Rhybudd i’r rheiny sy’n torri rheoliadau coronafeirws

133 diwrnod yn ôl

Rhybuddir tafarndai yn Sir Gaerfyrddin y gellid eu cau yn barhaol os ydynt yn cael eu dal yn torri cyfyngiadau symud y coronafeirws.

Mae trigolion hefyd yn cael eu rhybuddio y gellir rhoi hysbysiad cosb benodedig iddynt os ydynt yn cael eu dal yn ymgynnull mewn safle trwyddedig.

Cafodd tafarndai, bariau a chlybiau orchymyn swyddogol gan y Llywodraeth i gau er mwyn atal Covid-19 rhag lledaenu ac i achub bywydau.

Mae swyddogion trwyddedu a safonau masnach y cyngor yn gweithio gyda'r heddlu i orfodi'r rheolau cau.

Mae ymweliadau yn cael eu cynnal ledled y sir i sicrhau bod safleoedd yn cydymffurfio â'r rheolau, a bydd hysbysiad gwahardd yn cael ei gyflwyno i unrhyw safle sy'n torri'r rheolau. Os na chydymffurfir â'r hysbysiad hwnnw, bydd yn arwain at erlyniad a dirwyon diderfyn, ac yn y pen draw, bydd y safle yn colli ei drwydded.

Bydd dirwyon hefyd yn cael eu rhoi i aelodau o'r cyhoedd sy'n cael eu dal yn ymgynnull mewn unrhyw safle.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Mae'r neges yn glir, mae angen i ni gyd chwarae ein rhan yn y frwydr yn erbyn coronafeirws ac aros gartref.

“Ni fyddwn yn meddwl ddwywaith am gymryd camau yn erbyn safleoedd sy'n credu nad yw'r rheolau'n berthnasol iddyn nhw. Mae'r busnesau hyn a'r bobl sy'n eu defnyddio yn peryglu eu bywydau eu hunain a bywydau pobl eraill.

"Bydd unrhyw fusnes yn Sir Gaerfyrddin sy'n torri'r rheolau nid yn unig yn wynebu camau cyfreithiol ond hefyd bydd ei drwydded alcohol yn cael ei dirymu, sy'n golygu y bydd y busnes yn cau'n barhaol. Yn yr un modd, ni fyddwn yn meddwl ddwywaith cyn rhoi dirwy i unrhyw un sy'n cael eu dal yn ymgynnull yn y safleoedd hyn.

"Rydym yn apelio at ddeiliaid trwyddedau a'r cyhoedd am eu cydweithrediad. Mae hwn yn gyfnod anodd, ond trwy weithio gyda'n gilydd byddwn yn dod trwy'r argyfwng hwn."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am safleoedd sy'n gweithredu'n anghyfreithlon roi gwybod am hynny i'r heddlu neu gysylltu â'r cyngor drwy ffonio 01267 234567 neu drwy anfon e-bost at diogelurcyhoedd@sirgar.gov.uk.

Mae cymorth a chefnogaeth ariannol ar gael i fusnesau bach yn Sir Gaerfyrddin y mae argyfwng Coronafeirws yn effeithio arnynt. Mae manylion ar gael ar ein gwefan.