Bwrdd Gweithredol yn gofyn am eglurdeb ar ailagor ysgolion

52 diwrnod yn ôl

Mae Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin yn gofyn am eglurdeb gan Lywodraeth Cymru ynghylch ailagor ysgolion.

Mae aelodau wedi mynegi pryder ynghylch cyhoeddiad y Gweinidog Addysg y dylai ysgolion ailagor am bedair wythnos, heb gael cytundeb gan yr undebau i wneud hynny.

Maent hefyd yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu canllawiau clir cyn gynted ag sy’n bosibl ar gyfer dechrau’r tymor newydd ym mis Medi.

Dywed y datganiad llawn:

Mae Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cytuno mai tair wythnos ddylai tymor yr haf ar gyfer ysgolion Sir Gaerfyrddin fod o hyd, ac na ddylid ei ymestyn i bedair wythnos fel y cyhoeddwyd gan y Gweinidog Addysg.
Mynegodd y Bwrdd bryder mawr fod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y dylai ysgolion agor am bedair wythnos, gan ymestyn tymor yr haf un wythnos, heb gael consensws a chytundeb priodol gan yr undebau perthnasol.

Mae’r Bwrdd yn gofyn i Lywodraeth Cymru ddarparu canllawiau clir, cyson ynghylch y trefniadau ar gyfer dechrau’r tymor newydd ym mis Medi, gan sicrhau y rhoddir ystyriaeth briodol a cheir cytundeb llawn cyn unrhyw gyhoeddiad.

Mae’r Bwrdd yn galw hefyd yn awr am i unrhyw ganllawiau fod yn gwbl eglur, ac am sicrwydd y cyflwynir y canllawiau hyn cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn rhoi amser i awdurdodau lleol, athrawon, staff, rhieni a phlant baratoi’n briodol.