Gwybodaeth am warchod i bobl 'agored iawn i niwed'

24 diwrnod yn ôl

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru Dr Frank Atherton wedi cadarnhau na fydd angen i bobl yng Nghymru y gofynnwyd iddynt warchod eu hunain wneud hynny bellach ar ol 16 Awst.

Mae'r newid yn y cyngor yn golygu, o 16 Awst, y gall pobl yn y grŵp cysgodi fynd i'r gwaith neu i'r ysgol a mynd i siopa ond dylen nhw barhau i gymryd camau i ddiogelu eu hunain rhag coronafeirws drwy gadw pellter o 2m oddi wrth eraill a golchi eu dwylo'n aml.

Mae'r Prif Swyddog Meddygol wedi dweud yn y gorffennol y gall y rheini sy'n cysgodi wneud ymarfer corff diderfyn yn yr awyr agored a chwrdd ag aelodau o un aelwyd arall yn yr awyr agored. Gall pobl sy'n cysgodi hefyd ffurfio rhan o aelwyd estynedig.

Daw cyflenwadau wythnosol bocsys bwyd i ben ar ôl 16 Awst ond bydd slotiau blaenoriaeth yn achos siopa ar-lein ar gyfer archfarchnadoedd yn parhau.

Bydd y gwasanaeth dosbarthu presgripsiynau hefyd yn parhau tan ddiwedd mis Medi.

Mae ein llinellau ffôn ar agor saith diwrnod yr wythnos rhwng 8.30am a 6pm, felly ffoniwch 01267 234567. Gallwch hefyd anfon e-bost atom at galw@sirgar.gov.uk gyda'ch rhif ffôn os yw hynny'n well gennych, a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.