Gwaith adeiladu yn ailddechrau yn Ysgol Pum Heol

41 diwrnod yn ôl

Mae gwaith adeiladu wedi ailddechrau ar ysgol newydd gwerth £4.1miliwn ym Mhump-hewl ar ôl i'r gwaith gael ei atal dros dro o ganlyniad i'r pandemig coronafeirws.

Mae'r ysgol yn cael ei hadeiladu ar dir ger y safle presennol ac mae'r cyngor yn gweithio'n agos gyda'r contractwr TRJ Ltd i wneud yn siŵr y gellir gwneud y gwaith yn ddiogel ac yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.

Bydd yr ysgol newydd yn darparu lleoedd i 120 o ddisgyblion rhwng pedwar ac 11 oed, ynghyd â 30 o leoedd meithrin ychwanegol, gan helpu i ateb y galw am addysg Gymraeg yn yr ardal.

Bydd yn darparu adnoddau ac adeiladau o'r radd flaenaf i blant a staff, a hefyd yn cynnwys man chwarae amlddefnydd y gellir ei rannu â'r gymuned, yn ogystal â llefydd parcio oddi ar y ffordd i staff ac ymwelwyr a llecyn i rieni ollwng eu plant.

Mae'r prosiect yn cael ei ariannu'n rhannol gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru drwy fenter Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: "Rwy'n falch iawn bod gwaith wedi ailddechrau ar yr ysgol newydd hon ar gyfer Pump-hewl a fydd yn darparu'r cyfleusterau addysgol gorau oll i ddisgyblion a staff.

"Roedd gwaith hefyd wedi ailddechrau yn Ysgol Rhys Prichard ac Ysgol Gorslas fis diwethaf a gobeithio nad ydym wedi colli gormod o amser a bod modd cwblhau'r holl brosiectau hyn yn ôl ein hamserlen wreiddiol.

"Bydd y prosiectau hyn yn helpu i ddiogelu swyddi gwerthfawr yn y sector adeiladu ac yn cefnogi adferiad economaidd Sir Gaerfyrddin yn dilyn yr argyfwng hwn."