Tîm anhygoel a fu’n gyfrifol am ysbytai maes Sir Gaerfyrddin

105 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi canmol gwaith gwych ei gontractwyr wrth iddo drosglwyddo pedwar ysbyty maes i'r GIG.

Mewn tair wythnos yn unig, mae contractwyr a gomisiynwyd gan y Cyngor Sir wedi newid dwy ganolfan hamdden, arena fowlio a digwyddiadau a stadiwm rygbi yn ysbytai dros dro i helpu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ddelio â'i ymateb i'r coronafeirws.

Mae'r cyngor yn diolch yn arbennig i'r tîm anhygoel o grefftwyr sydd wedi gweithio'n ddiddiwedd i drawsnewid Canolfan Hamdden Caerfyrddin, Canolfan Hamdden Llanelli, Canolfan Selwyn Samuel a Pharc y Scarlets.

Y contractwyr oedd Andrew Scott Ltd, Bullock Consulting, TRJ Ltd a Lloyd and Gravell Ltd, ynghyd â chwmnïau eraill a gafodd eu his-gontractio.

Mae tua 600 o welyau ar gael i'w defnyddio ac mae'r pedwar safle bellach yn cael eu rheoli gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel.

Mae'r safleoedd bellach yn cael eu galw yn Ysbyty Enfys Caerfyrddin, Ysbyty Enfys Llanelli, Ysbyty Enfys Selwyn Samuel, ac Ysbyty Enfys Scarlets - mae'r enfys yn cael ei defnyddio'n eang fel symbol o obaith yn ystod y pandemig.

Mae'r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol yng ngorllewin Cymru, sy'n cynnwys awdurdodau lleol Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion ynghyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a'r sector gwirfoddol, wedi cytuno i ddefnyddio ei gyllid rhanbarthol o dan drefniant Ariannu Gofal Canolraddol Llywodraeth Cymru i sefydlu ysbytai maes yn yr ardal - mae cyfanswm o £4.7 miliwn wedi'i wario yn Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: "Mae'r hyn y mae ein contractwyr wedi'i gyflawni ar ein cyfer mewn cyn lleied o amser yn wirioneddol ryfeddol. Hoffwn ddiolch i bob dyn a menyw sydd wedi bod yn rhan o'r llwyddiant anhygoel hwn - rwyf wedi ymweld â'r safleoedd ac wedi gweld lefel y gwaith sy'n cael ei wneud, ymroddiad y gweithlu a'r gwaith tîm anhygoel a'r ymdeimlad o gymuned sydd wedi'u hysgogi.

"Mae'r bobl hyn wedi bod yn barod, ddydd ar ôl dydd, i adael diogelwch eu cartrefi teuluol i weithio ddydd a nos i ddarparu'r ysbytai hyn ac maent yn haeddu pob diolch - mae Sir Gaerfyrddin yn falch iawn ohonoch."

Dywedodd Steve Moore, Prif Weithredwr Hywel Dda: "Mae ymdrechion ein cydweithwyr a'n partneriaid yn yr awdurdod lleol, busnesau preifat gan gynnwys Parc y Scarlets, contractwyr a'n staff ein hunain yn rhyfeddol a hoffwn ddiolch yn fawr iawn yn bersonol i bawb am ddod at ei gilydd a gwireddu hyn yng nghanol pandemig byd-eang difrifol iawn.

"Fel bwrdd iechyd rydym yn barod am yr heriau sydd o'n blaenau ac rydym am i'n cymunedau gael sicrwydd ein bod wedi gwneud popeth o fewn ein gallu i gyrraedd y pwynt hwn. Mae'n bwysig ein bod yn defnyddio'r holl adnoddau sydd gennym i ofalu am bobl ar draws y system gofal iechyd gyfan a dim ond trwy waith caled ac ymroddiad pawb y llwyddwyd i wneud hyn."

Dymuna Cyngor Sir Caerfyrddin hefyd ddiolch i'w swyddogion am gydlynu a rheoli gweithrediad yr ysbytai maes, ei bartneriaid Cyngor Tref Llanelli a Pharc y Scarlets am eu haelioni a'u cefnogaeth, a’r gwirfoddolwyr sydd wedi bod mor garedig â rhoi eu hamser a'u sgiliau i adeiladu a gosod dodrefn a chyfarpar.

Ychwanegodd y Cynghorydd Dole:  "Rwy'n falch o'r ffordd rydym wedi dod at ein gilydd i sicrhau bod y cyfleusterau hyn ar gael, ond fel yr wyf eisoes wedi dweud, rwy'n mawr obeithio na fydd angen y cyfleusterau hyn arnom."