Stori mynd yn ôl i'r ysgol gan weithiwr mabwysiadu

9 diwrnod yn ôl

Mae Rachel Cook wedi bod yn awyddus erioed i ysgrifennu stori i blant.

Ond nid yw hi erioed wedi gallu dod o hyd i'r amser i eistedd i lawr a gwneud hynny.

Yna daeth y pandemig coronafeirws – a roddodd rywfaint o amser rhydd iddi a hefyd yr ysbrydoliaeth i fynd ati i ysgrifennu.

Aeth Rachel, sy'n gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin fel gweithiwr cymorth mabwysiadu, ati yn ystod y cyfyngiadau symud i ysgrifennu a darlunio stori Dewi'r Diogyn yn mynd yn ôl i'r ysgol.

Y gobaith yw y bydd y stori'n helpu plant sy'n teimlo'n bryderus am fynd yn ôl i'r ysgol ar ôl bod gartref am gymaint o amser.

Dywedodd Rachel, 36 oed, sydd bob amser wedi gweithio gyda phlant agored i niwed a phlant ag anghenion dysgu ychwanegol: “Dw i bob amser wedi mwynhau bod yn greadigol ac wedi breuddwydio ers cryn dipyn o amser am ysgrifennu straeon byrion i blant a'u darlunio.

“Ni ddychmygais erioed y byddai'r stori gyntaf y byddwn yn ei hysgrifennu yn ymwneud â phandemig, ond ar adeg gyda chymaint o newid ac ansicrwydd dechreuais feddwl am y nifer fawr o blant yr wyf wedi'u cefnogi dros y blynyddoedd drwy gyfnodau pontio a pha mor heriol y byddai hyn i gynifer ohonynt.

“Yn aml, mae newid yn her fawr i blant, a gyda'r newidiadau sy'n ein hwynebu wrth i ni ddechrau dychwelyd i'r ysgol, efallai bydd y newid hwn yn gymysgedd o emosiynau a theimladau. Mae storïau yn ffordd naturiol i blant ddysgu am eu teimladau, i'w helpu i ddysgu bod eu profiadau nhw o boeni neu deimlo'n bryderus am ddychwelyd i'r ysgol yn brofiadau y mae llawer yn eu hwynebu.

“Mae'r stori hon yn canolbwyntio ar y cyfarwydd, yn enwedig o amgylch perthnasoedd, gan fod teimladau o bryder weithiau yn dod yn ddiarwybod i ni, ac er nad ydym efallai yn gwybod popeth am yr hyn fydd yn digwydd yn yr ysgol yn ystod y misoedd nesaf, wrth feddwl am rai o'r pethau fydd yn aros yr un fath, gallwn helpu ein plant i deimlo'n fwy diogel.”

Mae tîm cyfieithu'r Cyngor wedi cyfieithu'r stori i'r Gymraeg, ac mae'r Cyngor wedi trefnu i argraffu copïau i'w rhoi yn ysgolion cynradd y sir.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Mae hon yn stori wych ac rwy'n siŵr y bydd yn helpu llawer o blant sy'n teimlo'n ansicr am ddychwelyd i'r ysgol.

“Hoffwn longyfarch a diolch i Rachel; rwy’n falch iawn bydd y llyfr yn mynd i'n hysgolion cynradd er mwyn i ddisgyblion ei fwynhau.”

*Mae'r stori'n cael ei darllen gan aelod o'n tîm cyfieithu sef Rhian Jones, a aeth ati’n fedrus i gyfieithu'r stori i'r Gymraeg.

Lawrlwytho y stori