Ailagor safle adeiladu o bwys

108 diwrnod yn ôl

Mae gwaith wedi ailddechrau ar brosiect adeiladu o bwys yn Sir Gaerfyrddin, a gafodd ei atal dros dro ym mis Mawrth oherwydd y Coronafeirws.

Ar ôl ystyried yn ofalus a gweithredu'n unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cytuno gyda'i gontractwr, Alun Griffiths Ltd, fod gwaith yn ailddechrau ar Safle Cyflogaeth Strategol Dwyrain Cross Hands.

Mae dyddiad cwblhau newydd ym mis Medi bellach wedi'i bennu ar gyfer y safle 24 erw (10 hectar), a fydd yn creu saith llain arall ar gyfer y safle cyflogaeth i ddarparu  tua 500 o swyddi newydd.

Roedd timau adeiladu yn ôl ar y safle ddydd Mawrth, 28 Ebrill, sef mis union ers i'r gwaith gael ei atal.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor, sy'n arwain y portffolio adfywio a datblygu economaidd: "Bydd ailddechrau'r gwaith yn diogelu swyddi gwerthfawr yn y sector adeiladu, yn ogystal â gosod sylfaen ar gyfer adferiad economaidd Sir Gaerfyrddin wrth i ni ddod allan o'r sefyllfa bresennol.

"Er y bydd y dirwedd economaidd yn edrych yn wahanol iawn yn y dyfodol, bydd cael safleoedd parod gyda'r seilwaith priodol yn sylfaen gref ar gyfer cydnerthedd economaidd lleol a rhanbarthol.

"Pan fydd wedi'i gwblhau, bydd Safle Cyflogaeth Strategol Dwyrain Cross Hands yn darparu saith llain arall ar gyfer hyd at 500 o swyddi – ni allwn danbrisio pa mor bwysig fydd cefnogi'r economi leol drwy ddarparu'r math hwn o gyfle.

"Rydym wedi penderfynu caniatáu i'r gwaith hwn ailgychwyn ar ôl ystyried pethau'n ofalus, a dim ond oherwydd ein bod yn fodlon y gall y gwaith gael ei wneud yn ddiogel ac yn unol â'r holl ganllawiau perthnasol."

Dywedodd Richard Tidmarsh ar ran Alun Griffiths Ltd: "Hoffem sicrhau'r cyhoedd bod yr holl waith yn cael ei wneud gan ddilyn canllawiau llym y Llywodraeth, a bod trefniadau addas ar waith er mwyn i staff weithio'n ddiogel.

"Mae hwn wedi bod yn gyfnod cythryblus i'r diwydiant adeiladu ac mae'n wych bod nôl ar y safle."

Mae Safle Cyflogaeth Strategol Dwyrain Cross Hands wedi cael £2.3 miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac mae'n rhan o raglen Safleoedd Strategol Llywodraeth Cymru.

Bwriedir cwblhau'r gwaith ym mis Medi 2020 bellach, a bydd rhywfaint o waith tirweddu'n digwydd yn nhymor plannu'r hydref.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin ac Alun Griffiths Ltd yn gofyn yn garedig i'r cyhoedd barchu'r canllawiau cadw pellter cymdeithasol a pheidio â pheryglu diogelwch gweithwyr.

Os oes unrhyw beth yn achosi pryder i'r cyhoedd, cysylltwch â Swyddog Cyswllt Cymunedol Alun Griffiths Ltd, sef Jane Howells –Jane.Howells@alungriffiths.co.uk