Gwaith wedi dechrau i ail-agor ysgolion

103 diwrnod yn ôl

Mae paratoadau ar waith i ailagor ysgolion ledled Sir Gaerfyrddin er mwyn i blant 'ddod i'r ysgol a dal ati i ddysgu' cyn gwyliau'r haf.

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, y gallai ysgolion ailagor o 29 Mehefin.

Mae'r cyngor eisoes wedi bod yn gweithio'n galed i roi cynlluniau ar waith ar gyfer ysgolion yn y sir er mwyn galluogi mwy o blant i fynychu pan fo'r amser yn iawn i wneud hynny.

Mater i rieni yw penderfynu a ydynt yn anfon eu plant yn ôl i'r ysgol y tymor hwn ac mae ysgolion wrthi'n cysylltu â rhieni i geisio cael gwybod nifer tebygol y disgyblion a fydd yn dychwelyd ym mis Mehefin. Mae rhieni'n cael eu hannog i ymateb cyn gynted â phosibl i helpu'r cyngor a'u hysgol i wneud y trefniadau angenrheidiol.

Bydd ysgolion ar agor i bob grŵp blwyddyn, ond gyda dosbarthiadau llai o faint ac amseroedd egwyl, dechrau a gorffen gwahanol. Bydd plant yn cael cyfle i gael sesiynau wyneb yn wyneb gyda'u hathrawon yn ystod y cyfnod hwn, a bydd gweithgareddau dysgu o bell hefyd yn parhau. Bydd rhieni sy'n dewis peidio ag anfon eu plant yn ôl yn parhau i dderbyn cymorth o ran dysgu gartref.

Mae asesiadau risg yn cael eu cynnal ym mhob un o'n hysgolion ledled y sir, ac mae pob ysgol yn cael ei hasesu'n unigol yn dibynnu ar ei sefyllfa. Mae'n debygol na fydd dull 'un ateb i bawb' yn gweithio, sy'n golygu na fydd rhai ysgolion o bosibl yn gallu cynnig yr un lefel o ddarpariaeth; mae'n dibynnu faint o le sydd yn yr adeiladau a'r staff sydd yno.

Mae'r Cyngor yn gweithio'n agos gydag Ysgol Gyfun Coedcae ac Ysgol Gynradd Brynteg i dreialu'r trefniadau newydd a'r mesurau sy'n cael eu rhoi ar waith.

Bydd yn cynnwys mesurau cadw pellter cymdeithasol megis mynedfeydd ac allanfeydd ar wahân a systemau unffordd, mwy o drefniadau glanhau gyda glanweithydd dwylo ym mhob ystafell dosbarth a gorsafoedd golchi dwylo cludadwy lle bo angen.

Bydd amryw o arwyddion yn cael eu gosod i addysgu ac annog disgyblion i gadw pellter cymdeithasol ac arfer hylendid da, a bydd adnoddau ychwanegol mwy difyr / cyfeillgar yn cael eu datblygu ar gyfer ysgolion cynradd.

Bydd penderfyniadau ar gludiant ysgol a phrydau ysgol yn cael eu gwneud yn ddiweddarach yr wythnos hon yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru.

Bydd rhagor o wybodaeth am ddarpariaeth gofal plant i blant gweithwyr critigol hefyd yn cael ei chyhoeddi cyn gynted â phosibl.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: "Drwy gydol y pandemig hwn, ein prif flaenoriaeth bob amser yw diogelwch ein plant, eu teuluoedd a staff ein hysgolion a bydd hyn yn parhau i fod yn brif ystyriaeth wrth i ni baratoi i ailagor ein hysgolion.

"Bydd yn golygu mai traean o'r disgyblion ar y mwyaf fydd yn bresennol ar unrhyw un adeg. Bydd y dosbarthiadau'n llawer llai, gan ddarparu amser penodol, diogel gydag athrawon a chyd-ddisgyblion, ac rwy'n siŵr, ar ôl bod gartref am gymaint o amser, y bydd hyn yn cael ei groesawu'n fawr. Bydd hyn hefyd yn helpu i baratoi disgyblion ar gyfer dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi; bydd y profiad newydd hwn yn yr ystafell ddosbarth yn wahanol iawn i'r hyn y mae disgyblion ac athrawon wedi arfer ag ef, ond rydym yn ceisio ei gwneud mor hawdd â phosibl i bawb.

"Hoffwn ddiolch eto i rieni am eu holl gefnogaeth a'u cydweithrediad yn ystod y cyfnod ansicr hwn; yn ogystal â holl staff ein hysgolion sydd wedi bod yn gweithio o dan amgylchiadau anodd iawn, yn ein canolfannau gofal plant, ac yn cefnogi disgyblion i ddysgu o bell."

Nid ddylai plant sy'n gwarchod neu'n byw gyda rhywun sydd yn y grŵp hwn ddod yn ôl i'r ysgol y tymor hwn a dylai barhau i ddysgu gartref.

Ni fydd rhieni sy'n dewis peidio ag anfon eu plant yn ôl i'r ysgol yn cael dirwy.

Bydd ysgolion yn Sir Gaerfyrddin yn gorffen ddydd Gwener, 17 Gorffennaf.

Cwestiynau cyffredin