Cyfleusterau chwaraeon awyr agored

9 diwrnod yn ôl

Mae cyfleusterau chwaraeon awyr agored bellach yn gallu ailagor yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Mae cyfleusterau sy'n eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin yn dechrau ailagor yn unol â'r canllawiau, ond dylai defnyddwyr fod yn ymwybodol o fesurau newydd sydd wedi'u rhoi ar waith i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio'n ddiogel. Rydym yn parhau i ofyn i bobl Barchu, Diogelu, Mwynhau.   

Dyma'r cyfleusterau sy'n eiddo i'r Cyngor Sir sydd ar agor a hyn o bryd:

  • Parc Gwledig Pen-bre - y gylchffordd gaeedig
  • Parc Arfordirol y Mileniwm - Doc y Gogledd (dŵr agored)

Dyma'r cyfleusterau sy'n eiddo i'r Cyngor Sir sydd ar gau o hyd:

  • Canolfan Hamdden Caerfyrddin - trac athletau, cae astrotyrff a chyrtiau tenis
  • Canolfan Hamdden Dyffryn Aman - cae astrotyrff
  • Canolfan Hamdden Llanelli - cae astrotyrff
  • Ysgol Penrhos, Llanelli - cae artiffisial 3G
  • Canolfan Hamdden Sanclêr - man chwarae amlddefnydd
  • Parc Gwledig Pen-bre - canolfan sgïo, pitsio a phytio a chwrs golff antur.
  • Parc Howard – lawntiau bowlio, cyrtiau tenis, pwll padlo

Gwiriwch y rhestr hon cyn eich ymweliad gan y gallai newid.

Dyma rai cwestiynau cyffredin i'ch helpu i baratoi ar gyfer eich ymweliad a chyngor i ddarparwyr cyfleusterau

Mae cyfleusterau chwaraeon awyr agored yn cael eu rheoli gan amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys clybiau chwaraeon, y cyngor sir, cynghorau tref a chymuned, a gweithredwyr preifat. Mae cyfleusterau sy'n eiddo i'r Cyngor Sir wedi'u rhestru uchod, ond cofiwch gadarnhau yn uniongyrchol â sefydliadau eraill i weld a yw eu cyfleusterau ar agor.

Dylech barhau i ystyried canllawiau cenedlaethol, er enghraifft cyfyngiadau teithio a chyngor ar warchod. Dylech hefyd ystyried mesurau newydd a allai fod ar waith – er enghraifft, mae'n bosibl y bydd toiledau, mannau newid neu gyfleusterau eraill ar gau.

Mae'n bosibl y bydd mesurau eraill ar waith hefyd – gall y darparwr cyfleusterau gyfyngu ar nifer y bobl sy'n defnyddio pob cyfleuster, er enghraifft. Mae'n well gwirio wrth i chi gynllunio eich ymweliad.

Mae'n rhaid i unrhyw weithgaredd yn y cyfleuster gydymffurfio â rheoliadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru, sydd ar hyn o bryd yn cyfyngu ar chwaraeon tîm a chyswllt. Gellir gweld y cyngor hwn ar wefan Llywodraeth Cymru.

Bydd y cyfyngiadau o ran faint o bobl/aelwydydd sy'n cael dod ynghyd a gofynion cadw pellter cymdeithasol hefyd yn effeithio ar weithgareddau.

Er y bydd angen i'r cyfleuster sicrhau cydymffurfiaeth â'r rheoliadau, mae'n rhaid i ddefnyddwyr gymryd cyfrifoldeb personol hefyd.

Nid o reidrwydd - ni chaniateir i'r rhan fwyaf o'r cyfleusterau dan do agor. Os yw'r cyfleusterau chwaraeon awyr agored mewn lleoliad sydd â chyfleusterau ategol megis clybiau, cyfleusterau arlwyo, toiledau, ystafelloedd newid/loceri, meysydd chwarae a mannau gweithgareddau dan do, mae'n bosibl bod y cyfyngiadau yn dal yn berthnasol iddynt.

Gall ein staff chwaraeon cymunedol Chwaraeon a Hamdden Actif roi cyngor a chymorth a'ch cyfeirio at wasanaethau lle y bo'n berthnasol. Ewch i'n gwefan Chwaraeon a Hamdden Actif.

Na, dim ond pan fyddwch yn teimlo eich bod yn barod i agor eich cyfleuster yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth y dylech wneud hynny. Gellir gweld y cyngor hwn ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae cyfathrebu'n allweddol – gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'ch aelodau/defnyddwyr am eich penderfyniad, yn ddelfrydol gan nodi eich rhesymau. Os ydyn nhw'n gwybod pam eich bod wedi gwneud y penderfyniad hwnnw, mae mwy o siawns y byddant yn deall ac y byddwch yn cael llai o ymholiadau.

Mae'n rhaid i chi ystyried yr holl ganllawiau'n ofalus cyn agor. Mae hyn yn cynnwys canllawiau chwaraeon penodol gan y Corff Llywodraethu Cenedlaethol perthnasol. Dylid cwblhau asesiad risg trylwyr, a dylid addasu'r gweithgaredd i sicrhau y cydymffurfir â'r rheoliadau e.e. cadw pellter cymdeithasol, nifer yr aelwydydd/cyfranogwyr, cyfyngiadau teithio, ac ati.

Mae cyfyngiadau yn dal i fod ar waith o ran cyfleusterau dan do, ac mae'n rhaid i chi wirio a chydymffurfio â chanllawiau perthnasol Llywodraeth Cymru. Efallai na fyddwch yn gallu agor eich clybiau, cyfleusterau arlwyo, toiledau, ystafelloedd newid/loceri, cyfleusterau manwerthu a mannau gweithgareddau dan do oni bai y cewch eich cynghori gan Lywodraeth Cymru a bod unrhyw fesurau gofynnol ar waith.