Ail-agor parciau sy'n eiddo i'r Cyngor Sir 12 Mehefin

64 diwrnod yn ôl

Bydd parciau a reolir gan Gyngor Sir Caerfyrddin, gan gynnwys Parc Gwledig Pen-bre, Parc Howard, Llyn Llech Owain a Pharc Coetir y Mynydd Mawr yn ail-agor i'r cyhoedd yfory (dydd Gwener, 12 Mehefin).

Cafodd y parciau a'r mannau agored eu cau yn unol â chyngor y Llywodraeth ar ddechrau'r pandemig Coronafeirws.

Bydd yr holl gyfleusterau toiled, cyfleusterau arlwyo, mannau chwarae a chyfleusterau chwaraeon a hamdden yn parhau i fod ar gau ym mhob parc. Mae hyn yn cynnwys y ganolfan sgïo a gweithgareddau a'r maes gwersylla a charafanau ym Mharc Gwledig Pen-bre. Bydd y sefyllfa'n yn cael ei hadolygu'n ddyddiol.

Bydd Parc Gwledig Pen-bre ar agor o 8am tan 6pm bob dydd (bydd y giatiau'n cael eu cloi am 6pm). Bydd nifer y cerbydau yn cael eu cyfyngu i sicrhau y gellir cadw pellter cymdeithasol – gall hyn olygu fod system un-i-mewn, un-allan ar waith yn ystod yr adegau prysuraf.

Mae hyn yn rhan o ddychwelyd yn raddol i ail-agor Parc Gwledig Pen-bre.

Bydd maes parcio Heol y Ffatri (sydd wedi'i leoli y tu allan i'r brif fynedfa i Barc Gwledig Pen-bre) hefyd yn ail-agor ddydd Gwener (12 Mehefin).

Caiff ymwelwyr eu rhybuddio na fydd unrhyw achubwyr bywyd RNLI ar draeth Cefn Sidan am y tymor.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Rydym wedi bod yn gweithio'n galed i wneud yn siŵr y gallwn ni agor ein parciau a'n mannau agored i breswylwyr yn y Sir i sicrhau bod pobl, yn lleol ac wrth gwrs o fewn y rheoliadau pum milltir, yn gallu cael mynediad i rywle i wneud ymarfer corff, ond dim ond pan oedden ni'n hyderus ei fod yn ddiogel nid yn unig i breswylwyr ond i'n staff hefyd yr oedd modd gwneud hyn.

“Rydym ni'n annog ymwelwyr i ddilyn yr holl ganllawiau yn y parciau, fel bod pawb yn gallu profi amgylchedd diogel a phleserus. Os na fydd ymwelwyr yn cadw at hyn yna ni fydd gennym unrhyw ddewis ond ystyried cau'r parciau er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd.
“Byddwn yn monitro'r sefyllfa'n ofalus bob dydd a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i breswylwyr drwy wefan y Cyngor a'r tudalennau cyfryngau cymdeithasol.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am yr Amgylchedd: “Er ein bod yn amlwg eisiau i breswylwyr fwynhau eu hunain, rydym yn annog y cyhoedd i gofio aros yn ddiogel ac i barhau i ddilyn canllawiau'r Llywodraeth bob amser – o aros yn lleol a theithio dim ond o fewn y pum milltir, i gadw at y rheolau pellter cymdeithasol bob amser wrth ymweld â'n parciau a'n mannau agored.”

Bydd adran Cwestiynau Cyffredin gynhwysfawr ar gyfer pob parc ar gael ar wefan y Cyngor Sir. Caiff preswylwyr eu hannog i edrych ar hyn er mwyn paratoi cyn ymweld ag unrhyw un o barciau Cyngor Sir Caerfyrddin.

Cewch y newyddion diweddaraf yma a thrwy ddilyn y Cyngor a Pharc Gwledig Pen-bre ar Facebook and Twitter.

Ydy. Mae'r parc gwledig wedi ailagor i sicrhau bod pobl leol yn gallu mynd rhywle i wneud ymarfer corff ac o ran llesiant (gan ddilyn y canllawiau o ran peidio â theithio mwy na 5 milltir). Mae'r parc ar agor i gerddwyr/beicwyr a nifer penodol o gerbydau bob dydd.

 

Bydd y parc yn agor am 8am a bydd y gât flaen yn cael ei chloi am 8pm felly bydd angen i bob cerbyd adael y parc erbyn 8pm. (Ni chaniateir mynediad i'r parc ar ôl 7.30 pm.) Yn ystod yr amser hwn dim ond nifer penodol o gerbydau fydd yn cael mynd i mewn i'r parc.

 

Mae hwn yn fesur diogelwch cyhoeddus yr ydym wedi'i roi ar waith i gydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gadw pellter cymdeithasol. Byddwn yn monitro llif y traffig a symudiadau ymwelwyr drwy'r dydd.

Mae'r holl hawlenni wedi cael eu hymestyn yn awtomatig yn ôl faint o amser y mae'r parc wedi bod ar gau.

Mae'r brif fynedfa i'r traeth ar gau ar hyn o bryd i gerbydau nad ydynt yn rhai'r Cyngor oherwydd atgyweiriadau hanfodol sydd angen eu gwneud. Byddwn yn ailagor y fynedfa hon cyn gynted ag y bydd y gwaith wedi'i gwblhau. Yn anffodus, bu'n rhaid i'r gwaith adeiladu ar y safle ddod i ben oherwydd y cyfyngiadau oedd mewn grym.

Y peth pwysicaf y mae angen i chi fod yn ymwybodol ohono yw pwysigrwydd dilyn y canllawiau o ran cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr a fydd yn helpu i'ch cadw chi a'ch teulu'n ddiogel. Cofiwch fynd â'ch sbwriel adref gyda chi ac #arhoswchynlleol

Mae Yr Orsaf yn darparu darpariaeth tecawê gyfyngedig gan gynnwys hufen iâ a diodydd meddal. Mae'r cyfleusterau toiled allanol ger Yr Orsaf hefyd ar agor.

Mae'r Gylchdaith Ffordd Gau hefyd ar agor.

Mae'r maes carafanau a gwersylla, y lle chwarae, y ganolfan sgïo, a'r toiledau eraill dal ar gau er mwyn diogelu iechyd ymwelwyr a staff, gan gydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar atal Covid-19 rhag lledaenu.

Mae'r maes gwersylla ar gau hyd nes y rhoddir gwybod fel arall. Rydym yn parhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru. Ni chaniateir aros dros nos ar hyn o bryd, gan gynnwys mewn ail gartrefi, gwersylla a chartrefi gwyliau. Rydym yn parhau i fonitro'r sefyllfa. Bydd unrhyw ddiweddariadau yn cael eu rhoi ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol a gwefannau'r Cyngor a Pharc Gwledig Pen-bre.

Ydy, mae'r Gylchffordd Gaeedig ar agor.

Ydy, mae'r traeth ar agor, ond byddwch yn ymwybodol na fydd unrhyw achubwyr bywydau yr RNLI ar y traeth ar gyfer y tymor.

Gallwch. Mae'r maes parcio yn Heol y Ffatri ar agor a gallwch gerdded i mewn i'r parc gwledig o'r fan honno.

Nac ydynt. Mae'r holl doiledau ar gau i'r cyhoedd ar hyn o bryd.

Oes. Mae Yr Orsaf yn darparu darpariaeth tecawê gyfyngedig a fydd yn cynnwys hufen iâ a diodydd meddal.

Ar hyn o bryd mae ciosg y traeth a'r caffi sgïo ar gau.

Dylech barhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, sef teithio o fewn 5 milltir yn unig i wneud ymarfer corff.

Ydych, caniateir cŵn yn y parciau o hyd. Wrth ymweld â'r parc cofiwch fod bywyd gwyllt wedi cynyddu'n sylweddol yno ac nad yw wedi gweld ymwelwyr ers tri mis, felly dylid cadw pob ci ar dennyn.

Nac ydy, mae'r cyfleuster hwn ar gau ar hyn o bryd. Byddwn yn diweddaru'r wefan pan fydd wedi ailagor i'r cyhoedd.

Mae Parc Howard ar agor rhwng 8am a 8pm bob dydd.

Nac ydy. Mae'r lleoedd chwarae, yn ogystal â'r holl gyfleusterau eraill megis y toiledau, y lido, y lawnt fowlio a'r cyrtiau tenis ar gau o hyd.

Nac ydy, mae'r plasty ar gau o hyd i'r cyhoedd.

Mae'r toiledau allanol ger bwyty Yr Orsaf ar agor. Mae'r holl doiledau eraill yn y parc ar gau i'r cyhoedd ar hyn o bryd.

Ydych, caniateir cŵn yn y parc o hyd. Gofynnir i chi gadw cŵn ar dennyn a sicrhau eich bod yn codi unrhyw faw ci.

Dylech barhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, sef teithio o fewn 5 milltir yn unig i wneud ymarfer corff.

Nac oes, nid yw'r peiriannau talu ac arddangos ar waith ar hyn o bryd.

Nac ydynt, mae'r toiledau ar gau o hyd.

Nac ydy. Mae'r lleoedd chwarae ar gau ar hyn o bryd.

Dylech barhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, sef teithio o fewn 5 milltir yn unig i wneud ymarfer corff.

Ydych, caniateir cŵn yn y parciau o hyd. Wrth ymweld â'r parc cofiwch fod bywyd gwyllt wedi cynyddu'n sylweddol yno ac nad yw wedi gweld ymwelwyr ers tri mis, felly dylid cadw pob ci ar dennyn.

Mae'r holl hawlenni wedi cael eu hymestyn yn ôl faint o amser y mae'r parc wedi bod ar gau.

Ni allwch adnewyddu eich hawlen ar hyn o bryd ond peidiwch â phoeni, rydym wedi ymestyn eich hawlen yn awtomatig os oedd yn dod i ben, a hynny yn ôl faint o amser yr oedd y parc ar gau.

 

 

 

Dylech barhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, sef teithio o fewn 5 milltir yn unig i wneud ymarfer corff.

Y peth pwysicaf y mae angen i chi fod yn ymwybodol ohono yw pwysigrwydd dilyn y canllawiau o ran cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr a fydd yn helpu i'ch cadw chi a'ch teulu'n ddiogel. Cofiwch fynd â'ch sbwriel adref gyda chi ac #arhoswchynlleol

Y peth pwysicaf y mae angen i chi fod yn ymwybodol ohono yw pwysigrwydd dilyn y canllawiau o ran cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr a fydd yn helpu i'ch cadw chi a'ch teulu'n ddiogel. Cofiwch fynd â'ch sbwriel adref gyda chi ac #arhoswchynlleol

 

Y peth pwysicaf y mae angen i chi fod yn ymwybodol ohono yw pwysigrwydd dilyn y canllawiau o ran cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr a fydd yn helpu i'ch cadw chi a'ch teulu'n ddiogel. Cofiwch fynd â'ch sbwriel adref gyda chi ac #arhoswchynlleol

 

Ydych, caniateir cŵn yn y parciau o hyd. Wrth ymweld â'r parc cofiwch fod bywyd gwyllt wedi cynyddu'n sylweddol yno ac nad yw wedi gweld ymwelwyr ers tri mis, felly dylid cadw pob ci ar dennyn.

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi dalu am barcio cyn eich ymweliad ……

Cewch prynu tocyn tymor blynyddol am £55 neu tocyn un-dydd am £5.50 neu tocyn am saith diwrnod am £20. I brynu tocyn ewch i www.parcgwledigpenbre.cymru/parcio-hawlen-parcio-flynyddol/

Mae cyfle i wneud taliad digyswllt yn y parc ar y diwrnod - £3 am 2 awr neu £5.50 am y dydd.

 

 

Llwythwch mwy