Diolch i'n gofalwyr maeth, curwn ein dwylo i chi

96 diwrnod yn ôl

Diolch o galon i ofalwyr maeth ledled Sir Gaerfyrddin am bopeth maent yn ei wneud i helpu ein plant mwyaf agored i niwed – yn enwedig yn ystod y pandemig coronafeirws hwn.

Mae'r Cyngor am dalu teyrnged i'w holl ofalwyr maeth anhygoel am y gofal a'r cymorth parhaus maent yn eu rhoi i'n plant a'n pobl ifanc.

Mae hwn yn gyfnod heriol ac annifyr i ni i gyd, yn enwedig y rhai sy'n gofalu am blant sydd mewn gofal maeth.

Mae'r safonau gofal uchel a'r cydnerthedd sy'n cael eu dangos yn ein holl leoliadau gofal maeth yn rhyfeddol, ac er eu bod yn pryderu am y sefyllfa bresennol, maent yn helpu eu plant i deimlo'n ddiogel ac yn dod o hyd i ffyrdd creadigol a dyfeisgar o'u cefnogi a'u haddysgu gartref.

Mae un o'n teuluoedd wedi sefydlu gwersyll 'Ffrengig' yn yr ardd gefn am nad oedd eu plant yn gallu mynd ar wyliau, ac mae eraill wedi helpu eu plant i adeiladu polydwnnel i dyfu eu llysiau eu hunain a chreu gardd tylwyth teg.

Mae gofalwyr maeth fel Teresa Jones a'i theulu yn cefnogi'r GIG drwy wnïo bagiau dillad a masgiau.

Hefyd mae'r holl blant teuluoedd maeth ar hyd a lled y sir wedi bod yn tynnu llun enfysau ac yn eu gosod yn eu ffenestri i atgoffa pawb i aros yn bositif.

Ein gofalwyr maeth a'u teuluoedd yw hanfod ymgyrch SirGâredig y Cyngor – rhannu caredigrwydd yn ein cymunedau.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant: "Mae ein gofalwyr maeth yn wirioneddol ryfeddol, ac yn parhau i fod felly drwy gydol yr argyfwng hwn.

"Rydym ni am ddangos ein gwerthfawrogiad a'n diolchgarwch am bopeth maen nhw'n ei wneud. Nid yw bod yn ofalwr maeth yn hawdd, ond mae'n rhoi boddhad mawr, ac mae wir yn newid bywyd person ifanc.

"Felly diolch i bob un o'n gofalwyr maeth anhygoel, ac rwy'n gobeithio y bydd pawb arall yn ymuno â ni wrth i ni guro dwylo i chi a'r gwaith hynod rydych chi'n ei wneud."

Mae Pythefnos Gofal Maeth yn digwydd rhwng Mai 11 a Mai 24 i ddathlu maethu a chynyddu ymwybyddiaeth o'r newidiadau y gall roi bod iddynt.

Mae'r ymgyrch yn amlygu ymrwymiad, angerdd, ac ymroddiad gofalwyr maeth, a hefyd yn tynnu sylw at yr angen am fwy o ofalwyr maeth.

Mae angen miloedd o deuluoedd maeth newydd bob blwyddyn i ofalu am blant, yn enwedig plant hŷn, grwpiau o frodyr a chwiorydd, plant anabl a phlant sy'n ceisio lloches.

Fel arfer yn ystod Pythefnos Gofal Maeth mae ein tîm maethu yn crwydro Sir Gaerfyrddin gyda'r masgot Cal yr Arth ac yn trefnu llawer o wahanol ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Eleni, o achos yr argyfwng coronafeirws, bydd ein pwyslais ar weithgareddau ar-lein, ond mae llawer o ffyrdd i gymryd rhan o hyd. Cadwch lygad am ein postiadau cyfryngau cymdeithasol a'u rhannu, ewch i'n gwefan, a helpwch i ledaenu'r neges i ffrindiau a theulu.

I gael rhagor o wybodaeth am faethu, ewch i wefan Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru, e-bostiwch fostering@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 0800 0933 699.

LAWRLWYTHWCH EICH ARWYDD ‘CYMERADWYO GOFALWYR MAETH’