Cyflenwyr lleol yn helpu â phecynnau bwyd 'gwarchod'

64 diwrnod yn ôl

Gaynor Price, un o weithwyr y Cyngor, sydd wedi cael ei hadleoli o’i swydd arferol yn Cymunedau am Waith a Mwy i helpu â’r pecynnau bwyd.

Mae'r Cyngor yn gweithio gyda chyflenwyr bwyd lleol i ddarparu pecynnau bwyd hanfodol i drigolion yn Sir Gaerfyrddin sy'n gwarchod ac sydd heb neb arall i'w helpu.

Mae'n golygu y bydd y parseli, sy'n cael eu dosbarthu'n wythnosol, yn cynnwys rhywfaint o gynnyrch lleol yn ogystal ag eitemau sylfaenol eraill o fwyd a nwyddau ar gyfer y cartref.

Bellach y Cyngor sy'n cyflawni'r gwaith o gyflenwi a dosbarthu'r pecynnau bwyd gan Lywodraeth Cymru, ac mae'n gweithio gyda chwmni Castell Howell o Cross Hands a chyflenwyr lleol eraill i roi'r pecynnau at ei gilydd.

Bydd pawb sy'n derbyn y pecyn yn cael yr un pethau, er mai'r nod yw amrywio'r cynnwys cymaint â phosibl bob wythnos.

Mae pobl yn cael eu hannog i edrych ar y cynnwys yn ofalus iawn os oes ganddynt unrhyw anghenion dietegol, meddygol, crefyddol neu eraill.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor: "Rwy'n falch iawn fod y Cyngor wedi gallu cymryd yr awenau o ran rheoli'r pecynnau bwyd ar gyfer trigolion agored iawn i niwed yn Sir Gaerfyrddin sy'n gwarchod.

"Mae'n golygu ein bod yn gallu gweithio gyda chyflenwyr lleol a chael cynnyrch lleol ar gyfer y pecynnau, sy'n bwysig iawn gan fod hynny'n cefnogi ein heconomi leol, yn ogystal â darparu bwyd ffres, lleol i'n trigolion."

Cynghorir tua 130,000 o bobl yng Nghymru i ddilyn mesurau 'gwarchod' oherwydd bod ganddynt gyflwr iechyd sylfaenol sy'n golygu eu bod mewn perygl o fynd yn sâl difrifol os byddant yn cael COVID-19.

O ddydd Llun 1 Mehefin ymlaen, gall pobl sy'n 'gwarchod' ymarfer corff yn yr awyr agored a chwrdd â phobl o aelwyd arall, cyn belled â bod hynny yn yr awyr agored. Fodd bynnag, rhaid iddynt gadw'n gaeth at y rheolau cadw pellter cymdeithasol a chadw at y canllawiau hylendid bob amser. Ni ddylent fynd i mewn i dŷ neb arall na rhannu bwyd gyda nhw.

Dylent barhau i ddilyn yr holl gyngor arall a roddwyd yn flaenorol; ni ddylent fynd i siopa na gweithio'r tu allan i'w cartref a dylent barhau i gael bwyd a meddyginiaeth wedi'u dosbarthu iddynt.

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru yn dal i ystyried y cyngor fydd yn ei roi ar ôl 15 Mehefin i bobl sy'n gwarchod, a chaiff llythyron a fydd yn nodi'r camau nesaf eu hanfon yn y pythefnos nesaf.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, e-bostiwch galw@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 234567.

Rhagor o wybodaeth