Lansio ap Dechrau'n Deg i gysylltu â theuluoedd

123 diwrnod yn ôl

Mae ap newydd wedi'i lansio yn Sir Gaerfyrddin i helpu teuluoedd Dechrau'n Deg i gadw mewn cysylltiad yn ystod y pandemig Coronafeirws.

Mae Dechrau'n Deg yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cefnogi teuluoedd mewn ardaloedd difreintiedig yng Nghymru i roi dechrau'n deg mewn bywyd i blant o dan bedair oed.

Dechrau'n Deg Sir Gaerfyrddin yw'r gwasanaeth Dechrau'n Deg cyntaf yng Nghymru i ddefnyddio ap symudol i helpu i gadw mewn cysylltiad â theuluoedd.

Datblygodd y tîm yr ap i ymgysylltu mwy, ac i gyfeirio teuluoedd at wybodaeth bwysig a hyrwyddo digwyddiadau yn yr ardaloedd lleol.

Gellir defnyddio'r ap hefyd i wahodd teuluoedd i amrywiol grwpiau babanod a chlinigau galw heibio gyda'r ymwelwyr iechyd, yn ogystal â rhannu lluniau a gwybodaeth â rhieni o wasanaethau gofal plant Dechrau'n Deg.
Fodd bynnag, mae wedi bod yn arbennig o ddefnyddiol ers dechrau'r Coronafeirws i gyfathrebu â theuluoedd drwy ddefnyddio hysbysiadau i roi gwybodaeth am COVID-19 a chyfeirio teuluoedd at ffynonellau dibynadwy.

Mae tîm Iaith a Chwarae Dechrau'n Deg hefyd yn defnyddio'r ap i gynnal amser stori a fideos cydganu.

Dywedodd Liz Maul, mam o'r Garnant: “Mae ap Dechrau'n Deg wedi bod yn werthfawr dros ben yn ystod y cyfyngiadau symud gan ei fod wedi cynnig digonedd o gyngor a syniadau ar gyfer cadw fy mabi Reggie yn brysur.”

Mae Dechrau'n Deg yn gweithio mewn nifer o gymunedau lleol gan gynnwys Rhydaman, Caerfyrddin, Llanelli, Pen-bre a Phorth Tywyn a Thrimsaran a Charwe.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Er bod yr ap wedi cael ei ddatblygu ymhell cyn i ni wybod am y Coronafeirws hyd yn oed, mae wedi bod yn fuddiol iawn o ran helpu'r tîm i gadw mewn cysylltiad a rhoi gwybod i deuluoedd eu bod nhw'n dal yno iddyn nhw yn ystod y cyfnod anodd hwn.

“Mae hefyd yn ffordd dda i deuluoedd gael newyddion am yr hyn sy'n digwydd yn yr ardal leol a sicrhau eu bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf.

“Mae'n wych eu bod nhw hefyd yn gallu darparu rhai o weithgareddau'r grŵp babanod fel amser stori drwy'r ap, sydd unwaith eto yn bwysig iawn ar yr adeg hon wrth i ni i gyd orfod aros gartref. Rwy'n siŵr ei fod yn dod â llawer o lawenydd i lawer o deuluoedd.”

Gallwch lawrlwytho'r ap am ddim ar IOS neu Android drwy chwilio am Dechrau'n Deg yn eich Apple/Play Store ac yna dewis un o'r pum canolfan agosaf atoch chi.

I gael rhagor o wybodaeth am Ddechrau'n Deg ewch i wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin.