Y diweddaraf am wasanaethau ailgylchu a gwastraff

142 diwrnod yn ôl

Wrth i'r sefyllfa o ran coronafeirws (COVID-19) ddatblygu, bydd y canlynol yn berthnasol i'n gwasanaethau ailgylchu a gwastraff.

O ddydd Mawrth, 24 Mawrth ymlaen mae'r canolfannau ailgylchu canlynol ar gau, hyd nes rhoddir gwybod fel arall

 • Nant-y-caws, Caerfyrddin
 • Trostre, Llanelli
 • Wern-ddu, Rhydaman
 • Hendy-gwyn ar Daf

Rydym yn parhau i ymdrechu i ddarparu gwasanaethau casglu gwastraff. Mae nifer o ffyrdd y gallwch chi ein helpu:

 • Rhowch eich bagiau allan y noson cyn eich casgliad. Gall ein hamserau casglu amrywio a gallant fod yn gynharach na'r arfer. Ni fyddwn yn gallu gwneud casgliadau ar gyfer unrhyw finiau sydd heb eu casglu ar hyn o bryd.
 • Os nad yw'n bosibl i ni wneud casgliad, ewch â'ch gwastraff yn ôl i'r tŷ ac arhoswch am gyfarwyddiadau pellach.

Gallwch ein helpu i ddiogelu ein criwiau drwy wneud y canlynol:

 • Rhowch eich holl wastraff personol (megis hancesi papur a chlytiau glanhau tafladwy) mewn bag tafladwy a'i glymu'n dynn.
 • Os oes gan unrhyw aelod o'ch aelwyd symptomau coronafeirws neu eich bod yn hunanynysu gan eich bod yn credu eich bod chi neu aelod o'ch aelwyd yn datblygu symptomau'r feirws, rhaid i chi osod yr holl hancesi papur a gwastraff personol mewn dau fag a sicrhau bod y bag du wedi'i roi o’r neilltu am o leiaf 72 awr cyn ei roi yn y bag du gwastraff cartref cyffredinol.  

Bellach (24 Mawrth), nid ydym yn derbyn unrhyw archeb newydd am gasgliadau Gwastraff Swmpus y Cartref hyd nes rhoddir gwybod fel arall. Bydd unrhyw archebion sydd eisoes wedi'u cyflwyno cyn y dyddiad hwn yn cael eu cyflawni.

Bydd casgliadau yn parhau yn ôl yr arfer, ond mae'r sefyllfa yn cael ei hadolygu'n gyson.

Ar hyn o bryd, ni allwn dderbyn taliadau Debyd Uniongyrchol ar gyfer y gwasanaeth hwn, ond gellir gwneud taliadau â cherdyn dros y ffôn, drwy ffonio 01267 234567.

Rhagor o wybodaeth am gasgliadau gwastraff gardd 

Rydym wedi cwblhau ein gwaith blynyddol o ddosbarthu bagiau glas i aelwydydd ledled y sir a bydd pob cartref wedi derbyn tri rholyn o fagiau glas ar gyfer eleni.

Os ydych yn credu y bydd angen rhagor arnoch, gallwch gasglu rholyn o'r lleoliadau canlynol:

 • Ger y fynedfa i swyddfa'r farchnad ym Marchnad Dan Do Caerfyrddin
 • Y Co-op yn Rhydaman
 • Desg Gwasanaeth Cwsmeriaid Asda, Llanelli
 • Y Co-op yn Nhre Ioan, Caerfyrddin

Byddwch yn ystyriol o bobl eraill a chymerwch un rholyn yn unig fesul cartref.

Ni fyddwch yn gallu prynu bin compost hyd nes rhoddir gwybod fel arall.

Gall y sefyllfa hon newid ar fyr rybudd oherwydd materion staffio. Edrychwch ar ein tudalen Newyddion neu’r cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf.