Gwybodaeth am warchod i bobl 'agored iawn i niwed'

2 diwrnod yn ôl

Cynghorir pobl sydd â chyflyrau iechyd difrifol sy'n bodoli eisoes, sy'n golygu bod risg uchel iawn y byddant yn ddifrifol wael os cânt coronafeirws (COVID-19), i ddilyn y mesurau "gwarchod" er mwyn cadw'n ddiogel.

Bydd pawb yn y categori agored iawn i niwed hwn wedi derbyn llythyr gan Brif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton, sy'n nodi'r camau dylech eu cymryd i ddiogelu eich iechyd. Gelwir y rhain yn fesurau "gwarchod".

Bydd trigolion Sir Gaerfyrddin hefyd wedi derbyn llythyr oddi wrth y Cyngor a fydd yn cynnwys gwybodaeth a chyngor lleol.

Efallai fod gennych deulu, ffrindiau neu gymdogion eisoes sy'n eich helpu drwy siopa am fwyd neu gasglu unrhyw feddyginiaethau y gallai fod eu hangen arnoch. Mae yna hefyd nifer o grwpiau cymunedol sy'n cynnig cymorth, ond cofiwch beidio â gadael neb i mewn i'ch cartref unrhyw bryd, ac mae'n rhaid i bobl aros o leiaf ddau fetr i ffwrdd oddi wrthych.

Os nad oes gennych unrhyw un a all helpu, rydym yma i sicrhau eich bod yn cael yr holl gymorth sydd ei angen arnoch. Gallwn drefnu fod parseli bwyd yn cael eu danfon yn syth i garreg eich drws, ac rydym yn gweithio gyda fferyllfeydd cymunedol i helpu i gyflenwi a threfnu dosbarthu meddyginiaethau lle bo angen.

Rydym hefyd mewn cysylltiad â nifer o grwpiau gwirfoddol sy'n gallu darparu gofal a chymorth i'r rheiny sydd efallai'n teimlo'n ynysig iawn.

O ddydd Llun 1 Mehefin ymlaen, gall pobl sydd wedi bod yn 'gwarchod' ymarfer corff yn yr awyr agored a chwrdd â phobl o aelwyd arall, cyn belled â bod hynny yn yr awyr agored.

Fodd bynnag, rhaid i chi gadw'n gaeth at y rheolau cadw pellter cymdeithasol a chadw at y canllawiau hylendid da bob amser.

Dylech barhau i ddilyn yr holl gyngor arall a roddwyd yn flaenorol; ni ddylech fynd i siopa na gweithio'r tu allan i'ch cartref a dylech barhau i gael bwyd a meddyginiaeth wedi'u dosbarthu i chi.

Mae’r Prif Swyddog Meddygol yn dal i ystyried y cyngor fydd yn ei roi ar ôl 15 Mehefin i bobl sy'n gwarchod, a chaiff llythyron a fydd yn nodi'r camau nesaf eu hanfon yn y pythefnos nesaf.

Mae ein llinellau ffôn ar agor saith diwrnod yr wythnos rhwng 8.30am a 6pm, felly ffoniwch 01267 234567. Gallwch hefyd anfon e-bost atom at galw@sirgar.gov.uk gyda'ch rhif ffôn os yw hynny'n well gennych, a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.