Prydau ysgol am ddim ar gael yn ystod gwyliau'r Pasg

125 diwrnod yn ôl

Bydd prydau ysgol am ddim ar gael yn ystod gwyliau'r Pasg i deuluoedd cymwys.

Mae'r Cyngor yn cyflenwi pecynnau bwyd sy'n cynnwys brecwastau a chiniawau am bum diwrnod i bob plentyn sydd wedi cofrestru i gael prydau ysgol am ddim.

Gellir casglu'r pecynnau bwyd o ysgolion uwchradd ar draws y sir rhwng 9am a 12 hanner dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener, yn ogystal ag Ysgol y Castell yng Nghydweli, Ysgol Rhys Pritchard yn Llanymddyfri, ac Ysgol Carreg Hirfaen.

O ddydd Llun, 6 Ebrill, ni fydd y gwasanaeth ar gael yn Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth yng Nghaerfyrddin; rydym yn gofyn i deuluoedd gasglu o Ysgol Bro Myrddin yn lle hynny.

Mae hyn oherwydd gallai’r ceginau yn Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth gael eu defnyddio i gefnogi’r ysbyty dros dros yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin.

Sylwch na fydd yr ysgolion ar agor ar gyfer casgliadau ar ddydd Gwener y Groglith (10 Ebrill) na dydd Llun y Pasg (13 Ebrill).

Mae teuluoedd hefyd yn cael eu hannog i wneud cais am brydau ysgol am ddim os oes newid wedi bod yn eu hamgylchiadau, fel incwm y cartref, oherwydd y pandemig coronafeirws. Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys sut mae gwneud cais, ar gael ar ein gwefan.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Mae'n bwysig ein bod yn parhau i ddarparu prydau ysgol am ddim i deuluoedd yn ystod gwyliau'r Pasg.

"Mae hwn yn gyfnod anodd i bawb, ac mae angen i ni wneud popeth yn ein gallu i gefnogi teuluoedd tra bo ein hysgolion ar gau. Bydd teuluoedd sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim hefyd yn derbyn pecyn bwyd i fwydo'r teulu cyfan.

"Rydym ni hefyd eisiau cyfleu'r neges y bydd rhai teuluoedd, sydd heb fod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn y gorffennol, efallai yn gymwys nawr oherwydd newid mewn amgylchiadau."

Mae'r sefyllfa'n cael ei monitro'n barhaus yn unol â chyngor y Llywodraeth ac mae'r Cyngor yn edrych ar amrywiol opsiynau ar sut y bydd yn parhau i ddarparu prydau ysgol am ddim i deuluoedd ar ôl gwyliau'r Pasg. Bydd mwy o wybodaeth yn dilyn maes o law a chaiff unrhyw ddiweddariadau eu cyhoeddi ar y dudalen newyddion.

Os ydych yn cael anhawster casglu eich pecynnau prydau ysgol am ddim, e-bostiwch galw@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 234567.

Mae cynhyrchion misglwyf am ddim hefyd ar gael ym mhob un o'r mannau casglu fel rhan o'r prosiect #TlodiMisglwyfSirGar.