Dim newid i gasgliadau biniau dros y Pasg

125 diwrnod yn ôl

Byddwn yn casglu gwastraff ac ailgylchu (gan gynnwys gwastraff gardd) ar ddydd Gwener y Groglith (10 Ebrill) a dydd Llun y Pasg (13 Ebrill) eleni, mewn ymateb i bandemig coronafeirws (COVID-19).
Atgoffir pobl i roi eu biniau allan y noson cynt gan y gall casgliadau ddigwydd yn gynharach na’r arfer yn ystod y diwrnod.
Mae criwiau yn newid eu ffyrdd o weithio i sicrhau y gall casgliadau biniau ac ailgylchu barhau yn ôl yr arfer am gyhyd â phosibl yn Sir Gaerfyrddin.
Mae timau'n dechrau arni yn gynharach na'r arfer i'w galluogi i gydbwyso trefniadau gofal plant er mwyn sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn dal i gael eu darparu.
Mae rhai criwiau'n gweithio o 4am er mwyn sicrhau bod eu partneriaid sy'n gweithio yn y GIG, fel gweithwyr gofal neu mewn gwasanaethau allweddol eraill yn gallu parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol.
Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am yr Amgylchedd: "Rwy'n canmol ein criwiau am feddwl mewn ffordd wahanol i sicrhau bod gwasanaethau hanfodol fel y gwasanaeth hwn yn gallu parhau yn ogystal â gwasanaethau hanfodol eraill nid yn unig o fewn yr awdurdod ond gydag asiantaethau partner allweddol fel y GIG.
"Mae'n rhaid i mi hefyd ddiolch i'r cwmni CWM Environmental sydd wedi agor ei orsafoedd trosglwyddo gwastraff yn gynnar ar gyfer y trefniant hwn. Mae hyn yn dangos agwedd gadarnhaol a chydweithredol ein gweithlu a'n rheolwyr i wneud eu gorau glas i sicrhau bod y gwasanaeth hanfodol hwn yn dal i gael ei ddarparu."

Dyma atebion i rai o'r cwestiynau rydych chi wedi bod yn eu gofyn....

Golchwch eich dwylo bob amser a diheintiwch eich biniau a'ch cadis a'u dolenni cyn ac ar ôl i chi eu cyffwrdd.

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r gwasanaeth i fynd gan wneud cyn lleied o newidiadau ag sy’n bosibl.

Mae’r sefyllfa yn cael ei gwerthuso’n ddyddiol ac os oes unrhyw newidiadau byddant yn cael eu rhoi yma a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Rydym yn casglu gwastraff bwyd bob wythnos, felly defnyddiwch eich cadi bwyd gwyrdd. Dyma restr o beth all fynd i’ch bin gwastraff bwyd

Byddem yn annog pawb i ailgylchu cymaint ag y bo modd i leihau’r gwastraff sy’n cael ei roi mewn bagiau du.

Er bod pobl yn treulio mwy o amser gartef, mae modd ailgylchu’r rhan fwyaf o’r gwastraff sy’n cael ei greu, naill ai yn y bag glas neu’r bin gwastraff bwyd - cymrwch olwg ar yr A-Y o Ailgylchu

 

Nid oes terfyn ar nifer y bagiau glas - dyma restr o'r hyn y gallwch ei roi yn eich bagiau glas.

 

Gallwch chi gompostio eich gwastraff gardd gartref neu wneud cais am gasglu gwastraff gardd wrth ymyl y ffordd.

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r gwasanaeth i fynd yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Mae’r holl finiau gwydr yn ein canolfannau ailgylchu cymunedol yn dal i gael eu gwasanaethu, ond gofynnwn i chi ddefnyddio’r ddarpariaeth mewn archfarchnadoedd pan fyddwch yn gwneud eich siopa bwyd hanfodol.

Fel arall, cadwch eich holl wydr yn rhywle diogel hyd nes bod y canolfannau ailgylchu’n ailagor.

Peidiwch â gadael unrhyw wydr mewn bagiau ar y llawr ger y banciau poteli gan mai tipio anghyfreithlon yw hwn a gallech dderbyn Hysbysiad Cosb Benodedig. Os yw’r banciau poteli’n llawn, gofynnwn i chi fynd â’r gwydr adref eto hyd nes bod modd ei waredu'n ddiogel. Cofiwch am ein gweithlu sy'n gorfod trin y gwastraff hwn yn ddiangen yn ystod y cyfnod hwn.

Rhowch eich holl wastraff personol (megis hancesi papur a chlytiau glanhau tafladwy) mewn bag tafladwy a'i glymu'n dynn.
Os oes gan unrhyw aelod o'ch cartref symptomau coronafeirws neu os ydych yn hunanynysu gan eich bod yn credu eich bod chi neu rywun yn eich cartref yn datblygu symptomau'r feirws, rhaid i chi roi dau fag o amgylch yr holl hancesi a gwastraff personol a sicrhau nad ydych yn mynd allan â'r bag i'r bag du gwastraff cartref cyffredinol am o leiaf 72 awr.

Erbyn hyn, rydym wedi cwblhau ein dosbarthiad blynyddol o fagiau glas i gartrefi ledled y sir ac mae pob eiddo wedi cael ei ddyraniad o dri rhôl ar gyfer eleni.

Os ydych yn credu y bydd angen rhagor arnoch, gallwch gasglu rholyn o'r lleoliadau canlynol:

  • Ger y fynedfa i swyddfa'r farchnad ym Marchnad Dan Do Caerfyrddin
  • Y Co-op yn Rhydaman
  • Desg gwasanaethau cwsmeriaid Asda, Llanelli
  • Y Co-op yn Nhre Ioan, Caerfyrddin

A fyddech cystal â meddwl am eraill a mynd ag un rholyn yn unig i bob cartref.