Pecynnau gweithgareddau i deuluoedd Dechrau'n Deg

70 diwrnod yn ôl

Mae pecynnau gweithgareddau yn cael eu rhoi i bron 1,800 o deuluoedd Dechrau'n Deg yn Sir Gaerfyrddin er mwyn i'w plant ifanc allu eu defnyddio yn ystod y cyfyngiadau symud.

Mae pob pecyn yn cynnwys amrywiaeth o adnoddau sy'n addas i'r oedran ac sy'n dod mewn bocs sy'n gallu cael ei droi'n Focs Taro, Taro a ddefnyddir yn y sesiynau iaith a chwarae a ddarperir gan y cynllun Dechrau'n Deg.

Mae eitemau eraill ar gyfer gweithgareddau yn cynnwys llyfrau, teganau anifeiliaid, swigod, paent a deunyddiau celf, pêl, pypedau canu, pecynnau creu Playdoh, pecynnau creu poteli ysgwyd, byrddau loto, creonau a sialc a deunyddiau amrywiol i'r synhwyrau a fydd yn helpu i gymell y plant tra eu bod yn aros gartref.

Dywedodd Eleri Stephens o Drimsaran, y mae ei phlant Harper a Sienna Daniels wedi cael budd o'r pecynnau: "Mae'r merched wedi cael oriau o hwyl yn gwneud gweithgareddau, ac roeddent wrth eu bodd yn gludo, peintio a defnyddio'r Playdoh. Mae'r pecynnau hyn yn syniad hyfryd ac maent wedi cyrraedd ar yr union adeg iawn."

Mae Dechrau'n Deg yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cefnogi teuluoedd mewn ardaloedd difreintiedig yng Nghymru i roi dechrau'n deg mewn bywyd i blant o dan bedair oed.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Addysg a Gwasanaethau Plant: "Mae'r pecynnau gweithgareddau hyn yn hwyl, yn gyffrous ac yn helpu i gadw meddyliau ifanc yn effro a'u hysbrydoli yn ystod y cyfyngiadau symud. Rydym yn falch o weithio gyda'r heddlu sy'n helpu i ddosbarthu'r pecynnau ledled y sir. “

Mae Heddlu Dyfed Powys hefyd wedi ymuno â Chyngor Sir Caerfyrddin i helpu â'r gwaith dosbarthu drwy ddefnyddio eu faniau heddlu a'u gyrwyr.

Dywedodd y Prif Arolygydd Thomas Sharville, Heddlu Dyfed Powys: "Mae'r cynllun Dechrau'n Deg yn cynnig cymorth mawr ei angen i deuluoedd ifanc yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae'n bleser gan Heddlu Dyfed Powys weithio gyda Chyngor Sir Caerfyrddin drwy ddarparu gyrwyr a cherbydau i ddosbarthu pecynnau gweithgareddau Dechrau'n Deg i'n cymunedau."

Yn ddiweddar, Dechrau'n Deg Sir Gaerfyrddin oedd y gwasanaeth Dechrau'n Deg cyntaf yng Nghymru i ddefnyddio ap symudol i helpu i gadw mewn cysylltiad â theuluoedd. Datblygodd y tîm yr ap i ymgysylltu mwy, ac i gyfeirio teuluoedd at wybodaeth bwysig a hyrwyddo digwyddiadau yn yr ardaloedd lleol.

Bydd llyfr canllaw yn ogystal â fideos ar yr ap newydd yn dangos sut i ddefnyddio'r gweithgareddau yn y pecynnau.