Sgam newydd yn ymddangos ar Facebook

98 diwrnod yn ôl

Mae trigolion a busnesau yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu rhybuddio i beidio ag ymateb i negeseuon gan gwmni ffug sy'n cynnig grantiau o hyd at £2,000 ar Facebook.

Mae sgamwyr sy'n honni eu bod yn gweithio i fusnes o'r enw DFID yn targedu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ac maent hefyd yn gofyn i bobl sydd ar restr ffrindiau'r unigolyn i fod yn ffrind iddynt.

Mae'r cwmni ffug yn cynnig 'arian am ddim' i helpu pobl sy'n wynebu anawsterau o ganlyniad i'r coronafeirws.

Mae'r sgamwyr yn gofyn i'r unigolyn lenwi ffurflen gyda'i fanylion personol.

Mae rhai trigolion a busnesau hefyd wedi derbyn galwadau ffôn gan y cwmni ffug.

Mae tîm Safonau Masnach y Cyngor yn rhybuddio trigolion yn Sir Gaerfyrddin i fod yn wyliadwrus yn dilyn cynnydd mewn sgamiau cysylltiedig â'r coronafeirws sy'n ceisio cymryd mantais ar bryder ac ansicrwydd pobl.

Dywedodd y Cynghorydd Phillip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu'r Cyhoedd: "Mae troseddwyr yn manteisio ar y pandemig coronafeirws i dwyllo pobl a busnesau mewn amrywiaeth o ffyrdd. Nid oes gan y bobl hyn unrhyw foesau ac nid ydynt yn poeni pwy y maent yn ei dargedu.

Os ydych chi'n derbyn neges neu alwad ffôn gan y sgamwyr hyn, peidiwch ag ymateb, dywedwch wrth Facebook amdanynt a cheisiwch ddiogelu eich cyfrif. Os cewch alwad ffôn ganddynt, rhowch y ffôn i lawr a rhowch wybod amdano.”

Mae pobl yn cael eu hannog i gadw mewn cysylltiad ag aelodau'r teulu yn rheolaidd a rhoi gwybod iddynt am y sgamiau mwyaf cyffredin a'r peryglon posibl.

Dywedodd Swyddog Seiberddiogelwch Heddlu Dyfed Powys, Ditectif Gwnstabl Gareth Jordan: “Mae hwn yn fath arall o we-rwydo lle bydd troseddwr yn ceisio denu rhywun â chynnig sy’n swnio’n wych. Cyn gynted ag y mae rhywun ar y lein, bydd y troseddwr yn dechrau’r broses o grynhoi cynifer o fanylion ag sy’n bosibl. Wedyn gall ddefnyddio’r manylion hyn i ennill ymddiriedaeth unigolion eraill a bydd hefyd yn esgus mai ef yw’r person maent newydd ddwyn ei fanylion. Os gallwch chi, gwiriwch ddilysrwydd unrhyw gwmni sy’n eich ffonio neu’n anfon neges atoch drwy wneud eich ymchwil eich hun ar-lein. Chwiliwch am y cwmni ar-lein ar Google i weld a oes unrhyw un arall wedi clywed oddi wrthynt. Defnyddiwch y rhyngrwyd i wirio’r rhif maent yn ffonio ohono fe - mae www.who-called.co.uk yn safle da i wirio rhifau ffôn amheus. Peidiwch â gadael iddynt roi pwysau arnoch i wneud penderfyniad neu i roi eich manylion, a dewch â’r alwad i ben os ydych yn ansicr. Os yw’n swnio’n rhy dda i fod yn wir, dyna yw’r gwirionedd fel arfer.”

 

I gael rhagor o gymorth a chyngor, anfonwch neges e-bost at safonaumasnach@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 234567.

Os ydych chi wedi cael eich twyllo, rhowch wybod i’r heddlu. Gallwch wneud hyn ar-lein bit.ly/DPPReportOnline, drwy e-bostio contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk neu drwy ffonio 101.