Galw am fynegiannau o ddiddordeb gan fusnesau'r sir

58 diwrnod yn ôl

Mae busnesau lleol a allai o bosibl helpu i ddarparu gwasanaethau hanfodol yn ystod argyfwng Coronafeirws yn cael eu gofyn i gysylltu â Chyngor Sir Caerfyrddin.

Bellach, mae cyfle i blymwyr, trydanwyr, gweithwyr gofal, arlwywyr, adeiladwyr a gyrwyr cerbydau nwyddau trwm/cerbydau dosbarthu gofrestru eu diddordeb.

Yn ystod yr wythnosau nesaf, mae’n bosibl bydd y Cyngor yn cysylltu â’r busnesau hynny sydd wedi cofrestru er mwyn ei helpu gyda'r gwaith parhaus o gefnogi pobl oedrannus, y rhai sy'n agored i niwed ac eraill sydd fwyaf mewn angen.

Gofynnir i'r busnesau hynny sydd eisoes wedi mynegi diddordeb gyda'r Cyngor i gofrestru hefyd.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae'r Cyngor yn gwneud llawer iawn o waith mewn cymunedau ledled Sir Gaerfyrddin i gefnogi trigolion a busnesau, ond mae angen cynllunio'n ofalus i sicrhau ein bod mewn sefyllfa i gynnal y lefel hon o gymorth.

“Dyna pam ein bod yn gofyn i fusnesau yn y sectorau a nodwyd i gofrestru diddordeb gyda'r Cyngor, rhag ofn y bydd angen eu gwasanaethau arnom yn yr wythnosau nesaf.

“Ni chaiff pob busnes sy'n cofrestru ei gontractio, ond mae hwn yn gyfle i blymwyr, trydanwyr, gweithwyr gofal, arlwywyr, adeiladwyr a gyrwyr cerbydau nwyddau trwm/cerbydau dosbarthu lleol sicrhau eu bod mewn sefyllfa i elwa ar hyn o bosibl.

“Mae'r cynllun hwn yn rhoi sicrwydd pellach bod y Cyngor wedi ymrwymo i wneud popeth posibl i amddiffyn ein busnesau a'n trigolion lleol yn ystod yr her ddigynsail hon.”

Mae adran fusnes bwrpasol o wefan y Cyngor bellach ar gael sy’n rhoi cyngor ar ffynonellau cyllid ac yn cyfeirio busnesau at wybodaeth a chymorth defnyddiol pellach.

Mae cyfeirlyfr cymunedol ar-lein o fusnesau Sir Gaerfyrddin sy'n barod i gefnogi trigolion hefyd yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd.

 

Cofrestrwch

Gall busnesau hefyd ofyn am ragor o wybodaeth drwy anfon e-bost i biwro@sirgar.gov.uk neu drwy ffonio llinell gymorth y Cyngor ar 01267 234567, sydd ar agor saith diwrnod yr wythnos rhwng 8.30am a 6pm.