Profi, Olrhain, Diogelu

4 diwrnod yn ôl

Mae'r gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru bellach yn mynd rhagddo ar draws Sir Gaerfyrddin i olrhain y firws a bydd yn diogelu ein cymunedau ymhellach.

Byddent yn cysylltu ag unrhyw un sydd wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â COVID-19 a gofyn iddynt hunan ynysu am hyd at 14 diwrnod, a gofyn am brawf os byddant yn dangos unrhyw symptomau o'r firws. Bydd cynghorydd cyswllt yn cysylltu â'r unigolyn i roi cyngor a chymorth.

Mae Profi, Olrhain, Amddiffyn yn gweithio drwy:

 • Brofi pobl sydd â symptomau coronafeirws, gan ofyn iddynt ynysu oddi wrth y teulu ehangach, eu ffrindiau a'u cymuned wrth iddynt gymryd y prawf ac aros am y canlyniadau. Darllenwch rhagor o wybodaeth am yr hyn y gallwch ei wneud i ddiogelu eich hun ac eraill i'w chael. Os ydych yn dangos symptomau, gallwch wneud cais am brawf coronafeirws.
 • Olrhain y bobl hynny sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r person symptomatig/sydd wedi'i brofi, gan ofyn iddynt hunanynysu (gweler uchod). Darllenwch rhagor o wybodaeth am olrhain cysylltiadau a sut bydd hyn yn gweithio ar gael.
 • Rhoi cyngor ac arweiniad, yn enwedig os yw'r person sydd â symptomau neu eu cysylltiadau yn yn y grŵp o bobl sy’n cael eu gwarchod neu sy’n wynebu’r risg fwyaf.
 • Sicrhau, os nad coronafeirws sy'n achosi'r symptomau, y gall unigolion a'u cysylltiadau fynd yn ôl i'w trefn arferol cyn gynted â phosibl.

Prif symptomau coronafeirws yw:

 • tymheredd uchel: mae hyn yn golygu bod eich brest neu'ch cefn yn teimlo'n boeth i'w gyffwrdd (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd)
 • peswch newydd, parhaus: mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu 3 neu fwy o byliau peswch mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gall fod yn waeth nag arfer)
 • methu arogli neu flasu neu golli eich synnwyr o arogl neu flas: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi nad ydych yn gallu arogli na blasu unrhyw beth, neu fod pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i'r arfer

Mae gan y rhan fwyaf o bobl sydd â choronafeirws o leiaf un o'r symptomau hyn.

Os byddwch yn datblygu symptomau coronafeirws, dylech gymryd prawf coronafeirws yn ystod y pum niwrnod cyntaf o ddatblygu’r symptomau – dyma pryd y bydd y prawf ar ei fwyaf effeithiol. Os byddwch yn cael canlyniad positif gofynnir i chi rannu manylion eich cysylltiadau, rheini rydych chi'n byw gyda nhw neu beidio, ac y byddwch chi wedi bod yn agos iddynt ar unrhyw achlysur yn ystod y cyfnod yn dechrau hyd at ddau ddiwrnod cyn i chi brofi symptomau, gan gynnwys:

 • rhywun o fewn 1 metr i chi rydych wedi cael sgwrs wyneb-yn-wyneb â nhw, cyswllt corfforol croen-i-groen, rydych chi wedi peswch drostynt, neu wedi bod mewn math arall o gyswllt â nhw o fewn 1 metr am 1 funud neu fwy
 • rhywun o fewn 2 fetr i chi am fwy na 15 munud
 • rhywun rydych wedi teithio mewn cerbyd â nhw - neu wedi eistedd yn agos atynt ar drafnidiaeth gyhoeddus

Bydd y wybodaeth hon yn helpu'r timau olrhain cysylltiadau i weld pa mor gyflym y mae'r feirws yn ymledu ac a oes yna glystyrau dwys o achosion.

Nid mater o orfodaeth na gwyliadwriaeth yw hyn ac mae er budd diogelu eich iechyd ac iechyd eich cysylltiadau. Gofynnir i’r cysylltiadau hyn hunanynysu am 14 diwrnod i sicrhau nad yw’r feirws ganddynt. Dim ond os byddant yn dangos symptomau y cânt eu cynghori i gymryd prawf – mae profi rhywun heb symptomau yn gallu cynhyrchu negatifau ffug ac nid ydym yn ei argymell am y rhesymau hyn.

 

Anogir gweithwyr hanfodol, megis y rhai mewn iechyd a gofal cymdeithasol, awdurdodau lleol, yr heddlu, tân, addysg, bwyd, manwerthu, trafnidiaeth, gwasanaethau cyhoeddus, i gael prawf os oes ganddynt symptomau. Yn ddelfrydol, gallant wneud hyn drwy siarad â'u cyflogwr. Fel arall, gallant gysylltu â'r tîm ymholiadau Covid lleol yn uniongyrchol ar 0300 303 8322 neu drwy anfon e-bost at CovidEnquiries.hdd@wales.nhs.uk (Sylwch mai mater i weithwyr allweddol yn unig yw hwn ac mae manylion am sut y gall aelodau'r cyhoedd gael mynediad i brofion isod).

I gael y rhestr lawn o weithwyr allweddol sy'n gymwys i gael prawf ewch i'r wefan Llywodraeth Cymru.

Gall aelodau'r cyhoedd wneud cais am brawf drwy ymweld â gwefan Llywodraeth Cymru: www.gov.wales/apply-coronavirus-test a dewis naill ai canolfan galw heibio neu archebu pecyn profi cartref. Gall y rhai sydd heb fynediad digidol wneud cais am brawf drwy ffonio'r Rhadffôn 119 (rhwng 7am-11pm) a gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001 119.

I ddechrau, bydd swyddog olrhain cysylltiadau yn eich ffonio. Dim ond o’r rhif hwn y bydd galwadau’n dod: 02921 961133.

Ar gyfer plant o dan 16, gall y swyddog olrhain cysylltiadau siarad ag un o’r canlynol:

 • oedolyn ar ran y plentyn
 • y plentyn, gyda chaniatâd y rhiant neu’r gwarcheidwad

Os byddwch yn methu galwad, bydd y gwasanaeth yn eich ffonio eto drannoeth. Ni fyddwch yn cael neges llais, ond os byddwch yn ffonio’r rhif yn ôl byddwch yn clywed neges yn cadarnhau bod gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi’ch ffonio. Dim ond galwadau allan y gall y rhif hwn eu gwneud, felly ni fydd modd ichi siarad â swyddog a bydd angen ichi aros am alwad yn ôl drannoeth.

Ni fydd swyddogion olrhain cyswllt byth yn

 • Gofyn i chi ddeialu rhif cyfradd premiwm i siarad â nhw (er enghraifft, y rhai sy'n dechrau gyda 09 neu 087)
 • Gofyn i chi wneud unrhyw fath o daliad
 • Gofyn i chi am unrhyw fanylion am eich cyfrif banc
 • Gofyn am eich manylion cyfryngau cymdeithasol neu fanylion mewngofnodi, neu am eich enwau cyswllt
 • Gofyn i chi am unrhyw gyfrineiriau neu binnau, neu ofyn i chi osod unrhyw un dros y ffôn
 • Gofyn i chi brynu cynnyrch
 • Gofyn i chi ymweld ag unrhyw wefan nad yw'n perthyn i'r Llywodraeth na'r GIG
 • Gofyn i chi lawrlwytho unrhyw feddalwedd ar eich dyfais neu ofyn i chi drosglwyddo rheolaeth dros eich cyfrifiadur, ffôn clyfar neu dabled.

Gallwch adrodd galwadau a negeseuon e-bost amheus trwy 101, ar-lein neu drwy e-bostio contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk.

Os ydych chi neu'r person rydych yn gofalu amdano neu unrhyw un yn eich cartref yn mynd yn sâl gyda COVID-19 posibl, yna rhaid i chi ynysu.

 • Rhaid i'r person sy'n sâl aros yn y tŷ am tua 10 diwrnod o ddechrau'r cyfnod pan fydd yn sâl
 • Rhaid i bawb arall yn yr aelwyd aros gartref am 14 diwrnod
  Os byddwch yn dal yr haint yn ystod y 14 diwrnod hynny rhaid i chi aros gartref am o leiaf 10 diwrnod arall
 • Rhaid i chi anelu at aros o leiaf 2 fetr i ffwrdd oddi wrth bobl eraill yn y tŷ yn ystod y cyfnod hwn. Efallai na fydd hyn yn bosibl os oes rhaid i chi roi gofal uniongyrchol. Ystyriwch a ddylech ddefnyddio unrhyw gyfarpar diogelu personol
 • Golchwch eich dwylo gyda sebon a dŵr yn aml – Gwnewch hyn am o leiaf 20 eiliad
 • Golchwch eich dwylo bob amser pan fyddwch yn mynd adref neu gyrraedd y gwaith
 • Defnyddiwch gel diheintio dwylo os nad oes sebon a dŵr ar gael
 • Gorchuddiwch eich ceg a'ch trwyn â hances neu eich llawes (nid eich dwylo) pan fyddwch yn peswch neu'n tisian
 • Rhowch hancesi papur wedi'u defnyddio yn y bin ar unwaith a golchwch eich dwylo wedyn
 • Ceisiwch osgoi cysylltiad agos â phobl sy'n sâl
 • Peidiwch â chyffwrdd â'ch llygaid, eich trwyn na'ch ceg os nad yw eich dwylo'n lân

Os ydych chi'n teimlo nad ydych chi'n gallu ymdopi â'ch symptomau gartref neu os yw eich cyflwr yn gwaethygu, neu os nad yw eich symptomau'n gwella ar ôl saith diwrnod, defnyddiwch wasanaeth coronafeirws 111 ar-lein. Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, ffoniwch 111. Mewn argyfwng meddygol, deialwch 999.

 

Wrth i'r sir barhau i adfer ar ôl y pandemig coronafeirws, mae mwy o bobl bellach yn mynd allan, ond mae angen cymryd gofal ychwanegol i helpu i atal lledaeniad. Mae mesurau newydd wedi'u rhoi ar waith ledled Sir Gaerfyrddin ac mae digon o arwyddion yn cael eu gosod i atgoffa pobl i fod yn gymdeithasol gyfrifol.

Mae'r neges yn syml – Parchu, Diogelu a Mwynhau. Rydym yn gofyn i bawb i wneud y canlynol:

 • Parchu - canllawiau, mesurau diogelwch, cymunedau lleol ac eraill o'ch cwmpas.
 • Diogelu - eich hunain, pobl eraill a gwasanaethau critigol; aros gartref os ydych yn sâl a golchi'ch dwylo yn aml
 • Mwynhau - treulio'ch amser hamdden yn ddiogel a chefnogi busnesau lleol i'w cael yn ôl ar eu traed