Taliadau Prydau Ysgol Am Ddim – coronafeirws

44 diwrnod yn ôl

Rydym yn newid y ffordd rydym yn darparu prydau ysgol am ddim yn ystod y pandemig coronafeirws er mwyn ei gwneud hi'n haws i deuluoedd eu cael.

O'r wythnos sy'n dechrau ddydd Llun, 4 Mai, bydd mwyafrif y teuluoedd cymwys yn derbyn taliadau i'w cyfrifon banc/cymdeithas adeiladu.

Yn ogystal â hwyluso pethau i deuluoedd, mae hyn hefyd yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth ynghylch teithio hanfodol.

Caiff y taliadau eu gwneud bob pythefnos er mwyn i rieni / gwarcheidwaid barhau i ddarparu brecwast a chinio i'w plentyn / plant bum diwrnod yr wythnos.

Mewn rhai achosion, byddwn yn trefnu dosbarthu pecynnau bwyd wythnosol yn lle hynny. Cysylltir yn uniongyrchol â'r teuluoedd hynny er mwyn gwneud y trefniadau angenrheidiol.

I drefnu taliad, bydd angen i ni gadarnhau rhai manylion gan deuluoedd, a bydd angen ichi hefyd ddarparu eich manylion banc ar ein cyfer drwy lenwi'r ffurflen isod. Sylwer na fydd y cyngor byth yn eich ffonio a gofyn ichi am eich manylion banc.

Bydd plant yn Sir Gaerfyrddin sydd wedi cofrestru i gael prydau ysgol am ddim hefyd yn parhau i dderbyn parsel bwyd misol sy'n cynnwys cyflenwadau bwydydd sych, bwydydd tun, a bwydydd eraill hir oes, a hynny er mwyn bwydo'r teulu cyfan.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant:
“Rydyn ni wedi bod yn adolygu ein dull o ddarparu prydau ysgol am ddim yn ystod y pandemig coronafeirws, ac yn sgil canllawiau'r Llywodraeth mewn perthynas â theithio hanfodol, rydyn ni wedi penderfynu gwneud taliadau i deuluoedd er mwyn caniatáu iddyn nhw brynu'r bwyd sydd ei angen ar eu plant i frecwast ac i ginio, a hynny am bum diwrnod yr wythnos.

"Mae hyn hefyd yn golygu ein bod yn darparu bwyd i bob teulu sy'n derbyn prydau ysgol am ddim yn hytrach na dibynnu arnynt i gasglu pecynnau bwyd oddi wrthym. Mae'n hanfodol ein bod yn parhau i ddarparu prydau ysgol am ddim yn ystod y cyfnod eithriadol o anodd hwn.

“Ni ddylai unrhyw blentyn a fyddai fel arfer yn cael pryd ysgol am ddim fynd hebddo tra bod ei ysgol ar gau, neu wrth orfod hunan-ynysu gartref.”

Er mwyn sicrhau bod y taliad cyntaf yn cael ei dalu ar amser, dylai teuluoedd gyflwyno un ffurflen yn unig ar gyfer yr holl blant sydd sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a hynny cyn gynted â phosibl. Byddwn yn prosesu ceisiadau cyn gynted â phosibl a byddwch yn cael gwybod pryd y byddwch yn derbyn eich taliad cyntaf.

Peidiwch â llenwi'r ffurflen os nad ydych wedi'ch cofrestru i gael prydau ysgol am ddim. Os yw'r amgylchiadau wedi newid a'ch bod bellach yn derbyn budd-daliadau penodol, gallech fod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Mae manylion llawn ynglŷn â chymhwysedd a sut i wneud cais ar ein gwefan.

Os nad ydych yn bodloni'r meini prawf i dderbyn prydau ysgol am ddim ond bod angen cymorth arnoch, ffoniwch ein llinell gymorth ar 01267 234567 rhwng 8.30am a 6pm saith diwrnod yr wythnos neu e-bostiwch galw@sirgar.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y broses gwneud cais neu daliadau, e-bostiwch PrydauYsgolamDdim@sirgar.gov.uk

Ffurflen Taliadau Prydau Ysgol Am Ddim

Mae angen i ni sicrhau bod taliadau'n cael eu gwneud i gyfrif banc sydd yn enw'r un sy'n hawlio prydau ysgol am ddim. Mae angen i ni hefyd gadarnhau bod y manylion yn gywir er mwyn sicrhau bod pob taliad yn cael ei wneud. Bydd yr holl ddata'n cael ei ddileu pan nad oes ei angen. Mae hyn yn ofynnol yn unol â'r rheoliadau ariannol ac ni ellir ei hepgor.

 

Os nad ydych yn gallu lanlwytho copi o gyfriflen banc ddiweddar neu dynnu llun o'ch cerdyn debyd anfonwch eich cyfriflen banc, gan gynnwys eich enw a'ch rhif ffôn, i Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin SA31 3HB. Yna, bydd aelod o'r tîm yn eich ffonio i lenwi'r ffurflen dros y ffôn. Bydd eich dogfen yn cael ei dychwelyd atoch drwy'r post.

Bydd taliad o £39 fesul plentyn yn cael ei wneud bob pythefnos (£3.90 fesul diwrnod ar gyfer 10 diwrnod ysgol). Mae'r taliad o £3.90 yn cynnwys brecwast a chinio i'ch plentyn, bum niwrnod yr wythnos. Dylid defnyddio hyn i brynu bwyd yn unig.

Anfonwch gopi o'ch llythyr ynghylch gwarchod gan Lywodraeth Cymru i Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin SA31 3HB ac yna gallwn drefnu dosbarthu bwyd.

Mae'r taliadau cyntaf yn cael eu gwneud i deuluoedd ar 5, 6 a 7 Mai.

Mae ceisiadau'n cael eu prosesu mor gyflym â phosibl; ond mae'n cymryd ychydig ddyddiau i sefydlu taliadau. Cewch wybod dros e-bost pryd y byddwch yn cael eich taliad cyntaf.

Fodd bynnag, bydd teuluoedd sydd heb lenwi'r ffurflen ar-lein mewn pryd i gael taliad yr wythnos hon yn cael parsel bwyd yn lle hynny, a thaliad yr wythnos nesaf. Byddwch yn cael e-bost i roi gwybod i chi.

Wedyn bydd taliadau'n cael eu gwneud bob pythefnos.

Gwiriwch eich negeseuon e-bost yn rheolaidd, rhag ofn y bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom, ac edrychwch yn eich ffolder sbam hefyd.

Bydd teuluoedd â phlant sy'n cael prydau ysgol am ddim hefyd yn gymwys i gael parsel bwyd misol sy'n cynnwys cyflenwadau bwydydd sych, bwydydd tun, a bwydydd hir oes eraill ar gyfer y teulu cyfan. Bydd y parseli bwyd yn cael eu dosbarthu'n uniongyrchol i deuluoedd bob mis. Byddwch yn derbyn e-bost i roi gwybod i chi pryd y gallwch ddisgwyl parsel. Dechreuodd y parseli gael eu dosbarthu yr wythnos oedd yn dechrau ar 20 Ebrill. Os nad ydych yn cael e-bost gennym erbyn dydd Gwener, 1 Mai anfonwch e-bost at galw@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 234567.

 

 

Yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd, mae’n parhau’n bwysig i sicrhau ein bod yn cael digon o faeth a’n bod yn yfed digon. Argymhellir darparu tri phryd rheolaidd cytbwys i blant bob diwrnod a byrbrydau priodol rhwng y prydau hyn. Gall prydau rheolaidd helpu i ddarparu strwythur i drefn ddyddiol newydd.

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau fod cyllid ar gael ar gyfer darparu taliadau yn lle prydau ysgol am ddim. Dylai eich taliadau gael eu gwario ar fwyd ar gyfer eich plant. Yn ymarferol, bydd eich taliadau yn ychwanegiad at gyllideb eich teulu ar gyfer siopa bwyd.

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi cynhyrchu'r daflen ddefnyddiol hon gydag awgrymiadau defnyddiol ar gynllunio, siopa a pharatoi prydau bwyd ar gyfer eich teulu yn ogystal â rhestr o gynhwysion defnyddiol.