Gwaith adeiladu yn ailddechrau ar ddau brosiect ysgol mawr

95 diwrnod yn ôl

Mae gwaith adeiladu yn ailddechrau ar ddau brosiect ysgol mawr yn Sir Gaerfyrddin ar ôl iddynt gael eu gohirio dros dro oherwydd pandemig y coronafeirws.

Ar ôl ystyried yn ofalus ac yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae'r Cyngor wedi dod i gytundeb â'r contractwr Lloyd a Gravell i ailddechrau ar y gwaith ar y safleoedd ysgol newydd ar gyfer Ysgol Rhys Prichard ac Ysgol Gorslas.

Mae Ysgol Gynradd Rhys Prichard yn symud i hen safle Ysgol Uwchradd Pantycelyn, a bydd ganddi leoedd ar gyfer 240 o ddisgyblion yn ogystal â Chylch Meithrin integredig a man chwarae ar wahân. Gan gostio £4.3miliwn, bydd yr ysgol newydd yn cynnwys neuadd fawr sy'n gallu cael ei rhannu â'r gymuned, cae rygbi, man chwarae amlddefnydd a mannau chwarae caled a meddal. Y gobaith yw y gellir parhau i gwblhau'r prosiect erbyn Gwanwyn 2021.

Mae cyfanswm o £6.8miliwn hefyd yn cael ei fuddsoddi yn Ysgol Gorslas i ddarparu adeilad ysgol newydd i 210 o ddisgyblion ar dir ym Mharc Gorslas, a roddwyd yn garedig gan Gyngor Cymuned Gorslas. Bydd y cynllun yn cynnig darpariaeth feithrin a chyfleusterau y gall y gymuned eu rhannu megis neuadd fawr, cae'r ysgol ac ardal gemau amlddefnydd. Y gobaith yw y gellir cwblhau adeilad newydd yr ysgol erbyn Hydref 2021.

Cafodd y ddau brosiect eu hariannu ar y cyd rhwng y Cyngor a Llywodraeth Cymru drwy fenter Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg: "Bydd ailddechrau'r gwaith yn diogelu swyddi gwerthfawr yn y sector adeiladu ac yn gosod sylfaen ar gyfer adferiad economaidd Sir Gaerfyrddin wrth i ni ddod allan o'r argyfwng hwn.

“Mae hefyd yn bwysig bod gwaith yn ailddechrau er mwyn i ni gwblhau'r prosiectau hyn cyn gynted ag y bo modd er mwyn darparu cyfleusterau dysgu o safon uchel sy'n bodloni anghenion y disgyblion a'r athrawon. Rydym yn ymrwymedig i fuddsoddi yn nyfodol ein plant ac wrth feddwl am bob dim y mae ein plant a'n staff addysgu yn ei wynebu ar hyn o bryd mae'n wych cael rhywfaint o newyddion da a fydd, gobeithio, yn rhoi hwb i bawb.

"Gallwn eich sicrhau ein bod wedi gwneud y penderfyniad hwn ar ôl ystyried pethau'n ofalus, a dim ond oherwydd ein bod yn fodlon y gall y gwaith gael ei wneud yn ddiogel ac yn unol â'r holl ganllawiau perthnasol."

Roedd cwmni Lloyd a Gravell yn un o'r contractwyr oedd yn ymwneud â'r prosiectau ysbytai maes yn Sir Gaerfyrddin a welodd ganolfannau hamdden Llanelli a Chaerfyrddin, Canolfan Selwyn Samuel a Pharc y Scarlets yn cael eu trawsnewid yn ysbytai dros dro i ddarparu mwy o welyau i'r GIG.