Y Bwrdd Gweithredol yn cytuno ar strategaeth i helpu i adfer

6 diwrnod yn ôl

Bydd arweinwyr busnes allweddol yn helpu i ffurfio grŵp ymgynghorol i gefnogi busnesau i oresgyn effaith cyfyngiadau symud COVID-19.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ffurfio'r grŵp fel rhan o adferiad y Sir yn sgil y pandemig.

Mae Bwrdd Gweithredol y Cyngor wedi bod yn trafod yr heriau y mae busnesau lleol yn eu hwynebu ac mae wedi cymeradwyo strategaeth i helpu i adfywio economi leol Sir Gaerfyrddin ar ôl misoedd o argyfwng.

Mae'n dilyn arolwg effaith ar fusnes yr oedd bron i 600 o fusnesau wedi ymateb iddo, gan gynnal cyfweliadau dros y ffôn â thros 400 o fusnesau.

Mae'r canlyniadau'n drawiadol ac yn ein hatgoffa o'r heriau enfawr y mae'r sector busnes yn eu hwynebu.

Ymysg y rhai sydd wedi dioddef fwyaf y mae'r sectorau bwyd a diod a'r economi ymwelwyr, a'r diwydiant amaeth yn y sir, sef dau o'r cyfranwyr mwyaf at economi Sir Gaerfyrddin.

Mae busnesau wedi dweud bod eu hincwm wedi gostwng yn sylweddol, bod llai o fynediad i gwsmeriaid a bod problemau yn ymwneud â chadwyni cyflenwi ers i'r cyfyngiadau symud ddod i rym ym mis Mawrth.

Dywedodd llawer ohonynt eu bod yn wynebu'r posibilrwydd o golli eu busnesau'n gyfan gwbl.

Ers mis Mawrth, mae'r Cyngor wedi helpu dros 3,600 o fusnesau i gael dros £43 miliwn o gymorth grant gan Lywodraeth Cymru, ond dywedodd llawer o'r rhai a atebodd yr arolwg nad oeddent yn gymwys i gael cymorth ariannol.

Mae cefnogi'r busnesau hyn yn allweddol i gynllun adfer economaidd y Cyngor.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, sef y Cynghorydd Emlyn Dole, sy'n gyfrifol am adfywio a datblygu economaidd, fod y pandemig wedi cael effaith sylweddol ar fusnesau, yr economi a chymunedau. Dywedodd: “Dyma'r adroddiad cyntaf o'i fath ar gyfer Sir Gaerfyrddin a bydd yn ein helpu i ailddechrau, adfer ac adfywio'r economi. Mae'n her i ni, ac yn un a fydd yn anodd ar adegau, ond mae'n strategaeth glir a fydd yn ein helpu i adfer.”

Gallwch weld canlyniadau'r arolwg effaith ar fusnesau, yr adroddiad llawn ac archif o weddarllediad cyfarfod y Bwrdd Gweithredol ar yr adran Cyngor a Democratiaeth ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin