Cyfleusterau chwaraeon awyr agored

48 diwrnod yn ôl

Mae tîm Cymunedau Actif Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynorthwyo clybiau chwaraeon i ail-ddechrau gweithgareddau yn dilyn misoedd o waharddiad yn sgil Covid-19.

Mae Llywodraeth Cymru wedi llacio'r cyfyngiadau er mwyn caniatáu i grwpiau o hyd at 30 o bobl gymryd rhan mewn chwaraeon di-gyswllt wedi'u trefnu yn yr awyr agored.

Caiff clybiau chwaraeon lleol eu hannog i weithio gyda'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer eu camp i gynllunio a pharatoi ar gyfer ailddechrau sesiynau gweithgareddau grŵp a sicrhau bod risgiau Covid-19 yn cael eu deall a'u rheoli'n ofalus.

Ceir canllawiau ynghylch cyswllt, defnyddio cyfarpar sy'n cael ei rannu, Cyfarpar Diogelu Personol a glanhau.

Mae'r tîm Cymunedau Actif wedi darparu pwynt cyswllt canolog ar gyfer pob darparwr chwaraeon ac wedi cefnogi clybiau trwy roi gwybodaeth a chanllawiau wrth iddynt ddechrau ailgyflwyno gweithgareddau awyr agored.  Gallwch gysylltu â'r tîm Cymunedau Actif trwy anfon e-bost at actifcommunities@sirgar.gov.uk.

Dyma rai cwestiynau cyffredin i'ch helpu i baratoi ar gyfer eich ymweliad a chyngor i ddarparwyr cyfleusterau.

Mae cyfleusterau sy'n eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin yn dechrau ailagor yn unol â'r canllawiau, ond dylai defnyddwyr fod yn ymwybodol o fesurau newydd sydd wedi'u rhoi ar waith i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio'n ddiogel. Rydym yn parhau i ofyn i bobl Barchu, Diogelu, Mwynhau.   

Dyma'r cyfleusterau sy'n eiddo i'r Cyngor Sir sydd ar agor a hyn o bryd:

  • Parc Gwledig Pen-bre - y gylchffordd gaeedig a llogi beiciau
  • Parc Arfordirol y Mileniwm - Doc y Gogledd (dŵr agored)
  • Canolfan Hamdden Dyffryn Aman - cae astrotyrff
  • Canolfan Hamdden Sanclêr - man chwarae amlddefnydd
  • Pwll nofio Llanymddyfri
  • Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn

Dyma'r cyfleusterau sy'n eiddo i'r Cyngor Sir sydd ar gau o hyd:

  • Canolfan Hamdden Caerfyrddin yn cynnwys y trac athletau, y cae astrotyrff a'r chyrtiau tenis
  • Canolfan Hamdden Llanelli yn cynnwys y cae astrotyrff
  • Parc Gwledig Pen-bre - canolfan sgïo, pitsio a phytio a chwrs golff antur.
  • Parc Howard – lawntiau bowlio, cyrtiau tenis, pwll padlo.

Bydd y cae artiffisial 3G yn Ysgol Penrhos, Llanelli hefyd yn ailagor yn fuan. Byddwn yn diweddaru ein gwefan cyn gynted ag y bydd dyddiad gennym. Gwiriwch y rhestr hon cyn eich ymweliad gan y gallai newid.

Cofiwch ein bod ni hefyd yn cynnig sesiynau gweithio ar-alw AM DDIM y gallwch eu gwneud unrhyw bryd yng nghysur eich cartref eich hun. 

Gall hyd at 30 o bobl ymgynnull ar gyfer chwaraeon wedi'u trefnu. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyngor ar ddychwelyd gweithgareddau awyr agored wedi'u trefnu, ond mater i Gorff Llywodraethu Cenedlaethol pob camp yw cyhoeddi canllawiau i sefydliadau ar sut y gellir cynnal gweithgareddau yn ddiogel ac yn gyfrifol yn unol â rheoliadau diweddaraf y Llywodraeth.

Ewch i wefan eich Corff Llywodraethu Cenedlaethol neu cysylltwch â'ch Corff Llywodraethu Cenedlaethol am ragor o wybodaeth.

Mae Gweinidogion Cymru yn adolygu'r rheoliadau Covid-19 bob 21 diwrnod. Gellir gweld y cyngor diweddaraf ar wefan Llywodraeth Cymru.

Gall, ond bydd hyn yn parhau i gael ei adolygu a gallai newid. Mae Gweinidogion Cymru yn adolygu'r rheoliadau Covid-19 bob 21 diwrnod. Gellir gweld y cyngor diweddaraf ar wefan Llywodraeth Cymru.

Bydd pob Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer chwaraeon yn cyhoeddi eu canllawiau eu hunain ynghylch dychwelyd i chwaraeon. Ewch i'w gwefan neu cysylltwch â'ch Corff Llywodraethu Cenedlaethol am ragor o wybodaeth.

Darllenwch gyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru am weithgareddau awyr agored wedi'u trefnu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyngor ar ddychwelyd gweithgareddau awyr agored wedi'u trefnu, ond mater i bob Corff Llywodraethu Cenedlaethol yw sicrhau bod modd gwneud hyn, a'i fod yn digwydd mewn modd diogel a chyfrifol.

Wrth gynllunio ar gyfer dychwelyd yn ddiogel i chwaraeon bydd pob Corff Llywodraethu Cenedlaethol yn darparu rheoliadau y bydd yn rhaid i glybiau a sefydliadau eu dilyn er mwyn lliniaru'r risg o gynyddu lledaeniad y Coronafeirws. Bydd y rhain yn cynnwys rheoliadau ynghylch cadw pellter cymdeithasol, rhannu cyfarpar a Phrofi, Olrhain, Diogelu.

Yn unol â'r rheoliadau hyn bydd y Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol yn cyhoeddi eu canllawiau a'u cyngor eu hunain ynghylch pa weithgareddau sy'n ddiogel i'w gwneud ac a yw chwarae gêm yn ymarferol.

Yn achos rhai campau awyr agored sy'n rhai di-gyswllt neu'n rhai cyswllt isel, bydd dychwelyd i gystadlu yn digwydd yn gynt nag yn achos campau dan do a rhai cyswllt uchel.

Ewch i wefan eich Corff Llywodraethu Cenedlaethol neu cysylltwch â'ch Corff Llywodraethu Cenedlaethol am ragor o wybodaeth.

Dylid osgoi rhannu cyfarpar lle bo'n bosibl, yn enwedig cyfarpar a ddefnyddir o amgylch y pen a'r wyneb e.e. helmedau.

Bydd pob Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer chwaraeon yn cyhoeddi eu canllawiau eu hunain ynghylch rhannu cyfarpar. Ewch i'w gwefan neu cysylltwch â'ch Corff Llywodraethu Cenedlaethol am ragor o wybodaeth.

Pan fo cyfarpar yn cael ei rannu, rhaid glanhau'r cyfarpar i'r safon briodol cyn i berson arall ei ddefnyddio yn unol â'r canllawiau.

Dylai'r cyfranogwyr fynd â'u cit adref i'w olchi eu hunain, yn hytrach na chael un person yn trin nifer fawr o ddeunyddiau budron.

Lle mae'n rhaid rhannu'r cit neu ei gadw gyda'i gilydd (e.e. chwaraewyr sy'n camu i mewn ar y funud olaf, prinder cit, neu swyddogaeth clwb hanfodol), rhaid i bob person sy'n ei drin olchi neu lanweithio ei ddwylo yn syth ar ôl hynny.

Darllenwch ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar lanhau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi mesurau cadw pellter cymdeithasol a chorfforol ar waith i leihau'r rhyngweithio cymdeithasol rhwng pobl er mwyn lleihau'r achosion o drosglwyddo Covid-19.

Bydd pob Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer chwaraeon yn cyhoeddi eu canllawiau a'u cyngor eu hunain ar gadw pellter cymdeithasol mewn chwaraeon. Ewch i'w gwefan neu cysylltwch â'ch Corff Llywodraethu Cenedlaethol am ragor o wybodaeth.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael gwybodaeth am y Rheoliadau Cadw Pellter Cymdeithasol i bawb yng Nghymru.

Rhaid i Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, clybiau a threfnwyr gweithgareddau gydymffurfio â strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu Llywodraeth Cymru. Rhaid iddynt fod yn ymwybodol o ofynion eu sefydliad i gydymffurfio â'r strategaeth honno, yn ogystal â goblygiadau cadw gwybodaeth bersonol pobl a pheri ei bod ar gael.

Dylai trefnwyr gweithgareddau gefnogi'r strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu trwy gasglu gwybodaeth am gyfranogwyr mewn sesiynau hyfforddi ac mewn gemau. Bydd pob camp/Corff Llywodraethu Cenedlaethol yn pennu yn eu cynllun gweithredu neu yn eu canllawiau y broses y bydd eu camp yn ei dilyn er mwyn galluogi'r ymdrechion Profi, Olrhain, Diogelu i ddigwydd, trwy egluro'n glir y modd y bydd yr holl wybodaeth am gyfranogwyr yn cael ei chasglu mewn sesiynau hyfforddi ac mewn gemau.

Mae cyfleusterau chwaraeon awyr agored yn cael eu rheoli gan amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys clybiau chwaraeon, y cyngor sir, cynghorau tref a chymuned, a gweithredwyr preifat. Mae cyfleusterau sy'n eiddo i'r Cyngor Sir wedi'u rhestru uchod, ond cofiwch gadarnhau yn uniongyrchol â sefydliadau eraill i weld a yw eu cyfleusterau ar agor.

Dylech barhau i ystyried canllawiau cenedlaethol, er enghraifft cyfyngiadau teithio a chyngor ar warchod. Dylech hefyd ystyried mesurau newydd a allai fod ar waith – er enghraifft, mae'n bosibl y bydd toiledau, mannau newid neu gyfleusterau eraill ar gau.

Mae'n bosibl y bydd mesurau eraill ar waith hefyd – gall y darparwr cyfleusterau gyfyngu ar nifer y bobl sy'n defnyddio pob cyfleuster, er enghraifft. Mae'n well gwirio wrth i chi gynllunio eich ymweliad.

Mae'n rhaid i unrhyw weithgaredd yn y cyfleuster gydymffurfio â rheoliadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru, sydd ar hyn o bryd yn cyfyngu ar chwaraeon tîm a chyswllt. Gellir gweld y cyngor hwn ar wefan Llywodraeth Cymru.

Bydd y cyfyngiadau o ran faint o bobl/aelwydydd sy'n cael dod ynghyd a gofynion cadw pellter cymdeithasol hefyd yn effeithio ar weithgareddau.

Er y bydd angen i'r cyfleuster sicrhau cydymffurfiaeth â'r rheoliadau, mae'n rhaid i ddefnyddwyr gymryd cyfrifoldeb personol hefyd.

Nid o reidrwydd - ni chaniateir i'r rhan fwyaf o'r cyfleusterau dan do agor. Os yw'r cyfleusterau chwaraeon awyr agored mewn lleoliad sydd â chyfleusterau ategol megis clybiau, cyfleusterau arlwyo, toiledau, ystafelloedd newid/loceri, meysydd chwarae a mannau gweithgareddau dan do, mae'n bosibl bod y cyfyngiadau yn dal yn berthnasol iddynt.

Na, dim ond pan fyddwch yn teimlo eich bod yn barod i agor eich cyfleuster yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth y dylech wneud hynny. Gellir gweld y cyngor hwn ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae cyfathrebu'n allweddol – gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'ch aelodau/defnyddwyr am eich penderfyniad, yn ddelfrydol gan nodi eich rhesymau. Os ydyn nhw'n gwybod pam eich bod wedi gwneud y penderfyniad hwnnw, mae mwy o siawns y byddant yn deall ac y byddwch yn cael llai o ymholiadau.

Mae'n rhaid i chi ystyried yr holl ganllawiau'n ofalus cyn agor. Mae hyn yn cynnwys canllawiau chwaraeon penodol gan y Corff Llywodraethu Cenedlaethol perthnasol. Dylid cwblhau asesiad risg trylwyr, a dylid addasu'r gweithgaredd i sicrhau y cydymffurfir â'r rheoliadau e.e. cadw pellter cymdeithasol, nifer yr aelwydydd/cyfranogwyr, cyfyngiadau teithio, ac ati.

Mae cyfyngiadau yn dal i fod ar waith o ran cyfleusterau dan do, ac mae'n rhaid i chi wirio a chydymffurfio â chanllawiau perthnasol Llywodraeth Cymru. Efallai na fyddwch yn gallu agor eich clybiau, cyfleusterau arlwyo, toiledau, ystafelloedd newid/loceri, cyfleusterau manwerthu a mannau gweithgareddau dan do oni bai y cewch eich cynghori gan Lywodraeth Cymru a bod unrhyw fesurau gofynnol ar waith.

Llwythwch mwy