SirGâredig - Rhannu Caredigrwydd Sir Gâr

124 diwrnod yn ôl

Mae preswylwyr a busnesau ledled Sir Gaerfyrddin yn dangos ysbryd cymunedol arbennig drwy helpu a chefnogi'r rheiny sydd mewn angen yn eu cymunedau yn ystod y pandemig Coronafeirws (COVID-19).

Mae'r Cyngor wedi'i syfrdanu gan garedigrwydd preswylwyr yn ystod yr adeg eithriadol hon pan fydd cefnogi'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau yn bwysicach nag erioed.

Mae nifer o grwpiau gwirfoddol wedi cael eu sefydlu i helpu lle bynnag y gallant, gan gynnig cymorth ymarferol ac emosiynol - ac mae'n anhygoel i'w weld.

Nawr rydym am helpu i ddod â hyn at ei gilydd a rhannu'r gwaith da sy'n cael ei wneud ledled y sir.

Bydd SirGâredig – Rhannu Caredigrwydd Sir Gâr yn cysylltu pobl sydd mewn angen â'r rheiny sy'n gallu helpu. Bydd yn darparu canolbwynt ar gyfer gweithgareddau cymunedol ac yn annog pobl i rannu straeon o garedigrwydd.

Mae'r enw SirGâredig yn cyfleu ein neges, sef bod Sir Gaerfyrddin yn garedig.

Mae llawer o wybodaeth ddefnyddiol ar ein gwefan am y grwpiau cymorth amrywiol sydd wedi'u sefydlu a sut y gallwch wirfoddoli. Mae cynghorau tref a chymuned hefyd yn cydlynu gwirfoddolwyr yn eu hardaloedd ac yn gweithio'n agos gyda grwpiau lleol. Ceir gwybodaeth hefyd am beth arall gallwch ei wneud i helpu, er enghraifft, cadw mewn cysylltiad â'ch teulu a'ch ffrindiau, cadw golwg ar eich cymdogion, yn enwedig y rheiny sy'n agored i niwed a allai gael eu targedu gan droseddwyr. Gallwn hefyd gyfeirio pobl sydd mewn angen at y cymorth a'r wybodaeth iawn.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor: "Rydym yn gwybod bod nifer fawr iawn o bobl sydd eisoes yn gwirfoddoli a llawer mwy sydd eisiau helpu eu cymunedau. Mae wedi bod yn galonogol i'w weld ac rydym yn ddiolchgar iawn.

"Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni wneud popeth y gallwn i helpu pobl sydd mewn angen, yn enwedig pobl hŷn a phobl agored i niwed yn ein cymunedau. Mae nifer fawr o bobl yn hunanynysu am gyfnod hir yn eu cartrefi sy'n golygu nad ydynt yn gallu cyflawni tasgau drostynt eu hunain. Ac mae'r rheiny sy'n gallu cyfrannu mewn ffordd yn gwneud gwahaniaeth go iawn.

"Mae SirGâredig yn ymwneud â helpu pobl i helpu ei gilydd, wrth i ni dynnu trwyddi fel un. Felly os ydych chi am helpu, cysylltwch â ni; ac os oes angen help neu gymorth arnoch mewn unrhyw ffordd, cysylltwch â ni er mwyn i ni ei drefnu i chi.

"Rydym hefyd eisiau clywed gennych os oes gennych straeon cadarnhaol i'w rhannu, os oes rhywun wedi bod yn garedig i chi yn ystod y cyfnod anodd hwn. Gadewch i ni eu canmol, rhoi ein diolch a dangos ein hymdeimlad o gymuned ac undod yn ystod y cyfnod heriol hwn."

Ewch i wefan i gael rhagor o wybodaeth neu ffoniwch 01267 234567 os hoffech siarad â rhywun.

Os hoffech rannu stori am gymwynas, anfonwch neges drydar atom @CarmsCouncil drwy ddefnyddio'r hashnod #SirGaredig neu postiwch ar ein tudalen Facebook @CarmarthenshireCC