dyfed Powys: “Dechreuodd Safonau Masnach y broses gydweithio a nodwyd y rheiny oedd yn byw mewn Parthau Dim Galw Heb Wahoddiad a allai fod yn fwy agored i niwed ac yn agored i ddioddef trosedd.  Gyda'n gilydd rydym wedi creu taflen wybodaeth i addysgu a chodi ymwybyddiaeth yn ein cymuned o sgamiau mewn perthynas â COVID19, rhoi manylion am sefydliadau sy'n cynnig cymorth a chefnogaeth a rhannu cyngor ynghylch sut i gysylltu â'r heddlu a Chyngor Sir Caerfyrddin yn ystod y cyfyngiadau symud.

Cynhaliodd Tîm Plismona Bro Gwledig Llanelli batrolau gyda'r tîm Safonau Masnach er mwyn ymateb i unrhyw bryderon neu ymholiadau a godwyd gan ein cymuned.  Drwy weithio mewn partneriaeth, roeddem yn gallu rhoi sylw i ran helaeth o'n cymuned, rhoi cymorth i'r rheiny nad oeddent o bosibl yn gwybod sut i gysylltu â ni, a chreu cyfleoedd i nodi'r rheiny sydd mewn mwy o berygl o niwed y mae angen ein help arnynt.

“Dywedodd aelodau o'r gymuned wrth y tîm eu bod yn teimlo'n dawel eu meddwl i wybod bod gwasanaethau cyhoeddus yn dal i fod yn gofalu am eu buddiannau yn ystod y cyfnod pryderus a heriol hwn.”

Mae Parthau Dim Galw Heb Wahoddiad yn cael eu creu mewn ardaloedd sydd â hanes o droseddu ar y trothwy a/neu gyfran fawr o breswylwyr hŷn neu agored i niwed. Os ydych yn ymwybodol o ardal a allai fod yn addas i fod yn barth, cysylltwch â'r tîm safonau masnach drwy ffonio 01267 234567 neu anfon neges e-bost at safonaumasnach@sirgar.gov.uk