Gwybodaeth am atgyweiriadau tai cyngor

134 diwrnod yn ôl

Rhoddir sicrwydd i denantiaid y bydd unrhyw atgyweiriadau argyfwng neu waith sy'n gysylltiedig â diogelwch yn cael ei wneud ar dai Cyngor yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae hyn yn cynnwys gwasanaethu ac atgyweirio boeleri nwy gan ei fod yn ofyniad ar gyfer diogelwch a'r ddeddfwriaeth o dan gynllun Gas Safe i landlordiaid.

Mae'r gwaith yn cael ei wneud ar ran y Cyngor gan beirianwyr o gwmni gwasanaethau ynni arbenigol.

Hoffem roi sicrwydd i denantiaid y bydd yr arferion gweithio gorau yn cael eu dilyn bob amser er mwyn eich cadw chi a'r peirianwyr yn ddiogel.

Bydd staff yn ffonio cyn apwyntiadau i roi gwybod i denantiaid pam eu bod yn dod ac i asesu pob achos cyn ymweld â'r eiddo;

Mae'r holl beirianwyr wedi cael yr arweiniad angenrheidiol ynghylch cyfarpar diogel personol ac ymbellhau cymdeithasol.

Ni fydd unrhyw waith yn cael ei wneud gan beiriannydd sydd â symptomau coronafeirws, waeth pa mor ysgafn ydynt; ac ni ddylid gwneud unrhyw waith mewn unrhyw aelwyd sy'n hunanynysu neu lle mae unigolyn yn cael ei warchod, oni bai ei fod yn argyfwng neu ei fod yn peri risg i ddiogelwch, ac mewn achosion o'r fath, bydd cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cael ei ddilyn.

Dywedodd y Cynghorydd Linda Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai: "Byddem yn gwerthfawrogi cydweithrediad tenantiaid ynghylch hyn, gan ei bod yn hollbwysig bod y gwaith hwn yn cael ei wneud, nid yn unig oherwydd ei fod yn ofynion cyfreithiol, ond am rhesymau diogelwch hefyd.

“Bydd unrhyw waith atgyweirio nad yw'n frys yn cael ei ohirio a byddwn yn cysylltu â thenantiaid pan fwriedir gwneud y gwaith.”

Gellir rhoi gwybod am waith atgyweirio arferol ar-lein. Ar gyfer atgyweiriadau argyfwng, ffoniwch 01267 234567, dydd Llun i ddydd Gwener, 8.30am - 6pm. Y tu allan i oriau swyddfa arferol, ffoniwch 0300 333 2222.