Staff y Cyngor yn ymgymryd â rolau rheng flaen

122 diwrnod yn ôl

Mae llawer o staff Cyngor Sir Caerfyrddin wedi camu ymlaen i helpu gwasanaethau rheng flaen mewn ymateb i'r Coronafeirws.
Ymhlith y gweithwyr sydd wedi symud i ddarparu cymorth ychwanegol i wasanaethau hanfodol y mae swyddogion o wasanaethau cynllunio, gorfodi, arlwyo, llyfrgelloedd, canolfannau hamdden, amgueddfeydd a theatrau.
Mae hyfforddiant wedi'i gwblhau mewn sawl maes wrth i staff ymgymryd â rolau fel glanhawyr, gofalwyr cymunedol, gyrwyr dosbarthu bwyd, staff cymorth yn y canolfannau gofal plant a hefyd cynorthwyo'r tîm digartrefedd.
Mae swyddogion Datblygu Economaidd hefyd wedi cael eu hadleoli i wasanaethau cwsmeriaid i gefnogi busnesau dros y ffôn a phrosesu ymholiadau, ac i gynnal banciau bwyd mewn cymunedau.
Mae hyfforddiant ynghylch casglu sbwriel a deunydd ailgylchu hefyd yn cael ei ddarparu i staff o dimau eraill, petai'r galw ar y gwasanaeth rheng flaen yn cynyddu.
Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Adnoddau Dynol: “Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae llawer o staff, nad ydynt yn gallu cyflawni eu dyletswyddau arferol, wedi gwneud eu gorau glas i sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol i'n cymunedau yn ystod y Coronafeirws. Rwyf wedi cael fy syfrdanu gan y nifer sydd wedi symud i'r gwasanaethau hyn ac wedi ymgymryd â rolau sydd, mewn llawer o achosion, yn anghyfarwydd iddynt. Rydym yn parhau i wynebu cyfnod heriol na welwyd ei debyg o'r blaen wrth i COVID-19 ledaenu ymhellach i'n cymunedau, felly hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bob un ohonynt am gamu ymlaen fel gweithiwr allweddol. Rwyf hefyd am sicrhau'r gymuned ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu gwasanaethau rheng flaen yn ystod y cyfnod anodd ac ansicr hwn.”
Mae'r Cyngor yn galw ar frys am ragor o staff o ganlyniad i'r Coronafeirws.
Mae'n awyddus i recriwtio pobl i nifer o swyddi ledled Sir Gaerfyrddin i helpu i sicrhau bod gwasanaethau rheng flaen yn dal i gael eu darparu, ond yn benodol mae angen gofalwyr, glanhawyr a staff arlwyo.
Nid oes angen profiad blaenorol oherwydd darperir hyfforddiant llawn.
Mae'r Cyngor yn cynnig cyfraddau tâl da ac oriau hyblyg. Mae contractau llawn a rhan-amser, dros dro a pharhaol ar gael.
Mae gan y Cyngor swyddi gwag ar gyfer gweithwyr cymdeithasol hefyd, felly os oes gennych y cymwysterau a'r profiad perthnasol, cysylltwch â ni drwy'r tudalennau swyddi ar ein gwefan.