Y Diweddaraf am Coronafeirws COVID-19

1 diwrnod yn ôl

Achosion COVID-19 wedi’u cadarnhau – Tafarn y Felin, Dyffryn y Swistir

Gallwn gadarnhau bod naw unigolyn sydd â chysylltiadau â Thafarn y Felin yn Nyffryn y Swistir wedi profi’n gadarnhaol ar gyfer COVID-19.

Mae’r Cyngor yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ac mae’r broses Profi, Olrhain, Diogelu ar waith.

Mae pawb sydd wedi’u clustnodi fel cysylltiadau yn cael eu hysbysu a bydd yn rhaid iddynt hunanynysu am 14 diwrnod.

Mae’r dafarn yn cydweithredu’n llawn ac wedi cau’n wirfoddol.

Mae’n bwysig fod pobl yn sylweddoli nad yw’r feirws wedi mynd, ac mae pobl yn cael eu hatgoffa i ddilyn y canllawiau a chymryd cyfrifoldeb dros gadw eu hunain, ac eraill, yn ddiogel.

Gwybodaeth Profi, Olrhain, Diogelu

 

Achos wedi'i gadarnhau - Ysgol Llys Hywel

Gallwn gadarnhau bod unigolyn yn Ysgol Llys Hywel yn Hendy-gwyn ar Daf wedi profi'n bositif am COVID-19.

Mae gennym weithdrefnau cadarn ar waith ac mae'r broses Profi, Olrhain, Diogelu yn cael ei dilyn. Mae'r ysgol yn cysylltu'n uniongyrchol â rhieni i roi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt.

Mae'r broses o brofi ac olrhain cysylltiadau yn rhan o'r 'normal newydd' a lle mae ysgolion yn dilyn y canllawiau hyn yn ofalus, nid oes rheswm dros bryderu.

Mae'n bwysig cofio nad yw'r coronafeirws wedi diflannu. Mae'n rhaid i ni i gyd barhau i fod yn wyliadwrus, cadw pellter cymdeithasol a dal ati i olchi ein dwylo'n aml er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo'r feirws.

Gwybodaeth am y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu

 

Canllawiau ar orchuddion wyneb yn adeiladau'r Cyngor

O Fedi 14, 2020, mae'n ofyniad cyfreithiol i wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do yn ogystal ag ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae'n rhaid i bawb dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb mewn mannau dan do cyhoeddus, oni bai eu bod wedi'u heithrio neu fod ganddynt esgus rhesymol dros beidio â gwisgo un. 

Diffinnir adeiladau Cyngor Sir Caerfyrddin a gwasanaethau rheng flaen fel lleoedd cyhoeddus lle bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb.

rhagor o wybodaeth

Achos wedi'i gadarnhau - Ysgol Gynradd Carwe

Gallwn gadarnhau bod unigolyn yn Ysgol Gynradd Carwe wedi profi'n bositif am COVID-19.

Mae gennym weithdrefnau cadarn ar waith ac mae'r broses Profi, Olrhain, Diogelu yn cael ei dilyn. Mae'r ysgol yn cysylltu'n uniongyrchol â rhieni i roi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt.

Mae'r broses o brofi ac olrhain cysylltiadau yn rhan o'r 'normal newydd' a lle mae ysgolion yn dilyn y canllawiau hyn yn ofalus, nid oes rheswm dros bryderu.

Mae'n bwysig cofio nad yw'r coronafeirws wedi diflannu. Mae'n rhaid i ni i gyd barhau i fod yn wyliadwrus, cadw pellter cymdeithasol a dal ati i olchi ein dwylo'n aml er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo'r feirws.

Gwybodaeth am y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu

Adeilad hwb Caerfyrddin yn ailagor

BYDD canolfan gwasanaethau cwsmeriaid Cyngor Sir Caerfyrddin yng Nghaerfyrddin yn ailagor heddiw (dydd Mercher, 16 Medi).

Bydd y ganolfan Hwb a'r ddesg arian yn Stryd Spilman ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau o 9am-5pm ac ar ddydd Gwener 9am-4.30pm.

Er mwyn sicrhau bod cwsmeriaid a staff yn ddiogel, bydd rhai newidiadau i'r canolfannau Hwb yn awr yn achos y rheiny sydd angen cyngor wyneb yn wyneb.

Er mwyn cadw pellter cymdeithasol, bydd nifer y cwsmeriaid a ganiateir tu mewn i'r adeilad yn llai a bydd ciwio'n digwydd tu fas i'r adeilad.

Dim ond un cwsmer all fod yn bresennol ar gyfer pob ymweliad (dau os ydynt yn dod o'r un cartref ac angen cymorth yn ystod yr ymholiad.) Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb y tu mewn i'r adeilad bob amser.

Bydd sgriniau amddiffynnol a phwyntiau diheintio yno.

Er mwyn lleihau'r posibilrwydd fod y feirws yn lledaenu, ni fydd mynediad at gyfrifiaduron na ffonau yn ystod yr ymweliad.

Mae'r canolfannau Hwb yn Rhydaman a Llanelli eisoes wedi ailagor ac mae'r un cyngor diogelwch yn berthnasol i'r lleoliadau hyn.

Mae staff gwasanaeth cwsmeriaid y cyngor wedi ymdrin â mwy na 125,000 o alwadau wrth weithio gartref ers dechrau'r pandemig Coronafeirws ym mis Mawrth.

Anogir trigolion o hyd i ddefnyddio 'Fy Nghyfrif Hwb' ar gyfer gwasanaethau a thaliadau ar-lein, trefnu debydau uniongyrchol ar gyfer taliadau rheolaidd fel y dreth gyngor, neu i ffonio'r tîm lle bo modd ar 01267 234567.

Mae'r Hwb yn darparu cyngor a chymorth wyneb yn wyneb i gwsmeriaid ar gyfer amrywiaeth o ymholiadau megis ailgylchu, budd-daliadau tai, y dreth gyngor, bathodynnau glas, trwyddedu tacsis a mwy.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: “Rwy'n falch o ddweud bod ein holl adeiladau Hwb yng Nghaerfyrddin, Rhydaman a Llanelli bellach wedi ailagor i helpu'r trigolion hynny sydd angen cyngor wyneb yn wyneb. Byddwn yn annog pawb sy'n mynychu i ddilyn y cyngor diogelwch sydd ar waith bob amser i sicrhau diogelwch cwsmeriaid a staff.”

cliciwch yma i gofrestru neu fewngofnodi i fy nhyfrif hwb

Chwe lleoliad yn Sir Gaerfyrddin wedi'u cau am dorri rheolau

Mae chwe safle wedi'u cau ar draws Sir Gaerfyrddin mewn ymgyrch yn erbyn torri rheoliadau coronafeirws.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, gyda chefnogaeth Heddlu Dyfed-Powys, wedi cynyddu ei weithgarwch gorfodi mewn perthynas â busnesau sy'n methu â chadw eu cwsmeriaid yn ddiogel wrth i nifer yr achosion cadarnhaol o Covid-19 ddechrau cynyddu eto yn y sir. 

Darllenwch mwy

Penderfyniad i gadw gwelyau ysbytai maes yn Sir Gaerfyrddin

Bydd cannoedd o welyau mewn ysbytai maes dros dro ar gyfer Covid-19 yn cael eu cadw yn Sir Gaerfyrddin rhag ofn y bydd eu hangen ar gyfer ail don.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cytuno i gadw Ysbyty Enfys Selwyn Samuel yn ei gyfanrwydd a chadw rhan helaeth o'r ysbyty maes yn Ysbyty Enfys y Scarlets, yn dilyn trafodaethau â Chyngor Tref Llanelli a Pharc y Scarlets.

Fel y cadarnhawyd eisoes, bydd rhan o'r safle yn Ysbyty Enfys Caerfyrddin hefyd yn cael ei chadw rhag ofn y bydd ei hangen.

Mae'r cyngor a'r bwrdd iechyd wedi diolch i Cyngor Tref Llanelli a Pharc y Scarlets am eu cefnogaeth barhaus.

Darllenwch mwy

Rhagor o apwyntiadau ar gael mewn canolfannau ailgylchu

Bydd preswylwyr yn gallu gwneud apwyntiadau amlach ym mhedair Canolfan Gwastraff Cartref ac Ailgylchu'r sir.

O ddydd Llun, 14 Medi, bydd preswylwyr yn gallu ymweld unwaith y dydd. Bydd y sefyllfa'n yn cael ei monitro'r rheolaidd.

Rhaid archebu'r slotiau erbyn 2.30pm y diwrnod cyn eich apwyntiad. Gellir gwneud y rhain ar-lein

Mae Nant-y-caws, Trostre a Wernddu ar agor saith diwrnod yr wythnos a Hendy-gwyn ar Daf o ddydd Mercher i ddydd Sul.

Mae dros 56,000 o apwyntiadau wedi'u gwneud i ymweld â'r safleoedd ers cyflwyno'r system archebu ym mis Mai.

Atgoffir pobl y gellir cael mynediad i'r safle ar unrhyw adeg yn ystod y slot o hanner awr mae'r apwyntiad ar ei gyfer - nid oes yn rhaid i bobl ddod erbyn dechrau'r slot, a thrwy ei gadael hi am ychydig efallai bydd llai o waith aros ganddynt, er enghraifft os ydynt yn archebu slot am 10am gall preswylwyr fynd i'r ganolfan ailgylchu am 10.15am a bydd ganddynt ddigonedd o amser o hyd i ddadlwytho eu gwastraff.

Cofiwch ddidoli a gwahanu'r holl wastraff cyn mynd fel bod cymaint o wastraff â phosibl yn cael ei ailgylchu yn y cynwysyddion perthnasol ar y safle. Cofiwch hefyd ddod â manylion adnabod gyda chi gan fod pob canolfan ailgylchu ar gyfer gwastraff cartref gan breswylwyr Sir Gaerfyrddin yn unig. Mae rhagor o wybodaeth am hyn a chwestiynau cyffredin eraill i'w cael ar y tudalennau ailgylchu, biniau a sbwriel

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Rydym yn sylweddoli bod hwn yn wasanaeth gwerthfawr i'n preswylwyr ac rydym yn edrych yn gyson ar sut y gallwn ei gwneud yn haws i breswylwyr gael gwared ar eu gwastraff cartref. Fodd bynnag, mae'n amlwg mai dim ond ar ôl i ni fynd trwy brosesau i sicrhau ei bod yn ddiogel i'n staff a'n preswylwyr sy'n mynd i'r safleoedd fel y mae'r sefyllfa ar hyn o bryd y gall hyn ddigwydd.”

Cartref Dylan Thomas yn Nhalacharn

Mae Cartref Dylan Thomas yn Nhalacharn wedi ailagor yn rhannol.

Mae’r ystafell de y tu allan ar agor o 2pm - 5pm (archebion diwethaf 4.30pm) ddydd Gwener, dydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun.

Bydd yr ystafell de yn cynnig diodydd ac amrywiaeth o gacennau cartref. Nid oes rhaid archebu ymlaen llaw, ond er mwyn galluogi cadw pellter cymdeithasol, 27 o bobl fydd yn cael bod yno ar unrhyw adeg.

Nid yw mynediad i'r tŷ ar gael o hyd oherwydd ei faint.

Bydd system unffordd ar waith a chaiff data profi, olrhain a diogelu ei gasglu.

Gallai mynediad i'r ystafell de fod yn heriol i bobl â phroblemau symudedd gan fod 40 gris i'r tŷ a 24 gris i'r patio lle bydd lluniaeth yn cael ei gynnig. Nid oes mynediad i gadeiriau olwyn na thoiled i bobl anabl.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Er nad yw'r tŷ ar agor eto, mae Cartref Dylan Thomas yn Nhalacharn yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr yn ôl i'r ystafell de. Yn amlwg, rydym am i ymwelwyr fwynhau, ond byddem hefyd yn gofyn i bobl gadw at yr holl ganllawiau diogelwch sydd ar waith er diogelwch nid yn unig ymwelwyr eraill ond ein staff hefyd.”

Clwb Bowlio Pen-bre a Phorth Tywyn

Mae hysbysiad cau wedi cael ei gyflwyno i'r person sy'n gyfrifol am Glwb Bowls Pen-bre a Phorth Tywyn yn dilyn torri'r rheoliadau coronafeirws, sy'n golygu na all y clwb ailagor am 14 diwrnod o leiaf. Mae gweithdrefnau Profi, Olrhain, Diogelu ar waith.

Atal ymweliadau dan do i gartrefi gofal preswyl

Fel mesur rhagofalus, oherwydd bod cynnydd yn lefel Covid-19 yn y gymuned, gofynnwyd i bob cartref gofal preswyl yn Sir Gaerfyrddin atal ymweliadau, a hynny o 7pm heddiw am gyfnod cychwynnol o bythefnos (tan 25 Medi).
Gofynnwyd i staff barhau i helpu teuluoedd i ymweld â pherthnasau yn yr awyr agored, cyn belled ag y bo hynny'n ymarferol.
Cafodd y sefyllfa ei hystyried yn ofalus cyn gwneud y penderfyniad hwn, ac rydym yn sylweddoli y bydd yn siomi rhai teuluoedd a phreswylwyr. Diolchwn i bawb am eu cefnogaeth barhaus.

Jake Morgan, Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol

Rhagor o gyllid i fusnesau lletygarwch

Bydd busnesau lletygarwch yng nghanol trefi Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli yn elwa ar grant i brynu offer i helpu i gadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cytuno i ailgyfeirio £75k o'i Raglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio i helpu busnesau masnachu i addasu i'r canllawiau diogelwch newydd o ganlyniad i Covid-19.

Bydd yr arian sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru, drwy'r fenter Trawsnewid Trefi, yn cael ei ddosbarthu gan y tri chyngor tref a bydd yn talu am offer megis gasebos, byrddau, cadeiriau, a gwresogyddion awyr agored ar gyfer caffis, bwytai a thafarndai.

Darllenwch fwy

Achos wedi'i gadarnhau - Ysgol Gynradd Halfway

Gallwn gadarnhau bod unigolyn yn Ysgol Gynradd Halfway yn Llanelli wedi profi'n bositif am COVID-19.

Mae gennym weithdrefnau cadarn ar waith ac mae'r broses Profi, Olrhain, Diogelu yn cael ei dilyn. Mae'r ysgol yn cysylltu'n uniongyrchol â rhieni i roi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt.

Mae'r broses o brofi ac olrhain cysylltiadau yn rhan o'r 'normal newydd' a lle mae ysgolion yn dilyn y canllawiau hyn yn ofalus, nid oes rheswm dros bryderu.

Mae'n bwysig cofio nad yw'r coronafeirws wedi diflannu. Mae'n rhaid i ni i gyd barhau i fod yn wyliadwrus, cadw pellter cymdeithasol a dal ati i olchi ein dwylo'n aml er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo'r feirws.

Gwybodaeth am y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu

Y Cyngor i orfodi mesurau cadw pellter cymdeithasol

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cymryd safiad caled ar gadw pellter cymdeithasol i helpu i ddiogelu'r sir rhag bygythiad Covid-19.

Bydd tîm mawr o swyddogion gorfodi, yn gweithio gyda Heddlu Dyfed-Powys, yn targedu safleoedd trwyddedig, archfarchnadoedd a chlybiau chwaraeon ledled Sir Gaerfyrddin dros y penwythnos i sicrhau bod busnesau a chwsmeriaid yn dilyn y rheoliadau coronafeirws.

Bydd hysbysiadau gwella a hyd yn oed hysbysiadau cau yn cael eu rhoi i drefnwyr a deiliaid trwyddedau os gwelir eu bod yn mynd yn groes i ddeddfwriaeth Cymru sydd ar waith i reoli lledaeniad y feirws.

Darllenwch fwy

Cefnogi eich marchnadoedd dan do

Mae preswylwyr yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i siopa'n lleol a chefnogi masnachwyr marchnad.

Mae Marchnad Llanelli a Marchnad Caerfyrddin yn cynyddu eu niferoedd yn raddol, yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth, er mwyn i fwy o siopwyr fod yn y farchnad ar unrhyw adeg.

Mae mwy o stondinau hefyd yn ailagor wrth i fasnachwyr ddechrau adfer ar ôl misoedd o fod ar gau oherwydd y pandemig coronafeirws.

Mae'r toiledau ym Marchnad Dan Do Llanelli hefyd wedi ailagor. Mae toiledau Marchnad Dan Do Caerfyrddin yn parhau i fod ar gau yn unol â chanllawiau o ran cadw pellter cymdeithasol. Bydd disgwyl i unrhyw un sy'n defnyddio'r toiledau dalu sylw i'r cyngor a'r arwyddion.

 

Darllenwch mwy 

 

 

Estyniad i ddyddiad cau ar gyfer cynllun Cymorth Rhent Sir Gaerfyrddin

Mae’r dyddiad cau i dderbyn ceisiadau ar gyfer cynllun Cymorth Rhent Sir Gaerfyrddin wedi cael ei ymestyn i 5pm ddydd Llun 14 Medi 2020.

Bydd y cynllun, sydd â chap o £1,500 fesul ymgeisydd busnes llwyddiannus, yn helpu i dalu taliadau rhent ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill, mis Mai a mis Mehefin 2020.

Cymorth rhent i fusnesau bach

Amgueddfa Parc Howard yn ailagor

Mae amgueddfa Parc Howard yn croesawu ymwelwyr yn ôl unwaith eto ar ôl gorfod cau oherwydd y pandemig Coronafeirws.

Mae'r amgueddfa ar agor bob dydd Mawrth, dydd Iau, dydd Sadwrn a dydd Sul rhwng 10.30am a 4.30pm. O 2 Tachwedd tan 8 Ebrill, 2021, bydd yr amgueddfa ar agor bob dydd Sadwrn a dydd Sul rhwng 11am a 3pm. Caiff yr amserau hyn eu monitro a'u hadolygu'n ddyddiol.

Pan fyddant yn ymweld â'r amgueddfa, bydd disgwyl i bobl ddilyn y canllawiau diogelwch newydd sy'n cynnwys cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr a ganiateir yn yr amgueddfa ar unrhyw un adeg, er mwyn cadw pellter cymdeithasol.

Bydd system unffordd ar waith hefyd, gyda saethau cyfeiriadol a mannau diheintio dwylo.

Gofynnir i ymwelwyr hefyd roi eu manylion cyswllt wrth ddod i mewn i'r adeilad fel rhan o drefniadau olrhain cysylltiadau.

Mae gan yr amgueddfa gasgliad gwych o baentiadau gan artistiaid o Lanelli a mannau eraill, a chymysgedd hyfryd o eitemau o hanes y dref. Mae mynediad am ddim.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr aelod o'r bwrdd gweithredol sy'n gyfrifol am Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Gwych yw gweld bod yr amgueddfa wedi ailagor ym Mharc Howard. Wrth gwrs, bydd croeso mawr i ymwelwyr, ond gofynnwn i bawb gadw at y canllawiau diogelwch sydd ar waith, gan mai diogelwch fydd y flaenoriaeth bob amser."

Ple i gadw pellter cymdeithasol yn sgil clwstwr Covid

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn galw ar drigolion ac ymwelwyr i gymryd cyfrifoldeb dros gadw pellter cymdeithasol wrth i glwstwr o achosion Covid-19 gael ei gadarnhau yn y sir.

Mae'r Cyngor yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i reoli nifer o achosion a glustnodwyd drwy'r gweithdrefnau Profi, Olrhain a Diogelu cenedlaethol.

Tarddiad y clwstwr yw noson wobrwyo a gynhaliwyd nos Sadwrn 29 Awst yng Nghlwb Criced a Phêl-droed Drefach, a hynny'n groes i reoliadau'r coronafeirws.  

Hyd yn hyn mae 12 o bobl sy'n gysylltiedig â'r noson wedi cael prawf Covid-19 positif, a bydd yn rhaid i bawb aeth i'r digwyddiad hunanynysu am 14 diwrnod.

Mae olrheinwyr cysylltiadau wrthi'n cysylltu â phawb oedd yno.

Mae hysbysiad cau wedi cael ei gyflwyno i'r person sy'n gyfrifol am y safle, sy'n golygu na all y clwb ailagor am 14 diwrnod o leiaf.

Darllenwch mwy

Achos wedi'i gadarnhau - Ysgol y Dderwen

Gallwn gadarnhau bod unigolyn yn Ysgol y Dderwen yng Nghaerfyrddin wedi profi'n bositif am COVID-19.

Nid oes unrhyw ddisgyblion yn yr ysgol wedi'u nodi fel rhai sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r unigolyn dan sylw.

Mae gweithdrefnau llym ar waith os bydd achos positif.

Cofiwch – peidiwch ag anfon eich plentyn i'r ysgol os yw'n teimlo'n sâl ac os oes ganddo/ganddi unrhyw un o'r tri symptom COVID-19 a nodwyd, neu os yw'n byw gyda rhywun sydd â symptomau neu sydd wedi cael canlyniad positif i brawf COVID-19 yn ystod yr 14 diwrnod diwethaf.

Gwybodaeth am y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu

 

 

Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin yn paratoi i ailagor

Mae llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin yn paratoi i groesawu ymwelwyr yn ôl yn dilyn llacio cyfyngiadau Covid-19.

Bydd llyfrgelloedd Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman a llyfrgelloedd cymunedol ym Mhorth Tywyn, Llandeilo a Llwynhendy yn ailagor ddydd Llun ar ôl misoedd o fod ar gau mewn ymateb i'r coronafeirws.

Wrth ymweld â'r llyfrgelloedd, bydd disgwyl i bobl ddilyn y canllawiau diogelwch newydd sy'n cynnwys rheoli nifer y bobl sy'n mynd i mewn i'r llyfrgell a sesiynau wedi'u hamseru.

 

Darllenwch Mwy

Diweddariad i gynllun Rhyddhad Rhent Caledi Sir Gaerfyrddin

Mae’r Rhyddhad Rhent Caledi Sir Gaerfyrddin hefyd yn agored i unig fasnachwyr, partneriaethau a chwmnïau cyfyngedig nad ydynt yn cyflogi staff yn ogystal â'r busnesau sydd â hyd at 9 o weithwyr.

Rhaid cyflwyno ceisiadau cyn 5pm ddydd Mercher 9 Medi 2020.

Cymorth rhent i fusnesau bach

Gorchuddion wyneb ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd

Bydd yn ofynnol i ddisgyblion ysgolion uwchradd yn Sir Gaerfyrddin wisgo gorchuddion wyneb ar gludiant ysgol ac mewn mannau cymunedol dan do yn yr ysgol lle na ellir cadw pellter cymdeithasol.

Mae'r penderfyniad wedi'i wneud ar ôl ymgynghori â phenaethiaid ysgolion uwchradd a gweithredwyr cludiant ysgol yn y sir.

Mae'n dilyn cyngor a gyhoeddwyd ddoe (dydd Mercher, 26 Awst) gan Grŵp Cynghori Technegol Llywodraeth Cymru ar ddefnyddio gorchuddion wyneb mewn ysgolion.

rhagor o wybodaeth

Grant Darparwyr Gofal Plant

Bydd y Grant Darparwyr Gofal Plant yn cynnig cyllid penodol i’r sector gofal plant er mwyn helpu i sicrhau bod modd i fwy o ddarparwyr ailagor wrth i ysgolion ddychwelyd ym mis Medi.

Mae’r grant ar gael i leoliadau gofal plant sydd wedi methu â manteisio ar unrhyw gynlluniau cymorth eraill i fusnesau a gynigiwyd gan Lywodraethau Cymru a’r DU, a bydd y rhan fwyaf o’r darparwyr yn gymwys i gael grant untro o £2,500 i dalu costau fel rhent, cyfleustodau a chyflogau nas diwallwyd.

Rhagor o wybodaeth

Canolfannau hamdden Caerfyrddin a Llanelli i ailagor

Bydd dau ysbyty maes dros dro a sefydlwyd mewn ymateb i'r pandemig COVID-19 yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu dychwelyd i'r awdurdod lleol ar ôl i'w gontract gyda'r bwrdd iechyd ddod i ben.

Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn rhoi Ysbyty Enfys Llanelli ac Ysbyty Enfys Caerfyrddin yn ôl i Gyngor Sir Caerfyrddin, a bydd rhan o Ysbyty Enfys Caerfyrddin yn cael ei roi o'r neilltu er mwyn cadw gwelyau rhag ofn y bydd achosion o'r coronafeirws yn cynyddu eto.

Mae'n golygu y bydd gwaith yn dechrau cyn bo hir i ddychwelyd y lleoliadau i'w defnydd gwreiddiol fel dwy o ganolfannau hamdden mwyaf y cyngor.

Darllenwch fwy

Parc Gwledig Pen-bre i gynnal un o'r digwyddiadau cyntaf

Dewiswyd Parc Gwledig Pen-bre Cyngor Sir Caerfyrddin i gynnal un o'r digwyddiadau chwaraeon awyr agored cyntaf yng Nghymru ers cyfyngiadau symud Covid-19.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi sêl bendith i dri digwyddiad prawf yn ymwneud â chwaraeon a diwylliant fel rhan o'r broses o lacio'r cyfyngiadau.

Bydd Parc Gwledig Pen-bre yn cynnal deuathlon ddydd Sul, 6 Medi, gyda nifer cyfyngedig o gystadleuwyr, er na fydd yno unrhyw wylwyr.

Bydd y digwyddiad yn cael ei fonitro a bydd yn helpu i lywio polisi Llywodraeth Cymru ar ddigwyddiadau chwaraeon yn y dyfodol wrth i'r wlad barhau i adfer yn sgil Covid-19.

Mae'r cyngor yn gweithio gyda Thriathlon Cymru i sicrhau y gall athletwyr gystadlu'n ddiogel, gydag asesiadau risg a phrotocolau llym yn cael eu rhoi ar waith.

Casglu biniau ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc

Mae’r criwiau gwastraff ac ailgylchu yn gweithio ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc (31 Awst).

Mae preswylwyr yn cael eu hannog i roi eu gwastraff (gan gynnwys gwastraff gardd) allan ar eu diwrnod casglu arferol.

Atgoffir preswylwyr hefyd i roi eu biniau allan y noson gynt gan y bydd casgliadau yn cael eu gwneud yn gynharach na'r arfer o bosibl.

Prydau ysgol am ddim

Pan fydd ysgolion yn dychwelyd ym mis Medi, byddwn yn darparu prydau ysgol am ddim yn ôl yr arfer, felly ni allwch wneud cais mwyach am daliad prydau ysgol am ddim/pecyn bwyd.

Bydd teuluoedd cymwys sydd eisoes yn derbyn taliadau/pecynnau bwyd yn parhau i dderbyn cymorth hyd nes fydd ceginau ysgolion yn ailagor ym mis Medi.

Gallwch ddarganfod a ydych yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim a sut i wneud cais yma.

Datganiad gan Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg

Heddiw (dydd Llun 17 Awst) cadarnhaodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, y bydd graddau Safon Uwch, Safon UG, TGAU, Tystysgrif Her Sgiliau a Bagloriaeth Cymru yng Nghymru bellach yn cael eu dyfarnu ar sail Graddau Asesu Canolfannau.

Datganiad llawn

Dyddiad ar gyfer ailagor Oriel Myrddin

Mae paratoadau ar waith i ailagor Oriel Myrddin yng Nghaerfyrddin yn raddol o ddydd Mawrth, 25 Awst.

Mae'r oriel a'r siop ar Lôn yr Eglwys, gyferbyn ag Eglwys Sant Pedr, wedi bod ar gau ers diwedd mis Mawrth oherwydd y pandemig Coronafeirws (COVID-19).

Bydd oriau agor newydd nes bod yr oriel yn ailagor yn llawn - dydd Mawrth i ddydd Sadwrn rhwng 11am a 3pm.

Mae mesurau newydd wedi'u rhoi ar waith i sicrhau bod ymwelwyr a staff yn ddiogel. Cyfyngir ar nifer y bobl sy'n dod i mewn i'r adeilad ar unrhyw adeg, er mwyn sicrhau y cedwir pellter cymdeithasol. Bydd system unffordd a gorsafoedd diheintio ar waith hefyd.

Gofynnir i ymwelwyr hefyd roi eu manylion cyswllt wrth ddod i mewn i'r adeilad fel rhan o drefniadau olrhain cysylltiadau.

Bydd y toiledau yn parhau i fod ar gau i ymwelwyr ac ni fydd y cyhoedd yn cael mynediad i'r llawr cyntaf.

Mae Oriel Myrddin wedi ymrwymo i'r Cynllun Barod Amdani - y marc swyddogol yn y DU i ddangos bod busnes twristiaeth a lletygarwch wedi gweithio'n galed i ddilyn canllawiau'r Llywodraeth a'r diwydiant ynghylch COVID-19 a bod ganddo broses ar waith i gynnal glanweithdra a sicrhau y cedwir pellter cymdeithasol.

Mae'r oriel yn ailagor gydag arddangosiad gan Peter Bodenham: Sea Vessel // Llestr môr.

Ymchwiliad ac estyniad i brosiect ymchwil safle-benodol Peter yw arddangosiad yr artist a chrochenydd o Aberteifi, lle mae wedi bod yn astudio'r effaith ddynol ac ecolegol ar ddarn bach o arfordir Gorllewin Cymru. Mae Peter wedi treulio'r flwyddyn ddiwethaf yn codi plastig o'r draethlin, yn ogystal â gwymon a chlai, gan ddefnyddio'r rhain yn ei arferion seramig ei hun i ymateb i 'harddwch' bob dydd, ond dim llai niweidiol eu heffaith, falurion plastig y deuir ar eu traws.

I gael rhagor o wybodaeth am yr arddangosiad, ewch i https://orielmyrddingallery.co.uk/cy/event/peter-bodenham-llestr-mor/

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Rydym wrth ein boddau bod yr oriel yn ailagor a chyda'r arddangosiad newydd cyffrous hwn gan Peter Bodenham.

“Er ein bod eisiau i bobl fwynhau, mae mesurau ar waith yn yr oriel a byddem yn gofyn i ymwelwyr sicrhau eu bod yn dilyn y rhain bob amser er mwyn sicrhau eu diogelwch yn ogystal â diogelwch ein staff.”

Newidiadau sy’n caniatáu i fwy o deuluoedd gyfarfod

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi heddiw (Dydd Gwener 14 Awst) y bydd pobl yn gallu gweld mwy o’u teuluoedd a’u ffrindiau fel rhan o’r adolygiad nesaf o’r cyfyngiadau coronafeirws yng Nghymru ar yr amod y bydd y sefyllfa’n parhau’n sefydlog dros yr wythnos nesaf.

Bwriedir caniatáu’r canlynol o ddydd Sadwrn 22 Awst:

 • Bydd hyd at bedwar aelwyd yn gallu dod ynghyd i ffurfio aelwyd estynedig unigol.
 • Bydd hawl cynnal pryd o fwyd dan do ar gyfer hyd at 30 o bobl fel rhan o briodasau, partneriaethau sifil ac angladdau, cyn belled â bod modd cynnal pellter cymdeithasol.

rhagor o wybodaeth

£4 miliwn o gyllid i ddarparwyr gofal plant mewn ymateb i’r Coronafeirws

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd dros £4 miliwn o gyllid yn cael ei roi i gefnogi darparwyr gofal plant sydd wedi’u heffeithio gan COVID-19.

rhagor o wybodaeth

Parchu, Diogelu, Mwynhau Sir Gaerfyrddin!

Mae mor bwysig ag erioed ein bod yn parhau i wneud popeth y gallwn i ddiogelu ein hunain a chadw Sir Gaerfyrddin yn ddiogel.

O 3 Awst, bydd hyd at 30 o bobl yn gallu cwrdd y tu allan ac ni fydd yn rhaid i blant o dan 11 oed gadw at bellter o 2 fetr oddi wrth ei gilydd ac oddi wrth oedolion.

Fodd bynnag, mae'r rheol 2 fetr yn dal i fod yn berthnasol i oedolion yng Nghymru.

Rhaid cadw pellter corfforol bob amser.

Edrychwch ar ein cynghorion ar sut i Barchu, Diogelu a Mwynhau Sir Gaerfyrddin.

Lawrlwytho poster

 

 

Bwyta Allan i Helpu Allan

Gall bwytai a sefydliadau eraill, sy’n gweini bwyd i’w fwyta ar y safle, gofrestru nawr ar gyfer menter newydd gan y llywodraeth sydd â’r nod o ddiogelu swyddi yn y diwydiant lletygarwch ac annog pobl i ddychwelyd i fwyta allan yn ddiogel.

Bydd bwytai, bariau, caffis a sefydliadau eraill sy’n defnyddio’r cynllun Bwyta Allan i Helpu Allan yn cynnig gostyngiad o 50%, hyd at uchafswm o £10 yr un, i bob person sy’n bwyta a/neu’n yfed ar y safle drwy gydol mis Awst.

 

Darllenwch mwy 

Toiledau cyhoeddus y Cyngor Sir sydd wedi ailagor

Mae'r toiledau cyhoeddus canlynol, sy'n eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin, ar agor.

Mae'r cyfleusterau sydd wedi ailagor hyd yn hyn yn cynnwys:

 • Rhydaman, maes parcio Carregaman
 • Caerfyrddin, maes parcio Heol Ioan
 • Caerfyrddin, maes parcio San Pedr
 • Cenarth
 • Glanyfferi
 • Talacharn
 • Maes parcio Llandeilo
 • Maes parcio Llanymddyfri
 • Llanelli, Gorsaf Fysiau Porth y Dwyrain
 • Llanelli, gyferbyn â Neuadd y Dref
 • Traeth Llansteffan
 • Maes parcio Sanclêr
 • Pentywyn, Cliff Walk
 • Gorsaf Reilffordd Porth Tywyn
 • Castellnewydd Emlyn, ger y mart
 • Toiledau traeth Parc Gwledig Pen-bre
 • Cyfleuster Changing Places yng Nghanolfan Sgïo Parc Gwledig Pen-bre
 • Toiledau maes parcio Llyn Llech Owain

Mae'r awdurdod wedi bod yn cydweithio'n agos â chynghorau tref a chymuned i gynnig cyngor a chymorth ar sut i ailagor eu cyfleusterau'n ddiogel.

 

Ymgynghoriad ynghylch ailagor Y Gât, Sanclêr

Mae Y Gât yn Sanclêr yn paratoi i ailagor yn dilyn y pandemig Coronafeirws.

Er bod yr adeilad ar gau o hyd i'r cyhoedd ar hyn o bryd, ar y cyd â Chyngor Tref Sanclêr, hoffai Cyngor Sir Caerfyrddin glywed barn y cyhoedd ynghylch pa weithgareddau yr hoffent eu gweld yn cael eu cynnal yn y Gât pan fydd yn ailagor.

Y dyddiad cau yw 7 Medi, 2020

Cwblhewch yr arolwg ymaAilagor adnoddau TG yn rhai o lyfrgelloedd Sir Gâr

Mae Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin wedi ailagor rhai o'u cyfleusterau TG ar ôl i Lywodraeth Cymru lacio cyfyngiadau.

Yn ogystal â'r Gwasanaeth Clicio, Casglu a Dosbarthu, gall pobl bellach ddefnyddio gwasanaethau TG drwy drefnu apwyntiad yn Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman a llyfrgelloedd cangen ym Mhorth Tywyn, Llandeilo a Llwynhendy. Mae 'Makerspace' Llyfrgell Rhydaman hefyd ar agor ar gyfer argraffu 3D drwy apwyntiad.

Mae'r llyfrgelloedd wedi bod ar gau ers i'r cyfyngiadau symud gael eu cyflwyno ym mis Mawrth oherwydd y pandemig coronafeirws.

 

Darllenwch mwy

Arolwg mannau gwyrdd ac agored Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Ydy mannau gwyrdd ac agored wedi dod yn bwysicach neu'n llai pwysig ichi yn ystod y cyfyngiadau symud?

Hoffai tîm Parc Rhanbarthol y Cymoedd wybod a ydych yn mynd i fannau gwyrdd ac agored yn eich ardal leol, sut a ble, ac a ydy hyn wedi newid ers COVID-19.

Llenwch yr arolwg byr hwn - mae eich adborth yn bwysig inni helpu i ddeall y defnydd o'n mannau gwyrdd a'u gwella nhw i bawb.

Arolwg

Cynnig Gofal Plant i Gymru yn ailagor

Mae'r Cynnig Gofal Plant i Gymru sy'n darparu 30 awr o addysg gynnar a gofal plant i rieni sy'n gweithio, a ariennir gan y Llywodraeth, i blant tair a phedair oed yn cael ei ailagor yn dilyn y pandemig coronafeirws.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestriadau genedigaethau

Rydym yn gwneud ein gorau i helpu rhieni newydd i gofrestru genedigaeth babanod a anwyd yn y misoedd diwethaf mor gyflym â phosibl – rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd wrth i ni weithio drwy apwyntiadau.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch dal gofrestru ar gyfer budd-daliadau plant, hyd yn oed os ydych chi'n aros i gofrestru genedigaeth eich babi?

Gallwch gael gwybodaeth ar wefan y Llywodraeth

Gwybodaeth am wasanaethau cofrestru

Paratoi i ailagor canolfannau hamdden y Cyngor

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn paratoi i ailagor rhai o'i ganolfannau hamdden yn dilyn cyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru ynghylch llacio'r cyfyngiadau.

Darllenwch mwy

Diweddariad i'r cyngor hunanynysu

O heddiw ymlaen, mae'n rhaid i bawb sy'n datblygu symptomau Covid-19 hunanynysu am 10 diwrnod o'r adeg ddechreuodd y symptomau - hyd yn oed os yw'r symptomau'n ysgafn.

Mae'n rhaid i bawb arall sy'n byw y cartref hunanynysu am 14 diwrnod o'r adeg ddechreuodd symptomau’r person cyntaf - hyd yn oed os nad oes ganddynt symptomau eu hunain.

I ddiogelu eraill, peidiwch â mynd i leoedd megis meddygfa, fferyllfa neu ysbyty os oes gennych unrhyw un o'r symptomau hyn. Arhoswch gartref (hunanynysu) a gwnewch gais am brawf cyn gynted ag y byddwch chi'n dechrau datblygu symptomau.

Prif symptomau coronafeirws yw:

 • tymheredd uchel: mae hyn yn golygu eich bod yn teimlo'n boeth i’ch cyffwrdd ar eich brest neu'ch cefn (nid oes angen i chi gymryd eich tymheredd)
 • peswch newydd, parhaus – mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu dri phwl o beswch neu fwy mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gallai fod yn waeth nag arfer)
 • colli synnwyr arogli neu flasu neu hynny'n newid –mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi na allwch arogli na blasu dim byd, neu mae pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i'r arfer

Mae mwyafrif y bobl sydd â choronafeirws yn datblygu o leiaf un o'r symptomau hyn. Os byddwch chi'n datblygu un o'r symptomau hyn, dylech ddilyn y canllawiau hunanynysu. Hyd yn oed os yw'ch symptomau'n ysgafn, peidwch â gadael eich cartref.

Prydau ysgol am ddim yn parhau yn ystod gwyliau'r haf

Bydd teuluoedd sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn parhau i dderbyn taliadau yn ystod gwyliau'r haf.

Mae tua £33miliwn yn cael ei ryddhau gan Lywodraeth Cymru i awdurdodau lleol i barhau i ddarparu prydau ysgol am ddim tan ddiwedd mis Awst o ganlyniad i bandemig y coronafeirws.

Mae'r rhan fwyaf o deuluoedd yn Sir Gaerfyrddin yn derbyn taliadau i'w cyfrifon banc/cymdeithas adeiladu.

Caiff taliadau o £39 eu gwneud bob pythefnos er mwyn i rieni barhau i ddarparu brecwast a chinio i'w plant bum diwrnod yr wythnos.

Mae nifer fach o deuluoedd yn derbyn pecynnau bwyd wythnosol yn lle hynny a bydd hyn hefyd yn parhau yn ystod misoedd yr haf.

Dylai teuluoedd sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim nad ydynt eto wedi darparu eu manylion banc er mwyn derbyn taliad, ymweld â'n tudalen we er mwyn trefnu hyn.

Gallai teuluoedd sydd bellach yn cael budd-daliadau penodol oherwydd newid yn eu hamgylchiadau fod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Gwneud cais am Brydau Ysgol am Ddim

 

Trefniadau ar y gweill ar gyfer cludiant ysgol ym mis Medi

Mae trefniadau ar gyfer cludiant ysgol ym mis Medi ar y gweill yn dilyn y pandemig coronafeirws.

rhagor o wybodaeth

Gorchuddion wyneb yn ofynnol i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus

Mae preswylwyr yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hatgoffa bod rhaid gwisgo gorchuddion wyneb wrth deithio ar yr holl drafnidiaeth gyhoeddus.

Mewn ymateb i'r coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd angen i unrhyw un sy'n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus gaeedig, gan gynnwys bysiau, coetsis, trenau, tacsis, tramiau, fferïau ac awyrennau (lle maent yn esgyn yng Nghymru), wisgo gorchudd i helpu i atal lledaeniad y feirws.

Mae'r gofyniad hefyd yn berthnasol i wasanaethau twristaidd fel rheilffyrdd mynydd, bysiau gwibdaith a gyrwyr trafnidiaeth gyhoeddus.

Bydd eithriadau yn berthnasol i'r rheiny sydd â chyflyrau iechyd penodol, pobl anabl a phlant o dan 11 oed.

 

Darllenwch mwy 

Dweud eich dweud ynghylch newidiadau dros dro i ganol trefi

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gwahodd adborth ar y newidiadau sy'n cael eu cyflwyno yng nghanol trefi Caerfyrddin, Llanelli a Rhydaman.

Mae mesurau dros dro yn cael eu rhoi ar waith o 3 Awst i gefnogi mesurau cadw pellter cymdeithasol diogel a rhoi cyfle i fusnesau ddarparu gwasanaeth yn yr awyr agored.

Darllenwch fwy

Adeiladau Hwb Rhydaman a Llanelli i ailagor

Bydd canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid Cyngor Sir Caerfyrddin yn Rhydaman a Llanelli yn ailagor o ddydd Mercher, 29 Gorffennaf.

Bydd y canolfannau Hwb yn ailagor fesul cam i sicrhau diogelwch cwsmeriaid a staff. Mae'r Hwb a'r ddesg arian yn Heol Spilman yng Nghaerfyrddin yn dal ar gau ar hyn o bryd. Bydd rhagor o wybodaeth am ailagor yn cael ei chyhoeddi yn ystod yr wythnosau nesaf.

Darllenwch fwy

Cytuno ar fis arall o barcio am ddim yng nghanol trefi

Mae mis arall o barcio am ddim yn cael ei gynnig yng nghanol trefi Sir Gaerfyrddin.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cytuno i ymestyn y cyfnod presennol o barcio am ddim, a gyflwynwyd ar ddechrau cyfnod llwyrgloi Covid-19, drwy gydol mis Awst i gynnig haf o barcio am ddim ym meysydd parcio canol trefi.

Darllenwch fwy

Ailddechrau gwasanaethau cofrestru

Mae tîm gwasanaethau cofrestru Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio'n galed iawn i gofrestru dros 800 o fabanod a anwyd yn y sir yn ystod y cyfyngiadau symud.

Mae'r tîm hefyd yn cynorthwyo cyplau sy'n bwriadu priodi neu ffurfio partneriaeth sifil neu lle mae eu diwrnod mawr wedi'i ohirio oherwydd cyfyngiadau Covid-19.

Darllenwch fwy

Agor lleoedd chwarae'r Cyngor yn raddol

Bydd lleoedd chwarae sy'n eiddo i'r Cyngor yn dechrau ailagor yr wythnos nesaf ar ôl bod ar gau am fisoedd oherwydd y pandemig coronafeirws.

Bydd y safleoedd yn cael eu hagor yn raddol a bydd Parc Gwledig Pen-bre, Doc y Gogledd yn Llanelli a Llyn Llech Owain yn agor ddydd Llun yn dilyn llacio cyfyngiadau Covid-19. Bydd y ddau le chwarae ym Mharc Howard yn agor ddydd Mawrth.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog defnyddwyr i ymddwyn yn gyfrifol, ac yn unol â'r mesurau cyfredol o ran cadw pellter cymdeithasol.

Darllenwch fwy

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Mewn ymateb i COVID-19 ataliodd Llywodraeth Cymru y Cynnig Gofal Plant i ymgeiswyr newydd ym mis Ebrill er mwyn ariannu gofal plant ar gyfer gweithwyr critigol drwy Gynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws.

Wrth i'r cyfyngiadau symud ddechrau cael eu llacio ac i Gynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws ddod i ben, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ailgyflwyno'r Cynnig Gofal Plant.

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei chyhoeddi cyn gynted ag y cawn y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Disgwylir cyhoeddiad yn yr wythnosau nesaf.

Os oes unrhyw bryderon gennych ynghylch y Cynnig dylech eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy anfon e-bost at TrafodGofalPlant@llyw.cymru

Gwaith adeiladu'n ailddechrau ar bedwar prosiect ysgol mawr

Mae gwaith adeiladu'n ailddechrau yn ysgolion cynradd y Bynea, Saron a Llangadog ac Ysgol y Castell yng Nghydweli yn dilyn y pandemig coronafeirws.

rhagor o wybodaeth

Gwarchod yng Nghymru i ddod i ben am y tro o 16 Awst

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru Dr Frank Atherton wedi cadarnhau na fydd angen i bobl yng Nghymru y gofynnwyd iddynt warchod eu hunain wneud hynny bellach ar ol 16 Awst.

Mae'r newid yn y cyngor yn golygu, o 16 Awst, y gall pobl yn y grŵp cysgodi fynd i'r gwaith neu i'r ysgol a mynd i siopa ond dylen nhw barhau i gymryd camau i ddiogelu eu hunain rhag coronafeirws drwy gadw pellter o 2m oddi wrth eraill a golchi eu dwylo'n aml.

Mae'r Prif Swyddog Meddygol wedi dweud yn y gorffennol y gall y rheini sy'n cysgodi wneud ymarfer corff diderfyn yn yr awyr agored a chwrdd ag aelodau o un aelwyd arall yn yr awyr agored. Gall pobl sy'n cysgodi hefyd ffurfio rhan o aelwyd estynedig.

Daw cyflenwadau wythnosol bocsys bwyd i ben ar ôl 16 Awst ond bydd slotiau blaenoriaeth yn achos siopa ar-lein ar gyfer archfarchnadoedd yn parhau.

Bydd y gwasanaeth dosbarthu presgripsiynau hefyd yn parhau tan ddiwedd mis Medi.

darllenwch fwy

Gorchudd wyneb

Bydd yn orfodol i bawb sy’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru wisgo gorchudd wyneb o ddydd Llun 27 Gorffennaf, mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi.

Bydd y newid yn y gyfraith hefyd yn berthnasol i dacsis, a bydd yn helpu i ddiogelu pobl rhag o risg o’r coronafeirws pan fyddant yn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, pan nad yw bob amser yn bosibl cadw pellter corfforol o ddau fetr.

Darllenwch fwy

Bwyta Allan i Helpu Allan

Gall bwytai a sefydliadau eraill, sy’n gweini bwyd i’w fwyta ar y safle, gofrestru nawr ar gyfer menter newydd gan y llywodraeth sydd â’r nod o ddiogelu swyddi yn y diwydiant lletygarwch ac annog pobl i ddychwelyd i fwyta allan yn ddiogel.

Bydd bwytai, bariau, caffis a sefydliadau eraill sy’n defnyddio’r cynllun Bwyta Allan i Helpu Allan yn cynnig gostyngiad o 50%, hyd at uchafswm o £10 yr un, i bob person sy’n bwyta a/neu’n yfed ar y safle drwy gydol mis Awst.

Darllenwch fwy

Canllawiau newydd i gefnogi dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau diwygiedig i gefnogi ysgolion, cyn i’r holl ddisgyblion ddychwelyd ym mis Medi.

darllenwch fwy

Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws

Mae’r Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws bellach wedi cau i ymgeiswyr newydd (yr unig eithriad yw plant agored i niwed). Anfonir e-bost yn uniongyrchol at ymgeiswyr presennol i wneud trefniadau gofal plant hyd at 31 Awst pan fydd y cynllun yn dod i ben. Dylai rhieni baratoi i wneud trefniadau gofal plant eraill ar ôl y dyddiad hwn.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Canllawiau i helpu busnesau twristiaeth a lletygarwch i ail-agor

Canllawiau polisi newydd pwysig: Cadw cofnodion am staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr

Darllenwch fwy

Y wybodaeth ddiweddaraf am gynllunio

Gellir cyflwyno ceisiadau cynllunio yn ôl yr arfer ac maent yn cael eu prosesu cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori i wneud ceisiadau ar-lein os oes modd gan fod ein swyddfeydd yn dal i fod ar gau i staff, sy'n golygu bod oedi sylweddol ar gyfer ceisiadau papur.

Mae gennym ôl-groniad o geisiadau o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud a gafodd effaith ar y gwasanaeth a ddarparwyd, ac a arweiniodd at adleoli nifer o staff i wasanaethau rheng flaen hanfodol. Felly, gallai gymryd hyd at dri mis, yn ychwanegol at yr amserlenni cyflawni arferol, i benderfynu ar geisiadau.

Mae'r Pwyllgor Cynllunio yn cwrdd o bell ddwywaith y mis ar hyn o bryd er mwyn lleihau'r ôl-groniad gymaint â phosibl, a rhoddir blaenoriaeth i geisiadau yn ymwneud â chyflogaeth.

Dim ond os bernir eu bod yn angenrheidiol y bydd ymweliadau safle yn cael eu cynnal, ynghyd â gosod hysbysiadau safle lle bo hynny'n ymarferol. Bydd llythyrau hysbysu cymdogion yn cael eu hanfon yn ôl yr arfer.

Nodwch fod ein system meddalwedd fewnol yn cael ei diweddaru yn ystod mis Gorffennaf ac er na fydd yn cael llawer o effaith, mae'n anochel y bydd adegau pan fydd hynny'n amharu ar y gwasanaeth dros dro.

Ymdrinnir â chwynion gorfodi lle mae swyddogion yn barnu y byddant yn cael effaith uchel neu ganolig (er enghraifft, os oes goblygiadau iechyd a diogelwch) neu faterion sy'n gallu symud ymlaen heb ymweliad safle.

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

cynllunio

Cyfyngiadau coronafeirws yn cael eu llacio ymhellach

Bydd salonau trin gwallt, barbwyr a’r rhan fwyaf o atyniadau twristiaeth dan do yn ailagor ar ddydd Llun, cyhoedd y Prif Weinidog, Mark Drakeford heddiw (dydd Gwener 10 Gorffennaf), wrth amlinellu rhagor o fesurau i godi’r cyfyngiadau coronafeirws yng Nghymru.
Yn dilyn yr adolygiad 21 diwrnod diweddaraf o’r Rheoliadau Coronafeirws, mae’r Prif Weinidog wedi amlinellu amserlen ar gyfer llacio’r cyfyngiadau’n raddol ar gyfer rhannau mawr o sectorau ymwelwyr, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth Cymru.

 

Darllenwch mwy

Atgyweiriadau tai arferol

Mae tîm cynnal a chadw eiddo'r Cyngor yn ailddechrau ei waith atgyweirio tai arferol.

Ar ddechrau'r pandemig Coronafeirws (COVID-19) dim ond gwaith brys neu waith mewn argyfwng oedd yn cael ei wneud ar dai cyngor.

Fodd bynnag, bydd gwaith atgyweirio arferol bellach yn ailddechrau o ganol mis Gorffennaf. Bydd asesiadau risg ac arferion gweithio diogel ar waith i sicrhau bod modd cydymffurfio â chanllawiau'r Llywodraeth o ran cadw pellter cymdeithasol a gweithio'n ddiogel. Mae hyn yn golygu, mewn rhai achosion, oherwydd natur a lleoliad y gwaith, na fyddwn yn gallu bwrw ymlaen â'r gwaith ar hyn o bryd, hyd nes bod y cyfyngiadau'n cael eu llacio ymhellach.

Os bydd modd bwrw ymlaen â'r gwaith, gofynnir i chi gynorthwyo ein gwaith a diogelwch ein gweithlu drwy gydymffurfio â'r gofynion cadw pellter cymdeithasol a dilyn unrhyw gyngor yr ydym yn ei roi ar weithio'n ddiogel wrth i ni wneud y gwaith hwn.

O ystyried yr amgylchiadau presennol, mae gennym ôl-groniad o waith i'w wneud yn ystod y misoedd nesaf a byddwn yn blaenoriaethu'r gwaith yn unol â hynny. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Fel rhan o'n harferion gwaith diwygiedig, byddwn ni neu ein contractwr yn cysylltu â chi cyn dechrau'r gwaith i ofyn a oes gan unrhyw un yn eich cartref unrhyw symptomau sy'n gysylltiedig â COVID-19, ac yn rhoi gwybod i chi yn unol â hynny a fydd modd i'r gwaith fynd yn ei flaen ar yr adeg honno.

Os oes gennych gais atgyweirio newydd ar hyn o bryd, cysylltwch â'n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid drwy ffonio 01267 234567.

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r cynllun i ysgolion ar gyfer mis Medi

Mae Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, wedi cyhoeddi heddiw y cynllun ar gyfer ailagor ysgolion ym mis Medi.

Mae'r Cyngor yn croesawu'r cyhoeddiad y bydd pob disgybl yn dychwelyd ym mis Medi, a bydd yn cydweithio'n agos ag ysgolion i sicrhau bod modd gwneud hyn mor ddiogel â phosibl.

Darllenwch fwy

Darpariaeth gofal plant yn ystod yr haf

Bydd ysgolion yn Sir Gaerfyrddin yn cau ar 17 Gorffennaf a bydd darpariaeth gofal plant i blant gweithwyr allweddol rhwng 4 a 12 oed hefyd yn dod i ben ar y dyddiad hwn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ei gwneud yn glir nad yw'n disgwyl i awdurdodau lleol barhau i ddarparu'r gofal plant hwn drwy gydol gwyliau'r haf; a bydd angen gwneud trefniadau gofal plant yn yr un modd â blynyddoedd blaenorol.

Mae opsiynau amrywiol ar gael i gefnogi plant a phobl ifanc yn ystod gwyliau'r haf gan gynnwys:

Bydd darpariaeth ar gael i blant agored i niwed a nodwyd drwy’r Adran Addysg a Gwasanaethau Plant. Bydd cymorth yn seiliedig ar amgylchiadau pob teulu unigol a chysylltir â hwy yn uniongyrchol i wneud y trefniadau angenrheidiol.

Gall gweithwyr allweddol sydd â phlant cyn oed ysgol (0-3) barhau i gael mynediad at Gynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws hyd at 31 Awst. Y dyddiad cau ar gyfer newydd-ddyfodiaid yw 12 Gorffennaf. 

Erbyn hyn gall darparwyr gofal plant preifat ailagor i bob teulu, er y bydd angen rhoi mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith. Bydd hyn yn cynyddu ystod y ddarpariaeth i rieni drwy gydol yr haf. Ewch i wefan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd sydd â rhestr o ddarparwyr sydd wedi cadarnhau eu bod ar agor, neu eu bod yn mynd i agor ar gyfer yr haf. Mae'r rhestr yn cael ei diweddaru'n rheolaidd. I gael rhagor o wybodaeth neu gyngor, anfonwch e-bost i gwybplant@sirgar.gov.uk neu ffoniwch y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 01267 246555.

Erbyn hyn gall pobl o ddwy aelwyd ar wahân ymuno i ffurfio un aelwyd estynedig benodol. Bydd hyn yn caniatáu i ddod at ei gilydd unwaith eto a chefnogi trefniadau gofal. Gall hefyd helpu i gefnogi rhieni sy'n gweithio gyda gofal plant anffurfiol yn ystod yr haf.

Cartrefi gofal y Cyngor yn ailagor i ymwelwyr

Mae hawl gan bobl sy'n byw yng nghartrefi gofal preswyl Cyngor Sir Caerfyrddin gael ymweliadau wyneb yn wyneb am y tro cyntaf ers dechrau'r cyfyngiadau symud ym mis Mawrth.

Bellach gall teuluoedd a ffrindiau drefnu ymweld â'u hanwyliaid, ond bydd protocolau cadw pellter cymdeithasol ar waith er diogelwch preswylwyr, staff ac ymwelwyr.

Mae rheolwyr cartrefi gofal wrthi'n cysylltu â pherthnasau eu preswylwyr i roi gwybod iddynt am y gweithdrefnau newydd a chynnig apwyntiadau ymweld iddynt.

Darllenwch fwy

Lansio cronfa £4m i arbed ac ailadeiladu chwaraeon cymunedol

Bellach mae clybiau ar lawr gwlad yn Sir Gaerfyrddin yn gallu cyflwyno cais am gronfa newydd i'w helpu i oroesi'r pandemig Covid-19 a pharatoi i ailddechrau gweithgareddau'n ddiogel.

Mae Chwaraeon Cymru wedi lansio 'Cronfa Cymru Actif' sy'n cynnwys buddsoddiad o £4 miliwn, fel bod mwy o glybiau a sefydliadau cymunedol yn gallu diogelu eu dyfodol drwy gyflwyno cais am grant rhwng £300 a £50,000.

 

Dallenwch Mwy

Wythnos gyntaf lwyddiannus yn ôl yn yr ysgol

Mae mwy na 10,000 o blant wedi mynd yn ôl i'r ysgol yn Sir Gaerfyrddin hyd yn hyn.

Mae hyn yn cynnwys 6,144 o blant ysgol gynradd a 4,226 o ddisgyblion ysgol uwchradd, yn ôl ffigurau'r Cyngor ar gyfer yr wythnos ddiwethaf.

Mae ysgolion ledled y sir wedi nodi bod staff a disgyblion wedi bod yn hapus i fynd yn ôl i'r ysgol, a bod y mesurau diogelwch a roddwyd ar waith wedi bod yn llwyddiannus.

Darllenwch fwy

Gohirio’r broses o gategoreiddio ysgolion y flwyddyn nesaf

Bydd Llywodraeth Cymru yn gohirio’r broses o gategoreiddio ysgolion ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020 i 2021, fel rhan o'i mesurau i leihau'r pwysau ar ysgolion yn ystod y pandemig COVID-19.

rhagor o wybodaeth

Y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws

Bydd y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws ar gyfer plant cyn-ysgol gweithwyr critigol a phlant sy'n agored i niwed yn dod i ben ar 31 Awst.

Mae'r cynllun hwn wedi helpu i sicrhau nad oedd gweithwyr critigol yn wynebu rhwystrau gofal plant wrth ymateb i'r feirws.

Dylai rhieni sydd wedi bod yn defnyddio'r cynllun hwn nawr fynd ati i wneud trefniadau gofal plant arall ar ôl 31 Awst.

Bydd y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws yn cau i newydd-ddyfodiaid ar 12 Gorffennaf, ar ôl y dyddiad hwn, ni fydd unrhyw rieni newydd yn gallu gwneud cais am y cynllun (yr unig eithriad yw plant sy'n agored i niwed). Yr unig rai fydd yn gymwys i gael mynediad i ofal plant wedi’i ariannu ar ôl 12 Gorffennaf (hyd at 31 Awst) yw’r rhai sydd wedi cael asesiad o ran eu cymhwysedd ac sydd wedi derbyn llythyr cadarnhad.

Roedd Llywodraeth Cymru wedi atal y Cynnig Gofal Plant i newydd-ddyfodiaid ym mis Ebrill er mwyn ariannu'r Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws. Wrth i'r cyfyngiadau symud ddechrau llacio ac wrth i'r cynllun ddod i ben, cafwyd cadarnhad bydd y Cynnig Gofal Plant yn ailddechrau. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei chyhoeddi cyn gynted ag y cawn y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

rhagor o wybodaeth

Datganiad ysgrifenedig ar newidiadau i gyhoeddi data ynghylch dyfarniadau cymwysterau

Mae Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, wedi cadarnhau y bydd y penderfyniad i atal y trefniadau arferol ar gyfer mesurau perfformiad Cyfnod Allweddol 4 a'r chweched dosbarth yn ymestyn i flwyddyn academaidd 2020/21 oherwydd y pandemig coronafeirws.

Rhagor o wybodaeth

Y rheol ‘aros yn lleol’ yn dod i ben yng Nghymru

Bydd yr angen i aros yn lleol yn Nghymru yn dod i ben ar 6 Gorffennaf. Cadarnhawyd hynny heddiw gan Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru.

Ond, mae Llywodraeth Cymru yn atgoffa pawb am bwysigrwydd cadw pellter cymdeithasol, golchi dwylo’n rheolaidd a pharchu’r lleoedd a’r cymunedau y maen nhw’n ymweld â nhw.

rhagor o wybodaeth

 

Achrediad newydd am ddim i fusnesau twristiaeth

Gall busnesau twristiaeth yn Sir Gaerfyrddin sicrhau eu gwesteion a'r gymuned leol eu bod yn gwneud popeth posibl i ailagor yn ddiogel drwy wneud cais am nod barcut ansawdd twristiaeth newydd am ddim ledled y DU.

Gall busnesau ddefnyddio achrediad cynllun Barod Amdani ar eu gwefan ac yn eu deunydd marchnata. Mae cyngor ar asesu risg ar gael hefyd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy edrych ar https://goodtogo.VisitBritain.com/Your-Business-Good-to-Go-Wales

 

Amserlen ar gyfer ailagor y sector lletygarwch / twristiaeth yn raddol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau heddiw:

 • Gall bariau, bwytai a chaffis â mannau awyr agored baratoi i ailagor o 13 Gorffennaf cyn belled â bod nifer yr achosion o'r coronafeirws yn parhau i ostwng. Gwneir penderfyniad terfynol ar 9 Gorffennaf.
 • Os caiff y gofyniad i aros yn lleol ei godi yng Nghymru ar 6 Gorffennaf, bydd atyniadau ymwelwyr awyr agored hefyd yn gallu ailagor o'r dyddiad hwnnw.
 • Mae'r dyddiad pryd y gall perchnogion llety hunangynhwysol dderbyn archebion yn cael ei ddwyn ymlaen i 11 Gorffennaf o 13 Gorffennaf, i helpu gyda phatrwm archebion dydd Sadwrn i ddydd Sadwrn. Mae hyn hefyd yn amodol ar yr adolygiad sydd i ddod o'r rheoliadau coronafeirws ar 9 Gorffennaf.

 

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i weld y cyhoeddiad llawn.

 

Rydym wedi llunio canllawiau ar bynciau penodol i’ch helpu i roi’r dull 5 cam ar waith wrth i chi ailagor eich busnes a rhestr wirio i sicrhau eich bod wedi gwneud popeth y mae angen i chi ei wneud i agor eich busnes yn ddiogel.  Hefyd mae posteri/arwyddion dwyieithog ar gael am ddim i chi eu hargraffu a’u dangos yn eich busnes i helpu o ran cadw pellter cymdeithasol, hylendid a mwy.

 

Rhagor o wyboadaeth

 

 

Cystadleuaeth mynd 'nôl i'r ysgol

Yn galw holl Ed Sheerans ac Ariana Grandes y dyfodol – Mae'n amser rhoi her i'ch sgiliau cyfansoddi!

Mae'r Cynghorydd Emlyn Dole, arweinydd y Cyngor a chyfansoddwr, wedi ysgrifennu cân yn arbennig i groesawu plant yn ôl i'r ysgol yn dilyn y pandemig coronafeirws.

Mae'r Cynghorydd Dole yn gofyn i ddisgyblion ysgolion cynradd Sir Caerfyrddin i helpu i orffen y gân drwy ysgrifennu pennill arall.

Darllenwch fwy

 

Marchnadoedd Sir Gaerfyrddin

Bydd marchnadoedd dan do Llanelli a Chaerfyrddin yn agor chwe diwrnod yr wythnos o ddydd Llun, Gorffennaf 6.

Cofiwch ddilyn y canllawiau diogelwch newydd wrth ymweld â'r farchnad a gweithredu'n gyfrifol ac ystyried pobl eraill o'ch cwmpas.

 

Darllenwch Mwy

Gwasanaeth Cofrestru Genedigaethau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y gall y Gwasanaeth Cofrestru Genedigaethau ailddechrau, ond dim ond pan fydd yn ddiogel gwneud hynny. Rydym yn gweithio’n galed iawn i baratoi ein swyddfeydd ac i newid sut y byddwn yn gweithio gyda’n cwsmeriaid a’n cymunedau. Bydd yr holl famau nad ydynt wedi gallu cofrestru eu baban yn ystod y cyfyngiadau symud yn cael llythyr yn egluro beth i’w wneud nesaf. Cyn gynted ag y byddwn yn barod, byddwn yn agor ein system apwyntiadau.

Dyma rai o'r pethau rydym yn eu gwneud:

 • Arwyddion sy'n rhoi cyngor ar sut i gadw'n ddiogel yn ein hadeiladau
 • Sgriniau wrth ddesgiau i'ch diogelu chi a'n tîm
 • Hylif diheintio dwylo ym mhob swyddfa i chi a'n tîm
 • Glanhau pob swyddfa bob dydd a rhwng apwyntiadau
 • Dulliau newydd o weithio i leihau gymaint â phosibl yr amser yr ydym yn ei dreulio gyda chi
 • Dulliau newydd o weithio er mwyn osgoi trafod arian parod

 

Ein prif flaenoriaeth yw eich cadw chi a’n tîm yn ddiogel.

 

Creu Catrefi Estynedig fel bod teuluoedd yn cael dod at ei gilydd eto

Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd pobl o ddwy aelwyd wahanol yn gallu ymuno i ffurfio un aelwyd estynedig o 6 Gorffennaf ymlaen.

 

Darllenwch mwy

Annog busnesau newydd i wneud cais am gymorth grant newydd

Gallai busnesau newydd yn Sir Gaerfyrddin fod yn gymwys i gael grant newydd i roi cymorth iddynt ar unwaith o ran llif arian.

Mae tîm datblygu economaidd Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog busnesau newydd i gadarnhau a ydynt yn gymwys - mae £300,000 wedi'i ddyrannu i fusnesau yn Sir Gaerfyrddin, ac mae grantiau o £2,500 ar gael ar sail cyntaf i'r felin o 12pm ddydd Llun 29 Mehefin.

Darganfyddwch mwy

Stryd y Farchnad, Llanelli

Bydd gwaith i wella Stryd y Farchnad yng Nghanol Tref Llanelli yn dechrau ddydd Llun (29 Mehefin).

Mae'r cyngor yn gwneud gwaith i godi adeilad a fydd yn darparu unedau masnachol newydd a fflatiau llawr uchaf yn lle'r adeilad adfeiliedig presennol, a feddiannwyd yn fwyaf diweddar gan y bwyty Altalia. Mae'n rhan o gynlluniau adfywio ehangach ar gyfer canol y dref.

Sylwch fod gwaith dymchwel ac adeiladu yn cael ei wneud yr ardal a chofiwch gymryd gofal ychwanegol wrth fynd heibio.

Stori mynd yn ôl i'r ysgol gan weithiwr mabwysiadu

Mae Rachel Cook wedi bod yn awyddus erioed i ysgrifennu stori i blant.
Ond nid yw hi erioed wedi gallu dod o hyd i'r amser i eistedd i lawr a gwneud hynny.
Yna daeth y pandemig coronafeirws – a roddodd rywfaint o amser rhydd iddi a hefyd yr ysbrydoliaeth i fynd ati i ysgrifennu.
Aeth Rachel, sy'n gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin fel gweithiwr cymorth mabwysiadu, ati yn ystod y cyfyngiadau symud i ysgrifennu a darlunio stori Dewi'r Diogyn yn mynd yn ôl i'r ysgol.

Darllenwch fwy

Gwaith cynnal a chadw strwythurol hanfodol

Ddydd Llun (Mehefin 29) byddwn yn dechrau gwaith cynnal a chadw strwythurol hanfodol ar gynllun cynnal y briffordd yn ymyl Allt Rhyddgoed Fawr ar y B4333 yng Nghastellnewydd Emlyn. Bydd goleuadau traffig yno drwy gydol y gwaith, y bwriedir ei wneud dros dair wythnos. Diolch ymlaen llaw am eich amynedd a’ch cydweithrediad.

Prosiect Denu Twristiaid Pentywyn

Mae'r gwaith yn ailddechrau'r wythnos nesaf ar y datblygiad newydd ar lan y môr ym Mhentywyn.

Bydd Prosiect Denu Twristiaid Pentywyn yn cynnwys amgueddfa newydd o'r radd flaenaf ac eco-hostel â 42 gwely, ynghyd â chyfleusterau digwyddiadau a rhodfa arddangos.

 

Datblygu a buddsoddiad

Gwaith adeiladu yn ailddechrau yn Ysgol Pum Heol

Mae gwaith adeiladu wedi ailddechrau ar ysgol newydd gwerth £4.1miliwn ym Mhump-hewl ar ôl i'r gwaith gael ei atal dros dro o ganlyniad i'r pandemig coronafeirws.

Mae'r ysgol yn cael ei hadeiladu ar dir ger y safle presennol ac mae'r cyngor yn gweithio'n agos gyda'r contractwr TRJ Ltd i wneud yn siŵr y gellir gwneud y gwaith yn ddiogel ac yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.

darllenwch fwy

Trefniadau cludiant wrth i ysgolion ailagor

Bydd rhieni sydd wedi gwneud cais am gludiant i'r ysgol i'w plant ar gyfer pryd y bydd ysgolion yn ailagor yn cael e-bost erbyn dydd Gwener, 26 Mehefin.

Caiff disgyblion eu hannog i gerdded neu feicio'n ddiogel i'r ysgol lle bo'n bosibl, ac os oes angen cludiant, caiff rhieni eu hannog i geisio ei ddarparu.

Dim ond i ddisgyblion sydd wedi bod yn destun y broses ymgeisio ac sy'n cael eu hystyried yn gymwys y mae cludiant i'r ysgol ar gael.

Nifer cyfyngedig o ddisgyblion yn unig y bydd cerbydau'n gallu eu cludo oherwydd gofynion cadw pellter cymdeithasol, ac mae'r Cyngor wedi gorfod gweithio'n gyflym gyda'r cwmnïau bysiau a thacsis i gynllunio llwybrau a rhoi mesurau diogelwch ar waith.

darllenwch fwy

Bwrdd Gweithredol yn gofyn am eglurdeb ar ailagor ysgolion

Mae Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin yn gofyn am eglurdeb gan Lywodraeth Cymru ynghylch ailagor ysgolion.

Mae aelodau wedi mynegi pryder ynghylch cyhoeddiad y Gweinidog Addysg y dylai ysgolion ailagor am bedair wythnos, heb gael cytundeb gan yr undebau i wneud hynny.

Maent hefyd yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu canllawiau clir cyn gynted ag sy’n bosibl ar gyfer dechrau’r tymor newydd ym mis Medi.

darllenwch fwy

Clicio, casglu, dosbarthu - Pennod newydd i lyfrgelloedd

Bydd llyfrgelloedd yn Sir Gaerfyrddin yn dychwelyd gyda gwasanaeth clicio a chasglu o ddydd Mercher, 1 Gorffennaf.

Bydd aelodau yn gallu archebu detholiad o lyfrau i'w casglu o lyfrgelloedd y cyngor sir yn Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli.

Mae gwasanaeth dosbarthu yn cael ei ddatblygu ar gyfer y rhai sy'n parhau i warchod eu hunain yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru.

Darganfyddwch mwy

Gwasanaethau bws

Mae Bysiau Cwm Taf yn ychwanegu mwy o deithiau i wasanaeth 222 rhwng Hendy-gwyn, Pentywyn, Lacharn, Sanclêr a Caerfyrddin o 22 Mehefin. Gwiriwch yr amserau a chynlluniwch eich taith cyn i chi deithio. Am wybodaeth cysylltwch a Traveline Cymru ar 0800 464 00 00 neu ar traveline.cymru

Y tymor ysgol i orffen ar 17 Gorffennaf

Bydd ysgolion Sir Gaerfyrddin yn gorffen ar gyfer gwyliau'r haf ar 17 Gorffennaf.

Roedd Llywodraeth Cymru wedi bwriadu ymestyn y tymor am wythnos ychwanegol, ond nid yw wedi llwyddo i ddod i gytundeb â'r undebau. Mae llawer o staff eisoes yn methu â mynychu safleoedd ysgolion am resymau meddygol teilwng, a gallai'r wythnos wirfoddol ychwanegol a gynigir gan y Senedd arwain at brinder staff mewn rhai ysgolion, ac o bosibl rhai ysgolion yn methu ag agor o gwbl.

Mae hyn yn golygu y bydd yr ysgol yn ailagor ddydd Llun 29 Mehefin am gyfnod o dair wythnos er mwyn i'r plant gael cyfle i ailgydio, dal i fyny a pharatoi ar gyfer yr haf a mis Medi.

darllenwch fwy

Amser yn prinhau i fusnesau wneud cais am grant Covid-19

Mae gan fusnesau, elusennau a sefydliadau yn Sir Gaerfyrddin yr effeithiwyd arnynt gan y Coronafeirws tan 30 Mehefin i wneud cais am gymorth ariannol.

Hyd yn hyn, mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cefnogi mwy na 3,600 o fusnesau a sefydliadau i wneud cais am gyllid. Mae'r cyllid hwn yn deillio o ddau gynllun grant gan Lywodraeth Cymru, sy'n werth £43miliwn.

Gan fod y dyddiad cau yn prysur agosáu, mae Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole, yn annog mwy i wirio a ydynt yn gymwys i gael cyllid.

Mae'r grant hwn ar gyfer y rheiny sy'n talu ardrethi busnes a chronfa cadernid economaidd - ni chaiff ceisiadau newydd am gymorth o dan y naill gynllun na'r llall eu hystyried ar ôl 5pm ddydd Mawrth, 30 Mehefin.

Darllenwch fwy

Llwybrau Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Bydd archwiliadau a gwaith diogelwch yn ailddechrau ar rannau o rwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin yn dilyn yr achosion o Coronafeirws (COVID-19).

Bydd hyn hefyd yn cynnwys gwaith clirio llystyfiant ar hyd Llwybr yr Arfordir er mwyn sicrhau llwybr diogel i gerddwyr.

Ers COVID-19 gwelwyd cynnydd yn nifer y bobl sy’n cerdded ar rai llwybrau ac er bod y Parcmyn Hawliau Tramwy Cyhoeddus wedi ymateb i faterion diogelwch a nodwyd gan y cyhoedd, byddant bellach yn cynnal archwiliadau rheolaidd ac yn sicrhau bod arwyddbyst yn eu lle ar hyd y llwybrau allweddol er mwyn helpu i gadw cerddwyr ar y llwybrau dynodedig.

Bydd asesiadau risg a systemau gweithio diogel ar waith ar gyfer y gwaith hwn i sicrhau y cydymffurfir â chanllawiau'r Llywodraeth o ran cadw pellter cymdeithasol.

A fyddech cystal â chynorthwyo ein gwaith a diogelwch ein Parcmyn Hawliau Tramwy Cyhoeddus drwy gydymffurfio â'r gofynion cadw pellter cymdeithasol lle byddwn yn cyflawni'r gwaith hwn.

 

Cyfarfodydd pwyllgorau

Mae rhagor o gyfarfodydd pwyllgorau’r Cyngor yn ailddechrau yn sgil llwyddiant cyfarfodydd ar-lein y Bwrdd Gweithredol a’r Cyngor llawn.

Bydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed yn cyfarfod ar-lein ddydd Mercher 24 Mehefin am 2pm. Bydd y Bwrdd Gweithredol yn cyfarfod am 10am ddydd Llun 29 Mehefin a bydd y Pwyllgor Cynllunio yn ailymgynnull am 10am ddydd Mawrth 30 Mehefin.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu darlledu ar-lein ar dudalennau’r Cyngor a Democratiaeth ar y wefan, a bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael pan fydd y cyfarfodydd yn cael eu ffrydio’n fyw.

Cyngor a Democratiaeth

 

 

Agor marchnadoedd Sir Gaerfyrddin yn raddol

Bydd mwy o stondinau'n ailagor ym Marchnadoedd Sir Gaerfyrddin yr wythnos hon wrth i'r cyfyngiadau ar fusnesau gael eu llacio.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynorthwyo masnachwyr i fynd yn ôl i redeg eu busnesau'n ddiogel ar ôl misoedd o fod, i raddau helaeth, ar gau oherwydd y pandemig coronafeirws.

Bydd stondinau marchnad dan do ac awyr agored yn agor yn raddol yn Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman, gyda diwrnodau masnachu llai o ddydd Mercher i ddydd Sadwrn.

Darllenwch fwy

Paratoadau ar y gweill i dwristiaeth ddychwelyd yn ddiogel

Mae gofal ychwanegol yn cael ei gymryd i baratoi Sir Gaerfyrddin ar gyfer y twristiaid a fydd yn dychwelyd pan fydd cyfyngiadau symud yn cael eu llacio yng Nghymru.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio gyda chymunedau a busnesau lleol yn y diwydiant twristiaeth i baratoi ar gyfer croesawu ymwelwyr a gwesteion yn ôl yn raddol pan fydd Llywodraeth Cymru yn rhoi caniatâd – disgwylir cyhoeddiadau pellach yn ystod yr wythnosau nesaf.

Darllenwch fwy

Ailagor toiledau cyhoeddus sy’n eiddo i’r Cyngor Sir

Bydd toiledau cyhoeddus sy’n eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin yn ailagor o ddydd Llun, 22 Mehefin.

Mae’r cyfleusterau mewn trefi a chymunedau ledled y sir wedi cael eu cau ers mis Mawrth o achos y pandemig Coronafeirws (COVID-19).

Maent yn cynnwys:

 • Maes parcio Heol Ioan, Caerfyrddin
 • Maes parcio San Pedr, Caerfyrddin
 • Maes parcio Llandeilo
 • Maes parcio Sanclêr
 • Talacharn (Stryd Wogan)
 • Ger Neuadd y Dref, Llanelli
 • Gorsaf Fysiau Porth y Dwyrain, Llanelli
 • Maes parcio Carregaman, Rhydaman
 • Maes parcio traeth Llansteffan
 • Cliff Walk Pentywyn, (Springwell)
 • Glanyfferi (mynedfa i’r traeth)
 • Cenarth
 • Mae meysydd parcio Porth Tywyn a Llanymddyfri wedi agor eisoes

Bydd yr awdurdod yn gweithio’n agos gyda chynghorau tref a chymuned i gynnig cyngor a chefnogaeth ynghylch sut i ailagor eu cyfleusterau’n ddiogel.

Rheoliadau coronafeirws: newidiadau o Ddydd Llyn 22 Mehefin

Crynodeb

 • bydd pob siop yng Nghymru sy’n gwerthu nwyddau nad ydynt yn hanfodol yn cael ailagor
 • galluogi pobl i weddïo’n breifat mewn mannau addoli. Bydd angen cadw pellter cymdeithasol ac ni fydd hawl i ymgynnull;
 • ailgychwyn y farchnad dai drwy alluogi pobl i fynd i weld tai os ydynt yn wag, ac i symud tŷ os cytunwyd ar y gwerthiant ond nad yw’r trefniadau wedi’u cwblhau eto; 
 • llacio’r cyfyngiadau ar gyrtiau chwaraeon awyr agored, ond gan gynnal pellter cymdeithasol. Ni chaniateir unrhyw chwaraeon cyswllt na chwaraeon tîm;
 • galluogi athletwyr elît nad ydynt yn broffesiynol, gan gynnwys y rhai sy’n gobeithio cymryd rhan yn y gemau Olympaidd a Pharalympaidd, i ailddechrau hyfforddi 

Mae'r gofyniad i aros yn lleol ac i beidio â theithio mwy na phum milltir o’r cartref, fel arfer, yn parhau. Fodd bynnag, bydd canllawiau newydd yn ei gwneud yn glir bod modd i bobl deithio y tu hwnt i'w hardal leol i ymweld â pherthnasau a ffrindiau agos ar sail trugaredd. Mae hyn yn cynnwys mynd i weld pobl mewn cartref gofal neu sefydliad troseddwyr ifanc – os caniateir yr ymweliadau hynny. Bydd caniatâd hefyd i bobl deithio os oes ganddynt hawl i bleidleisio mewn etholiadau tramor, a bod yn rhaid bod yn bresennol i bleidleisio.

Fwy

Town centres prepare to get back to business

Mae canol trefi Sir Gaerfyrddin wrthi'n paratoi i groesawu siopwyr yn ôl ar ôl misoedd o fod ar gau oherwydd cyfyngiadau Covid-19.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn helpu masnachwyr a busnesau i baratoi i ailagor pan fydd rheolau cyfyngiadau symud yn cael eu llacio yng Nghymru ddydd Llun, 22 Mehefin.

Bydd manwerthwyr a marchnadoedd sy'n gwerthu nwyddau nad ydynt yn hanfodol yn cael ailagor, er na chaniateir i gaffis, bwytai, tafarndai, a gwasanaethau megis salon harddwch a thrin gwallt agor eto.

Darllenwch fwy

Ailddechrau gwasanaethau glanhau strydoedd

Mae'r gwasanaethau glanhau strydoedd arferol ledled Sir Gaerfyrddin wedi ailddechrau, yn sgil dychweliad staff a gafodd eu hadleoli i gefnogi gwasanaethau rheng flaen yn ystod y pandemig Coronafeirws.  

Dywedodd Cyngor Sir Caerfyrddin, er bod ei drefn arferol o gynnal a chadw strydoedd wedi dychwelyd, y dylai pobl fod yn ymwybodol mai nhw sy'n gyfrifol am eu gwastraff eu hunain - ni fydd gollwng sbwriel a thipio anghyfreithlon yn cael ei oddef.

Darllenwch fwy

Ffordd Gyswllt Economaidd Dwyrain Cross Hands

Bydd gwaith yn ailddechrau ar Ffordd Gyswllt Economaidd Cross Hands o ddydd Llun, 22 Mehefin.

Rydym wedi gweithio'n agos gyda'r contractwr a benodwyd, Alun Griffiths Ltd, i sicrhau bod trefniadau addas ar waith i lynu wrth ganllawiau'r Llywodraeth.

Mae hon yn rhan allweddol o gynlluniau adfywio strategol Sir Gaerfyrddin a bydd yn chwarae rôl hanfodol yn ein hadferiad economaidd.

Mae'n cynnwys ffordd ddosbarthu dwy lôn â darpariaeth Teithio Llesol sy'n gwasanaethu cefnffordd yr A48 a Pharc Busnes Cross Hands, gan leihau tagfeydd wrth gylchfan Cross Hands a gwella amodau ar gyfer trigolion Gorslas a Cross Hands.

Slotiau wythnosol bellach ar gael mewn canolfannau ailgylchu

Gall preswylwyr bellach wneud apwyntiad unwaith bob saith diwrnod i fynd i un o'r canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref yn y sir.

Mae'r newid hwn yn dilyn ailagor canolfannau Nant-y-caws, Trostre, Wernddu a Hendy-gwyn yn llwyddiannus.

Mae apwyntiadau ychwanegol hefyd ar gael ar draws y pedwar safle ac mae Wernddu bellach ar agor saith diwrnod yr wythnos.

Dim ond trwy apwyntiad y gellir ymweld â'r canolfannau ailgylchu o hyd, a hynny at ddibenion hanfodol yn unig i waredu unrhyw wastraff y cartref.

Rydym hefyd yn ymestyn yr ystod dyddiadau ar gyfer apwyntiadau i 14 diwrnod a gellir eu gwneud unrhyw bryd drwy fynd i'r dudalen canolfannau ailgylchu neu gysylltu â Galw Sir Gâr ar 01267 234567 os nad oes gan y preswylydd fynediad i'r rhyngrwyd.

Atgoffir pobl y gellir cael mynediad i'r safle ar unrhyw adeg yn ystod y slot o hanner awr mae'r apwyntiad ar ei gyfer - nid oes yn rhaid i bobl ddod erbyn dechrau'r slot, a thrwy ei gadael hi am ychydig efallai bydd llai o waith aros ganddynt, er enghraifft os oes gennych chi apwyntiad am 10am gallwch fynd i'r ganolfan ailgylchu am 10.15am a bydd gennych ddigonedd o amser o hyd i ddadlwytho eich gwastraff.

Cofiwch ddidoli a gwahanu'r holl wastraff cyn mynd fel bod cymaint o wastraff â phosibl yn cael ei ailgylchu yn y cynwysyddion perthnasol ar y safle.

Prydau ysgol am ddim yn parhau yn ystod haf

Bydd teuluoedd sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn parhau i dderbyn taliadau yn ystod gwyliau'r haf mewn ymateb i'r pandemig coronaferiws.

Mae'r rhan fwyaf o deuluoedd yn Sir Gaerfyrddin yn derbyn taliadau i'w cyfrifon banc/cymdeithas adeiladu.

Caiff taliadau o £39 fesul plentyn eu gwneud bob pythefnos er mwyn i rieni barhau i ddarparu brecwast a chinio i'w plant bum diwrnod yr wythnos.

darllenwch fwy

Cyngor Sir Caerfyrddin yn rhoi dros £42,000 i fanciau bwyd

Mae banciau bwyd yn Sir Gaerfyrddin yn cael dros £42,000 ar ffurf talebau bwyd.

Bydd tua 14 o fanciau yn cael cyfran o'r arian ar ffurf talebau, a hynny o incwm a gynhyrchir o baneli solar ben to ar adeiladau Cyngor Sir Caerfyrddin.

Bydd pob banc bwyd, sydd wedi gweld cynnydd sylweddol o ran galw ers y pandemig coronafeirws, yn cael rhestr o gyflenwyr lle y gallant gael eu nwyddau ganddynt. 

 

Darllenwch mwy 

Ymestyn Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws

Mae'r Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws, sy'n cefnogi cost gofal plant i blant 0-3 oed ar gyfer gweithwyr critigol yn ystod y pandemig coronafeirws, wedi cael ei ymestyn tan 31 Awst.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn parhau i ddarparu gofal plant wedi'i ariannu ar gyfer plant cyn oed ysgol gweithwyr critigol, yn ogystal â phlant agored i niwed.

Darllenwch fwy

 

Rhagor o apwyntiadau ar gyfer y canolfannau ailgylchu

Mae apwyntiadau ychwanegol ar gael ar gyfer ein pedair canolfan ailgylchu gwastraff y cartref yn Sir Gaerfyrddin.
Bydd Canolfan Wernddu yn Rhydaman hefyd yn agor saith diwrnod yr wythnos o ddydd Llun, 15 Mehefin, ond gallwch drefnu apwyntiad o heddiw ymlaen.

Darllenwch mwy

Ail-agor parciau sy'n eiddo i'r Cyngor Sir 12 Mehefin

Bydd parciau a reolir gan Gyngor Sir Caerfyrddin, gan gynnwys Parc Gwledig Pen-bre, Parc Howard, Llyn Llech Owain a Pharc Coetir y Mynydd Mawr yn ail-agor i'r cyhoedd yfory (dydd Gwener, 12 Mehefin).

Cafodd y parciau a'r mannau agored eu cau yn unol â chyngor y Llywodraeth ar ddechrau'r pandemig Coronafeirws.

Bydd yr holl gyfleusterau toiled, cyfleusterau arlwyo, mannau chwarae a chyfleusterau chwaraeon a hamdden yn parhau i fod ar gau ym mhob parc.

Darllenwch mwy

Bron i 2,000 o deuluoedd yn elwa ar gymorth digidol

Mae'r Cyngor yn darparu cymorth digidol i bron i 2,000 o deuluoedd ledled Sir Gaerfyrddin yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae cyfanswm o 1,600 o gyfrifiaduron yn cael eu dosbarthu, ac mae'r Cyngor yn helpu 300 yn rhagor o deuluoedd sydd â phroblemau cysylltu er mwyn i blant barhau i ddysgu o'u cartrefi.

darllenwch fwy

Ysgolion yn ailagor

Cwestiynau cyffredin ar sut y gall ysgolion weithredu o 29 Mehefin.

Gwefan Llywodraeth Cymru

Gorchuddion wyneb

Sut a phryd y gallech ddefnyddio gorchudd wyneb i amddiffyn y bobl o'ch cwmpas, os ydych yn dewis gwisgo un.

Darllenwch fwy - wefan Llywodraeth Cymru

Y Cyngor a'r heddlu yn cynnig cyngor i bobl agored i niwed

Mae tîm safonau masnach Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn darparu cyngor i breswylwyr sy'n byw mewn Parthau Dim Galw Heb Wahoddiad yn ystod y pandemig coronafeirws.

Ar y cyd â swyddogion o Heddlu Dyfed Powys, ymwelwyd â 1,825 o eiddo mewn 58 o barthau yn ardal Llanelli a rhoddwyd taflenni sy'n cynnwys gwybodaeth am sgamiau mewn perthynas â COVID19.

 

Darllenwch mwy

Gwaith wedi dechrau i ail-agor ysgolion

Mae paratoadau ar waith i ailagor ysgolion ledled Sir Gaerfyrddin er mwyn i blant 'ddod i'r ysgol a dal ati i ddysgu' cyn gwyliau'r haf.

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, y gallai ysgolion ailagor o 29 Mehefin ac y byddai tymor yr haf yn cael ei ymestyn am wythnos.

Mae'r cyngor eisoes wedi bod yn gweithio'n galed i roi cynlluniau ar waith ar gyfer ysgolion yn y sir er mwyn galluogi mwy o blant i fynychu pan fo'r amser yn iawn i wneud hynny.

Bydd ysgolion ar agor i bob grŵp blwyddyn, ond gyda dosbarthiadau llai o faint ac amseroedd egwyl, dechrau a gorffen gwahanol.

Darllenwch fwy

Angen glanhawyr ar frys ar gyfer ailagor ysgolion

Mae'r Cyngor yn chwilio ar frys am hyd at 300 o staff glanhau ar gyfer ysgolion ac adeiladau'r cyngor yn Sir Gaerfyrddin wrth iddo gynllunio ar gyfer ailagor ysgolion a gwasanaethau eraill fel rhan o'i ymateb parhaus i'r coronafeirws.

Mae dirfawr angen y glanhawyr dros dro mewn nifer o ardaloedd gan gynnwys Rhydaman, Caerfyrddin, Cross Hands, Garnant, Glanaman, Cydweli, Talacharn/Pentywyn, Llandeilo, Llanymddyfri, Llanelli, Llanybydder/Llanllwni, Castellnewydd Emlyn, Pencader, Sanclêr, y Tymbl a Hendy-gwyn.

 

Darllenwch Mwy

Gwella mynediad ar gyfer cerdded a beicio yn Sir Gaerfyrddin

Gofynnir am farn trigolion ynghylch gwella mynediad ar gyfer cerdded a beicio yn Sir Gaerfyrddin.

O ddydd Llun bydd pobl yn gallu gwneud awgrymiadau ynglŷn â Rhwydwaith Teithio Llesol Sir Gaerfyrddin drwy ymgynghoriad ar fap ar-lein.

Caiff pawb sydd am wneud siwrneiau ar droed neu ar feic yn ein rhanbarth, gan gynnwys pobl nad ydynt yn cerdded neu'n beicio'n aml, eu hannog i ddweud eu dweud.

Mae'r Cyngor hefyd yn chwilio am fewnbwn i fesurau trafnidiaeth gynaliadwy mewn ymateb i Covid-19. Gellir dod o hyd i'r adran hon ar y dudalen ymgynghori.

 

Darllenwch Mwy

Meysydd parcio

Mae'r holl feysydd parcio sy'n eiddo i'r Cyngor ar hyd Parc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli ac ar lan y môr yn Llansteffan yn ailagor heddiw - dydd Gwener, 5 Mehefin, 2020.

Bydd y maes parcio oddi ar Heol y Ffatri, ger y fynedfa i Barc Gwledig Pen-bre, yn parhau i fod ar gau hyd nes rhoddir gwybod fel arall.

Nid yw peiriannau talu ac arddangos ar waith ar hyn o bryd.

Anogir trigolion i gadw pellter cymdeithasol wrth ddefnyddio meysydd parcio ac i barchu pobl eraill o'u cwmpas.

Atgoffir pobl hefyd bod cyfyngiadau Llywodraeth Cymru yn parhau i fod mewn grym, sy'n gofyn i bobl aros yn lleol ac i beidio â theithio mwy na phum milltir ar gyfer siwrneiau hanfodol, gan gynnwys ymarfer corff dyddiol.

Pecynnau gweithgareddau i deuluoedd Dechrau'n Deg

Mae pecynnau gweithgareddau yn cael eu rhoi i bron 1,800 o deuluoedd Dechrau'n Deg yn Sir Gaerfyrddin er mwyn i'w plant ifanc allu eu defnyddio yn ystod y cyfyngiadau symud.

Mae pob pecyn yn cynnwys amrywiaeth o adnoddau sy'n addas i'r oedran ac sy'n dod mewn bocs sy'n gallu cael ei droi'n Focs Taro, Taro a ddefnyddir yn y sesiynau iaith a chwarae a ddarperir gan y cynllun Dechrau'n Deg.

Mae eitemau eraill ar gyfer gweithgareddau yn cynnwys llyfrau, teganau anifeiliaid, swigod, paent a deunyddiau celf, pêl, pypedau canu, pecynnau creu Playdoh, pecynnau creu poteli ysgwyd, byrddau loto, creonau a sialc a deunyddiau amrywiol i'r synhwyrau a fydd yn helpu i gymell y plant tra eu bod yn aros gartref.

 

Darllenwch Mwy

Rhaid i bobl barhau i warchod eu hunain tan Awst 16

Bydd bron i 130,000 o bobl yn derbyn llythyr oddi wrth Brif Swyddog Meddygol Cymru yr wythnos hon yn amlinellu’r cyngor diweddaraf er mwyn eu diogelu rhag y coronafeirws.

Bydd gofyn i’r bobl hyn barhau i warchod eu hunain hyd 16 Awst. Bydd y llythyr hwn hefyd yn disgrifio sut y mae’r cyngor meddygol wedi newid, gan eu galluogi i fod allan yn yr awyr agored er mwyn cyfarfod â phobl eraill am y tro cyntaf ers dechrau’r pandemig.

Darllenwch fwy

Datganiad y Cyngor ar ysgolion

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi cyhoeddi heddiw (dydd Mercher, 3 Mehefin) bydd ysgolion yng Nghymru yn dechrau’r cam nesaf ar 29 Mehefin fel bod pob plentyn yn cael cyfle i ‘Ddod i’r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr Haf a mis Medi’.

Datganiad gan y Cyng. Glynog Davies

Cyflenwyr lleol yn helpu â phecynnau bwyd 'gwarchod'

Mae'r Cyngor yn gweithio gyda chyflenwyr bwyd lleol i ddarparu pecynnau bwyd hanfodol i drigolion yn Sir Gaerfyrddin sy'n gwarchod ac sydd heb neb arall i'w helpu.

Mae'n golygu y bydd y parseli, sy'n cael eu dosbarthu'n wythnosol, yn cynnwys rhywfaint o gynnyrch lleol yn ogystal ag eitemau sylfaenol eraill o fwyd a nwyddau ar gyfer y cartref.

Bellach y Cyngor sy'n cyflawni'r gwaith o gyflenwi a dosbarthu'r pecynnau bwyd gan Lywodraeth Cymru, ac mae'n gweithio gyda chwmni Castell Howell o Cross Hands a chyflenwyr lleol eraill i roi'r pecynnau at ei gilydd.

darllenwch fwy

Mae cynllun cadw swyddi Coronafeirws yn newid

O 1 Gorffennaf 2020, caiff busnesau yr hyblygrwydd i ddod â gweithwyr sydd ar ffyrlo nôl yn rhan-amser. O fis Awst, bydd cyflogwyr yn cyfrannu'n gymedrol at gyflogau ffyrlo.

Cynllun cadw swyddi

Estyniad i'r cynllun cymorth incwm i'r hunangyflogedig

Ar hyn o bryd, mae'r cynllun yn caniatáu i chi hawlio grant trethadwy gwerth 80% o'ch elw masnachu misol ar gyfartaledd, a delir mewn un rhandaliad sy'n cwmpasu tri mis o elw, ar gyfer hyd at gyfanswm o £7,500.

Os ydych yn gymwys ac rydych eisiau hawlio'r grant cyntaf, rhaid i chi wneud cais ar neu cyn 13 Gorffennaf 2020.

Mae'r cynllun yn cael ei ymestyn. Byddwch yn gallu gwneud cais am ail grant, sef yr un olaf, ym mis Awst 2020.

Os ydych yn gymwys, bydd yr ail grant, sef yr un olaf, yn grant trethadwy gwerth 70% o'ch elw masnachu misol ar gyfartaledd, a delir mewn un rhandaliad sy'n cwmpasu tri mis arall o elw, ar gyfer hyd at gyfanswm o £6,570.

 

Estyniad i'r cynllun cymorth incwm

Gall pobl sy’n gwarchod eu hunain gyfarfod eraill ac ymarfer yn yr awyr agored

Mae newidiadau i’r cyngor ar gyfer pobl sy’n gwarchod eu hunain rhag y coronafeirws yn cael eu cyflwyno o ddydd Llun 1 Mehefin ymlaen, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Vaughan Gething.

Gall pobl sydd wedi bod yn gwarchod eu hunain ymarfer yn yr awyr agored yn awr a chyfarfod pobl o gartref arall, ar yr amod bod hyn yn digwydd yn yr awyr agored.

darllenwch fwy

Arolwg rhieni - cipolwg ar ddysgu yn y cyfyngiadau symud

Gofynnir i rieni yn Sir Gaerfyrddin rannu eu sylwadau a'u profiadau yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau symud.

Mae miloedd o blant wedi cael eu haddysgu yn y cartref ers i gyfyngiadau'r Llywodraeth orfodi cau ysgolion ym mis Mawrth, ac er bod athrawon wedi gallu cysylltu â disgyblion, mae rhieni wedi chwarae rôl enfawr yn addysg eu plant.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn awyddus i ddysgu o'r profiad hwn a chael darlun clir o'r heriau sydd wedi wynebu teuluoedd dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

Mae arolwg eang wedi cael ei lansio i gasglu'r adborth hwn, a fydd yn helpu i lywio a llunio addysg yn lleol yn yr wythnosau nesaf.

 

Darllenwch fwy

Profi, Olrhain, Amddiffyn

Ddydd Llun, 1 Mehefin, bydd Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn lansio'u rhaglen 'Profi, Olrhain, Amddiffyn' sydd â'r nod o helpu i atal lledaeniad Covid-19.

 

Darllenwch fwy

Newidiadau i reoliadau apelau derbyn yn ystod yr argyfwng coronafeirws

Ar 4 Mai 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau dros dro i Apelau Derbyn i Ysgolion.

Bydd y rheoliadau dros dro newydd yn parhau i fod mewn grym tan 31 Ionawr 2021.

Bydd y rheoliadau dros dro yn berthnasol i'r achosion canlynol:

 • Apelau a gyflwynwyd rhwng 4 Mai 2020 a 31 Ionawr 2021
 • Apelau sydd eisoes wedi'u cyflwyno cyn 4 Mai 2020 ond nad oes penderfyniad wedi cael ei wneud arnynt eto

Dyma'r newidiadau allweddol:

 • Mae angen i'r holl geisiadau a wrthodwyd ar ôl 28 Chwefror 2020 gael o leiaf 28 diwrnod calendr i gyflwyno apêl.
 • O ran unrhyw gais a wrthodwyd â llai na 28 diwrnod calendr i gyflwyno apêl; bydd y rhieni'n cael e-bost yn nodi'r dyddiad cau newydd (gan roi 28 diwrnod calendr) i gyflwyno apêl.
 • Nid yw'n ofynnol ailgyflwyno apêl os ydych eisoes wedi gwneud hynny.
 • Yn lle'r gwrandawiadau apêl wyneb i wyneb, ceir gwrandawiadau dros y ffôn neu drwy fideogynadledda. Lle na ellir cynnal gwrandawiadau dros y ffôn neu drwy fideogynadledda, bydd penderfyniad yn cael ei wneud gan ddefnyddio eich sylwadau ysgrifenedig yn unig.

Beth mae hyn yn ei olygu i chi fel rhiant?

 • Byddwch yn cael o leiaf 28 diwrnod calendr i apelio yn erbyn penderfyniad i wrthod lle mewn ysgol.
 • Nid oes angen i chi ailgyflwyno eich apêl.
 • Os gwrthodwyd lle i chi mewn ysgol, mae gennych hawl o hyd i apelio yn erbyn y penderfyniad.
 • Bydd gennych hawl o hyd i drafod a chyflwyno eich achos yn bersonol i Banel Apelau Derbyn annibynnol.
 • Ni fydd gofyn i chi gael cyfarfod wyneb yn wyneb.
 • Cewch ddewis cyfarfod dros y ffôn neu drwy fideogynadledda neu drwy ddatganiad ysgrifenedig yn unig.

Bydd canllawiau llawn yn cael eu darparu i gefnogi eich apêl ar ôl iddi gael ei chyflwyno. Dylid anfon ymholiadau drwy e-bost ynghylch y broses apelio i independentadmissionappealspanel@sirgar.gov.uk.

Gwasanaethau bysiau First Cymru o 1 Mehefin

Bydd First Cymru yn ailgyflwyno rhai o'i wasanaethau bysiau o 1 Mehefin 2020, a bydd yn cynyddu amlder y gwasanaethau hynny sydd eisoes ar waith.

Bydd amserlenni dros dro yn cael eu cyflwyno ar gyfer y llwybrau canlynol:

 • 103 Rhydaman – Llandybïe - Llandeilo
 • 124 Rhydaman – Y Garnant - Brynaman
 • 127 Rhydaman– Y Betws - Garnswllt
 • 128 Rhydaman – Cross Hands - Llanelli
 • 129 Rhydaman – Cross Hands - Caerfyrddin
 • 145/146 Rhydaman – Cwmaman
 • 195 Llanelli – Pontyberem - Caerfyrddin
 • 197 Llanelli – Pont-iets - Caerfyrddin
 • L1 Llanelli – Y Morfa – Penyfan
 • L2 Llanelli – Ysbyty’r Tywysog Philip – Dyffryn y Swistir
 • L3 Llanelli Ysbyty’r Tywysog Philip – Pontarddulais
 • L4 Llanelli – Llundain Fach
 • L5 Llanelli – Dafen
 • L6 Llanelli – Tŷ-isa
 • L7 Llanelli - Yr Hendy

Bydd yr amserlenni'n cael eu diwygio a bydd yr amlder yn cael ei gynyddu ar y llwybrau canlynol:

 • 111 Cydweli – Llanelli – Abertawe
 • T1 Caerfyrddin – Llanbedr Pont Steffan - Aberystwyth
 • X13 Llandeilo – Rhydaman – Abertawe

Bydd manylion pellach ar gael ar wefan First Cymru neu drwy ffonio 0345 646 0707.

Mae gwybodaeth am wasanaethau bysiau ledled Cymru ar gael o Traveline Cymru neu drwy ffonio 0800 464 0000.

Bydd llawer llai o deithwyr ar y cerbydau a gofynnir i deithwyr ystyried defnyddio taliadau digyffwrdd neu brynu tocynnau drwy'r ap First Bus lle bo'n bosibl.

Mwy o wybodaeth

Cyfarfodydd y cyngor

Yn sgil pandemig Covid-19, penderfynwyd atal cyfarfodydd y cyngor dros dro. Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi pasio rheoliadau argyfwng dros dro i lacio rhai o'r rheolau sy'n ymwneud â chyflawni gwaith y cyngor, er mwyn gallu gwneud penderfyniadau pwysig drwy gyfarfodydd rhithwir.
Byddwn yn cyflwyno cyfarfodydd rhithwir gan ddechrau gyda'r Bwrdd Gweithredol ar 1 Mehefin a Chyfarfod Blynyddol y Cyngor ar 10 Mehefin. Bydd pob cyfarfod arall yn ailgychwyn fesul cam. Gallwch weld papurau a gwe-ddarllediad o'n cyfarfodydd fel arfer ar ein tudalennau Cyngor a Democratiaeth.
Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu wrth i gyfarfodydd o bell eraill gael eu cyflwyno.

Cyngor a Democratiaeth

 

 

Cyfarpar chwarae yn cael ei roi i blant ag anableddau

Mae plant ag anableddau yn Sir Gaerfyrddin wedi cael cyfarpar chwarae gan y Cyngor Sir yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae tua 26 o blant eisoes yn gwneud defnydd o ddeunyddiau chwarae ac offer awyr agored newydd sy'n helpu i gynnal eu hiechyd a'u llesiant yn ystod y cyfyngiadau symud.

Mae eitemau megis seddi siglen gardd, pyllau padlo, llechi, pebyll tywyllu synhwyraidd, trampolinau yn gwneud gwahaniaeth enfawr wrth iddynt aros gartref.

 

Darllenwch Mwy

Canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref ar agor o heddiw ymlaen

Mae canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref Trostre a Nant-y-caws yn ailagor heddiw am y tro cyntaf ers dechrau’r pandemig Coronafeirws. Bydd canolfannau Wernddu yn Rhydaman a Hendy-gwyn ar Daf yn ailagor yfory (dydd Mercher-dydd Sul).

Mae’r canolfannau ar agor i’r trigolion hynny yn Sir Gâr sydd wedi gwneud apwyntiad ymlaen llaw. Nid oes apwyntiadau yn weddill yr wythnos hon ar gyfer canolfannau ailgylchu Trostre a Wernddu. Peidiwch â mynd i’r canolfannau heb apwyntiad achos ni fyddwch yn cael eich gadael i mewn.

Gellir gwneud apwyntiadau ar gyfer wythnos nesaf drwy ffurflen archebu ar-lein. Bydd y slotiau ar gyfer yr apwyntiadau yn mynd yn fyw ddydd Iau am 8.30am ar sirgar.llyw.cymru/cartref/canolfannau-ailgylchu

Bydd y sefyllfa’n cael ei hadolygu’n barhaus a bydd unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau i’r system yn cael eu postio ar wefan y Cyngor neu’r tudalennau Facebook a Twitter.

I sicrhau tegwch i bawb, ar y cychwyn un apwyntiad y mis bydd hawl gan bobl ei wneud.
Diolch am eich cydweithrediad parhaus drwy’r cyfnod anodd hwn.

 

Cronfa Ymddiriedolaeth Cyfamodau’r Lluoedd Arfog

Mae grantiau o hyd at £10,000 ar gael ar gyfer prosiectau creadigol ac atyniadol y gellir eu cyflawni o dan gyfyngiadau cymdeithasol i bobl yng nghymunedau’r Lluoedd Arfog sy’n ynysu gartref yn sgil pandemig Covid-19.

Mae’r canlynol yn gymwys i wneud cais:

 • elusennau cofrestredig neu Gwmnïau Buddiannau Cymunedol sy’n medru dangos bod ganddynt dri neu fwy o Ymddiriedolwyr / Cyfarwyddwyr heb gysylltiad na pherthynas â’i gilydd.
 • ysgolion
 • unedau / safleoedd y Lluoedd Arfog

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Mehefin 30 

 

Darllenwch mwy

Agor canolfan gofal plant arall yn Llanelli

Mae canolfan gofal plant arall yn agor yn Llanelli yr wythnos nesaf (o ddydd Llun, 25 Mai) oherwydd y galw cynyddol i ddarparu gofal i blant gweithwyr critigol a phlant agored i niwed.

Lleolir y ganolfan yn Ysgol Ffwrnes yn Llanelli ac mae'n dilyn agor tair canolfan ychwanegol yn Ysgol Gynradd y Bryn yn Llanelli, Ysgol Gynradd y Model yng Nghaerfyrddin ac Ysgol Tycroes.

Mae'n bwysig cadw'r niferoedd yn isel yn y canolfannau i sicrhau iechyd a diogelwch y plant a'r staff.

Mae rhieni'n cael eu hatgoffa i gadw eu plant gartref lle bo'n bosibl i helpu i leihau lledaeniad y Coronafeirws (Covid-19). Fodd bynnag, os ydych yn weithiwr critigol, ac na all eich plentyn aros gartref, yna rhoddir blaenoriaeth i'ch gofal plant.

Dim ond ar gyfer eu horiau gwaith y dylai rhieni wneud cais am ofal plant, a gofynnir iddynt hefyd ganslo cyn gynted â phosibl os na fydd angen y ddarpariaeth arnynt mwyach.

Nodwch fod yr amserlen ar gyfer gwneud cais i'r canolfannau gofal plant hefyd wedi newid, a bod angen gwneud cais erbyn 5pm ar ddydd Mercher yr wythnos flaenorol bellach.

Yn anffodus, ni fyddwn bellach yn gallu ystyried unrhyw geisiadau a wneir ar ôl y dyddiad cau. Oherwydd y cynnydd sylweddol yn y galw am leoedd yn ein canolfannau mae'n rhaid i ni sicrhau bod staff digonol yn y canolfannau hynny. Mae iechyd a diogelwch y staff a'r disgyblion yn hanfodol a dyma yw ein prif flaenoriaeth.

RHAGOR O WYBODAETH AM Y CANOLFANNAU GOFAL PLANT

Canolfan ailgylchu Trostre

Nid oes apwyntiadau ar ôl ar gyfer canolfan ailgylchu Trostre bellach. Cadwch lygad ar ein gwefan yn ystod yr wythnos am unrhyw apwyntiadau sydd wedi’u canslo. Fel arall, bydd apwyntiadau newydd ar gael unwaith eto am 8.30am ar fore dydd Iau.

Mae digon o apwyntiadau ar gael o hyd yn Nant-y-caws a Hendy-gwyn, a nifer fach yn Wernddu.

Diolch am ein cefnogi wrth i ni gyflwyno’r system newydd hon.

 

TREFNU APWYNTIAD

Rhagor o drigolion Sir Gaerfyrddin ar y rhestr warchod

Bydd rhagor o drigolion yn Sir Gaerfyrddin, y gofynnwyd iddynt gymryd camau gwarchod, yn derbyn llythyr sy'n cynnwys gwybodaeth a chyngor gan y Cyngor.

Cynghorir pobl sydd â chyflyrau iechyd difrifol sy'n bodoli eisoes, sy'n golygu bod risg uchel y byddant yn ddifrifol wael os cânt y coronafeirws (COVID-19), i aros gartref er mwyn cadw'n ddiogel.

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru wedi anfon 21,000 o lythyrau yn rhagor at gleifion sydd â risg uchel ledled Cymru gan nodi'r camau y dylent eu cymryd i amddiffyn eu hiechyd.

Yn unol â'r cyngor cychwynnol a gyhoeddwyd ddiwedd mis Mawrth yn cynghori pobl i’w gwarchod eu hunain am 12 wythnos, mae'r llythyrau diweddaraf yn cynghori pobl i’w gwarchod eu hunain hyd nes o leiaf 15 Mehefin. Mae hyn yn golygu lleihau cyswllt â phobl eraill gymaint â phosibl er mwyn lleihau'r risg o fod yn agored i'r coronafeirws.

Yn Sir Gaerfyrddin, mae 2776 yn rhagor o bobl agored iawn i niwed wedi cael eu hychwanegu i'r rhestr warchod.

Yn ogystal â chael llythyr gan y Prif Swyddog Meddygol, mae preswylwyr yn Sir Gaerfyrddin hefyd yn cael llythyr gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole sy'n cynnwys gwybodaeth a chyngor lleol.

darllenwch fwy

Lansio cynllun i gefnogi addysg ôl-16

Mae’r cynllun wedi ei anelu at roi addysg i ddysgwyr 16 oed a throsodd, gan gynnwys addysg bellach ac uwch, prentisiaethau, cyflogadwyedd a dysgu oedolion.

Mae’r ‘Cynllun Cadernid Covid-19 ar gyfer y Sector Ôl-16’ wedi cael ei lansio, gan nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn cydweithio â cholegau, prifysgolion a darparwyr hyfforddiant er mwyn helpu i sicrhau bod dysgwyr yn cael cefnogaeth drwy gydol y pandemig presennol.

Mae’r cynllun yn nodi grwpiau â blaenoriaeth, sydd fwyaf angen cymorth ac yn nodi disgwyliadau mewn perthynas â sut y bydd darparwyr addysg a Llywodraeth Cymru yn cydweithio i ddarparu cymorth wrth ymateb i COVID-19 a sut y byddwn yn rhoi gwybod am y penderfyniadau allweddol.

Darllenwch fwy

 

Mae ceisiadau ar gyfer y safleoedd ailgylchu bellach ar agor

Mae ceisiadau bellach ar agor i archebu slot yn un o'n pedair Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn Sir Gaerfyrddin ar gyfer yr wythnos nesaf. Ceir hefyd restr gynhwysfawr o Gwestiynau Cyffredin i'ch helpu i baratoi ar gyfer eich ymweliad.

Diolch am eich amynedd, rydym yn disgwyl galw mawr am y gwasanaeth, cofiwch fod hyn ar gyfer defnydd hanfodol yn unig.

Trefnwch apwyntiad ar dudalen ailgylchu ein gwefan.

Lansio ap Dechrau'n Deg i gysylltu â theuluoedd

Mae ap newydd wedi'i lansio yn Sir Gaerfyrddin i helpu teuluoedd Dechrau'n Deg i gadw mewn cysylltiad yn ystod y pandemig Coronafeirws.

Mae Dechrau'n Deg yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cefnogi teuluoedd mewn ardaloedd difreintiedig yng Nghymru i roi dechrau'n deg mewn bywyd i blant o dan bedair oed.

Datblygodd y tîm yr ap i ymgysylltu mwy, ac i gyfeirio teuluoedd at wybodaeth bwysig a hyrwyddo digwyddiadau yn yr ardaloedd lleol.

Mae wedi bod yn arbennig o ddefnyddiol ers dechrau'r Coronafeirws i gyfathrebu â theuluoedd drwy ddefnyddio hysbysiadau i roi gwybodaeth am COVID-19 a chyfeirio teuluoedd at ffynonellau dibynadwy.

Mae tîm Iaith a Chwarae Dechrau'n Deg hefyd yn defnyddio'r ap i gynnal amser stori a fideos cydganu.

darllenwch fwy

Cymorth i blant ddefnyddio'r Gymraeg gartref

Mae llawer o gymorth a chyngor ar gael i rieni yn Sir Gaerfyrddin i gefnogi eu plant i ddefnyddio'r Gymraeg gartref, yn enwedig yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae gan y cyngor adnoddau amrywiol i helpu rhieni Saesneg eu hiaith y mae eu plant yn mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg.

Mae gan yr adran Addysg dîm o swyddogion cymorth yr Iaith Gymraeg sy'n gweithio'n lleol i gefnogi dysgwyr cyfrwng Cymraeg.

Mae hefyd yn flaenoriaeth allweddol yng Nghynllun Dysgu o Bell y cyngor, sy'n nodi'r ffordd ymlaen ar gyfer dysgu yn Sir Gaerfyrddin yn ystod y coronafeirws.

rhagor o wybodaeth

Cynllun Tâl Salwch Statudol Coronafeirws i lansio ym mis Mai

Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi heddiw y bydd gwasanaeth ar-lein newydd yn lansio ar 26 Mai er mwyn i gyflogwyr bach a chanolig adennill taliadau Tâl Salwch Statudol (SSP) y maent wedi’u gwneud i’w cyflogeion.

Cyhoeddwyd y Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol Coronafeirws yn y Gyllideb fel rhan o becyn o fesurau cymorth ar gyfer busnesau y mae COVID-19 wedi effeithio arnynt.

Bydd y cynllun hwn yn galluogi cyflogwyr bach a chanolig, sydd â llai na 250 o gyflogeion, i wneud cais i CThEM i adennill y costau o dalu SSP cysylltiedig â choronafeirws.

 

Darllenwch Mwy

 

Clybiau Golff

O dan reoliadau diwygiedig Llywodraeth Cymru, caniateir i glybiau golff agor bellach os ydynt yn dymuno. Mae’n rhaid bod protocolau digonol ar waith gan glybiau i sicrhau bod pob ymwelydd yn cadw pellter cymdeithasol.

Atgoffir pobl nad oes hawl ganddynt deithio’n bell o’u cartrefi i ymarfer corff oherwydd y cyfyngiadau symud. Mae’n bosibl bydd angen i bobl â phroblemau iechyd neu symudedd penodol deithio am ychydig o’u cartrefi i ymarfer corff, ond dylent fynd i’r lleoliad cyfleus agosaf.

 

Ewch i Golff Cymru

 

Gadael y cartref i wneud ymarfer corff – canllawiau Llywodraeth Cymru

Annog preswylwyr i gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif

Wrth i Gyngor Sir Caerfyrddin ddechrau cynllunio ar gyfer y dyfodol ac edrych eto ar agor rhai o'i wasanaethau mae preswylwyr yn cael eu hannog i greu Fy Nghyfrif Hwb

Drwy greu cyfrif, bydd preswylwyr yn gallu cofrestru i dderbyn rhybuddion, rheoli unrhyw archebion yn hawdd, yn ogystal â gweld ceisiadau diweddar a rheoli'r Dreth Gyngor.

Gall tenantiaid hefyd gysylltu â'u cyfrif rhent i weld y balans a gwneud taliad.

Mae preswylwyr sydd â chyfrif eisoes yn cael eu hannog i sicrhau eu bod yn gwybod eu manylion.

Dylid defnyddio canolfannau gofal plant ar gyfer oriau gwaith yn unig

Mae wedi dod i'n sylw bod lleiafrif bach o rieni yn defnyddio'r canolfannau gofal plant pan nad ydynt yn y gwaith.

Hoffem eich atgoffa mai dim ond ar gyfer eich oriau gwaith y dylech drefnu i'ch plant fynd i'r canolfannau hyn, a dim ond os na all gŵr/gwraig neu aelod arall o'r teulu ofalu am eich plant.

Mae'r canolfannau hyn wedi cael eu darparu ar gyfer gweithwyr critigol er mwyn sicrhau y gall gwasanaethau rheng flaen hanfodol barhau yn ystod y pandemig Coronafeirws.

Mae'n hanfodol bwysig bod rhieni yn dilyn cyngor y Llywodraeth ac yn cadw eu plant gartref lle bo modd i helpu i atal lledaeniad Covid-19. Os na all eich plentyn aros gartref, yna rhoddir blaenoriaeth i'ch gofal plant.

Dim ond hyn a hyn o leoedd sydd gennym yn ein canolfannau, ac rydym yn ddiolchgar i staff ein hysgolion a'r adran addysg am ddarparu'r gwasanaeth hwn.

Gallai camddefnyddio'r canolfannau gofal plant yn barhaus arwain at dynnu lleoedd yn ôl; nid ydym am wneud hyn ond efallai na fydd dewis gennym os bydd y sefyllfa'n parhau.

Dylai rhieni ddisgwyl cael eu holi gan staff y dderbynfa yn y canolfannau er mwyn annog pobl i beidio â gwneud hyn.

Hefyd efallai y bydd angen cyflwyno mesurau eraill, er enghraifft, darparu prawf o statws gweithiwr allweddol, i atal rhai rhieni rhag manteisio ar hyn.

Hoffem ddiolch i chi am eich cydweithrediad yn y mater hwn er mwyn i ni allu parhau i ddarparu'r gwasanaeth hanfodol hwn ar eich cyfer.

Rhagor o wybodaeth am y canolfannau gofal plant

Canolfannau Ailgylchu yn ail-agor drwy apwyntiad yn unig

Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn ail-agor ei bedair Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref o'r wythnos nesaf ymlaen (wythnos yn dechrau 26 Mai) - ond dim ond i drigolion Sir Gaerfyrddin sydd eisoes wedi trefnu apwyntiad ymlaen llaw.

Gellir gwneud apwyntiadau drwy ffurflen archebu ar-lein ar sail y cyntaf i'r felin. Mae hyn er mwyn sicrhau bod nifer yr ymwelwyr â'r safle ar unrhyw adeg yn cael ei reoleiddio er diogelwch y staff a'r cyhoedd. Ni fydd unrhyw un sy'n cyrraedd y safle heb apwyntiad yn cael mynediad.

I ddechrau, bydd apwyntiadau ar gael am un wythnos ar y tro. Bydd yr apwyntiadau yn mynd yn fyw bob dydd Iau am 8.30am, gan ddechrau o ddydd Iau, 21 Mai. Bydd y sefyllfa'n cael ei hadolygu'n barhaus a bydd unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau i'r system yn cael eu postio ar wefan y cyngor neu ar ei dudalennau Facebook a Twitter.

Bydd Trostre a Nant-y-caws ar agor saith diwrnod yr wythnos a bydd safleoedd Hendy-gwyn ar Daf a Wernddu yn Rhydaman ar agor rhwng dydd Mercher a dydd Sul.

Darllenwch y datganiad yn llawn

Galwadau ffôn lles yn helpu dwsinau o breswylwyr oedrannus

Cafodd dwsinau o breswylwyr oedrannus gymorth gan dîm safonau masnach Cyngor Sir Caerfyrddin drwy alwadau ffôn lles mewn ymateb i'r pandemig Covid-19.

Ymhlith y preswylwyr a gafodd gymorth oedd un unigolyn 93 oed oedd yn hunan-ynysu ac sydd fel arfer yn dibynnu ar aelod o'r teulu i gael cymorth, ond nid oedd yn gallu cael gafael ar fwyd a meddyginiaeth hanfodol gan fod yr aelod perthnasol o'r teulu, ar y pryd, yn hunan-ynysu.

Hefyd, canfuwyd bod defnyddiwr oedd yn hunan-ynysu yn dioddef o broblemau iechyd meddwl difrifol yn ogystal â chyflwr anadlol. Roedd angen cymorth arno gan nad oedd wedi gallu cael gafael ar nwyddau hanfodol ac roedd yn cael iogwrt a diodydd deiet yn unig oherwydd anhwylder bwyta.

 

Darllenwch mwy

Rhybudd am sgam ad-daliad treth gyngor

Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu rhybuddio i fod ar eu gwyliadwriaeth rhag neges e-bost dwyllodrus newydd ynghylch ad-daliad treth gyngor.

Mae twyllwyr yn cysylltu â phobl drwy e-bost i ddweud wrthynt bod modd iddynt gael gostyngiad o gannoedd o bunnoedd yn y dreth gyngor.

Mae'r e-bost yn awgrymu bod y gostyngiad o ganlyniad i Covid-19 ac oherwydd bod y person ar incwm isel neu'n derbyn budd-daliadau.

darllenwch fwy

Casglu biniau ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc

Mae’r criwiau gwastraff ac ailgylchu yn gweithio ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc (25 Mai), mewn ymateb i bandemig Coronafeirws (COVID-19).

Mae preswylwyr yn cael eu hannog i roi eu gwastraff (gan gynnwys gwastraff gardd) allan ar eu diwrnod casglu arferol.

Atgoffir preswylwyr hefyd i roi eu biniau allan y noson gynt gan y bydd casgliadau yn cael eu gwneud yn gynharach na'r arfer o bosibl.

Y diweddaraf am ysgolion gan Lywodraeth Cymru

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dogfen sy'n nodi sut mae'n ystyried y cam nesaf i ysgolion, mewn ymateb i COVID-19. Mwy o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru
 

Parciau a lleoedd chwarae

Mae parciau a lleoedd chwarae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn parhau i fod ar gau yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Rydym yn cydnabod nad yw rheolau cyfyngiadau symud yn atal pobl rhag gwneud ymarfer corff yn lleol, a bod rhai parciau a mannau gwyrdd sydd â mynediad agored eisoes yn hygyrch ar droed neu ar feic, fodd bynnag, rydym yn parhau i annog pobl i gadw pellter cymdeithasol yn yr ardaloedd hyn, a pheidio â gyrru i leoliadau o'r fath. Tra bod y cyfyngiadau symud ar waith, bydd parciau sy'n eiddo i'r cyngor, a'n meysydd parcio arfordirol, yn parhau i fod ar gau.

Yn anffodus yn ystod yr wythnosau diwethaf, bu'n rhaid i'n staff ymdrin â phobl yn ymgasglu ac achosion lle mae pobl wedi teithio cryn bellter i ymweld â lleoedd yn erbyn y canllawiau ar deithio nad yw'n hanfodol. Nid yn unig y mae hyn yn bryder, ond mae wedi effeithio ar ein hadnoddau ni ac ar adnoddau ein cydweithwyr yn Heddlu Dyfed-Powys.

Gofynnwn am eich amynedd a'ch dealltwriaeth. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar ac i gadw llygad ar ein gwefan a'n ffrydiau cyfryngau cymdeithasol am unrhyw ddiweddariadau pellach.

Ceisiadau am Fathodyn Glas

Efallai y bydd oedi wrth brosesu ceisiadau am Fathodyn Glas o ganlyniad i COVID-19. Gan fod ein canolfannau gwasanaethau cwsmeriaid Hwb ar gau, gallwch anfon unrhyw ddogfennau ategol ar gyfer eich cais drwy anfon e-bost i bluebadge@sirgar.gov.uk

Yn unol â chyngor y Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol, byddwn ond yn cynnal asesiadau desg mewn perthynas â cheisiadau newydd/ailgyflwyno ceisiadau. Os na allwn wneud penderfyniad gyda'r dystiolaeth a gyflwynwyd heb asesiad wyneb yn wyneb, ni fyddwn yn gallu prosesu'r ceisiadau hyn ar hyn o bryd a byddant yn cael eu cwblhau pan ellir cynnal asesiadau priodol.

Rhagor o wybodaeth am gynllun y Bathodyn Glas

Gwasanaeth bws X13

Newidiadau i amserlen X13 ar ddydd Llun i ddydd Gwener o 18 Mai. Bydd bysiau'n gadael Rhydaman am 0600, 0830, 0930, 1130, 1330, 1600, gan ddychwelyd o Abertawe am 0705, 0940, 1040, 1240, 1440, 1750. Dim newyd i amserlen dydd Sadwrn a dydd Sul.

Gwasanaethau bws

Canllawiau i ffermwyr

Cyllid newydd i gefnogi ffermwyr llaeth yn ystod COVID-19

Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig, wedi cyhoeddi cyllid heddiw ar gyfer y ffermwyr llaeth yng Nghymru sydd wedi dioddef waethaf gan yr amodau eithriadol diweddar yn y farchnad o ganlyniad i COVID-19.

I gefnogi’r sector yn ystod y cyfnodau heriol hwn, mae’r Gweinidog wedi cadarnhau y bydd gan ffermwyr llaeth cymwys sydd wedi colli mwy na 25% o’u hincwm ym mis Ebrill ac wedi hynny ym mis Mai hawl i hyd at £10,000, i dalu am 70% o’r incwm y maent wedi ei golli. Bydd hyn yn helpu i sicrhau y gallant barhau i weithredu heb gael effaith ar les anifeiliaid a’r amgylchedd.

Darllenwch mwy

 

Lansio hwb i helpu ffermwyr Cymru

Mae menter wedi cael ei sefydlu gan grŵp cefnogi ffermydd Cymru i helpu ffermwyr Cymru o ran cadernid eu busnesau a'u gwytnwch personol.

Ewch i Farmwell

 

Canllawiau ynghylch marchnadoedd da byw

Dylai gweithredwyr marchnadoedd da byw sicrhau bod arwerthiannau yn cydymffurfio â gofynion diogelu iechyd y cyhoedd, a dylent fod yn ymwybodol o ddeddfwriaeth a chanllawiau.

Ewch i Livestock Auctioneers' Association

 

Ffynonellau Cymorth

Os ydych chi’n ffermwr da byw sydd wedi’ch effeithio gan symptomau’r Coronafeirws a’ch bod yn ei chael hi’n anodd gofalu am eich anifeiliaid wrth hunan-ynysu, cysylltwch â’n tîm iechyd anifeiliaid. Maent yn cydweithio’n agos â’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion i roi cyngor ynghylch sut y gallwch fynd i’r afael ag unrhyw broblemau neu bryderon am les.

Ffoniwch 01267 234567 rhwng 8am a 6pm, saith diwrnod yr wythnos.

Hefyd, gallwn eich arwain at ffynonellau cymorth ariannol i’ch busnes, yn ogystal â chymorth os ydych yn oedrannus, yn agored i niwed ac yn ynysig. Cofiwch fod ffynonellau cymorth eraill y gallwch ddibynnu arnynt, gan gynnwys y canlynol:

Farmwell

Y Samariaid

Mind

Cyngor ar Bopeth

Ymunwch â'r cyngor a chlapio dros ofalwyr maeth

Yn ystod Pythefnos Gofal Maeth, mae pawb yn diolch i'r holl ofalwyr maeth yn Sir Gaerfyrddin am bopeth maent yn ei wneud i helpu ein plant mwyaf agored i niwed, yn enwedig yn ystod y pandemig coronafeirws hwn.

Mae Pythefnos Gofal Maeth yn cael ei gynnal rhwng 11 a 24 Mai ac mae'r cyngor am dalu teyrnged i'w holl ofalwyr maeth anhygoel am y gofal a'r cymorth parhaus maent yn eu rhoi i'n plant a'n pobl ifanc.

Yn ogystal â chlapio dros staff arbennig y GIG a'r holl weithwyr allweddol eraill sy'n mynd yr ail filltir, byddwn hefyd yn clapio dros ein gofalwyr maeth.

darllenwch fwy

Coronafeirws a fi - arolwg ar gyfer plant a phobl ifanc

Mae arolwg ar-lein sy'n gofyn i blant a phobl ifanc Cymru am eu sylwadau a'u barn yn ystod y pandemig coronafeirws wedi cael ei lansio.

Mae'r arolwg, Coronafeirws a fi, yn agored i bobl ifanc rhwng saith a 18 oed ac yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau gan gynnwys iechyd ac addysg, yr effaith gymdeithasol y mae'r coronafeirws yn ei chael ar eu bywydau yn ogystal ag edrych ar anghenion grwpiau penodol.

Mae fersiwn â symbolau o’r arolwg ar gael yn ogystal â gweithgaredd sy’n cynnwys lluniau y gellir ei gwblhau yn lle llenwi’r arolwg sydd ar ffurf testun er mwyn sicrhau bod cymaint o blant a phobl ifanc â phosibl yn gallu cymryd rhan.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cydweithio â Chomisiynydd Plant Cymru, Plant yng Nghymru a Senedd Ieuenctid Cymru i lunio'r arolwg.

Mae'r arolwg yn cau ar 27 Mai.

Cymryd rhan yn yr arolwg

Tair canolfan gofal plant i agor oherwydd y galw

Mae tair canolfan gofal plant ychwanegol yn agor yn Sir Gaerfyrddin oherwydd y galw cynyddol i ddarparu gofal i blant gweithwyr critigol a phlant agored i niwed.

Mae'r canolfannau newydd wedi'u lleoli yn Ysgol Gynradd y Bryn yn Llanelli, Ysgol Gynradd Model yng Nghaerfyrddin, ac Ysgol Tŷ-croes a byddant ar agor o ddydd Llun 18 Mai.

darllenwch fwy

Cau Toiledau Cyhoeddus Dros Dro ym Mhorth y Dwyrain, Llanelli

Mae'r toiledau cyhoeddus ger yr orsaf fysiau ym Mhorth y Dwyrain, Llanelli wedi eu cau dros dro o heddiw ymlaen (dydd Mercher, Mai 13).

Bydd y sefyllfa yn cael ei hadolygu'n gyson. Rhoddir unrhyw ddiweddariadau yma.

Y diweddaraf am ailagor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff

Mae gwaith paratoi yn parhau rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin a CWM Environmental ynghylch sut y gellir ailagor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y sir mewn ffordd ddiogel.

Mae pob un o'r canolfannau ailgylchu yn dal i fod ar gau – peidiwch â cheisio teithio iddyn nhw. Byddwn yn eu hailagor cyn gynted â phosibl, ond mae angen i ni sicrhau bod modd dilyn y canllawiau a sicrhau diogelwch staff a defnyddwyr.

Byddwn yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi bob cam o'r ffordd ar wefan y Cyngor a'i ffrydiau cyfryngau cymdeithasol.

Diolch am eich amynedd.

Gwaith adeiladu yn ailddechrau ar ddau brosiect ysgol mawr

Mae gwaith adeiladu yn ailddechrau ar ddau brosiect ysgol mawr yn Sir Gaerfyrddin ar ôl iddynt gael eu gohirio dros dro oherwydd pandemig y coronafeirws.

Ar ôl ystyried yn ofalus ac yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae'r Cyngor wedi dod i gytundeb â'r contractwr Lloyd a Gravell i ailddechrau ar y gwaith ar y safleoedd ysgol newydd ar gyfer Ysgol Rhys Prichard ac Ysgol Gorslas.

darllenwch fwy

Datganiad gan Arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin, Cyng Emlyn Dole

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau heddiw y bydd y cyfyngiadau symud mewn grym am 3 wythnos arall, gyda rhai mân addasiadau.

Mae un elfen o'r addasiadau hyn yn caniatáu i awdurdodau lleol ddechrau cynllunio ar gyfer ail-agor ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref a'n llyfrgelloedd.

Rydym eisoes wedi dechrau ystyried sut y gallwn wneud hyn, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol eraill, ond rydym am fod yn hollol glir, byddwn ond yn ail-agor ein gwasanaethau pan fyddwn yn gwbl hyderus y gallwn wneud hynny'n ddiogel, gan ystyried lles ein staff a'n preswylwyr.

Diolch i chi am fod yn amyneddgar - byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi bob cam o'r ffordd.

Cadwch lygad ar ein gwefan a'n ffrydiau cyfryngau cymdeithasol am unrhyw ddiweddariadau pellach. Yn y cyfamser, arhoswch gartref a chadwch yn ddiogel.

 

Datganiad gan Llywodraeth Cymru

Cyfyngiadau Symud a Dysgu Cymraeg

Mae dysgwyr Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin yn parhau â'u gwersi a llawer mwy yn ystod y pandemig coronafeirws - diolch i'r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf.

Mae cyrsiau Cymraeg i Oedolion yn cael eu cyflwyno ar-lein drwy amrywiol blatfformau gan gynnwys Zoom, Skype a Google Classroom a hynny'n llwyddiannus iawn.

Mae yna hefyd nifer o gyrsiau addysg gymunedol eraill sy'n parhau ar-lein gan gynnwys TGAU Mathemateg a Saesneg, Iaith Arwyddion Prydain, Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill a Dosbarthiadau Sgiliau Hanfodol.

rhagor o wybodaeth

Staff yn mynd yr ail filltir i helpu preswylwyr sy'n agored iawn i niwed

Mae staff Llesiant Delta Wellbeing yn mynd yr ail filltir i sicrhau bod pobl sy'n agored iawn i niwed yn Sir Gaerfyrddin yn cael cefnogaeth yn ystod y pandemig coronafeirws.

Trwy gydol yr argyfwng cenedlaethol hwn, mae staff wedi bod yn mynd i'r gwaith bob dydd gan weithio'n ddiflino y tu ôl i'r llenni am 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, a hynny er mwyn cefnogi pobl sy'n agored i niwed ledled y sir.

Mae Llesiant Delta Wellbeing, a elwid gynt yn Llinell Gofal Cyngor Sir Gaerfyrddin, wedi gwneud oddeutu 5,000 o alwadau i drigolion yn Sir Gaerfyrddin, sydd wedi derbyn llythyrau ynghylch gwarchod gan Lywodraeth Cymru, a hynny er mwyn sicrhau bod ganddynt bopeth sydd ei angen arnynt i gadw'n ddiogel yn ystod y cyfnod anodd hwn.

darllenwch fwy

Dim newid i sefyllfa'r ysgolion ar 1 Mehefin, meddai'r Gweinidog Addysg

"Ni fydd y sefyllfa i ysgolion Cymru yn newid ar y cyntaf o Fehefin."

Dyna oedd neges Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg heddiw wrth iddi gadarnhau'r sefyllfa ddiweddaraf ar gyfer addysg yng Nghymru.

darllenwch fyw

Rheoli chwyn ar y briffordd

Cyn bo hir byddwn yn dechrau ein gwaith cynnal a chadw blynyddol i reoli chwyn ar ein rhwydwaith ffyrdd.

Bydd asesiadau risg a systemau gweithio diogel ar waith ar gyfer y gwaith hwn i sicrhau y cydymffurfir â chanllawiau'r Llywodraeth o ran cadw pellter cymdeithasol. A fyddech cystal â chynorthwyo ein gwaith a diogelwch ein gweithlu drwy gydymffurfio â'r gofynion cadw pellter cymdeithasol lle byddwn yn cyflawni'r gwaith hwn.

Mae gan Sir Gaerfyrddin dros 3,500 cilomedr o ffyrdd gwledig a threfol.Bob blwyddyn mae ein tîm priffyrdd yn cyflawni rhaglen helaeth o reolaeth chwyn i sicrhau nad oes chwyn a llystyfiant ar sianeli, draeniau a throedffyrdd ac i atal dŵr wyneb a phyllau sy'n cronni. Mae'r gwaith hwn hefyd yn atal llystyfiant sy'n gallu achosi problemau draenio a llifogydd dŵr wyneb.

Mae gwaith cynnal a chadw hefyd yn cael ei wneud ar droedffyrdd a ffyrdd cerbydau i sicrhau nad yw llystyfiant yn rhwystro cerddwyr, beicwyr a phobl eraill sy'n defnyddio'r ffordd.

CThEM yn helpu’r hunangyflogedig i fod yn barod i wneud cais

Bydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) yn dechrau cysylltu â thua tair miliwn a hanner o gwsmeriaid a allai fod yn gymwys ar gyfer Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig y Llywodraeth, i esbonio’r broses hawlio ac i’w helpu i fod yn barod i wneud cais.

Mae’r gwasanaeth ceisiadau yn agor ddydd Mercher, 13 Mai, ac mae’n cael ei roi ar waith o flaen amser, gyda thaliadau’n cyrraedd cyfrifon banc erbyn 25 Mai, neu chwe diwrnod gwaith wedi i’r cais gael ei wneud.

Bydd y cynllun o fudd i unigolion hunangyflogedig neu’r rheiny mewn partneriaeth y mae’r coronafeirws wedi cael effaith negyddol ar eu busnes, gan gwmpasu’r rhan fwyaf o bobl sy’n cael o leiaf hanner eu hincwm o hunangyflogaeth. Mae’r Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig yn gynllun dros dro a fydd yn galluogi’r rheiny sy’n gymwys i hawlio grant trethadwy gwerth 80% o’u helw masnachu cyfartalog hyd at fwyafswm o £7,500 (cyfateb i dri mis o elw masnachu) mewn un rhandaliad. 

 

Darllenwch mwy

75 mlynedd ers Diwrnod VE - Dathlwch gartref

Mae teuluoedd yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i ddathlu 75 mlynedd ers diwrnod VE gartref.

Mae rhaglen ddiwygiedig o ddigwyddiadau, mewn ymateb i'r coronafeirws, yn golygu y gall pobl goffáu a rhoi diolch i genhedlaeth yr Ail Ryfel Byd o ddiogelwch eu cartrefi eu hunain ddydd Gwener, 8 Mai.

Gall deuluoedd gymryd rhan drwy gael dwy funud o dawelwch am 11am a chynnal te prynhawn ar thema'r 1940au yn eu cartrefi neu eu gerddi. Gallant hefyd addurno eu cartrefi a'u ffenestri â baneri.

Gall plant gymryd rhan drwy liwio posteri arbennig sydd ar gael i'w lawrlwytho ar wefan VEDay75 a'u gosod yn eu ffenestri blaen.

 

Darllenwch mwy

Prydau ysgol am ddim - gwybodaeth am daliadau

Bydd teuluoedd sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ystod y pandemig coronafeirws yn cael eu taliadau cyntaf yr wythnos hon.

Sicrhewch eich bod wedi llenwi ein ffurflen ar-lein gan fod angen eich manylion banc arnom.

Mae ceisiadau'n cael eu prosesu mor gyflym â phosibl; ond mae'n cymryd ychydig ddyddiau i sefydlu taliadau. Cewch wybod dros e-bost pryd y byddwch yn cael eich taliad cyntaf.

Bydd teuluoedd sydd heb lenwi ffurflen ar-lein mewn pryd i gael taliad yr wythnos hon yn cael parsel bwyd yn lle hynny, a thaliad yr wythnos nesaf. Byddwch yn cael e-bost i roi gwybod i chi am hyn.

Wedyn bydd taliadau'n cael eu gwneud bob pythefnos.

Os nad ydych eisoes wedi cyflwyno'ch manylion i ni, llenwch y ffurflen ar-lein cyn gynted â phosibl.

Gwasanaeth newydd gan wirfoddolwyr ar gyfer danfon presgripsiynau i gartrefi unigolion sy’n cael eu gwarchod ac sy’n hunanynysu

Fel ymateb i’r pandemig COVID-19, mae’r Gweinidog Iechyd wedi cyhoeddi trefniadau newydd, mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Fferylliaeth Genedlaethol, sefydliadau’r trydydd sector yng Nghymru a’r Post Brenhinol, i sicrhau bod pobl sydd ar y rhestr warchod neu sy’n hunanynysu yn gallu parhau i gael eu meddyginiaethau ar bresgripsiwn.

Bydd y trefniadau newydd yn cefnogi fferyllfeydd cymunedol a meddygon sy’n rhoi cyffuriau ar bresgripsiwn i ddosbarthu parseli meddyginiaeth i yrwyr sy’n gwirfoddoli eu danfon i gartrefi unigolion sydd heb deulu, ffrindiau neu gymdogion a all gasglu eu presgripsiynau ar eu rhan.

darllenwch fwy

Casglu biniau ar Ŵyl Banc Diwrnod VE

Mae’r criwiau gwastraff ac ailgylchu yn gweithio ar Ŵyl Banc Diwrnod VE (dydd Gwener, 8 Mai ), mewn ymateb i bandemig Coronafeirws (COVID-19).

Mae preswylwyr yn cael eu hannog i roi eu gwastraff (gan gynnwys gwastraff gardd) allan ar eu diwrnod casglu arferol.

Atgoffir preswylwyr hefyd i roi eu biniau allan y noson gynt gan y bydd casgliadau yn cael eu gwneud yn gynharach na'r arfer o bosibl.

Lle y bo'n bosibl bydd criwiau'n ymuno â'r genedl drwy gael dwy funud o dawelwch am 11am i nodi 75 mlynedd ers diwedd yr Ail Ryfel Byd yn Ewrop.

Llawer yn digwydd yn ein canolfannau gofal plant

Mae canolfannau gofal plant y cyngor, sy'n gofalu am blant gweithwyr critigol sy'n ymateb i'r argyfwng coronafeirws, yn fwrlwm o weithgarwch.

Mae'r canolfannau, sydd wedi'u lleoli ledled Sir Gaerfyrddin, yn darparu gofal plant hanfodol er mwyn sicrhau y gall gwasanaethau rheng flaen barhau yn ystod y pandemig, yn ogystal â chefnogi ein plant mwy agored i niwed.

rhagor o wybodaeth

Darganfyddwch eich gorffennol wrth aros gartref

Mae gwasanaethau llyfrgelloedd Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnig mynediad am ddim i deuluoedd at rifyn llyfrgell ar-lein o Ancestry drwy gydol cyfnod y coronafeirws.

Mae Ancestry.com yn adnodd enfawr o wybodaeth hanesyddol a hel achau, gyda dros 20 biliwn o gofnodion yn ei gronfa ddata. 

Mae gan y wefan filoedd o goed teuluol sy'n cael eu rhannu gan aelodau eraill sy'n helpu i nodi sut y mae hynafiaid yn perthyn i'w gilydd ac yn rhoi cliwiau am enedigaethau, priodasau a marwolaethau.

 

Darllenwch Mwy

Diolch i'n gofalwyr maeth, curwn ein dwylo i chi

Diolch o galon i ofalwyr maeth ledled Sir Gaerfyrddin am bopeth maent yn ei wneud i helpu ein plant mwyaf agored i niwed – yn enwedig yn ystod y pandemig coronafeirws hwn.

Mae'r Cyngor am dalu teyrnged i'w holl ofalwyr maeth anhygoel am y gofal a'r cymorth parhaus maent yn eu rhoi i'n plant a'n pobl ifanc.

darllenwch fwy

Y Cyfarwyddwr Addysg yn diolch i rieni am eu cefnogaeth

Mae Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant Sir Gaerfyrddin, wedi anfon llythyr i ddiolch i rieni am eu holl gefnogaeth ers cau ysgolion oherwydd yr argyfwng Coronafeirws.

Yn y llythyr, talodd deyrnged i'r staff am eu holl waith caled hefyd, gan fynegi mor falch yr oedd o'r holl blant am y modd yr oeddent wedi ymateb mor dda ac wedi parhau â'u dysgu gartref.

darllenwch fwy

Grantiau a chyllid - COVID-19

Mewn ymateb i argyfwng COVID-19 lansiwyd nifer o gynlluniau i ddarparu cymorth ariannol i gynorthwyo ystod eang o sefydliadau.

Darllenwch fwy

Disgyblion i elwa ar becyn cymorth digidol £3m

Bydd plant ysgol yn Sir Gaerfyrddin yn elwa ar becyn ariannu o £3 miliwn i gefnogi dysgwyr 'sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol' yng Nghymru yn ystod y pandemig coronafeirws.

Cafodd y cyhoeddiad ei wneud gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, fel rhan o raglen 'Cadw'n Ddiogel, Dal ati i Ddysgu' Llywodraeth Cymru.

Defnyddir y cyllid i ddarparu dyfeisiau ysgol wedi'u haddasu a chysylltedd 4G MiFi i ddysgwyr sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol.

darllenwch fwy

Gwaith i ddechrau ar lwybr beicio a cherdded newydd

Bydd gwaith yn ailddechrau ar lwybr 'rhannu defnydd' (beicio a cherdded) ar hyd Heol Pontarddulais (y B4297) drwy Langennech.

Mae hwn yn barhad o'r gwaith a gwblhawyd yn flaenorol y tu allan i ystad Tal y Clun ac mae'n rhan o'r prif gynllun ehangach i wella seilwaith i gerddwyr a beicwyr er mwyn cefnogi Teithio Llesol yn ardal Llanelli.

Mae'r gwaith hwn yn hanfodol i wella diogelwch i gerddwyr a beicwyr.

Darllenwch mwy

Canolfannau Gofal Plant - helpwch ni i'ch helpu chi

Atgoffir rhieni i ganslo cyn gynted â phosibl os nad oes angen lle arnynt mwyach yn un o'n canolfannau gofal plant.

Yn anffodus, mae nifer cynyddol o blant yn methu â mynychu er bod lleoedd yn cael eu harchebu sy'n golygu bod yn rhaid i ni anfon staff adref, gan greu gwaith ychwanegol ac achosi straen diangen. Felly, rhowch wybod i ni drwy ateb eich e-bost cadarnhau - ECScyfathrebu@sirgar.gov.uk

Hefyd, rydym am atgoffa rhieni a disgyblion i ddilyn rheolau ein canolfannau bob amser. Mae hyn yn cynnwys gwneud yn siŵr bod plant mewn dillad glân i'r graddau y mae hynny'n bosibl a sicrhau nad ydyn nhw'n dod ag eitemau gyda nhw o gartref, er enghraifft, teganau, llyfrau neu lechi.

Peidiwch ag ymgynnull wrth fynedfeydd neu mewn lleoedd chwarae a pheidiwch ag anfon eich plant i'r ganolfan os ydynt yn sâl - dilynwch ganllawiau Covid-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae ymddygiad da yn hanfodol i sicrhau bod y canolfannau'n gweithredu'n hwylus ac ni fydd ymddygiad gwael gan ddisgyblion yn cael ei oddef. Mae'n bwysig delio ag unrhyw achosion o ymddygiad gwael mewn modd diogel yn unol â rheolau cadw pellter cymdeithasol a heb beryglu iechyd staff a disgyblion eraill. O ganlyniad, gallai achosion parhaus o ymddygiad gwael olygu bod y plentyn yn colli ei le yn y ganolfan.

Hoffem ddiolch i rieni am eu cydweithrediad er mwyn i ni allu parhau i ddarparu'r gwasanaeth hwn ar eich cyfer.

Rhagor o wybodaeth am y canolfannau gofal plant

 

Sgam newydd yn ymddangos ar Facebook

Mae trigolion a busnesau yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu rhybuddio i beidio ag ymateb i negeseuon gan gwmni ffug sy'n cynnig grantiau o hyd at £2,000 ar Facebook.

Mae sgamwyr sy'n honni eu bod yn gweithio i fusnes o'r enw DFID yn targedu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ac maent hefyd yn gofyn i bobl sydd ar restr ffrindiau'r unigolyn i fod yn ffrind iddynt.

Mae'r cwmni ffug yn cynnig 'arian am ddim' i helpu pobl sy'n wynebu anawsterau o ganlyniad i'r coronafeirws.

 

Darllenwch Mwy

Nodyn atgoffa ynghylch prydau ysgol am ddim

Rydym yn newid y ffordd rydym yn darparu prydau ysgol am ddim yn ystod y coronafeirws.

O'r wythnos nesaf (Dydd Llun, 4 Mai) byddwn yn gwneud taliadau i gyfrifon banc/cymdeithas adeiladu er mwyn i deuluoedd cymwys allu parhau i ddarparu brecwast a chinio bum niwrnod yr wythnos ar gyfer eu plant.

Er mwyn trefnu'r taliadau, bydd angen inni wirio ychydig o fanylion gennych, a bydd hefyd angen arnoch eich manylion banc.

Os nad ydych eisoes wedi cyflwyno eich manylion inni, cwblhewch ein ffurflen ar-lein cyn gynted â phosibl.

Rhagor o fanylion

 

Faniau SirGâredig ar y ffordd i helpu'r rhai mewn angen

Mae fflyd o faniau Cyngor Sir Caerfyrddin yn helpu i ddarparu parseli bwyd i bobl sydd angen cymorth.

Mae staff sydd fel arfer yn gweithio ar brosiectau adfywio, cynllunio, cymorth cyflogaeth a mwy wedi cyfnewid eu gweithgareddau dyddiol arferol i helpu cydweithwyr yn y rheng flaen i ymateb i bandemig Coronafeirws.

Maent wedi bod yn defnyddio fflyd o faniau SirGâredig sydd wedi'u brandio'n arbennig.

 

Darllenwch mwy

Gwasanaeth cymorth atgyweiriadau brys

Os oes angen cyflawni gwaith atgyweirio brys ar eich cartref ond eich bod yn cael trafferth dod o hyd i gontractwr, efallai y bydd gwasanaeth cymorth atgyweiriadau brys y Cyngor yn gallu eich helpu.

I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn berchen ar eich cartref, yn derbyn budd-dal sy'n dibynnu ar brawf modd ac mewn caledi ariannol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm drwy ffonio 01554 899389.

Gweithfeydd dur - cynghorau'n galw am weithredu brys

Mae awdurdodau lleol de Cymru yn cefnogi'r galw am gymorth brys i Tata Steel i sicrhau ei fod yn gallu gwrthsefyll y pwysau a achosir gan y pandemig coronafeirws Covid-19.

 

Darllenwch mwy

Arolwg ynghylch effaith COVID-19 ar fusnesau

Mae busnesau ledled Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn arolwg gan y cyngor ynghylch y pandemig coronafeirws.

Mae'r arolwg wedi'i lunio i ddarganfod rhagor am yr effaith y mae Covid-19 yn ei chael ar fusnesau ledled y sir.

Mae swyddogion datblygu economaidd am gasglu cymaint o wybodaeth â phosibl er mwyn i'r cyngor allu darparu'r cymorth sydd ei angen ar fusnesau yn y dyfodol, boed hynny'n gymorth ariannol, cyngor cyfreithiol, hyfforddiant neu gymorth digidol.

rhagor o wybodaeth

Ailagor safle adeiladu o bwys

Mae gwaith wedi ailddechrau ar brosiect adeiladu o bwys yn Sir Gaerfyrddin, a gafodd ei atal dros dro ym mis Mawrth oherwydd y Coronafeirws.

Ar ôl ystyried yn ofalus a gweithredu'n unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cytuno gyda'i gontractwr, Alun Griffiths Ltd, fod gwaith yn ailddechrau ar Safle Cyflogaeth Strategol Dwyrain Cross Hands.

Mae dyddiad cwblhau newydd ym mis Medi bellach wedi'i bennu ar gyfer y safle 24 erw (10 hectar), a fydd yn creu saith llain arall ar gyfer y safle cyflogaeth i ddarparu  tua 500 o swyddi newydd.

Roedd timau adeiladu yn ôl ar y safle ddydd Mawrth, 28 Ebrill, sef mis union ers i'r gwaith gael ei atal.

 

Darllenwch mwy

Bysiau Gŵyl Banc Calan Mai

Yr unig wasanaethau bws fydd ar waith yn Sir Gaerfyrddin ar Ŵyl Banc Calan Mai (dydd Gwener 8 Mai) fydd amserlenni dydd Sul ar gyfer llwybrau T1, 111 a’r X13

Ymestyn Cyfnod Hawlenni Parcio Preswylwyr

Yn sgil y Coronafeirws (COVID-19) bydd hawlenni parcio preswylwyr yn cael eu hymestyn.

Bydd ceisiadau am yr hawlenni 12 mis yn parhau i gael eu cyhoeddi yn ôl yr arfer, ond i gydnabod deiliaid hawlenni sydd wedi talu i barcio mewn parthau parcio i breswylwyr, bydd cyfnod am ddim – sy’n cyfateb i’r cyfnod llwyrgloi – yn cael ei ychwanegu pan fyddant yn adnewyddu’r hawlen y flwyddyn nesaf.

 

 

Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws - gwnewch gais nawr ar gyfer 4-15 Mai

Bellach mae modd gwneud cais am ofal plant ar gyfer 4-15 Mai fel rhan o'r Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws.

Mae'r cynllun gan Lywodraeth Cymru yn talu costau gofal plant ar gyfer plant cyn-ysgol y mae eu rhieni'n gweithio swyddi sy'n gritigol i ymateb Cymru i COVID-19.

Cofiwch fod dydd Gwener 8 Mai yn ŵyl banc felly bydd angen i chi wirio a yw eich darparwr gofal plant ar agor ar y dyddiad hwn cyn gwneud cais am ofal plant.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer y dyddiadau uchod yw dydd Gwener, 1 Mai am 12pm.

Rhagor o wybodaeth am wneud cais

Angladdau yn ystod cyfyngiadau COVID-19

Yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru yn ystod y pandemig coronafeirws, mae cyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n gallu mynychu gwasanaethau angladd.

Darllenwch fwy

Swyddfa Gofrestru Rhydaman

Mae Swyddfa Gofrestru Rhydaman wedi cau dros dro ac mae'r gwasanaethau wedi'u symud i Neuadd y Dref, Llanelli. Cadwch lygad am ddiweddariadau gan y disgwylir i hyn fod yn fesur tymor byr.

 

Cofrestru genedigaeth neu marwolaeth

 

Rhybuddion coelcerthi

Mae tîm Iechyd yr Amgylchedd y Cyngor yn annog pobl i feddwl am eu cymdogion ac i beidio â chael coelcerthi.

Gall mwg coelcerthi achosi problemau o ran llygru’r aer yn lleol dros dro, a hefyd mae rhai pobl yn sensitif i fwg, felly rydym yn annog pobl i beidio â llosgi os gallai hynny achosi i fwg ddrifftio i eiddo cyfagos.

Er bod y canolfannau ailgylchu wedi cau dros dro o achos y Coronafeirws, atgoffir trigolion bod opsiynau eraill ar gael er mwyn gwaredu gwastraff.

Mae casgliadau bin yn digwydd fel arfer. A fyddech cystal â rhoi eich holl wastraff bwyd yn eich cadi bwyd sy’n cael ei gasglu’n wythnosol.

Mae modd gwneud cais am gasglu gwastraff gardd o hyd. 

Hefyd mae mwy o wybodaeth ar wefan y Cyngor am sut i gompostio gwastraff gardd a chegin a lleihau cynnwys eich bag du drwy ailgylchu cymaint ag y gallwch yn y bagiau ailgylchu glas.

Mae swyddogion Iechyd yr Amgylchedd yn ymchwilio i gwynion sy’n dod i law a byddant yn cymryd camau gorfodi os oes angen.

Gwaith cynnal a chadw hanfodol

Gan gadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru, rydym yn caniatáu i rywfaint bach o waith hanfodol ailgychwyn ar ein priffyrdd.

Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol i atgyweirio difrod storm yn ailgychwyn ar yr A484 yn Nhirgwili, Cynwyl Elfed a Nantclawdd, Cwmduad. Bwriedir i’r gwaith yn Nhirgwili gymryd 15 wythnos a’r gwaith yn Nantclawdd gymryd tua 5 wythnos.

Hefyd bydd gwaith clirio safle yn ailgychwyn ar Ffordd Gyswllt Economaidd Cross Hands, i sicrhau y cydymffurfir â thrwydded fioamrywiaeth sy’n nodi bod angen cwblhau’r gwaith erbyn diwedd mis Mai.

Newidiadau i deithiau bws o ddydd Llun, Ebrill 27

Bydd y teithiau bws canlynol yn cael eu hatal o ddydd Llun, Ebrill 27 hyd nes y rhoddir gwybod fel arall.

Morris Travel:

 • 226 - 1305 Ystad Davies i Orsaf Fysiau Caerfyrddin (bydd gwasanaeth 226 yn gorffen am 1303)
 • 207 - 1325 Y daith gron o Orsaf Fysiau Caerfyrddin i Orsaf Fysiau Caerfyrddin drwy Frynmeurig (bydd gwasanaeth 207 yn gorffen am 1245)

Taliadau Prydau Ysgol Am Ddim – coronafeirws

Rydym yn newid y ffordd rydym yn darparu prydau ysgol am ddim yn ystod y pandemig coronafeirws er mwyn ei gwneud hi'n haws i deuluoedd eu cael.

O'r wythnos sy'n dechrau ddydd Llun, 4 Mai, bydd mwyafrif y teuluoedd cymwys yn derbyn taliadau i'w cyfrifon banc/cymdeithas adeiladu.

Yn ogystal â hwyluso pethau i deuluoedd, mae hyn hefyd yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth ynghylch teithio hanfodol.

Caiff y taliadau eu gwneud bob pythefnos er mwyn i rieni / gwarcheidwaid barhau i ddarparu brecwast a chinio i'w plentyn / plant bum diwrnod yr wythnos.

darllenwch fwy

Tîm anhygoel a fu’n gyfrifol am ysbytai maes Sir Gaerfyrddin

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi canmol gwaith gwych ei gontractwyr wrth iddo drosglwyddo pedwar ysbyty maes i'r GIG.

Mewn tair wythnos yn unig, mae contractwyr a gomisiynwyd gan y Cyngor Sir wedi newid dwy ganolfan hamdden, arena fowlio a digwyddiadau a stadiwm rygbi yn ysbytai dros dro i helpu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ddelio â'i ymateb i'r coronafeirws.

 

Darllenwch mwy

Sesiynau amser stori ar-lein i blant

Bellach gall plant fwynhau amseroedd stori ar-lein gyda Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin tra'n aros gartref.

Mae Darllen gyda Gaynor yn gyfres ddigidol o storïau i ddiddanu plant yn ystod y coronafeirws.

 

Darllenwch mwy

Cynllun dysgu ar waith ar gyfer disgyblion Sir Gâr

Mae adran addysg y Cyngor wedi bod yn gweithio'n galed i ddatblygu cynllun parhad dysgu ar gyfer plant a phobl ifanc Sir Gaerfyrddin mewn ymateb i'r coronafeirws.

Yn dilyn cau'r ysgolion, mae llawer o waith da wedi'i wneud i liniaru'r effaith ar ddisgyblion trwy ddarparu gweithgareddau priodol ac adnoddau dysgu o ansawdd uchel.

Fodd bynnag, gyda'r cyfyngiadau symud yn parhau am o leiaf dair wythnos arall, mae'n bwysig bod cynlluniau ar waith i adeiladu ar y gwaith ardderchog a wnaed hyd yma.

Hoffem roi sicrwydd i rieni bod y paratoadau'n mynd rhagddynt yn dda, a bod Sir Gaerfyrddin mewn sefyllfa gref i gynnal cynllun parhad dysgu adeiladol a chadarn ar gyfer ein pobl ifanc.

Darllenwch mwy

 

Cadwch yn actif gyda thîm hamdden y cyngor ar-lein

Anogir teuluoedd i helpu i gadw plant yn actif tra eu bod yn aros gartref yn ystod y coronafeirws.

Mae tîm Chwaraeon a Hamdden Actif Cyngor Sir Caerfyrddin wedi creu cyfres o heriau ar-lein y gellir eu gwneud yn y cartref neu’r ardd.

Bob dydd Llun, bydd fideo neu ffeithlun o sgìl newydd yn cael ei ddangos ar dudalen Facebook Chwaraeon a Hamdden Actif.

 

Darllenwch Mwy

Newidiadau i Ganolfannau Ailgylchu Cymunedol

Bydd yr holl fanciau caniau a phapur yn ein canolfannau ailgylchu cymunedol yn cael eu newid i finiau gwydr ychwanegol o heddiw ymlaen (dydd Llun 20 Ebrill).

Bwriad y Cyngor yn ystod y flwyddyn ariannol hon oedd gwneud y newid hwn gan y gellir ailgylchu caniau a phapur wrth ymyl y palmant yn y bagiau ailgylchu glas.

Fodd bynnag, bydd y newidiadau bellach yn cael eu gweithredu yr wythnos hon gan fod cynnydd amlwg wedi bod mewn ailgylchu gwydr a'r galw am gyfleusterau ailgylchu gwydr mewn pentrefi a threfi ledled y sir o ganlyniad i gyfyngiadau yn ystod y pandemig Coronafeirws (COVID-19).

Rhoddir blaenoriaeth i'r safleoedd hynny lle mae gwasanaethau gwastraff a glanhau yn cofnodi cynnydd mewn gwydr sy'n cael ei dipio'n anghyfreithlon.

Mae preswylwyr yn cael eu hatgoffa i fynd â'u gwydr adref os bydd y biniau'n llawn gan fod unrhyw wydr sy'n cael ei adael ar y llawr yn cael ei ystyried fel tipio anghyfreithlon a gallech gael hysbysiad cosb benodedig.

Cofiwch ddilyn canllawiau'r Llywodraeth. Mae gan rai archfarchnadoedd fanciau poteli felly dylech ddefnyddio'r rhain os ydych yn siopa am fwyd hanfodol. Fel arall, dylech gadw'r holl wydr mewn man diogel nes i'r cyfyngiadau gael eu codi.

Dewch o hyd i'ch canolfan ailgylchu cymunedol agosaf

 

 

 

Casgliadau gwastraff swmpus i ail-ddechrau

Bydd casgliadau gwastraff swmpus yn ail-ddechrau o heddiw (dydd Llun 20 Ebrill) gyda gwasanaeth cyfyngedig.

Yn y lle cyntaf bydd chwe slot y dydd ar gael i breswylwyr eu harchebu.

Mae'r sefyllfa'n cael ei monitro'n ddyddiol.

Byddwn yn casglu hyd at dair eitem fawr megis gwelyau, carpedi, oergelloedd, rhewgelloedd a chypyrddau dillad, a hynny am £25 o'ch man casglu sbwriel ac ailgylchu arferol.

Ceir rhagor o wybodaeth am sut i archebu ar y dudalen ailgylchu a biniau ar y wefan.

Diweddariad - Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Mae rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus y Cyngor yn parhau ar agor i'r cyhoedd ei ddefnyddio ac eithrio'r llwybrau troed isod, sydd wedi'u cau o dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020.

 • Mynydd Pen-bre, Trimsaran – C2122 Heol y Mynydd trwy safle picnic Pen- y-Mynydd i Heol Waunyclun (Llwybr troed 57/32)
 • Pen-bre – o gyffordd Heol y Ffatri a Rotary Way i flaen traeth Cefn Sidan (Cilffordd yn agored i holl draffig 57/55-rhannol)
 • Caerfyrddin – Lôn Morfa gyferbyn â mynedfa siop Tesco i Heol Awst (llwybr troed 61/8)
 • Llangynin – ffordd C2001, drwy Blossom House i'r de ddwyrain o blanhigfa Coedwig Eithin (llwybr troed 20/6-rhannol)
 • Fforest – Fferm Plas-y-Fforest i ymyl ogleddol planhigfa coedwig Fforest (llwybr troed 34/36-rhannol)

Bydd y rhwydwaith yn parhau i gael ei adolygu a gall nifer y llwybrau sy’n cael eu cau dros dro newid os bydd llwybrau ychwanegol yn cael eu nodi fel rhai lle mae grwpiau o bobl yn ymgasglu ac yn mynd ati i anwybyddu'r mesurau a nodwyd gan y Llywodraeth.

Gofynnwn i bob aelod o'r cyhoedd ddilyn y gofynion am ymbellhau cymdeithasol a defnyddio eu llwybrau lleol yn hytrach na theithio i gefn gwlad yn ddiangen.

Mae llawer o hawliau tramwy cyhoeddus yn croesi tir preifat, ffermydd ac mewn rhai achosion yn agos at gartrefi preifat. Cadwch at y llwybrau, cadwch eich pellter oddi wrth dirfeddianwyr a pharhewch i ddilyn y cyfyngiadau a'r mesurau sydd ar waith er mwyn eich diogelu chi ac eraill.

 

Ceisiadau ar agor ar gyfer cynllun ffyrlo Llywodraeth y DU

 

Darllenwch Mwy

Ap Traciwr Symptomau Coronafeirws

Gallwch helpu yn y frwydr yn erbyn coronafeirws trwy gyflwyno gwybodaeth am eich iechyd yn ddyddiol, hyd yn oed os ydych yn teimlo'n dda.

Mae Llywodraeth Cymru a GIG Cymru yn annog pawb i lawrlwytho'r ap traciwr symptomau COVID-19 er mwyn cofnodi eu symptomau dyddiol i helpu i greu darlun cliriach o sut mae'r feirws yn effeithio ar bobl. Mae'r ap ar gyfer pawb, ac nid y rheiny sydd â symptomau yn unig.

Datblygwyd yr ap gan ymchwilwyr yng Ngholeg King's Llundain a'r cwmni gwyddoniaeth gofal iechyd, ZOE, ac mae'r Traciwr Symptomau COVID-19 eisoes yn cael ei ddefnyddio gan dros 38,000 o bobl yng Nghymru, a thros 2 filiwn ledled y DU. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio gan weithwyr gofal iechyd a gweithwyr ysbyty.

Caiff data o'r ap ei rannu'n ddyddiol â Llywodraeth Cymru a GIG Cymru, a bydd yn rhoi syniad cynnar iddynt ble fydd derbyniadau i ysbytai yn y dyfodol.

Gellir lawrlwytho'r ap o'r Apple App Store a Google Play o'r dolenni yn covid.joinzoe.com

 

 

Gwasanaeth bws TrawsCymru T1C wedi’i atal am y tro

Mae gwasanaeth T1C TrawsCymru wedi cael ei atal dros dro o heddiw (20 Ebrill) ymlaen hyd nes y rhoddir gwybod fel arall.

Ceir rhagor o wybodaeth am hyn a'r holl ddiweddariadau ynghylch gwasanaethau bws yn www.traveline.cymru

 

Cyd-weithio ar gyfer preswylwyr cartrefi gofal

Mae cartrefi gofal yn rhan ganolog a hanfodol o wasanaethau rheng flaen yng Ngorllewin Cymru, yn benodol trwy sicrhau a chefnogi iechyd a llesiant y mwyaf bregus yn y boblogaeth. Mae llawer o’n lleoliadau gofal yn wynebu heriau sylweddol, ac ni fu erioed yn bwysicach cefnogi staff gofal y lleoliadau hyn. Rydym yn cydnabod bod hwn yn gyfnod o breeder mawr i deuluoedd y preswylwyr ac i’r cartrefi sy’n darparu gofal mor rhagorol trwy’r cyfnod digynsail hwn.

 

Darllenwch mwy

 

Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws

Gall gweithwyr critigol yn Sir Gaerfyrddin bellach wneud cais am ofal plant am ddim ar gyfer plant 0-3 oed yn ystod y coronafeirws.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bod yn darparu cyllid i bob awdurdod lleol yng Nghymru i gefnogi cost gofal plant i blant cyn oed ysgol ar gyfer rhieni y mae eu swyddi yn hanfodol i ymateb Cymru i COVID-19.

Bydd plant yr ystyrir eu bod yn agored i niwed hefyd yn cael eu cynnwys yn y cynllun.

Rhagor o wybodaeth

Mwy na 360 o bobl yn gwirfoddoli ar gyfer ysbytai maes

Mae mwy na 360 o bobl wedi gwirfoddoli i helpu i osod celfi a chyfarpar ym mhedwar ysbyty maes Sir Gaerfyrddin.

Mae'r Cyngor yn troi canolfannau hamdden Caerfyrddin a Llanelli, Canolfan Selwyn Samuel, ac ysgubor Parc y Scarlets yn Llanelli, yn ysbytai dros dro i ddarparu gwelyau ychwanegol ar gyfer y GIG.

Cwta 24 awr ar ôl i'r apêl am wirfoddolwyr gael ei gwneud, roedd mwy na 360 o bobl wedi cynnig cynorthwyo – sy'n hollol ryfeddol.

Mae'r gwirfoddolwyr wedi cael eu rhannu rhwng y pedwar safle a byddant yn helpu i ddadlwytho danfoniadau, a dadbacio a gosod celfi a chyfarpar.

darllenwch fwy

Cyngor ar gyfer perchnogion tacsis

Mae ein tîm trwyddedu wedi bod yn brysur yn cysylltu â pherchnogion tacsis gan gynnig cyngor mewn perthynas â'r Coronafeirws, gan gynnwys gwybodaeth am barhau i weithio a chadw gyrwyr a theithwyr yn ddiogel, cymorth i'r rhai yr effeithir arnynt yn ariannol, a chyngor am MOT a threth.

Gellir dod o hyd i lawer o'r cyngor hwn hefyd ar wefan Busnes Cymru Llywodraeth Cymru.

 

Cyngor ar fasnach tacsis

Gwestai i ddarparu llety brys i weithwyr allweddol

Mae gwestai, tai llety a llety hunanarlwyo yn Sir Gaerfyrddin wedi dod ynghyd i ddarparu llety brys i weithwyr rheng flaen.

Mae Gwesty'r Diplomat yn Llanelli a’r Ivy Bush Royal yng Nghaerfyrddin eisoes wedi agor eu drysau i weithwyr allweddol gan gynnwys meddygon, nyrsys a gweithwyr gofal cartref mewn ymateb i'r coronafeirws.

 

Darllenwch mwy 

Cronfa Cadernid Economaidd newydd

Cyhoeddwyd rhagor o fanylion heddiw ynglŷn â Chronfa Cadernid Economaidd newydd Llywodraeth Cymru, sy’n werth £500 miliwn.

 

Darllenwch mwy

Gwybodaeth am warchod i bobl 'agored iawn i niwed'

Cynghorir pobl sydd â chyflyrau iechyd difrifol sy'n bodoli eisoes, sy'n golygu bod risg uchel iawn y byddant yn ddifrifol wael os cânt coronafeirws (COVID-19), i ddilyn y mesurau "gwarchod" er mwyn cadw'n ddiogel.

Mae hyn yn golygu aros gartref am 12 wythnos o leiaf, a lleihau cyswllt â phobl eraill cymaint â phosibl er mwyn lleihau'r risg o fod yn agored i'r coronafeirws.

Bydd pawb yn y categori agored iawn i niwed hwn wedi derbyn llythyr gan Brif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton, sy'n nodi'r camau mae'n rhaid iddynt gymryd i ddiogelu eu hiechyd. Gelwir y rhain yn fesurau "gwarchod".

Bydd trigolion Sir Gaerfyrddin hefyd yn derbyn llythyr oddi wrth y Cyngor a fydd yn cynnwys gwybodaeth a chyngor lleol. Rydym wedi bod yn gweithio'n galed i roi trefniadau ar waith i wneud yn siŵr bod cymorth ar gael yn lleol i bobl sy'n gwarchod eu hunain.

Mwy o wyboadaeth

Staff y Cyngor yn ymgymryd â rolau rheng flaen

Mae llawer o staff Cyngor Sir Caerfyrddin wedi camu ymlaen i helpu gwasanaethau rheng flaen mewn ymateb i'r Coronafeirws.
Ymhlith y gweithwyr sydd wedi symud i ddarparu cymorth ychwanegol i wasanaethau hanfodol y mae swyddogion o wasanaethau cynllunio, gorfodi, arlwyo, llyfrgelloedd, canolfannau hamdden, amgueddfeydd a theatrau.
Mae hyfforddiant wedi'i gwblhau mewn sawl maes wrth i staff ymgymryd â rolau fel glanhawyr, gofalwyr cymunedol, gyrwyr dosbarthu bwyd, staff cymorth yn y canolfannau gofal plant a hefyd cynorthwyo'r tîm digartrefedd.

 

Darllenwch Mwy

Newid i lwybr bysiau ar gyfer staff ysbyty

Mae gwasanaeth bws yn newid llwybr i sicrhau bod staff yn gallu cyrraedd y gwaith yn Ysbyty’r Tywysog Philip, Llanelli.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn gweithio gyda First Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i nodi newidiadau i'r rhwydwaith bysiau dros dro a fyddai'n cynorthwyo i gludo gweithwyr allweddol i ysbytai.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am yr Amgylchedd: "Rydym yn ddiolchgar bod First Cymru wedi cynnig estyn gwasanaeth 111 er mwyn i deithiau sy'n rhedeg rhwng Gorsaf Fysiau Llanelli a Pharc Trostre a Pharc Pemberton bellach yn mynd i Ysbyty’r Tywysog Philip ac yn ôl o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, o heddiw ymlaen (dydd Mawrth 14 Ebrill)."

Bydd hyn yn darparu gwasanaeth i'r ysbyty ac yn ôl o Gydweli, Porth Tywyn, Pwll a chanol y dref yn ogystal ag i Drostre, Pemberton, Llwynhendy, Bynea, Casllwchwr, Gorseinon ac Abertawe ac oddi yno.

*Gall staff y GIG deithio am ddim ar y gwasanaeth hwn drwy ddangos eu cerdyn adnabod GIG.

Newidiadau i wasanaethau bysiau o Ebrill 14

Bysiau Cwm Taf:

Gwasanaeth llai ar 222 o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig, dim gwasanaeth dydd Sadwrn. Bydd y gwasanaeth yn cychwyn o Hendy-gwyn (Bryngwenllian) am 7.05am i Gaerfyrddin yn rhedeg trwy Tafarnsbeit, Rhos Goch, Pentywyn, Lacharn, Pwll Trap, Sanclêr, Lon Hafren, Bancyfelin, Tre Ioan. Bydd y daith yn ôl yn gadael Caerfyrddin am 10.30am (cyn belled â St Clears, y tu hwnt i St Clears ar gais yn unig) a 5.50pm. Bydd teithiau uniongyrchol o Hendy-gwyn (Keefe Stores) am 5.15pm i Gaerfyrddin.

Morris Travel:

Bydd y gwasanaethau'n parhau fel arfer heblaw y bydd y llwybrau canlynol yn cael eu lleihau:

 • Bydd gwasanaeth 198 ond yn rhedeg am 8.55am a 1.10pm o Gaerfyrddin ac am 9.51am a 2.10pm yn ôl o Bedair-hewl.
 • Ni fydd gwasanaeth 206 yn rhedeg mwyach.
 • Bydd gwasanaeth 207 ond yn rhedeg am 8.25am, 9.25am, 10.25am, 11.25am, 12.25pm, a 1.25pm.
 • Bydd gwasanaeth 225 am 12.00pm o Orsaf Fysiau Caerfyrddin yn rhedeg dim ond os oes teithwyr yn yr orsaf fysiau neu os ydynt wedi archebu ymlaen llaw o unrhyw bwynt ar ôl yr orsaf fysiau, a bydd y daith yn ôl am 12.45pm o Dre-lech yn rhedeg ar gyfer teithwyr sydd wedi archebu ymlaen llaw yn unig. I archebu ffoniwch 01267 235 090 ar ddyddiau'r wythnos hyd at 2pm cyn y diwrnod pryd rydych yn dymuno teithio. Ni fydd y daith 1725 o Gaerfyrddin yn rhedeg mwyach.
 • Bydd gwasanaeth 226 ond yn rhedeg am 8.50am, 10.50am, a 12.50pm o Gaerfyrddin ac am 9.05am, 1105 a 1.05pm yn ôl o Davies Estate.
 • Bydd gwasanaeth 227 ond yn rhedeg am 8.35am o Gaerfyrddin ac am 11am o Morrisons/11.10am o Gaerfyrddin, ac am 9.10am a 11.45am yn ôl o Lan-y-bri.
 • Bydd gwasanaeth 228 ond yn rhedeg am 9.50am a 11.50am.
 • Bydd gwasanaeth 277 sy'n cyrraedd Gorsaf Fysiau Caerfyrddin am 10.35am yn ymestyn i Tesco neu Morrisons ar gais. Bydd y daith yn ôl nawr yn gadael Gorsaf Fysiau Caerfyrddin am 12.30, fydd ddechrau o Tesco neu Morrisons ar gais yn unig a bydd yn rhedeg fel arfer hyd at Abergwili ond ar ôl hynny bydd ond yn rhedeg i deithwyr sydd eisoes ar y bws.
 • Ni fydd teithiau 279 am 4pm o Landeilo neu am 4.25pm o'r Gerddi Botaneg yn rhedeg mwyach.
 • Bydd taith 282 o Glangwili am 5.10pm ac o Orsaf Fysiau Caerfyrddin am 5.25pm yn gadael Glangwili am 3.25pm a Gorsaf Fysiau Caerfyrddin am 3.30pm yn lle hynny, a bydd ond yn rhedeg i deithwyr sydd eisoes ar y bws cyn neu yn yr orsaf fysiau. Ni fydd y daith yn ôl o Frechfa yn rhedeg.
 • Bydd taith ddwyffordd 283 am 2pm (dydd Mercher) neu 2.30pm (dydd Sadwrn) o orsaf fysiau Caerfyrddin yn rhedeg fel arfer hyd at Abergwili ond ar ôl hynny bydd ond yn rhedeg i deithwyr sydd eisoes ar y bws.
 • Bydd taith ddwyffordd 284 am 12.40pm o Rydaman yn rhedeg fel arfer hyd at Landybie ond ar ôl hynny bydd ond yn rhedeg i deithwyr sydd eisoes ar y bws.
 • Bydd gwasanaeth B11 yn ymestyn i Ben-sarn (Morrisons) ac yn dychwelyd am 11.05am a 2.10pm.
 • B12 - bydd pob taith yn cychwyn o Ben-sarn (Morrisons).
 • Bydd gwasanaethau PR1 a PR2 ond yn rhedeg rhwng 7am a 5.55pm a byddant yn rhedeg o Nant-y-ci trwy Dre Ioan (Heol Sanclêr).

Cymeradwyo peiriant anadlu newydd ar gyfer COVID-19

Mae math newydd o beiriant anadlu, a ddatblygwyd yn Sir Gaerfyrddin i drin cleifion coronafeirws, wedi cael ei gymeradwyo gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA).

Cafodd y ddyfais ei dylunio gan y Dr Rhys Thomas, sy'n Uwch-ymgynghorydd yn Ysbyty Glangwili, gyda chymorth Maurice Clarke o CR Clarke & Co., sef cwmni peirianneg yn Rhydaman.

Mae'r peiriant Covid CPAP yn helpu cleifion i anadlu'n haws, a bydd bellach yn destun treialon clinigol.

Mae'r Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor, wedi croesawu'r newyddion.

Mwy o wybodaeth

Mynwent Rhydaman - diweddariad


Ar ôl rhoi llawer o ystyriaeth i’r peth, mae penderfyniad wedi’i wneud i ailagor Mynwent Rhydaman. Fodd bynnag, bydd y sefyllfa’n dal i gael ei monitro.

Daliwch ati i ddilyn cyngor y Llywodraeth am gadw pellter cymdeithasol a theithio diangen.

 

Cŵn ar dennyn

Rydym yn galw ar berchnogion cŵn i gadw eich cŵn ar dennyn pan fyddwch yn mynd am dro i helpu i gadw pellter cymdeithasol oddi wrth bobl eraill.

Drwy roi eich ci ar dennyn, bydd yn sicrhau ei fod o dan reolaeth bob amser ac yn eich atal rhag gorfod rhedeg ar ôl eich ci ac, o bosibl, mynd i mewn i le rhywun arall.

Byddem yn ddiolchgar iawn am gydweithrediad pobl mewn perthynas â hyn gan fod preswylwyr wedi cysylltu â ni i fynegi eu pryderon.

Cofiwch mai cyngor y Llywodraeth yw aros 2 fetr (neu 6 troedfedd) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill.

Gellir dod o hyd i'r canllawiau llawn ar aros gartref a chadw draw oddi wrth eraill ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Cymorth tai i bobl y sir

Mae cyngor arbenigol ynghylch tai ar gael i bobl yn Sir Gaerfyrddin yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Mae'n bwysig iawn ein bod yn aros gartref ar hyn o bryd, ac rydym yn deall y gall hyn fod yn anodd i rai, ond gallwn ni helpu.

Cysylltwch â ni i gael cyngor os:

 • Ydych yn ddigartref ar hyn o bryd neu’n soffa-syrffio rhwng gwahanol eiddo
 • Nad ydych yn gallu aros yn eich cartref mwyach
 • Ydych yn byw mewn eiddo preifat ac yn methu talu'r rhent
 • Ydych yn cael trafferth talu eich morgais a biliau eraill
 • Ydych yn gweithio i'r GIG, ym maes gofal cymdeithasol neu'n weithiwr allweddol sy'n methu dychwelyd adref am fod rhywun agored i niwed yn byw yno

Beth bynnag yw eich sefyllfa, gall ein tîm cyngor arbenigol ddarparu amrywiaeth o opsiynau tai i chi. Efallai y byddant yn gallu helpu i ddatrys eich problemau presennol neu ddod o hyd i rywle diogel i chi fyw ynddo dros dro. Mae ar gael i holl breswylwyr Sir Gaerfyrddin, nid tenantiaid y cyngor yn unig.

Ffoniwch ein tîm Cyngor ynghylch Tai ar 01554 899389, dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am – 5pm, neu ar ddydd Sadwrn rhwng 9am – 12 canol dydd. Gallwch hefyd anfon neges e-bost at SCHOptions@sirgar.gov.uk.

Os ydych yn denant i'r Cyngor ac yn cael trafferth talu eich rhent, cysylltwch â'ch swyddog tai yn uniongyrchol i drafod pa gymorth sydd ar gael. Gellir cysylltu â'n swyddogion i gyd dros y ffôn ac ar e-bost. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich swyddog tai, ffoniwch 01554 899389.

Rhybuddion coelcerthi

Mae tîm Iechyd yr Amgylchedd y Cyngor yn annog pobl i feddwl am eu cymdogion ac i beidio â chael coelcerthi.

Gall mwg coelcerthi achosi problemau o ran llygru’r aer yn lleol dros dro, a hefyd mae rhai pobl yn sensitif i fwg, felly rydym yn annog pobl i beidio â llosgi os gallai hynny achosi i fwg ddrifftio i eiddo cyfagos.

Er bod y canolfannau ailgylchu wedi cau dros dro o achos y Coronafeirws, atgoffir trigolion bod opsiynau eraill ar gael er mwyn gwaredu gwastraff.

Mae casgliadau bin yn digwydd fel arfer. A fyddech cystal â rhoi eich holl wastraff bwyd yn eich cadi bwyd sy’n cael ei gasglu’n wythnosol.

Mae modd gwneud cais am gasglu gwastraff gardd o hyd.

Hefyd mae mwy o wybodaeth ar wefan y Cyngor am sut i gompostio gwastraff gardd a chegin a lleihau cynnwys eich bag du drwy ailgylchu cymaint ag y gallwch yn y bagiau ailgylchu glas

Mae swyddogion Iechyd yr Amgylchedd yn ymchwilio i gwynion sy’n dod i law a byddant yn cymryd camau gorfodi os oes angen.

Ceisiadau cynllunio

Mae’r ataliad dros dro ar gofrestru ceisiadau cynllunio newydd wedi dod i ben bellach.

Mae ceisiadau cynllunio, a gyflwynir yn electronig yn unig, yn cael eu derbyn a’u cofrestru.

Fodd bynnag, ni phenderfynir ar geisiadau hyd nes bod y cyhoeddusrwydd statudol priodol wedi cael ei ddilyn, a hyd nes yr ymwelwyd â’r safle.

Ar hyn o bryd nid oes ymweliadau safle yn digwydd ac nid oes hysbysiadau safle yn cael eu gosod i hysbysebu ceisiadau cynllunio o achos argyfwng y Coronafeirws.

Lle bo’n bosibl, bydd ceisiadau parhaus cyfredol yn mynd ymlaen hyd nes penderfynir arnynt, yn amodol ar dderbyn ymatebion i’r ymgynghoriad, a hefyd gofynion adleoli newidiol y tîm cynllunio i helpu â gwasanaethau rheng flaen y Cyngor.

Bwrir ymlaen â chwynion gorfodi lle bo swyddogion yn ystyried eu bod yn rhai brys (â goblygiadau sylweddol o ran iechyd a diogelwch) neu faterion y gellir bwrw ymlaen â hwy heb ymweliad safle.

Wyau Pasg arbennig i blant Sir Gaerfyrddin

Bydd plant sy'n agored i niwed a phlant gweithwyr critigol yn Sir Gaerfyrddin yn cael wyau Pasg arbennig eleni.

Mae rhoddion caredig o wyau siocled a theisennau croes yn cael eu cyflwyno i'r holl ganolfannau gofal plant a'r canolfannau bwyd yn y sir.

Mae'r canolfannau gofal plant wedi cael eu sefydlu i ofalu am blant gweithwyr critigol ac i gefnogi plant sy'n agored i niwed yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae nifer o ganolfannau bwyd hefyd wedi cael eu sefydlu gan y cyngor ledled y Sir i helpu teuluoedd mewn angen. Mae'n golygu y bydd plant sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim hefyd yn derbyn cyflenwadau bwyd sych i fwydo'r teulu cyfan.

Bellach, diolch i haelioni busnesau a sefydliadau lleol, mae'r plant a'r staff yn sicr o gael Pasg hapus.

Darllenwch mwy

Canllawiau ynghylch marchnadoedd da byw

Dylai gweithredwyr marchnadoedd da byw sicrhau bod arwerthiannau yn cydymffurfio â gofynion diogelu iechyd y cyhoedd, a dylent fod yn ymwybodol o ddeddfwriaeth a chanllawiau.

rhagor o wybodaeth

Diweddariad - Newidiadau i'r gwasanaethau bws dros y Pasg

Dim newid i’r amserlenni dros dro presennol ar ddydd Gwener y Groglith a dydd Sadwrn y Pasg oni bai am wasanaeth 222 NA fydd yn rhedeg.

DIM GWASANAETHAU ar Sul y Pasg, heblaw am T1c.

Bydd y gwasanaethau sydd fel arfer ar ddydd Sul yn rhedeg ar ddydd Llun y Pasg.

 

 

Cronfa argyfwng i chwaraeon

Mae Llywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru wedi cyhoeddi heddiw y bydd swm o £400,000 ar gael i gefnogi chwaraeon cymunedol.

Darllenwch mwy

Rhybudd i drigolion sy'n gwerthu ar farchnadoedd digidol

Mae trigolion yn cael eu rhybuddio i osgoi gwerthu eitemau drwy farchnadoedd digidol sy'n gofyn am gyswllt wyneb yn wyneb yn ystod y coronafeirws.

Mae tîm Safonau Masnach y Cyngor yn ymwybodol o sawl tudalen 'prynu a gwerthu' leol lle mae unigolion yn dal i hysbysebu eitemau sydd ar werth, sy'n golygu bod yn rhaid i'r prynwr a'r gwerthwr gwrdd wyneb yn wyneb.

Mae hyn er gwaethaf dweud wrth bobl i osgoi teithio nad yw'n hanfodol ac i ddilyn canllawiau ymbellhau cymdeithasol.

darllenwch mwy

Cefnogi plant agored i niwed a'u teuluoedd

Mae cymorth i blant agored i niwed a'u teuluoedd yn parhau yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Mae staff o'r adran Addysg a Gwasanaethau Plant yn parhau i gynnig cymorth llesiant, yn ogystal â seibiant i deuluoedd sydd ei angen.

Darllenwch mwy

Teithio nad yw'n hanfodol

Rhybuddir teuluoedd y gallent wynebu dirwy os byddant yn teithio i unrhyw wyliau sydd wedi'u trefnu ganddynt dros wyliau'r Pasg.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, ynghyd â Heddlu Dyfed-Powys, yn rhybuddio pobl i lynu at ganllawiau'r Llywodraeth ac aros gartref neu wynebu cael eu troi'n ôl a chael Hysbysiad Cosb Benodedig.

Gwneir hyn mewn ymateb i'r Coronafeirws (COVID-19), er mwyn helpu i'w atal rhag lledaenu.

 

Dallenwch Mwy

Galw am fynegiannau o ddiddordeb gan fusnesau'r sir

Mae busnesau lleol a allai o bosibl helpu i ddarparu gwasanaethau hanfodol yn ystod argyfwng Coronafeirws yn cael eu gofyn i gysylltu â Chyngor Sir Caerfyrddin.

Bellach, mae cyfle i blymwyr, trydanwyr, gweithwyr gofal, arlwywyr, adeiladwyr a gyrwyr cerbydau nwyddau trwm/cerbydau dosbarthu gofrestru eu diddordeb

 

Darllenwch Mwy

Dim newid i gasgliadau biniau dros y Pasg

Byddwn yn casglu gwastraff ac ailgylchu (gan gynnwys gwastraff gardd) ar ddydd Gwener y Groglith (10 Ebrill) a dydd Llun y Pasg (13 Ebrill) eleni, mewn ymateb i bandemig coronafeirws (COVID-19).

Atgoffir pobl i roi eu biniau allan y noson cynt gan y gall casgliadau ddigwydd yn gynharach na’r arfer yn ystod y diwrnod.

Darllenwch mwy

Helpu pobl agored i niwed sydd mewn perygl o gael eu twyllo

Mae swyddogion safonau masnach yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn rhoi galwadau llesiant i breswylwyr agored i niwed sydd mewn perygl o gael eu twyllo gan sgamiau yn gysylltiedig â'r coronafeirws.

Wrth wneud y gwaith hwn, maent hefyd wedi nodi nifer o broblemau. Un o'r problemau hynny yw preswylwyr sy'n hunanynysu nad ydynt yn gallu cael arian i dalu am nwyddau a gwasanaethau hanfodol.

Darllenwch mwy

Gofalu am eich anifeiliaid anwes yn ystod yr achosion o Coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth a chyngor i berchnogion anifeiliaid anwes ar sut i ofalu am eich anifeiliaid anwes yn sgil y cyfyngiadau sydd ar waith yn ystod yr achosion o Coronafeirws.

Rhagor o wybodaeth

Neges sy'n sgam yn 'rhoi dirwy' i bobl sy'n gadael y tŷ

Mae preswylwyr yn cael eu rhybuddio am neges destun sy'n sgam sy'n cael ei hanfon gan ddweud wrth bobl eu bod yn cael dirwy o £250 oherwydd eu bod wedi gadael y tŷ 'mwy nag unwaith'.

Mae'r neges yn honni ei bod wedi'i hanfon gan GOV.UK ac yn honni bod y ddirwy oherwydd 'ymddygiad anghyfrifol' gan fynd ymlaen i ddweud y gallai'r tâl gynyddu i £5,000 a/neu arestiad.

Dyma'r diweddaraf mewn nifer o sgamiau sy'n gysylltiedig â'r coronafeirws ac mae tîm Safonau Masnach y Cyngor yn annog preswylwyr i fod yn wyliadwrus.

Darllenwch ragor

 

Gwasanaethau Plant yn gweithredu fel arfer

Cofiwch fod ein hadran Gwasanaethau Plant yn gweithredu fel arfer felly os oes gennych unrhyw bryderon am blentyn neu berson ifanc, cysylltwch â ni. Gallwch anfon e-bost i CRTChildren@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01554 742322. Os bydd problem y tu allan i oriau swyddfa na all aros , ffoniwch 0300 333 2222.

Gofal plant am ddim i weithwyr critigol

Bydd gweithwyr critigol yn Sir Gaerfyrddin yn gallu cael gofal plant am ddim ar gyfer plant 0-3 oed yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae Llywodraeth Cymru yn lansio cynllun cymorth gofal plant coronafeirws a bydd yn darparu cyllid i bob awdurdod lleol yng Nghymru i gefnogi cost gofal plant i rieni y mae eu swyddi yn hanfodol i ymateb Cymru i COVID-19.

Bydd plant yr ystyrir eu bod yn agored i niwed hefyd yn cael eu cynnwys yn y cynllun.

mwy o wybodaeth

Daliwch ati â'r gwaith da

Hoffem ddiolch i fusnesau bwyd sydd wedi ymddwyn yn gyfrifol yn ystod yr achosion o Coronafeirws

Gan gynnwys y rhai sydd wedi cau, arallgyfeirio a rheoli'r mesur ymbellhau cymdeithasol yn effeithiol yn ystod y cyfnod digyffelyb hwn.

Mae'r cyfyngiadau'n debygol o barhau yn y tymor byr wrth i ni barhau i reoli unrhyw achosion posibl mewn cymunedau.

Cadwch yn ddiogel, amddiffynnwch eich hun a'r gymuned i leihau trosglwyddo’r feirws.

I gael rhagor o wybodaeth a chanllawiau cysylltwch â’r tîm iechyd yr amgylchedd yn diogelurcyhoedd@sirgar.gov.uk 

 

 

Darllenwch Mwy

Cefnogi busnesau yr effeithir arnynt gan y Coronafeirws

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ymateb yn gyflym i gefnogi busnesau lleol yr effeithir arnynt gan yr argyfwng Coronafeirws.

Mae staff eisoes wedi prosesu dros 1,000 o geisiadau gwerth £15 miliwn am grant cymorth busnes Llywodraeth Cymru, ers cyflwyno  ffurflenni cais bythefnos yn ôl.

 

Darllenwch mwy

SirGâredig - Rhannu Caredigrwydd Sir Gâr

Mae preswylwyr a busnesau ledled Sir Gaerfyrddin yn dangos ysbryd cymunedol arbennig drwy helpu a chefnogi'r rheiny sydd mewn angen yn eu cymunedau yn ystod y pandemig Coronafeirws (COVID-19).

Mae'r Cyngor wedi'i syfrdanu gan garedigrwydd preswylwyr yn ystod yr adeg eithriadol hon pan fydd cefnogi'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau yn bwysicach nag erioed.

Mae nifer o grwpiau gwirfoddol wedi cael eu sefydlu i helpu lle bynnag y gallant, gan gynnig cymorth ymarferol ac emosiynol - ac mae'n anhygoel i'w weld.

Nawr rydym am helpu i ddod â hyn at ei gilydd a rhannu'r gwaith da sy'n cael ei wneud ledled y sir.

Bydd SirGâredig – Rhannu Caredigrwydd Sir Gâr yn cysylltu pobl sydd mewn angen â'r rheiny sy'n gallu helpu. Bydd yn darparu canolbwynt ar gyfer gweithgareddau cymunedol ac yn annog pobl i rannu straeon o garedigrwydd.

mwy o wybodaeth

Rhybudd i’r rheiny sy’n torri rheoliadau coronafeirws

Rhybuddir tafarndai yn Sir Gaerfyrddin y gellid eu cau yn barhaol os ydynt yn cael eu dal yn torri cyfyngiadau symud y coronafeirws.

Mae trigolion hefyd yn cael eu rhybuddio y gellir rhoi hysbysiad cosb benodedig iddynt os ydynt yn cael eu dal yn ymgynnull mewn safle trwyddedig.

Cafodd tafarndai, bariau a chlybiau orchymyn swyddogol gan y Llywodraeth i gau er mwyn atal Covid-19 rhag lledaenu ac i achub bywydau.

Mae swyddogion trwyddedu a safonau masnach y cyngor yn gweithio gyda'r heddlu i orfodi'r rheolau cau.

darllenwch mwy

Aros gartref - Diogelu’r GIG - Achub bywydau

Mae trigolion Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i aros gartref y penwythnos hwn yn sgil y rhagolygon am dywydd twymach.

Peidiwch â chael eich temtio i deithio i'r arfordir neu fannau prydferth lleol ond daliwch ati i ddilyn cyngor y Llywodraeth i atal coronafeirws rhag lledaenu.

Cofiwch aros yn agos at eich cartref, a dim ond mynd allan gydag aelodau o'ch aelwyd eich hun unwaith y dydd i wneud ymarfer corff a pheidiwch ymgasglu ynghyd mewn tyrfa.

Diolch am eich dealltwriaeth a'ch cydweithrediad.

Canllawiau aros adref ac i ffwrdd wrth eraill

Newidiadau pellach i wasanaethau bysiau

Bysiau Cwm Taf

Gwasanaeth llai ar lwybr 222 o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig, dim gwasanaeth ar ddydd Sadwrn. Bydd y gwasanaeth yn dechrau o Hendy-gwyn ar Daf (Lôn Hywel) am 0705 i Gaerfyrddin, ac yn mynd drwy Dafarnspeit, Rhos-goch, Pentywyn, Talacharn, Pwll-trap, Sanclêr, Lôn Hafren, Bancyfelin, Tre Ioan. Bydd y teithiau'n ôl yn gadael Caerfyrddin am 1030 a 1750. Taith uniongyrchol o Hendy-gwyn ar Daf (Keefe Stores) am 1715 i Gaerfyrddin.

Morris Travel

Bydd y gwasanaethau'n parhau fel arfer ond bydd gwasanaeth llai ar y llwybrau canlynol:

 • Bydd gwasanaeth 198 yn mynd am 0855 a 1310 yn unig o Gaerfyrddin ac am 0951 a 1410 yn ôl o Bedair-hewl
 • Ni fydd gwasanaeth 206 yn mynd bellach
 • Bydd gwasanaeth 207 yn mynd am 0825, 0925, 1025, 1125, 1225, a 1325 yn unig
 • Ni fydd gwasanaeth 225 am 1725 o Gaerfyrddin yn mynd bellach
 • Bydd gwasanaeth 226 yn mynd am 0850, 1050 a 1250 yn unig o Gaerfyrddin ac am 0905, 1105 a 1305 o Ystad Davies
 • Bydd gwasanaeth 227 yn mynd am 0835 yn unig o Gaerfyrddin ac am 1100 o Morrisons/1110 o Gaerfyrddin, ac am 0910 a 1145 yn ôl o Lan-y-bri
 • Bydd gwasanaeth 228 yn mynd am 0950 a 1150 yn unig
 • Ni fydd gwasanaeth 279 am 1600 o Landeilo nac am 1625 o'r Ardd Fotaneg yn mynd bellach
 • Bydd gwasanaeth 282 o Langwili am 1710 a Gorsaf Fysiau Caerfyrddin am 1725 yn gadael Glangwili am 1525 a Gorsaf Fysiau Caerfyrddin am 1530 yn lle hynny
 • Bydd B11 yn ymestyn i Ben-sarn (Morrisons) ac yn dod yn ôl am 1105 a 1410
 • Bydd holl deithiau gwasanaeth B12 yn dechrau o Ben-sarn (Morrisons)
 • Bydd PR1 a PR2 yn mynd rhwng 0700 a 1755 yn unig ac yn mynd o Nant-y-ci drwy Dre Ioan (Heol Sanclêr

Sefydlu tair canolfan fwyd arall i deuluoedd mewn angen

Mae'r Cyngor yn darparu tair canolfan fwyd ychwanegol yn Sir Gaerfyrddin i helpu teuluoedd mewn angen o ganlyniad i'r coronafeirws.

Bydd y canolfannau bwyd hyn ar agor yn Ysgol Gyfun Emlyn yng Nghastellnewydd Emlyn, Ysgol Bro Dinefwr yn Llandeilo, ac Ysgol Maes y Gwendraeth yng Nghefneithin o yfory, dydd Gwener 3 Ebrill, ymlaen.

Yn ogystal, ni fydd Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth yn cael ei defnyddio mwyach fel canolfan fwyd nac fel man casglu prydau ysgol am ddim ar ôl yfory. Yn hytrach, defnyddir Ysgol Bro Myrddin o ddydd Llun, 6 Ebrill ymlaen. Mae hyn oherwydd gallai'r ceginau yn Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth gael eu defnyddio i gefnogi'r ysbyty dros dro yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin.

Lleoliad y canolfannau bwyd eraill yw Ysgol Bryngwyn yn Llanelli, Ysgol Dyffryn Aman yn Rhydaman ac Ysgol Dyffryn Taf yn Hendy-gwyn ar Daf.

darllenwch mwy

Prydau ysgol am ddim ar gael yn ystod gwyliau'r Pasg

Bydd prydau ysgol am ddim ar gael yn ystod gwyliau'r Pasg i deuluoedd cymwys.

Mae'r Cyngor yn cyflenwi pecynnau bwyd sy'n cynnwys brecwastau a chiniawau am bum diwrnod i bob plentyn sydd wedi cofrestru i gael prydau ysgol am ddim.

Darllenwch mwy

Llinell cyngor ynghylch tai agor ddydd Sadwrn

Bydd llinell ffon y Cyngor sy'n darparu cyngor ynghylch tai ar agor ddydd Sadwrn, 4 Ebrill rhwng 9am-12pm i gynnig cymorth i drigolion Sir Gaerfyrddin yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Beth bynnag eich sefyllfa, gall ein tîm cyngor arbenigol ddarparu amrywiaeth o opsiynau tai i'ch helpu.

Cysylltwch â ni i gael cyngor os:

 • Ydych yn ddigartref ar hyn o bryd
 • Ydych yn soffa-syrffio rhwng gwahanol eiddo
 • Nad ydych yn gallu aros yn eich cartref mwyach
 • Ydych yn byw mewn eiddo preifat ac yn methu talu'r rhent
 • Ydych yn cael trafferth talu eich morgais
 • Ydych yn denant cyngor sydd angen cymorth
 • Ydych yn gweithio i'r GIG, ym maes gofal cymdeithasol neu'n weithiwr allweddol sy'n methu dychwelyd adref am fod rhywun agored i niwed yn byw yno

Ffoniwch 01554 899389 neu e-bostiwch SCHOptions@sirgar.gov.uk.

 

Mynwent Rhydaman

Yn dilyn llawer o ystyriaeth, bydd Mynwent Rhydaman ar gau i ymwelwyr o yfory (dydd Gwener, 3 Ebrill) ymlaen, mewn ymateb i gyngor y Llywodraeth am ymbellhau cymdeithasol a theithio diangen. Bydd y fynwent yn dal i fod ar agor ar gyfer angladdau a chladdedigaethau, ond dim ond i'r niferoedd bach o alarwyr a ganiateir.

Rydym yn sylweddoli efallai fod hyn peri gofid i deuluoedd sy'n dymuno ymweld â'r fynwent i dalu teyrnged i'w hanwyliaid, ond gobeithiwn eich bod yn deall y cafodd y penderfyniad hwn ei wneud i ddiogelu ymwelwyr a staff y safle. Rydym yn ymwybodol bod mynwentydd, safleoedd coffa ac amlosgfeydd lleol eraill wedi cyflwyno cyfyngiadau tebyg, felly byddem yn awgrymu bod pobl yn gwirio cyn teithio.

Efallai y bydd teuluoedd yn dymuno talu teyrnged mewn ffyrdd eraill, er enghraifft drwy gynnau cannwyll gartref, hyd nes y bydd y cyfyngiadau hyn yn cael eu codi.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw ofid y gall y penderfyniad hwn ei achosi.

Gwybodaeth am atgyweiriadau tai cyngor

Rhoddir sicrwydd i denantiaid y bydd unrhyw atgyweiriadau argyfwng neu waith sy'n gysylltiedig â diogelwch yn cael ei wneud ar dai Cyngor yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae hyn yn cynnwys gwasanaethu ac atgyweirio boeleri nwy gan ei fod yn ofyniad ar gyfer diogelwch a'r ddeddfwriaeth o dan gynllun Gas Safe i landlordiaid.

Darllenwch mwy

'Shut Up and Dance With Me'

Mae staff y gwasanaeth cerdd peripatetig yn ein Hadran Addysg wedi bod yn brysur yn gweithio ar rywbeth i godi calonnau. Trowch y sain i fyny a mwynhewch!

Parciau

Hoffem atgoffa pobl bod parciau gan gynnwys Parc Gwledig Pen-bre, Mynydd Mawr, Llyn Llech Owain a Pharc Howard wedi'u cau er mwyn atal digwyddiadau cymdeithasol yn unol â chyngor y Llywodraeth i helpu i atal trosglwyddo coronafeirws (COVID-19).

Gwnaed y penderfyniad fel awdurdod lleol oherwydd y brif flaenoriaeth i ddiogelu'r cyhoedd, gwarchod ein hadnoddau ac adnoddau asiantaethau partner yn ystod yr adeg anodd hon nas gwelwyd ei thebyg o'r blaen.

Rydym yn gwerthfawrogi bod angen awyr iach ac ymarfer corff ar bobl, ond yn anffodus ni allwn reoli ein cyfleusterau awyr agored mwyach mewn modd a fyddai'n cydymffurfio â chyngor y Llywodraeth.

Mae pob parc a maes chwarae ar hyd Llwybr Arfordirol y Mileniwm hefyd ar gau.

Peidiwch â gyrru i'r parciau i fynd am dro â'ch ci, i wneud ymarfer corff, neu am unrhyw reswm arall, neu gallech wynebu dirwy gan yr heddlu.

Diolch am gadw at y rheolau a chadwch yn saff.

 

 

Y Dreth Gyngor – gwybodaeth i drigolion

Mae hwn yn gyfnod na welwyd ei debyg o'r blaen a hoffem ddiolch i drigolion am eu cydweithrediad a'u dealltwriaeth wrth i ni barhau i ymateb i'r heriau amrywiol sy'n gysylltiedig â'r argyfwng hwn.

I'r trigolion hynny sy'n dal mewn gwaith ac sy'n gallu parhau i dalu eu treth gyngor, hoffem ddiolch i chi. Bydd hyn yn ein galluogi i barhau i ddarparu gwasanaethau critigol i gymunedau yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

 

Darllenwch mwy

Diweddariad am ofal plant

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am ofal plant yr wythnos nesaf yw 12 hanner dydd, ddydd Gwener hyn. Ni fyddwn yn gallu prosesu unrhyw geisiadau hwyr ar ôl y dyddiad cau.

 

Darllenwch mwy

 

Diweddariad - Bagiau glas

Rydym wedi cwblhau ein dosbarthiad blynyddol o fagiau glas ledled y sir.

Mae pob eiddo wedi derbyn tair rholyn ar gyfer eleni.

Os credwch y bydd angen mwy mae modd codi rholyn o:

 • fynedfa i swyddfa'r farchnad ym marchnad Caerfyrddin
 • Co-op yn Rhydaman
 • Desg Gwasanaeth Cwsmeriaid Asda, Llanelli
 • Co-op yn Nhre Ioan, Caerfyrddin

Byddwch yn ystyriol o eraill a chymryd un gofrestr i bob cartref.

 

Atgoffa rhieni sy'n defnyddio canolfannau gofal

Atgoffir rhieni sy'n defnyddio'r canolfannau gofal i ganslo os nad oes angen gofal plant mwyach.

Mae'r canolfannau wedi cael eu darparu i ofalu am blant gweithwyr hanfodol yn ystod y pandemig coronafeirws.

Rydym yn deall y gall amgylchiadau newid ar fyr rybudd, felly rhowch wybod i ni os bydd angen i chi ganslo drwy ateb eich e-bost cadarnhau (ECScyfathrebu@sirgar.gov.uk).

Hoffem eich atgoffa hefyd na ddylai plant ddod ag eitemau gyda nhw o gartref, er enghraifft, teganau, tedis ac ati, a byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn hyn o beth.

Hoffem sicrhau rhieni bod arferion gweithio diogel wedi'u mabwysiadu ym mhob un o'n canolfannau gofal a bod set o ganllawiau ar waith i helpu i atal y feirws rhag lledaenu.

Mae gennym weithdrefnau ar gyfer ymbellhau cymdeithasol a hylendid personol ar gyfer staff a disgyblion, ac rydym yn gweithredu ac yn adolygu'n barhaus fesurau ychwanegol at ein trefniadau glanhau arferol.

Caiff yr holl weithdrefnau eu diweddaru'n ddyddiol wrth i fwy o gyngor gan y Llywodraeth ddod ar gael, ac wrth i'n gwaith yn y canolfannau ddatblygu.

Mwy o wybodaeth am y canolfannau gofal

Rhoi dros 100 o iPads i gartrefi gofal y Cyngor

Mae mwy na 100 o iPads yn cael eu rhoi i gartrefi gofal y Cyngor yn Sir Gaerfyrddin er mwyn i breswylwyr gyfathrebu wyneb yn wyneb â'u hanwyliaid.

Mae'n digwydd ar ôl i gyfyngiadau ymweld gael eu gweithredu mewn cartrefi preswyl ledled y DU mewn ymateb i'r coronafeirws.

 

Dallenwch Mwy 

Newidiadau pellach i wasanaethau bysiau

First Cymru

 • X13 – bydd amserlen dydd Llun i ddydd Sadwrn yn cael ei lleihau i 6 thaith ym mhob cyfeiriad rhwng Rhydaman ac Abertawe. Bydd bysiau’n gadael Rhydaman am 0600, 0900, 1030, 1200, 1430 a 1645, ac yn dychwelyd o Abertawe am 0705, 1010, 1140, 1310, 1540, 1750. Bydd y gwasanaeth ar y Sul yn aros yr un peth.
 • 111 – bydd gwasanaeth bob awr rhwng Cydweli, Porth Tywyn, Llanelli ac Abertawe o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd bysiau’n gadael Cydweli am Abertawe am 0723 yna ar yr un munudau wedi’r awr tan 1623, gyda thaith ychwanegol o Lanelli i Abertawe am 1800. Bydd bysiau’n dychwelyd o Abertawe i Gydweli am 0850 yna ar yr un munudau wedi’r awr tan 1450, gyda bysiau ychwanegol o Abertawe i Lanelli am 1550, 1650, 1800 and 1900. Bydd y gwasanaeth ar y Sul yn parhau ond bydd yn gorffen yn gynt, am 1956.

Celtic Travel

Dim gwasanaeth ar lwybr X14

New Adventure Travel

Bydd gwasanaeth llai ar waith ar lwybr 64, gyda theithiau o Ystradgynlais i Frynaman a Rhydaman am 0700 a 1125 ac o Ystradgynlais i Frynaman am 1615, bysiau’n dychwelyd o Rydaman i Frynaman ac Ystradgynlais am 0805 a 1300 ac o Frynaman i Ystradgynlais am 1645

National Express

Bydd gwasanaeth llai ar waith

Am wybodaeth pellach cysylltwch a Traveline Cymru ar 0800 464 00 00 neu ar www.cymraeg.traveline.cymru

Canllawiau ar gyfer crefftwyr sy'n gweithio yng nghartrefi pobl

Mae tîm Safonau Masnach y Cyngor wedi cael nifer o alwadau gan grefftwyr yn gofyn a allant barhau i weithio yn ystod yr achosion o goronafeirws.

Yn bennaf, mae'n ymwneud â gwaith a wneir yng nghartrefi pobl, er enghraifft gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio.

Gall y math hwn o waith barhau, ar yr amod nad oes gan y crefftwr symptomau a'i fod yn iach ac y dilynir canllawiau'r Llywodraeth mewn perthynas ag ymbellhau cymdeithasol a hylendid / glendid.

Darllenwch mwy

Canolfannau gofal i aros ar agor dros wyliau'r Pasg

Bydd canolfannau gofal Sir Gaerfyrddin yn aros ar agor dros wyliau'r Pasg i ofalu am blant gweithwyr hanfodol yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae gofal plant yn cael ei ddarparu mewn canolfannau ar draws y sir o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 6pm i blant rhwng 4 a 12 oed.

Bydd y canolfannau ar agor yn ystod gwyliau'r ysgol gan gynnwys dydd Gwener y Groglith a dydd Llun y Pasg er mwyn sicrhau y gall gwasanaethau rheng flaen critigol fel y GIG a'r heddlu barhau i weithredu.

Darllenwch mwy

Gwyliwch rhag twyll a sgamiau cysylltiedig â'r coronafeirws

Mae troseddwyr diegwyddor yn achub mantais ar ofnau pobl ynghylch y coronafeirws (COVID-19) i dwyllo aelodau o'r cyhoedd, yn enwedig pobl hŷn a phobl agored i niwed sydd wedi'u hynysu oddi wrth eu teulu a'u ffrindiau.

Mae tîm Safonau Masnach y Cyngor yn rhybuddio trigolion yn Sir Gaerfyrddin i fod yn wyliadwrus yn dilyn cynnydd mewn sgamiau cysylltiedig â'r coronafeirws sy'n ceisio cymryd mantais ar bryder ac ansicrwydd pobl.

Dylai pobl anwybyddu pethau fel ychwanegion a phecynnau gwrth-feirws sy'n honni'n ffug eu bod yn gallu gwella neu atal COVID-19.

Hefyd anogir cymunedau i gadw llygad am arwyddion bod cymdogion yn cael eu targedu gan droseddwyr ar y trothwy.

Darllenwch mwy

Rydym yn recriwtio - chwilio am staff

Mae'r Cyngor yn chwilio am fwy o staff ar frys o ganlyniad i'r coronafeirws.

Rydym yn awyddus i recriwtio pobl i nifer o swyddi ledled Sir Gaerfyrddin i helpu i gynnal gwasanaethau rheng flaen, ond mae angen gofalwyr, glanhawyr a staff arlwyo arnom yn benodol.

Nid oes angen profiad blaenorol, gan y darperir hyfforddiant llawn.

Darllenwch mwy

Diolch i'r staff mewn canolfannau gofal

Rhoddir diolch mawr i staff canolfannau gofal Sir Gaerfyrddin a sefydlwyd i ofalu am blant gweithwyr hanfodol yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Yn ystod yr wythnos gyntaf, daeth mwy na 700 o blant i’r canolfannau a gofalwyd amdanynt gan bron 800 o aelodau o staff sydd wedi mynd yr ail filltir i gefnogi pobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin.

Heb gefnogaeth y penaethiaid a'r holl staff dan sylw, ni fyddai wedi bod yn bosibl sefydlu'r canolfannau hyn mor gyflym ac effeithiol.

Darllenwch mwy

Rhaid i fusnesau trwyddedig gydymffurfio â rheoliadau newydd

Mae amrywiaeth eang o safleoedd, gan gynnwys rhai trwyddedig, wedi cael cyfarwyddyd i gau wrth i'r coronafeirws ledaenu ymhellach i'n cymunedau.

 

Darllenwch Mwy

 

 

Gwaith gan gontractwyr yn hanfodol

Gofynnir i bobl ddeall bod ein contractwyr adeiladu yn gwneud gwaith hanfodol i greu ysbytai dros dro ar gyfer y GIG.

Rydym wedi comisiynu Lloyd a Gravell, TRJ ac Andrew Scott Ltd o'n fframwaith contractwyr i baratoi Canolfan Hamdden Caerfyrddin, a Chanolfan Selwyn Samuel ac ysgubor Parc y Scarlets yn Llanelli, er mwyn darparu gwelyau ychwanegol i'r GIG.

Mae'r cwmnïau hyn hefyd wedi cysylltu â nifer o gwmnïau i gyflenwi deunyddiau a gwasanaethau, gan gynnwys Cyflenwyr Adeiladwyr LBS, Talbot Timber, RT Electrics, DD Plumbing, Hayworker Construction, Commercial Flooring a Power Electrics.

Yn anffodus mae rhai o'r cwmnïau, y staff a'r gyrwyr cyflenwi yn cael eu targedu achos eu bod yn dal i weithio.

Darllenwch mwy

Atgoffa siopau cludfwyd o fesurau ymbellhau cymdeithasol

Mae nifer o safleoedd bwyd yn Sir Gaerfyrddin wedi arallgyfeirio ac yn cynnig gwasanaeth cludfwyd yn ystod y coronafeirws.

Mae hwn yn wasanaeth gwerthfawr i gymunedau ac yn ddefnyddiol iawn o dan yr amgylchiadau presennol. Fodd bynnag, mae'n bwysig dilyn y canllawiau ymbellhau cymdeithasol ac ystyried sut mae pobl yn cyrraedd eich safle.

Mae sawl safle wedi gweld ciwiau mawr tu allan nad ydynt yn cael eu rheoli, a allai achosi i'r feirws ledaenu ymhellach.

Mae gan bob busnes ddyletswydd gofal i'w staff a'i gwsmeriaid. Rydym yn eich annog i ystyried y canlynol:

Cyfyngu ar nifer y cwsmeriaid sy'n mynd i mewn i'ch safle - un ar y tro yn ddelfrydol.
Sicrhau ymbellhau cymdeithasol o 2 fetr, yn enwedig wrth giwio. Defnyddio sialc neu rwystrau i farcio pellteroedd sefyll a chodi arwyddion addas.
Defnyddio systemau archebu ar-lein/dros y ffôn a darparu slotiau codi bwyd unigol penodol i leihau rhyngweithio a chyswllt.
Annog staff a chwsmeriaid i olchi dwylo pan fyddant ar y safle lle mae darpariaeth
Cynyddu amlder diheintio a glanhau arwynebau caled, yn ystod amserau casglu, gweini a dosbarthu.

Rhagor o wybodaeth a chanllawiau.

 

 

 

Atal apwyntiadau cofrestru wyneb yn wyneb am y tro

Er mwyn dilyn cyngor ac atal lledaeniad y Coronafeirws, mae’r holl apwyntiadau wyneb yn wyneb wedi eu hatal yn awr yn ein swyddfeydd yn Swyddfa Gofrestru Rhydaman, Neuadd y Dref, Llanelli a Pharc Myrddin, Caerfyrddin.

Bydd apwyntiadau i gofrestru marwolaeth yn cael eu gwneud dros y ffôn. A fyddech cystal â gwneud eich apwyntiad drwy ein system archebu a byddwn yn eich ffonio pan fyddwn wedi cael y gwaith papur angenrheidiol gan y meddyg a/neu’r crwner. Ni fydd angen i chi ddod i apwyntiad eich hun.

Mae apwyntiadau i gofrestru genedigaeth wedi eu gohirio ar hyn o bryd. Gall rhieni wneud hawliad i gael budd-dal plant neu gredyd cynhwysol cyn cofrestru’r enedigaeth bellach.

Ni fyddwn yn cynnal unrhyw apwyntiadau hysbysiad priodas neu hysbysiad partneriaeth sifil yn ystod y cyfnod hwn. Bydd y tîm mewn cysylltiad â’r rheiny sydd eisoes wedi trefnu apwyntiadau neu seremonïau.

Ffoniwch ni ar 01267 228210 yn ystod oriau’r swyddfa os oes gennych gwestiynau pellach.

Neges i ddarparwyr gofal plant cofrestredig

Mae’r Cyngor yn ymwybodol fod llawer o ddarparwyr gofal plant wedi cau dros y tair wythnos diwethaf o ganlyniad i'r coronafeirws.

Mae angen i ni sicrhau bod digon o ofal plant ar gael yn lleol, yn enwedig i blant 0-2 oed, ar gyfer gweithwyr allweddol sydd yn darparu gwasanaethau critigol.

Mae’n ansicr ar hyn o bryd faint o alw fydd gan weithwyr allweddol am ofal plant, ond rydym yn rhagweld bydd y galw yn cynyddu dros yr wythnosau nesaf wrth i fwy o gleifion gael diagnosis a thriniaeth.

Rydym yn galw ar frys i bob darparwr gofal plant cofrestredig ystyried aros ar agor dros yr wythnosau nesaf, hyd yn oed os yw’r ddarpariaeth yn llai nag arfer gyda nifer fach o blant, er mwyn helpu i sicrhau bod gwasanaethau critigol yn dal i weithredu.

Rydym yn edrych ar hyn o bryd ar sut y gallwn eich cefnogi i wneud hyn. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni i gyflawni hyn, e-bostiwch y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd gwybplant@sirgar.gov.uk.

 

Meysydd parcio mewn ardaloedd hamdden i gau

Bydd meysydd parcio ym mhob ardal hamdden yn Sir Gaerfyrddin yn cau o 6pm heno (dydd Gwener, 27 Mawrth).

Mae'r penderfyniad wedi'i wneud i helpu i atal y cyhoedd rhag ymgynnull yn unol â mesurau'r Llywodraeth i atal y coronafeirws (COVID-19) rhag lledaenu.

Yn anffodus, mae pobl yn parhau i yrru i'r ardaloedd hyn, er gwaethaf cyngor y Llywodraeth.

Bydd yr holl feysydd parcio a phwyntiau mynediad yn cael eu cau ym Mharc Arfordirol y Mileniwm, Parc Gwledig Pen-bre, Parc Gwledig Mynydd Mawr a Pharc Gwledig Llyn Llech Owain.

Mae hyn yn cynnwys:

Y Bynea
Doc y Gogledd
Parc Dŵr y Sandy
Y Meysydd Gŵyl
Coetir Porth Tywyn
Gorllewin a Dwyrain Harbwr Porth Tywyn
Y Draethlin
Rotary Way, Pen-bre
Maes Parcio y Pysgotwyr

Bydd meysydd parcio traeth Llansteffan a safle picnic Cenarth hefyd yn cael eu cau.

Bydd y parciau/ardaloedd hamdden yn dal i fod ar agor i bobl leol sy’n cerdded yn unig. Fodd bynnag, hoffem atgoffa preswylwyr i ddilyn canllawiau'r Llywodraeth i wneud un math o ymarfer corff y dydd yn unig – ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o'ch cartref.

Dylid hefyd gadw pellter cymdeithasol o fwy na 2 fetr oddi wrth bobl eraill bob amser.

Cynllunio

Nid ydym yn gallu prosesu ceisiadau cynllunio newydd ar hyn o bryd gan nad oes modd i ni gynnal ymweliadau safle. Mae'r ceisiadau presennol yn mynd rhagddynt, er bydd eu prydlondeb yn dibynnu ar allu partïon â diddordeb (er enghraifft, ymgyngoreion statudol) i ddarparu ymatebion fel y bo'r gofyn ac ar argaeledd swyddogion cynllunio o ganlyniad i adleoli.

Gwnaed y penderfyniad hwn er diogelwch ein staff, ac er mwyn galluogi staff o'r adran gynllunio i helpu cydweithwyr ar draws yr awdurdod i ddarparu gwasanaethau critigol.

Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei adolygu'n ddyddiol ac rydym yn annog pobl i gadw llygad ar ddiweddariadau.

Ers ein diweddariadau blaenorol, mae ein pwyllgorau cynllunio wedi'u hatal dros dro.

Os nad ydych yn gallu cael gafael ar swyddog yn uniongyrchol dros y ffôn, e-bostiwch y tîm cynllunio@sirgar.gov.uk a byddwn yn trefnu bod rhywun yn cysylltu â chi.

 

Cynllunio

 

Canolfannau bwyd i deuluoedd mewn angen

Mae'r Cyngor yn sefydlu pedair canolfan fwyd ar draws Sir Gaerfyrddin i deuluoedd mewn angen.

Mae'n golygu y bydd plant sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim hefyd yn derbyn cyflenwadau bwyd sych i fwydo'r teulu cyfan.

Mae'r Cyngor yn cydweithio â'r cyflenwr bwydydd Castell Howell yn Cross Hands i helpu teuluoedd a allai fod yn wynebu anawsterau ariannol o ganlyniad i'r coronafeirws.

Mae'r canolfannau bwyd yn cael eu treialu mewn pedair ysgol uwchradd yn y sir - Ysgol Bryngwyn yn Llanelli, Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth yng Nghaerfyrddin, Ysgol Dyffryn Aman yn Rhydaman ac Ysgol Dyffryn Taf yn Hendy-gwyn ar Daf - o heddiw, dydd Gwener, 27 Mawrth.

Bydd y canolfannau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 11.30am ac yn cael eu rhedeg gan staff y cyngor sydd wedi cael eu hadleoli i helpu i ddarparu gwasanaethau hanfodol.

Os bydd hyn yn llwyddiannus, mae'n bosibl y bydd canolfannau bwyd yn cael eu sefydlu mewn lleoliadau eraill.

Darllenwch mwy

Cymorth tai i bobl y sir

Mae cymorth a chyngor arbenigol ynghylch tai ar gael i bobl yn Sir Gaerfyrddin sy'n poeni am yr argyfwng coronafeirws.

Mae hwn yn gyfnod anodd iawn i drigolion, ac rydym am helpu cymaint â phosibl, p'un a ydych yn berchennog tŷ, yn un o denantiaid y cyngor neu'n denant mewn llety rhent preifat.

Gallwn hefyd helpu os ydych yn ddigartref ar hyn o bryd neu'n 'soffa-syrffio' rhwng eiddo, neu efallai eich bod yn weithiwr allweddol ac nid ydych yn gallu dychwelyd adref gan fod rhywun agored i niwed yn byw yno.

Beth bynnag eich sefyllfa, gall ein tîm cyngor arbenigol ddarparu amrywiaeth o opsiynau tai i'ch helpu.

Darllenwch mwy

Marchnad Dan Do Llanelli

O ganlyniad i gyfyngiadau parhaus a'r penderfyniadau a wnaed gan fasnachwyr unigol, mae Marchnad Dan Do Llanelli ar gau ar hyn o bryd. Mae rhai masnachwyr yn parhau i gynnig gwasanaeth dosbarthu. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein cyfeirlyfr cymorth cymunedol.

Ar hyn o bryd, mae Marchnad Dan Do Caerfyrddin ar agor ac mae nifer fach o fasnachwyr bwyd yn dal i weithredu o'u safleoedd.

Bydd hyn yn cael ei adolygu'n ddyddiol, felly cadwch lygad ar ddiweddariadau.

Newidiadau i wasanaethau bysiau

Bydd llawer o wasanaethau bysiau yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu lleihau neu eu hatal o ddydd Llun, Mawrth 30 hyd nes y ceir rhybudd pellach.

First Cymru:
Bydd yr holl wasanaethau yn cael eu hatal o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac eithrio'r canlynol.

 • T1 - Bydd yr amserlen dydd Sul yn gweithredu trwy gydol yr wythnos.
 • X13 - bydd yr amserlen yn cael ei lleihau i 6 siwrnai i bob cyfeiriad rhwng Rhydaman ac Abertawe.
 • 111 - bydd gwasanaeth pob awr yn rhedeg rhwng Cydweli, Port Tywyn, Llanelli ac Abertawe.

Bydd gwasanaethau dydd Sul yn parhau i weithredu.

Brodyr Richards:

Bydd gwasanaeth llai yn rhedeg ar lwybr 460 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd bysiau'n gadael Aberteifi am 0645, 0955, 1310 a 1625, ac o Gaerfyrddin am 0808, 1118, 1433 a 1805

Mae teithiau sefydlog Bwcabus wedi'u hatal ond mae'r gwasanaeth yn parhau i fod ar gael i deithwyr sydd wedi archebu ymlaen llaw.

Dim gwasanaeth ar lwybr 441.

Bysiau Cwm Taf:

Gwasanaeth llai ar 222 o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig, dim gwasanaeth dydd Sadwrn.

Bydd y gwasanaeth yn cychwyn o Hendy-gwyn (Bryngwenllian) am 0710 i Gaerfyrddin yn rhedeg trwy Tafarnsbeit, Rhos Goch, Pentywyn, Lacharn, Pwll Trap, Sanclêr, Lon Hafren, Bancyfelin, Tre Ioan.

Bydd y daith yn ôl yn gadael Caerfyrddin am 1750. Bydd teithiau uniongyrchol yn rhedeg o Gaerfyrddin am 0900 i Sanclêr a Hendy-gwyn, gan ddychwelyd o Hendy-gwyn(Keefe Stores) am 1715.

Dim gwasanaeth ar lwybr 224 ond bydd rhai arosfannau'n cael eu cynnwys ar deithiau 222.

Bydd gwasanaethau 322 a 351 ond yn rhedeg ar gyfer teithwyr sydd wedi archebu ymlaen llaw, (322 ar ddydd Mercher yn unig, 351 ar ddydd Iau yn unig). I deithio, ffoniwch 01994 240 908 hyd at 3pm y diwrnod cyn teithio.

Morris Travel:

Bydd y gwasanaethau'n parhau fel arfer heblaw y bydd y llwybrau canlynol yn cael eu lleihau:

 • Bydd gwasanaeth 198 yn rhedeg am 0855 a 1310 yn unig o Gaerfyrddin a bydd yn rhedeg am 0951 a 1410 yn ôl o Bedair-hewl.
 • Bydd gwasanaeth 207 yn rhedeg am 0825, 0925, 1025, 1125, 1225, 1325, 1525 a 1625 yn unig.
 • Bydd gwasanaeth 226 ond yn rhedeg am 0850, 1050, 1250 a 1650 o Gaerfyrddin ac am 0905, 1105, 1305 a 1505 yn ôl o Ystâd Davies.
 • Bydd gwasanaeth 227 ond yn rhedeg am 0835 o Gaerfyrddin ac am 1100 o Morrisons/1110 o Gaerfyrddin ac am 0910 a 1145 yn ôl o Lan-y-bri.
 • Bydd gwasanaethau PR1 a PR2 yn rhedeg rhwng 0700 a 1755 yn unig.
 • Bydd gwasanaeth 225 1725 o Gaerfyrddin a gwasanaeth 282 1710 o Ysbyty Glangwili/1725 o Gaerfyrddin yn rhedeg ar gais (dim ond ar gyfer teithwyr ar y bws yng Ngorsaf Fysiau Caerfyrddin).

Jones Login:

Bydd gwasanaethau 221 a 223 yn rhedeg ar gyfer teithwyr sydd wedi archebu ymlaen llaw yn unig - i deithio, ffoniwch 01437 563 277 hyd at 5pm y diwrnod cyn teithio.

TrawsCymru:

Bydd cynllun Teithio am Ddim ar benwythnosau ar wasanaethau, gan gynnwys T1 a T1c, yn cael eu hatal hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Am wybodaeth pellach cysylltwch a Traveline Cymru ar 0800 464 00 00 neu ar www.cymraeg.traveline.cymru

*Bydd y mwyafrif o weithredwyr yn cynnig teithio am ddim i staff y GIG wrth ddangos cerdyn adnabod GIG.

 

Ysbytai dros dro Sir Gaerfyrddin ar y gweill

Mae cynnydd da iawn yn cael ei wneud i greu darpariaeth feddygol dros dro ar dri safle yn Sir Gaerfyrddin.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi comisiynu ei gontractwyr fframwaith i baratoi Canolfan Hamdden Caerfyrddin, Canolfan Selwyn Samuel, a’r Ysgubor ym Mharc y Scarlets yn Llanelli, er mwyn darparu mwy o welyau ar gyfer y GIG.

Gobeithir y bydd y safleoedd yn barod o fewn ychydig wythnosau, a hynny erbyn yr adeg pryd y rhagwelir y bydd y galw am welyau ar ei uchaf ym mis Mai.

Aeth Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, y Cyng. Emlyn Dole, a'r Dirprwy Brif Weithredwr, Jake Morgan, i'r safleoedd heddiw i weld y cynnydd ac i ddiolch i’r contractwyr a’r staff am weithio'n ddiflino i baratoi'r cyfleusterau.

Darllenwch mwy

Angen gofalwyr i ddechrau gweithio ar unwaith

Mae'r Cyngor yn recriwtio gofalwyr ar frys i helpu i gefnogi trigolion hŷn ac agored i niwed Sir Gaerfyrddin o ganlyniad i'r coronafeirws.

Rydym yn apelio’n arbennig at bobl sydd wedi gweithio yn y sector gofal o'r blaen a fyddai'n ystyried dychwelyd i'r gwaith yn ystod y cyfnod digyffelyb hwn.

Os ydych erioed wedi gweithio fel gweithiwr gofal cartref neu mewn cartref gofal preswyl, rydym yn eich annog i gysylltu os gwelwch yn dda.

Mae profiad yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol, felly os ydych eisiau helpu er nad oes gennych unrhyw brofiad yn y diwydiant gofal, yna gallwn ddarparu'r hyfforddiant perthnasol yn gyflym.

Darllenwch mwy

Gyrwyr Tacsi a Cherbydau Hurio Preifat

Mae’r Adran Drafnidiaeth wedi cyhoeddi gwybodaeth newydd

 

Darllenwch Mwy

 

 

Toiledau cyhoeddus i gau

Bydd toiledau cyhoeddus sy'n cael eu rhedeg gan y cyngor ar gau o yfory (Dydd Iau, Mawrth 25) nes bydd rhybudd pellach, heblaw am hybiau trafnidiaeth gyhoeddus allweddol - maes parcio Castell Llanymddyfri a gorsaf fysiau East Gate, Llanelli, a fydd yn aros ar agor.

Mae Cyngor Tref Rhydaman yn parhau i weithredu eu cyfleuster ger gorsaf fysiau Rhydaman.

Canolfannau gofal plant

Bydd ceisiadau am ofal plant yr wythnos nesaf (31 Mawrth-3 Ebrill) yn cau ddydd Iau, 26 Mawrth am 9.30am. Bydd rhieni yn cael gwybod ar e-bost erbyn 5pm (ddydd Iau, 26 Mawrth).

Darganfyddwch fwy

 

Arhoswch gartref, cadwch yn ddiogel, a chymerwch ofal

Wnes i erioed feddwl y byddwn yn ystod fy amser fel Arweinydd yn gweld y Cyngor yn sefydlu cyfleusterau ysbyty dros dro i gefnogi ein cydweithwyr yn y GIG.

Mae hwn yn gyfnod anghyffredin – mae'n amser cythryblus i bawb ohonom sy'n ceisio addasu i 'normal' newydd, am y tro o leiaf, i helpu i ddiogelu ein hunain, y bobl sy'n annwyl i ni, a'r cymunedau lle'r ydym yn byw.

Y diweddaraf am wasanaethau ailgylchu a gwastraff

Wrth i'r sefyllfa o ran coronafeirws (COVID-19) ddatblygu, bydd rhai newidiadau i'n gwasanaethau ailgylchu a gwastraff.

Darllenwch mwy

Cau ysgolion – gwybodaeth a chymorth i rieni

Hoffem ddiolch i rieni a gwarcheidwaid am eu cydweithrediad a'u cefnogaeth barhaus yn ystod yr heriau parhaus yn sgil y coronafeirws (Covid-19).

Ewch i'n tudalen we i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am gau ysgolion a'r mesurau rydym yn eu rhoi ar waith yn ystod y cyfnod hwn.

Parhau i ddarparu prydau ysgol am ddim

Bydd teuluoedd sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim yn Sir Gaerfyrddin yn gallu casglu pecynnau bwyd o ddydd Iau, 26 Mawrth.

Mae'r Cyngor wedi ymuno â chwmni Castell Howell yn Cross Hands a chyflenwyr eraill y gwasanaeth arlwyo ysgolion i ddarparu bwyd i blant sydd wedi'u cofrestru ar gyfer prydau ysgol am ddim.

Bydd y pecynnau'n cynnwys brecwastau a chiniawau am bum niwrnod.

Bydd cynhyrchion misglwyf am ddim hefyd ar gael ym mhob un o'r mannau casglu fel rhan o'r prosiect #PeriodPovertySirGâr.

Darllenwch mwy

Bwcabus

Yn unol â chyngor y Llywodraeth, bydd holl wasanaethau llwybr sefydlog Bwcabus yn cael eu hatal dros dro o dydd Mercher, 25 Mawrth. Bydd Bwcabus yn parhau i weithredu gwasanaeth archebu siwrnai ar gyfer gweithwyr allweddol/siwrneiau hanfodol – rydym yn eich annog i wneud yn siŵr bod eich taith yn hanfodol. Os nad ydych yn siŵr sut i archebu siwrnai gyda ni, rhowch alwad i’n canolfan alwadau ddwyieithog, byddwn yn hapus i egluro’r broses i chi dros y ffôn. Cysylltwch â ni ar 01239 801 601. Gofynnwn yn garedig i chi ystyried a yw eich siwrnai yn hanfodol – cadwch yn saff, arhoswch gartre a chymerwch ofal.

Diweddariad - Priodasau / partneriaethau sifil / Seremonïau

Neithiwr, anerchwyd y DU gan y Prif Weinidog yn amlinellu mesurau pellach sydd eu hangen i barhau i reoli'r achosion presennol o'r coronafeirws (COVID-19).

Rydym yn gweithio gyda'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol (GRO) ac yn trafod goblygiadau'r mesurau hyn ar briodasau a phartneriaethau sifil a byddwn yn cysylltu â phob pâr yr effeithir arnynt.

Canolfannau Ailgylchu ar gau

Mae'r holl ganolfannau ailgylchu nawr ar gau i’r cyhoedd (o 1pm prynhawn yma) yn unol â chyngor y Llywodraeth.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Nantycaws, Caerfyrddin
 • Trostre, Llanelli
 • Wernddu, Rhydaman
 • Hendy-gwyn ar Daf

Cofiwch, peidiwch rhoi hancesi papur yn eich bagiau ailgylchu glas.

Rhybudd ynghylch sgamiau a galwadau heb wahoddiad sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws

Mae trigolion yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu rhybuddio ynghylch twyllwyr a galwyr diegwyddor heb wahoddiad sy’n manteisio ar ofnau ynghylch y coronafeirws.

Mae safonau masnach yn rhybuddio ynghylch nifer o negeseuon e-bost â thema coronafeirws, yn ogystal â galwadau ffôn, sy’n ceisio twyllo pobl i agor atodiadau maleisus neu ddatgelu gwybodaeth bersonol ac ariannol sensitif.

Hefyd, mae adroddiadau ynghylch gweithwyr gofal iechyd ffug sy’n honni eu bod yn cynnig ‘prawf yn y cartref’ am Covid-19, sy’n arwain at ddwyn drwy dynnu sylw, yn ogystal â thrigolion sy’n rhoi arian i unigolion sydd wedi cynnig casglu siopa ar eu rhan, ond yna nid ydynt yn dychwelyd. Dylai trigolion dderbyn cymorth gan ffrindiau a theulu yn unig, neu gael nwyddau wedi’u danfon gan fusnesau lleol sefydledig.

Darllenwch mwy

Cyhoeddiad y Prif Weinidog

Mae ein Grŵp Rheoli Aur wedi cyfarfod o bell heno i drafod cyhoeddiad y Prif Weinidog. Bydd rhagor o wybodaeth am sut y bydd hyn yn cael effaith bellach ar wasanaethau'r Cyngor yn cael ei chyhoeddi yfory

 

Cyhoeddiad y Prif Weinidog

Datganiad gan Kirsty Williams, Y Gweinidog Addysg, Llywodraeth Cymru

Hoffwn ddiolch i rhieni am wrando ar y cyngor a chadw'r rhan fwyaf o blant gartref. Byddwn yn ddiolchgar bore fory os fyddech ond yn defnyddio ysgolion neu ofal plant fel dewis olaf.

Nid yw'r cyngor wedi newid o ganlyniad i'r penderfyniad heno i gyfyngu ymhellach ar symud, penderfyniad a gymrwyd gan ein Prif Weinidog, ynghyd ag arweinwyr eraill y DU, gyda’r nod o arafu lledaeniad coronafeirws.

Dylai plant fod gartref lle bynnag y bo'n bosibl. Bydd angen o hyd i weithwyr critigol gael trefniadau gofal diogel ar gyfer eu plant. Mae ein hysgolion a'n lleoliadau gofal plant yn darparu gwasanaeth hanfodol i gefnogi gweithwyr critigol a'r plant sydd fwyaf agored i niwed.

Dylai'r rhai sy'n ymwneud â'r trefniadau presennol barhau i ofalu am blant. Diolch yn fawr i'n gweithwyr addysgu a gofal plant anhygoel am eu hymrwymiad yn y cyfnod hwn o angen cenedlaethol.

Bydd y sefyllfa hon yn parhau am y tymor byr ond byddwn yn adolygu gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, awdurdodau lleol a'n hundebau athrawon.

 

Gofal plant i gweithwyr allweddol

Rydym bellach yn derbyn ceisiadau i ddarparu gofal ar gyfer plant gweithwyr allweddol o ddydd Mercher, 25 Mawrth pryd y bydd gennym ragor o ddarpariaeth i ateb y galw.

Mwy o wybodaeth

Gofal plant i blant 0-3 oed

Gofynnir i chi barhau i ddefnyddio eich darparwr gofal plant cofrestredig presennol, ond os na allwch wneud hynny, gallwn helpu.

Bydd lleoedd mewn gofal plant yn brin a hyd yn oed i weithwyr allweddol bydd darpariaeth ar gael mewn lleoliadau gofal plant dim ond lle nad oes unrhyw ddewis diogel arall i'ch teulu.

Yn gyntaf, chwiliwch am ofal plant drwy gyfeirlyfr Dewis Cymru ar wefan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Yna cysylltwch yn uniongyrchol â'r darparwr gofal plant o'ch dewis i gael gwybod a oes darpariaeth ar gael ac i wneud y trefniadau angenrheidiol.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i ofal plant ar ôl gwneud yr uchod, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin drwy ffonio 01267 246555.

Cyngor yn helpu pobl a busnesau gydag ymholiadau Covid-19

Mae swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin yn brysur yn cyfeirio trigolion a busnesau i ffynonellau cyngor a chefnogaeth ynghylch Covid-19. Ers i wasanaeth ymateb ffôn newydd gael ei roi ar waith ddiwedd wythnos ddiwethaf, mae swyddogion eisoes wedi ymateb i dros 120 o ymholiadau.

 

Darllenwch Mwy

Busnesau bwyd yn Sir Gaerfyrddin

Erbyn hyn mae llawer o fusnesau bwyd yn Sir Gaerfyrddin yn arallgyfeirio gyda'r bwriad o leihau lledaeniad posibl Coronafeirws, ond yn bwysicach na hynny, helpu i ddarparu ar gyfer aelodau o'n cymuned a'u cefnogi. Mae'n rhaid dilyn y mesurau hyn yn ddiogel.

Os ydych yn fusnes sydd wedi arallgyfeirio yn y modd hwn gofynnwn yn garedig i chi nodi'r canlynol:

 • A ydych yn fusnes bwyd cofrestredig? - Os nad ydych, rhowch wybod i ni drwy e-bostio diogelurcyhoedd@sirgar.gov.uk
 • A ydych yn arallgyfeirio i ddosbarthu nwyddau o ddrws i ddrws? - Rhowch wybod i ni drwy e-bostio diogelurcyhoedd@sirgar.gov.uk
 • A ydych yn dosbarthu prydau poeth? Mae'n rhaid i chi eu dosbarthu'n boeth ac ar dymheredd sy'n fwy na 630C – gofynnir i chi fonitro hyn
 • A ydych yn dosbarthu bwydydd oer? Mae'n rhaid i chi eu dosbarthu'n oer ac ar dymheredd sy'n is nag 80C - gofynnir i chi fonitro hyn
 • Byddwch yn ymwybodol o alergenau! Mae'n rhaid i chi wneud hynny o hyd
 • Mae personél dosbarthu a chwsmeriaid mewn perygl o ddod i gysylltiad - cofiwch gadw pellter cymdeithasol, lleihau cyswllt a diheintio dwylo wrth gael cysylltiad. Ystyriwch sut y byddwch yn derbyn taliadau
 • Glanhewch fannau cyswllt uchel yn rheolaidd. Cofiwch ei bod yn haint feirws, nid yn haint facterol

Os nad ydych yn gallu cyflawni'r uchod, gofynnir ichi adolygu'ch systemau. Cysylltwch ag Iechyd yr Amgylchedd i gael cyngor drwy ffonio 01267 234567.

 

 

Meysydd parcio

Rydym wedi atal dros dro'r trefniadau talu ac arddangos ym mhob un o'n meysydd parcio yng nghanol trefi mewn ymateb i COVID-19.

Er ein bod yn deall bod angen mynd allan i gael eitemau hanfodol, rydym yn annog pobl i wrando ar gyngor y Llywodraeth am gadw pellter cymdeithasol ac osgoi teithio nad yw'n hanfodol.

 

Meysydd parcio

Bwyd – prynu a pharatoi

Rydym yn sylweddoli bod yr amgylchiadau presennol yn peri bod pobl yn prynu llawer o bethau mewn panig, ond gofynnwn i chi ystyried y canlynol wrth brynu eich bwydydd neu baratoi bwyd.

 • Prynwch yr hyn sydd ei angen arnoch yn unig
 • Mae oes silff bwydydd yn gyfyngedig – gwnewch yn siŵr eich bod yn bwyta’r bwyd o fewn y dyddiad defnyddio olaf a nodir arno
 • Paratowch fwydydd yn ddiogel – cadwch fwydydd amrwd a bwydydd sy’n barod i’w bwyta yn hollol ar wahân a golchwch eich dwylo
 • Os ydych yn coginio llawer o fwyd ar yr un pryd, oerwch y bwydydd yn gyflym (o fewn 90 munud) a’u rhoi yn yr oergell neu’u rhewi
 • Os ydych yn anhwylus, gofynnwch i rywun arall baratoi bwydydd
 • Storiwch unrhyw wastraff yn briodol
 • Siopwch yn synhwyrol – ceisiwch leihau gwastraff bwyd

Ystyriwch Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd yn y tymor hir, nid y tymor byr yn unig. Gall fod gwir angen y nwyddau hynny ar un person, nad ydynt yn hanfodol i rywun arall!

 

Pwyllgor Cynllunio

Yn dilyn trafodaethau gyda Chadeirydd y Pwyllgor Cynllunio, cytunwyd i ohirio cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio nes rhoddir gwybod fel arall.

Mae'r cyfarfod a oedd i’w gynnal ddydd Iau 26 Mawrth, 2020, wedi'i ganslo.

Cyngor yn addasu adeiladau i greu gwelyau GIG ar gyfer COVID

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ddarparu cannoedd o welyau ychwanegol, rhag ofn bydd eu hangen ar y GIG dros yr wythnosau nesaf.

Wrth baratoi ac ymateb i heriau nad ydym wedi gweld eu tebyg o'r blaen, mae'r Cyngor yn gweithio gyda Chyngor Tref Llanelli a'r sector preifat i helpu'r Bwrdd Iechyd i reoli cynnydd disgwyliedig yn y galw am ofal.

Dros y dyddiau nesaf, bydd contractwyr yn cael eu comisiynu i greu llefydd yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin a - gyda chefnogaeth Cyngor Tref Llanelli -Canolfan Selwyn Samuel.

Mae Parc y Scarlets hefyd wedi bod yn hael wrth gynnig rhan helaeth o'i safle ac adeiladau am ddim i'r awdurdod lleol i'w haddasu at ddefnydd y GIG.

 

Darllenwch mwy

Cyngor yn cau ei barciau mewn ymateb i'r Coronafeirws

Bydd pob parc sy'n cael ei gynnal gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar gau i'r cyhoedd o 6pm heno.

Mae'r penderfyniad hwn wedi'i wneud er mwyn diogelu ymwelwyr a staff, ac yn unol â Chyngor y Llywodraeth ynglŷn ag ymbellhau cymdeithasol.

Mae'n cynnwys Parc Gwledig Pen-bre, Llyn Llech Owain, Parc Coetir Mynydd Mawr a Pharc Howard. Mae hefyd yn berthnasol i fannau caeedig ar draws Parc Arfordirol y Mileniwm, er enghraifft y maes chwarae yn Noc y Gogledd.

 

Darllenwch mwy

Cyngor yn ymuno â Chastell Howell i ddarparu gwasanaeth bwyd

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymuno ag un o'i brif gyflenwyr bwyd lleol i gynnig gwasanaeth dosbarthu bwyd mewn ymateb i'r argyfwng Coronafeirws.

Mae'r Cyngor yn cydweithio â Chastell Howell yn Cross Hands i sicrhau bod bwyd ar gael i bawb.

Mae gwasanaeth 'ffonio a chasglu' bellach ar gael, gyda nifer o fannau casglu i gwsmeriaid ledled y sir.

 

Darllenwch mwy

Heriau sy'n deillio o ymchwydd sydyn mewn twristiaeth

"Mae’n flin iawn gennym ein bod yn cymryd y digyffelyb hwn a gofyn i bobl beidio â dod ar eu gwyliau i Sir Benfro, Ceredigion neu Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd."

 

Datganiad

Darpariaeth gofal i blant gweithwyr allweddol

Mae gofal wedi cael ei ddarparu ar gyfer tua 500 o blant yn Sir Gaerfyrddin y mae eu rhieni yn gweithio mewn swyddi allweddol yn y GIG a'r sector gofal cymdeithasol.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi sefydlu tair canolfan gofal strategol ar draws y Sir i ddarparu gofal ddydd Llun (23 Mawrth) i dreialu a mireinio ei ddull ymhellach cyn ei gyflwyno i gymunedau ychwanegol erbyn dydd Mercher.

 

Darllenwch mwy

Datganiad Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

"Fel rhan o’n paratoadau i reoli’r pandemig COVID-19 Coronafeirws yn ardal Hywel Dda, mae’r bwrdd iechyd wedi dechrau rhoi cynlluniau ar waith ar gyfer pob un o’n hysbytai acíwt a chyfleusterau gofal eraill er mwyn sicrhau y gallwn gadw cleifion yn ddiogel tra’n darparu gofal o’r safon uchaf posib ar gyfer ein poblogaeth."

 

Darllenwch mwy

Canolfannau ailgylchu Hendy-gwyn a Wernddu

Mae canolfannau ailgylchu yn Hendy-gwyn ar Daf a Wernddu ar gau. Byddwn yn ceisio ailagor cyn gynted â phosibl.

Busnesau bach

Mae cymorth ariannol yn cael ei ddarparu i fusnesau bach yn Sir Gaerfyrddin y mae argyfwng Coronafeirws yn effeithio arnynt.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyflwyno pecyn cymorth i helpu busnesau bach sy'n colli incwm neu'n wynebu caledi ariannol, yn seiliedig ar eu hangen.

Mae'r pecyn yn cynnwys:

 • Bydd gan denantiaid busnes y Cyngor Sir, sy'n rhedeg busnesau preifat o eiddo'r Cyngor Sir, yr hawl i gael seibiant rhent o hyd at dri mis. Bydd hyn yn berthnasol i denantiaid sy'n masnachu ar safleoedd diwydiannol, marchnadoedd ac eiddo masnachol. Dylai unrhyw denant sydd am wneud cais anfon neges e-bost at sundry.debts@sirgar.gov.uk neu ffonio 01267 228730.
 • Cronfa galedi ar gyfer busnesau bach a fydd ar gael i denantiaid nad ydynt yn rhai'r Cyngor sy'n colli incwm neu'n wynebu caledi o ganlyniad i'r Coronafeirws. Bydd y gronfa hon yn rhoi grant o hyd at £3,000 i gefnogi atebolrwydd rhent tymor byr busnesau am hyd at dri mis. Mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy anfon neges e-bost at biwro@sirgar.gov.uk neu ffonio 01267 234567. 

Yn achos unrhyw denantiaid sydd wedi cael gorchymyn am daliad rhent o heddiw ymlaen (dydd Gwener 20 Mawrth), ni fydd y Cyngor yn cymryd unrhyw gamau am beidio â thalu yn ystod y tri mis nesaf.

 

Darllenwch mwy

Cefnogwch eich marchnadoedd lleol

Mae ein marchnadoedd dan do yn Llanelli a Chaerfyrddin, a'n marchnad awyr agored yn Rhydaman, ar agor ac yn cynnig digon o ffrwythau, llysiau, cig a physgod ffres – yn ogystal ag eitemau fel papurau newydd, llyfrau, cerddoriaeth, posau, gemau a mwy.

Byddai ein masnachwyr yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth. Cofiwch ofalu am eich iechyd eich hun a diogelu eraill, gan gynnwys ein masnachwyr, drwy ddilyn arferion hylendid da a golchi eich dwylo'n rheolaidd.

Mae'r masnachwyr canlynol yn ein marchnadoedd dan do yn cynnig gwasanaeth dosbarthu i unrhyw un sy'n hunan-ynysu.

Marchnad Dan Do Caerfyrddin

 • Fruit of Eden (ffrwythau a llysiau)
 • Eric Davies and Son (cigyddion)
 • Cwtch Gwlan (nwyddau gwau a gwlân)
 • R Davies and Son (blodau)
 • Albert Rees (cigyddion)
 • Siop y Pentan (Anrhegion Cymreig, cryno ddisgiau, cardiau, llyfrau)

Marchnad Dan Do Llanelli

 • Dew Cosmetics (dillad isaf, dillad nos)
 • Garretts Fish (pysgod)
 • Pet Pantry (cynnyrch i anifeiliaid)
 • Phillips (ffrwythau a llysiau)
 • Sewards (ffrwythau a llysiau)
 • Roy Morgan (cigyddion)
 • Welsh Maid (bara/cacennau)
 • Balloons (balwnau)
 • Blodau Elli
 • Jelfs (bwyd iechyd)

 

Mae manylion cyswllt ar ein gwefan:

Marchnadoedd Sir Gâ​r

Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn darparu llai o wasanaethau o ddydd Llun ymlaen. Mae angen i deithwyr holi cyn teithio. 

 

Trafnidiaeth Cymru

Cofrestru genedigaethau a marwolaethau

Nid oes newid i apwyntiadau i gofrestru genedigaethau a marwolaethau yn ein swyddfeydd yn Swyddfa Gofrestru Rhydaman, Neuadd y Dref Llanelli a Pharc Myrddin, Caerfyrddin.

Yn dilyn canllawiau gan y Llywodraeth i leihau cyswllt diangen, gofynnwn i chi geisio cyfyngu ar nifer y bobl sy'n dod.

Wrth gofrestru genedigaeth, dim ond os nad yw'r cwpl yn briod y mae angen i'r ddau riant ddod. Er eich diogelwch eich hun byddem yn eich annog, ble bo'n bosibl, i adael eich babi ac unrhyw frodyr neu chwiorydd gartref.

Wrth gofrestru marwolaeth, dylai perthnasau oedrannus aros gartref.

 

Priodasau / partneriaethau sifil / Seremonïau

Yn dilyn cyngor gan y Llywodraeth, bydd yr holl briodasau/partneriaethau sifil a seremonïau sydd wedi'u cynllunio dros y misoedd nesaf yn cael eu cyfyngu i ddim mwy na 10 o westeion.

Rydym yn sylweddoli y bydd hyn yn siom fawr, ond mae ein cofrestrwyr yn gweithio'n agos i gefnogi cyplau unigol a busnesau lleol sydd â seremonïau ar y gweill dros y misoedd nesaf i ddarparu opsiynau eraill. Y cwpl a'r lleoliad sydd i benderfynu a ddylid parhau â'r derbyniad priodas a'r dathliadau eraill.

Byddwn yn trosglwyddo unrhyw daliadau ac yn cefnogi cyplau y byddai'n well ganddynt ohirio'r briodas/partneriaeth sifil i ddyddiad hwyrach (yn dal i fod o fewn Sir Gaerfyrddin) a'u cynorthwyo gyda'u lleoliad gymaint ag y gallwn i archebu dyddiad ac amser arall.

Bydd y sefyllfa hon yn cael ei hadolygu'n rheolaidd gan ei bod yn newid yn gyson. Gofynnir i unrhyw gyplau nad ydym wedi cysylltu â hwy eto i'n ffonio ni ar 01267 228210 yn y lle cyntaf os bydd angen cyngor a chefnogaeth arnynt yn ystod y misoedd nesaf.

 

 

Darparu gofal i blant gweithwyr allweddol

Yn dilyn y cyhoeddiad ynghylch cau ysgolion, mae angen darparu gwasanaethau gofal plant i sicrhau parhad gwasanaethau rheng flaen

Rydym yn rhoi mesurau ar waith i agor nifer cyfyngedig o'n hysgolion i ddarparu gofal i blant gweithwyr allweddol o ddydd Llun, Mawrth 23.

Mwy o wybodaeth

 

Ceisiadau am Fathodyn Glas

Mae ein canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid Hwb ar gau ond gallwch dal wneud cais ar-lein , drwy'r post neu drwy ffonio 01267 234567. Gallwch anfon unrhyw ddogfennau ategol ar gyfer eich cais drwy anfon e-bost at: bluebadge@sirgar.gov.uk.

Tîm y Bathodynnau Glas
Yr Adran Cymunedau
Cyngor Sir Caerfyrddin
3 Heol Spilman
Caerfyrddin, SA31 1LE

Darparu gofal i blant gweithwyr allweddol

Rydym yn cynllunio i ddatblygu safleoedd ysgolion er mwyn darparu gofal plant brys i weithwyr allweddol a chymorth ar gyfer plant a phobl ifanc agored i niwed.

Mae cynlluniau hefyd ar waith i sicrhau bod prydau ysgolion am ddim yn parhau i gael eu darparu.

Ceir rhagor o wybodaeth am hyn cyn gynted â phosibl gan gynnwys sut y gallwch gofrestru.

 

Rhif cyswllt Covid-19 ar gyfer busnesau a thrigolion

Rydym yn darparu cymorth ychwanegol i helpu a chynghori busnesau a thrigolion Sir Gaerfyrddin drwy gydol yr argyfwng Coronafeirws parhaus.

Gallwch gysylltu â’r gwasanaeth newydd hwn drwy ein ffonio ar 01267 234567. Mae ar gael rhwng 8.30am a 6pm saith diwrnod yr wythnos.

Bydd swyddogion y Cyngor wrth law i roi arweiniad a chefnogaeth i bobl ar faterion sy’n cynnwys:

 • Cymorth ariannol a chymorth arall i fusnesau
 • Cymorth i’r henoed, pobl agored i niwed a phobl ynysig
 • Cysylltu anghenion cymunedau â gwirfoddolwyr

Mae’r gwasanaeth hwn yn adeiladu ar y gwaith sydd eisoes yn cael ei wneud yn ein cymunedau, wrth i staff y cyngor helpu’r gwirfoddolwyr yn y cymunedau.

Atgyweiriadau i dai cyngor

Dim ond gwaith brys fydd yn cael ei gynnal ar dai cyngor gan y tîm Cynnal a Chadw Eiddo hyd y gellir ei ragweld.

Bydd unrhyw waith nad yw'n waith brys yn cael ei ohirio a byddwn yn cysylltu â thenantiaid pan fydd y gwaith yn cael ei aildrefnu.

Gallwch roi gwybod i ni am waith brys drwy ffonio 01267 234567 yn ystod oriau swyddfa (8:30am - 6pm, ddydd Llun i ddydd Gwener). Y tu allan i'r amseroedd hyn, ffoniwch 0300 333 2222.

Gellir gwneud cais am atgyweiriadau arferol ar-lein drwy fynd i

GWNEUD CAIS AM WAITH ATGYWEIRIO

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Gwasanaethau Bysiau

Mae'r holl wasanaethau bysiau yn parhau fel arfer, er y gallai hyn newid wrth i'r sefyllfa o ran y Coronafeirws ddatblygu. Rydym yn eich cynghori i gadarnhau eich taith gyda Traveline ymlaen llaw rhag ofn y bydd unrhyw newidiadau.

Traveline yw'r gwasanaeth ymholiadau trafnidiaeth cenedlaethol. Mae ar gael ar-lein drwy fynd i www.traveline.cymru neu drwy ffonio rhadffon 0800 464 00 00. Mae Traveline wedi creu tudalen arbennig yn benodol i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, gan gynnwys dolenni i wefannau gweithredwyr.

 

Traveline - Coronafeirws

Ymunwch â'r llyfrgell i fwynhau ein hadnoddau digidol am ddim

Os hoffech ymuno â'r llyfrgell yn ystod y cyfnod y bydd y llyfrgell ar gau dros dro er mwyn cyrchu ein hadnoddau ar-lein am ddim, cysylltwch â'ch llyfrgell ranbarthol leol fel a ganlyn:

Llanelli: 01554 744327
Caerfyrddin: 01267 224824
Rhydaman: 01269 598360

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein llyfrgell ddigidol yma.

Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Yn unol â'r cyhoeddiad ddoe ynghylch cau ysgolion, mae lleoliadau Dysgu Oedolion yn y Gymuned hefyd ar gau nes clywir yn wahanol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Bydd preswylwyr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau Dysgu Cymraeg Sir Gâr yn gallu parhau i ddysgu o bell a chadw mewn cysylltiad â thiwtoriaid drwy Facebook. Byddwn yn cysylltu â phob dysgwr yn uniongyrchol.

Bydd y sefyllfa'n yn cael ei hadolygu'n rheolaidd.

Cau dros dro a lleihau gwasanaethau ar gyfer gwasanaethau dydd anableddau dysgu ac iechyd meddwl

O heddiw ymlaen rydym yn dechrau cau dros dro, fesul cam, ein gwasanaethau dydd ar gyfer anableddau dysgu ac iechyd meddwl a lleihau ein darpariaeth seibiant/gwyliau byr

Rydym wedi cysylltu â'r holl rieni/gofalwyr a’r defnyddwyr gwasanaeth i roi gwybod iddynt am y newidiadau a'u gwneud yn ymwybodol o'r cymorth arall sydd ar gael iddynt, gan ddibynnu ar eu hanghenion unigol. Mae'r rhain yn amrywio o'r canlynol:

 • Galwadau ffôn llesiant
 • Cyswllt ar-lein megis facetime, skype, fideos YouTube
 • Pecynnau gweithgareddau megis gwaith contract, crefft, cynlluniau ymarfer corff, amserlenni TEACCH ac ati.
 • Cymorth amser cinio
 • Cymorth o ran gofal personol
 • Gweithgareddau seibiant yng nghartref yr unigolyn

Mae person cyswllt wedi'i ddynodi ar gyfer pawb yr effeithiwyd arnynt gan hyn er mwyn iddynt drafod eu pryderon a rhoi gwybod i ni os bydd eu sefyllfa'n newid.

Byddwn yn adolygu'r sefyllfa'n rheolaidd er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cefnogi'r rhai sydd ag anghenion critigol.

Adeiladau'r Cyngor ar gau i'r cyhoedd o ddydd Gwener

Bydd holl adeiladau'r Cyngor, gan gynnwys y canolfannau Hwb yn Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli, ar gau i'r cyhoedd o yfory (dydd Gwener, 20 Mawrth). Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei adolygu'n rheolaidd.

Am ymholiadau cyffredinol ar wasanaethau’r cyngor ewch i‘n gwefan, anfonwch e-bost: galw@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 234567.

Gofal plant

Bydd ysgolion ledled Cymru yn cau o ddydd Gwener yma (20 Mawrth). Nid yw hyn yn berthnasol i ofal plant, bydd gofal plant yn aros ar agor. Os ydych yn chwilio am ofal plant yn Sir Gaerfyrddin ewch i ggd.sirgar.llyw.cymru neu cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 01267 246555 neu e-bostiwch gwybplant@sirgar.gov.uk

 

Parciau gwledig yn aros ar agor, gyda rhai newidiadau

Mae pob un o'n parciau gwledig yn parhau i fod ar agor i ymwelwyr ar hyn o bryd, ond ceir newidiadau i rai gwasanaethau/gweithgareddau.

Mae'r canolfannau ymwelwyr ym Mharc Gwledig Pen-bre a Pharc Gwledig Llyn Llech Owain ar gau tan ddiwedd mis Mai, ynghyd â bwyty Yr Orsaf, y Ganolfan Sgïo a'r holl doiledau ym Mhen-bre.

Mae penderfyniad hefyd wedi'i wneud i ohirio'r holl ddigwyddiadau ym mhob un o'r parciau gwledig, ac ym Mharc Arfordirol y Mileniwm, hyd nes y rhoddir gwybod fel arall. Bydd staff yn cysylltu â threfnwyr digwyddiadau i'w hail-drefnu.

Bydd y gwersyllfa ym Mharc Gwledig Pen-bre yn parhau i fod ar agor ar gyfer yr holl wersyllwyr tymhorol, ac unedau hunangynhwysol yn unig. Ni fydd archebion yn cael eu cymryd mwyach ar gyfer pebyll, pebyll ôl-gerbyd, neu unrhyw uned arall nad yw'n hunangynhwysol gyda'i chyfleusterau ei hun h.y. toiled a/neu gawod. Os ydych eisoes wedi archebu lle i aros rhwng nawr a 31 Mai, dylech anfon neges e-bost at camppembrey@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01554 742435. Rhoddir ad-daliad llawn i bob archeb y mae hyn yn effeithio arnynt.

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra, ond mae iechyd a llesiant ein staff a'n cwsmeriaid yn parhau i fod yn flaenoriaeth i ni, ac rydym yn cynghori pob cwsmer i lynu wrth ganllawiau ymbellhau cymdeithasol y Llywodraeth. Bydd yr holl benderfyniadau hyn yn cael eu hadolygu'n rheolaidd.

Llyfrgelloedd yn cau

Mae penderfyniad wedi'i wneud i gau pob un o'n llyfrgelloedd yfory (19 Mawrth) tan ddiwedd mis Mai. Ein prif flaenoriaeth yw iechyd a llesiant ein cwsmeriaid a'n staff. Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei adolygu'n rheolaidd. Ni fyddwch yn cael dirwy os oes gennych eitemau i'w dychwelyd, ac anogir aelodau i ddefnyddio gwasanaethau ar-lein yn y cyfamser.

Canolfannau hamdden yn cau

Mae penderfyniad wedi'i wneud i gau pob un o'n canolfannau hamdden yfory (19 Mawrth) tan ddiwedd mis Mai. Ein prif flaenoriaeth yw iechyd a llesiant ein cwsmeriaid a'n staff. Gallwn eich sicrhau na fydd unrhyw gwsmeriaid ar eu colled yn ariannol; bydd pob aelodaeth yn cael ei rhewi'n awtomatig, bydd archebion yn cael eu credydu neu eu diwygio ac ati.

Byddwn yn cysylltu â phob cwsmer yn uniongyrchol ac rydym yn annog cwsmeriaid i beidio â chysylltu'n uniongyrchol oni bai bod hynny'n gwbl angenrheidiol.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, edrychwch ar wefan Actif, tudalennau Facebook a Twitter Actif, ac ar yr ap 'Chwaraeon a Hamdden Actif'. Bydd y sefyllfa hon yn cael ei diweddaru'n gyson.

Cau ysgolion yng Nghymru

Gweler y cyhoeddiad isod a gafodd ei ryddhau gan Lywodraeth Cymru heddiw. Bydd yr ysgolion i gyd yn cau o ddydd Gwener.

Llywodraeth Cymru: Cau ysgolion yng Nhgymru

Atal gwasanaeth llyfrgelloedd teithiol

Rydym wedi gwneud y penderfyniad rhagofalusi atal ein gwasanaeth llyfrgelloedd teithioltan ddiwedd mis Mai. Rydym yn sylweddoli y bydd rhai preswylwyr yn siomedig ond gobeithiwn y bydd preswylwyr yn gwerthfawrogi pam yr ydym wedi gwneud y penderfyniad hwn yng ngoleuni'r sefyllfa sy'n datblygu.

Mae diogelwch ein staff a'n cwsmeriaid yn hanfodol bwysig. Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei adolygu'n rheolaidd.

Llyfrgelloedd teithiol

Rydym wedi gwneud y penderfyniad rhagofalus i atal ein gwasanaeth llyfrgelloedd teithiol tan ddiwedd mis Mai. Rydym yn sylweddoli y bydd rhai preswylwyr yn siomedig ond gobeithiwn y bydd preswylwyr yn gwerthfawrogi pam yr ydym wedi gwneud y penderfyniad hwn yng ngoleuni'r sefyllfa sy'n datblygu. Mae diogelwch ein staff a'n cwsmeriaid yn hanfodol bwysig. Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei adolygu'n rheolaidd.


Cyfarfodydd cyngor

Wrth i'r sefyllfa coronafeirws ddatblygu, rydym wedi gwneud y penderfyniad rhagofalus i ohirio rhai o'n cyfarfodydd fel cyngor.

Bydd y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgor Cynllunio a'r Pwyllgor Trwyddedu yn parhau i gwrdd i wneud penderfyniadau allweddol ynghylch busnes y Cyngor. Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei adolygu'n rheolaidd.

Hoffem roi sicrwydd i breswylwyr ein bod yn parhau i dderbyn cyngor a chyfarwyddyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru; ac rydym yn gweithio gyda phartneriaid amlasiantaeth i baratoi ar gyfer cyfnod hir o amharu o bosibl.

Datganiad ar y cyd gan CLIC a Llywodraeth Cymru

Datganiad ar y cyd gan y Gweinidog dros Dai a Llywodraeth Leol, Julie James, ac Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol  Cymru, Y Cyng Andrew Morgan

“Rydyn ni’n wynebu argyfwng iechyd cyhoeddus, sydd â’r potensial i effeithio nifer fawr o bobl ar draws Cymru ac i amharu’n fawr ar fywyd pob dydd.

“Rydyn ni’n gwybod fod pobl yn poeni. Os gweithiwn ni gyda’n gilydd, fe allwn ni orchfygu’r heriau gyda’n gilydd.

“Mae gwasanaethau llywodraeth leol wrth galon pob cymuned yng Nghymru. Dibynnir arnynt gan blant, oedolion a’r henoed pob dydd ymhob rhan o Gymru. Bydd y coronafeirws yn effeithio ar wasanaethau cyhoeddus – wrth i’r galw am wasanaethau allweddol gynyddu, bydd llai o bobl ar gael i’w darparu nhw.

“Rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd i ymateb i’r feirws. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau fod gan lywodraeth leol y gefnogaeth a’r adnoddau angenrheidiol wrth i ni wynebu’r argyfwng gyda’n

Dosbarthiadau NERS Actif

O fory ymlaen (18 Mawrth, 2020) bydd holl ddosbarthiadau'r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) yng Nghanolfannau Hamdden Actif a lleoliadau cymunedol yn cael eu gohirio tan ddiwedd mis Mai.

mwy o wybodaeth 

Canolfan Addysg Awyr Agored Pentywyn

Mae Canolfan Addysg Awyr Agored Pentywyn ar gau ar hyn o bryd tan ddiwedd mis Mai.

darllenwch mwy

Canolfan Sgïo Pen-bre

Mae'r llethr sgïo ym Mharc Gwledig Pen-bre ar gau ar hyn o bryd tan ddiwedd mis Mai.

Mwy o wybodaeth

Amgueddfeydd ac Orielau

Mae penderfyniad wedi'i wneud i gau ein holl amgueddfeydd ac orielau.

Darllenwch mwy

Theatrau Sir Gâr

Mae penderfyniad wedi ei wneud i gau holl theatrau Sir Gaerfyrddin tan ddiwedd mis Mai.

Mwy o wybodaeth

Sgamiau sy'n gysylltiedig â'r coronafeirws

Mae ein tîm safonau masnach am sicrhau bod pobl yn ymwybodol o sgamiau sy'n gysylltiedig â'r coronafeirws a'u bod yn wyliadwrus.

Os ydych chi, neu unrhyw un yr ydych yn ei adnabod, wedi dioddef yn sgil sgam o'r fath cysylltwch â'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth drwy ffonio 0808 223 1144.

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi pecyn cymorth £200 miliwn i fusnesau bach

Mae'r mesurau'n cynnwys:

 • Rhoi rhyddhad ardrethi busnes o 100 y cant i siopau, busnesau hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol o £51,000 neu lai
 • Rhoi gostyngiad o £5,000 ar eu bil i dafarndai sydd â gwerth ardrethol rhwng £51,000 a £100,000

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn dweud y bydd £100 miliwn arall ar gael ar gyfer cynllun grant newydd i fusnesau bach nad ydynt yn gymwys ar gyfer y rhyddhad ardrethi busnes newydd hwn.

Bydd manylion yn cael eu cyhoeddi ar llyw.cymru cyn gynted ag y byddant ar gael.

Etholiadau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu wedi'u gohirio

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd yr holl etholiadau a oedd i'w cynnal ar 7 Mai, 2020 yn cael eu gohirio am 12 mis. Mae hyn yn cynnwys etholiad y Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer ardal Heddlu Dyfed-Powys.

Mwy o wybodaeth ar gael ar .gov.uk.

Y wybodaeth ddiweddaraf i ysgolion

Rydym wedi diweddaru ein gwybodaeth i rieni yn dilyn y cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mwy o wybodaeth

Cyhoeddiad ynghylch Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2021

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi newidiadau i'w rhaglen ddigwyddiadau yn sgil y sefyllfa o ran y Coronafeirws. Yn rhan o nifer o newidiadau, bydd Eisteddfod yr Urdd, a oedd i'w chynnal yn Llanymddyfri ym mis Mai 2021, bellach yn cael ei chynnal yn 2022.

 

Darllenwch ragor o wybodaeth gan Urdd Gobaith Cymru

Tri achos arall

Mae tri achos arall wedi eu cadarnhau yn Sir Gaerfyrddin heddiw, felly cyfanswm yr achosion bellach yw saith.

Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Un achos newydd

Mae achos arall wedi'i gadarnhau yn Sir Gaerfyrddin, felly cyfanswm yr achosion bellach yw pedwar.

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Y Cyngor yn gweithredu cynlluniau wrth gefn mewn ymateb i COVID-19

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn paratoi ac yn gweithredu ymateb cynhwysfawr i'r coronafeirws (COVID-19) i atal a chyfyngu lledaeniad yr achosion cymaint ag y bo modd.
Mae grŵp rheoli tactegol, sy'n dod ynghyd â thîm arweinyddiaeth y Cyngor, yn rhoi cynlluniau wrth gefn ar waith ac yn cymryd mesurau arbennig i helpu i ddiogelu preswylwyr.
Mae'r Cyngor yn parhau i dderbyn cyngor a chyfarwyddyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru, ac mae'n gweithio gyda phartneriaid amlasiantaeth i baratoi ar gyfer cyfnod hir o amharu o bosibl.

Darllenwch ragor

Achosion sydd wedi'u cadarnhau

Mae tri o achosion wedi cael eu cadarnhau yn Sir Gaerfyrddin

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Diogelu preswylwyr ein cartrefi gofal

Fel rhan o'n paratoadau a'n hymateb i'r sefyllfa sy'n datblygu o ran coronafeirws, rydym yn cymryd mesurau ychwanegol i atal unrhyw risgiau posibl yn ein cartrefi gofal. Felly, rydym yn gweithredu rhannau o'n polisi ymwelwyr - y mae'n rhaid i ni eu gweithredu o bryd i'w gilydd - i gyfyngu ar ymweliadau gan deuluoedd a ffrindiau, oni bai bod yna amgylchiadau eithriadol.

Yn ogystal, mae'r gwasanaethau dydd i bobl hŷn yn cael eu cau dros dro, gyda chynlluniau pwrpasol ar gyfer preswylwyr sydd angen darpariaeth amgen na all ffrindiau a theulu ei darparu.

Mae'r camau hyn yn rhai cwbl ragofalus er mwyn sicrhau bod y bobl yr ydym yn gofalu amdanynt yn cael eu diogelu. Rydym yn parhau i dderbyn cyngor a chyfarwyddyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru, a bydd ein sefyllfa yn cael ei hadolygu'n ddyddiol.

Rydym yn sylweddoli y gallai'r penderfyniad hwn achosi anghyfleustra a pheth gofid, ond hoffem eich sicrhau ein bod yn gweithredu er budd pennaf ein preswylwyr a defnyddwyr ein gwasanaethau.

 

Cyngor i benaethiaid

Rydym wedi rhoi cyngor i benaethiaid ac wedi gofyn iddynt ystyried aildrefnu unrhyw ddigwyddiadau lle byddai llawer o ddisgyblion, staff a gwesteion.
Ar hyn o bryd nid oes penderfyniad wedi cael ei wneud i gau ysgolion.

Gallwn sicrhau rhieni a disgyblion ein bod yn parhau i dderbyn cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a'n bod yn cymryd pob cam priodol i atal y feirws rhag lledaenu. Yr hyn sy'n cael ei ddweud wrthym ar hyn o bryd yw bod y risg i'r cyhoedd yn dal yn isel.

Gellir dod o hyd i gyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Rydym yn gwerthfawrogi cydweithrediad disgyblion a rhieni i helpu i atal heintiau rhag lledaenu.
Hylendid da yw'r ffordd orau o'u hatal ac mae rhai camau syml y gallwch eu cymryd i'ch diogelu chi a'ch teulu. Mae’r rhain yn cynnwys:
• Golchi dwylo'n aml gyda sebon a dŵr am o leiaf 20 eiliad, neu ddefnyddio diheintydd dwylo sy'n cynnwys o leiaf 60% alcohol os nad oes sebon a dŵr ar gael.
• Ceisio osgoi cyffwrdd â'r llygaid, y trwyn a'r geg os nad ydych wedi golchi eich dwylo.
• Defnyddio hances bapur i orchuddio eich ceg a'ch trwyn wrth beswch neu disian, ac yna ei thaflu i'r bin cyn golchi eich dwylo'n syth.

Os yw eich plentyn yn teimlo'n sâl ac wedi bod i un o'r gwledydd neu'r rhanbarthau sydd wedi'u rhestru ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, neu wedi bod mewn cysylltiad agos ag unigolyn y cadarnhawyd bod arno/arni y Coronafeirws Newydd (COVID-19), ffoniwch GIG 111 ar unwaith am gyngor pellach.

 

Sefydlu Unedau Profion Coronafeirws

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyhoeddi heddiw (dydd Mawrth, 10 Mawrth) ei fod wedi agor Uned Profion Coronafeirws yng Nghaerfyrddin er mwyn asesu a phrofi mwy o bobl yn ystod yr achosion o COVID-19.

Mae uned arall wedi agor yn Aberteifi ac mae posibilrwydd y bydd rhagor yn agor mewn ardaloedd eraill yn ystod yr wythnosau nesaf.

Ni fydd y lleoliad penodol yn cael ei gyhoeddi oherwydd yr angen i ddiogelu cyfrinachedd y cleifion.

Mae'r uned profion dim ond ar gyfer pobl sydd ag apwyntiad ymlaen llaw ac sydd wedi cael cyfarwyddyd gan 111.

Darllen y datganiad yn llawn