Tair canolfan gofal plant i agor oherwydd y galw

93 diwrnod yn ôl

Mae tair canolfan gofal plant ychwanegol yn agor yn Sir Gaerfyrddin oherwydd y galw cynyddol i ddarparu gofal i blant gweithwyr critigol a phlant agored i niwed.

Mae'r canolfannau newydd wedi'u lleoli yn Ysgol Gynradd y Bryn yn Llanelli, Ysgol Gynradd Model yng Nghaerfyrddin, ac Ysgol Tŷ-croes a byddant ar agor o ddydd Llun 18 Mai.

Mae canllawiau llym ar waith yn y canolfannau i atal y coronafeirws rhag lledaenu, gan gynnwys golchi dwylo'n rheolaidd, mesurau cadw pellter cymdeithasol a threfniadau glanhau ychwanegol.

Fodd bynnag, mae cadw'r niferoedd yn hanfodol i sicrhau iechyd a diogelwch y plant a'r staff.

Mae rhieni'n cael eu hatgoffa i gadw eu plant gartref lle bo'n bosibl i helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws (Covid-19). Fodd bynnag, os ydych yn weithiwr critigol ac na all eich plentyn aros gartref, bydd eich gofal plant yn cael blaenoriaeth.

Dylai rhieni ond wneud cais am ofal plant yn ystod eu horiau gwaith; a gofynnir iddynt hefyd ganslo cyn gynted â phosibl os na fydd angen y ddarpariaeth mwyach.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: "Mae galw cynyddol wedi bod am ein canolfannau gofal plant felly er mwyn lleihau'r pwysau hyn a sicrhau iechyd a diogelwch y staff a'r plant, rydym yn agor tair canolfan ychwanegol.

"Mae'r canolfannau gofal plant yn darparu gofal plant ar gyfer ein plant mwyaf agored i niwed a phlant gweithwyr critigol er mwyn i wasanaethau rheng flaen barhau i gael eu gweithredu. Y neges o hyd yw y dylai rhieni ond ddefnyddio'r canolfannau os oes wir angen arnynt.

"Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i'r holl staff yn y canolfannau am bopeth maent yn ei wneud i ofalu am y plant; a hefyd rwyf am dalu teyrnged i'r holl weithwyr allweddol sy'n gwneud gwaith gwych, mae pob un ohonom yn ddiolchgar iawn."

Mae'r cyngor hefyd yn gobeithio agor canolfan arall yn Ysgol Ffwrnes yn Llanelli. Mae trefniadau'n cael eu gwneud a bydd manylion pellach yn dilyn cyn gynted â phosibl.

Sylwch fod yr amserlen ar gyfer gwneud ceisiadau am ganolfannau plant hefyd wedi'i newid, a bod ceisiadau bellach yn cau am 5pm ar ddydd Mercher yr wythnos flaenorol.

Rhagor o wybodaeth am y canolfannau gofal plant