Y Diweddaraf am Coronafeirws COVID-19

10 awr yn ôl

Teithio nad yw'n hanfodol

Rhybuddir teuluoedd y gallent wynebu dirwy os byddant yn teithio i unrhyw wyliau sydd wedi'u trefnu ganddynt dros wyliau'r Pasg.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, ynghyd â Heddlu Dyfed-Powys, yn rhybuddio pobl i lynu at ganllawiau'r Llywodraeth ac aros gartref neu wynebu cael eu troi'n ôl a chael Hysbysiad Cosb Benodedig.

Gwneir hyn mewn ymateb i'r Coronafeirws (COVID-19), er mwyn helpu i'w atal rhag lledaenu.

 

Dallenwch Mwy

Galw am fynegiannau o ddiddordeb gan fusnesau'r sir

Mae busnesau lleol a allai o bosibl helpu i ddarparu gwasanaethau hanfodol yn ystod argyfwng Coronafeirws yn cael eu gofyn i gysylltu â Chyngor Sir Caerfyrddin.

Bellach, mae cyfle i blymwyr, trydanwyr, gweithwyr gofal, arlwywyr, adeiladwyr a gyrwyr cerbydau nwyddau trwm/cerbydau dosbarthu gofrestru eu diddordeb

 

Darllenwch Mwy

Dim newid i gasgliadau biniau dros y Pasg

Byddwn yn casglu gwastraff ac ailgylchu (gan gynnwys gwastraff gardd) ar ddydd Gwener y Groglith (10 Ebrill) a dydd Llun y Pasg (13 Ebrill) eleni, mewn ymateb i bandemig coronafeirws (COVID-19).

Atgoffir pobl i roi eu biniau allan y noson cynt gan y gall casgliadau ddigwydd yn gynharach na’r arfer yn ystod y diwrnod.

Darllenwch mwy

Helpu pobl agored i niwed sydd mewn perygl o gael eu twyllo

Mae swyddogion safonau masnach yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn rhoi galwadau llesiant i breswylwyr agored i niwed sydd mewn perygl o gael eu twyllo gan sgamiau yn gysylltiedig â'r coronafeirws.

Wrth wneud y gwaith hwn, maent hefyd wedi nodi nifer o broblemau. Un o'r problemau hynny yw preswylwyr sy'n hunanynysu nad ydynt yn gallu cael arian i dalu am nwyddau a gwasanaethau hanfodol.

Darllenwch mwy

Gofalu am eich anifeiliaid anwes yn ystod yr achosion o Coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth a chyngor i berchnogion anifeiliaid anwes ar sut i ofalu am eich anifeiliaid anwes yn sgil y cyfyngiadau sydd ar waith yn ystod yr achosion o Coronafeirws.

Rhagor o wybodaeth

Neges sy'n sgam yn 'rhoi dirwy' i bobl sy'n gadael y tŷ

Mae preswylwyr yn cael eu rhybuddio am neges destun sy'n sgam sy'n cael ei hanfon gan ddweud wrth bobl eu bod yn cael dirwy o £250 oherwydd eu bod wedi gadael y tŷ 'mwy nag unwaith'.

Mae'r neges yn honni ei bod wedi'i hanfon gan GOV.UK ac yn honni bod y ddirwy oherwydd 'ymddygiad anghyfrifol' gan fynd ymlaen i ddweud y gallai'r tâl gynyddu i £5,000 a/neu arestiad.

Dyma'r diweddaraf mewn nifer o sgamiau sy'n gysylltiedig â'r coronafeirws ac mae tîm Safonau Masnach y Cyngor yn annog preswylwyr i fod yn wyliadwrus.

Darllenwch ragor

 

Gwasanaethau Plant yn gweithredu fel arfer

Cofiwch fod ein hadran Gwasanaethau Plant yn gweithredu fel arfer felly os oes gennych unrhyw bryderon am blentyn neu berson ifanc, cysylltwch â ni. Gallwch anfon e-bost i CRTChildren@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01554 742322. Os bydd problem y tu allan i oriau swyddfa na all aros , ffoniwch 0300 333 2222.

Gofal plant am ddim i weithwyr critigol

Bydd gweithwyr critigol yn Sir Gaerfyrddin yn gallu cael gofal plant am ddim ar gyfer plant 0-3 oed yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae Llywodraeth Cymru yn lansio cynllun cymorth gofal plant coronafeirws a bydd yn darparu cyllid i bob awdurdod lleol yng Nghymru i gefnogi cost gofal plant i rieni y mae eu swyddi yn hanfodol i ymateb Cymru i COVID-19.

Bydd plant yr ystyrir eu bod yn agored i niwed hefyd yn cael eu cynnwys yn y cynllun.

mwy o wybodaeth

Daliwch ati â'r gwaith da

Hoffem ddiolch i fusnesau bwyd sydd wedi ymddwyn yn gyfrifol yn ystod yr achosion o Coronafeirws

Gan gynnwys y rhai sydd wedi cau, arallgyfeirio a rheoli'r mesur ymbellhau cymdeithasol yn effeithiol yn ystod y cyfnod digyffelyb hwn.

Mae'r cyfyngiadau'n debygol o barhau yn y tymor byr wrth i ni barhau i reoli unrhyw achosion posibl mewn cymunedau.

Cadwch yn ddiogel, amddiffynnwch eich hun a'r gymuned i leihau trosglwyddo’r feirws.

I gael rhagor o wybodaeth a chanllawiau cysylltwch â’r tîm iechyd yr amgylchedd yn diogelurcyhoedd@sirgar.gov.uk 

 

 

Darllenwch Mwy

Gwasanaethau bws

Dim newid i'r amserlenni dros dro cyfredol ar ddydd Gwener y Groglith a dydd Sadwrn y Pasg ac eithrio NA fydd gwasanaeth 222 yn rhedeg. Bydd gwasanaethau dydd Sul yn rhedeg ar Sul y Pasg a dydd Llun y Pasg.

 

 

Cefnogi busnesau yr effeithir arnynt gan y Coronafeirws

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ymateb yn gyflym i gefnogi busnesau lleol yr effeithir arnynt gan yr argyfwng Coronafeirws.

Mae staff eisoes wedi prosesu dros 1,000 o geisiadau gwerth £15 miliwn am grant cymorth busnes Llywodraeth Cymru, ers cyflwyno  ffurflenni cais bythefnos yn ôl.

 

Darllenwch mwy

SirGâredig - Rhannu Caredigrwydd Sir Gâr

Mae preswylwyr a busnesau ledled Sir Gaerfyrddin yn dangos ysbryd cymunedol arbennig drwy helpu a chefnogi'r rheiny sydd mewn angen yn eu cymunedau yn ystod y pandemig Coronafeirws (COVID-19).

Mae'r Cyngor wedi'i syfrdanu gan garedigrwydd preswylwyr yn ystod yr adeg eithriadol hon pan fydd cefnogi'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau yn bwysicach nag erioed.

Mae nifer o grwpiau gwirfoddol wedi cael eu sefydlu i helpu lle bynnag y gallant, gan gynnig cymorth ymarferol ac emosiynol - ac mae'n anhygoel i'w weld.

Nawr rydym am helpu i ddod â hyn at ei gilydd a rhannu'r gwaith da sy'n cael ei wneud ledled y sir.

Bydd SirGâredig – Rhannu Caredigrwydd Sir Gâr yn cysylltu pobl sydd mewn angen â'r rheiny sy'n gallu helpu. Bydd yn darparu canolbwynt ar gyfer gweithgareddau cymunedol ac yn annog pobl i rannu straeon o garedigrwydd.

mwy o wybodaeth

Rhybudd i’r rheiny sy’n torri rheoliadau coronafeirws

Rhybuddir tafarndai yn Sir Gaerfyrddin y gellid eu cau yn barhaol os ydynt yn cael eu dal yn torri cyfyngiadau symud y coronafeirws.

Mae trigolion hefyd yn cael eu rhybuddio y gellir rhoi hysbysiad cosb benodedig iddynt os ydynt yn cael eu dal yn ymgynnull mewn safle trwyddedig.

Cafodd tafarndai, bariau a chlybiau orchymyn swyddogol gan y Llywodraeth i gau er mwyn atal Covid-19 rhag lledaenu ac i achub bywydau.

Mae swyddogion trwyddedu a safonau masnach y cyngor yn gweithio gyda'r heddlu i orfodi'r rheolau cau.

darllenwch mwy

Aros gartref - Diogelu’r GIG - Achub bywydau

Mae trigolion Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i aros gartref y penwythnos hwn yn sgil y rhagolygon am dywydd twymach.

Peidiwch â chael eich temtio i deithio i'r arfordir neu fannau prydferth lleol ond daliwch ati i ddilyn cyngor y Llywodraeth i atal coronafeirws rhag lledaenu.

Cofiwch aros yn agos at eich cartref, a dim ond mynd allan gydag aelodau o'ch aelwyd eich hun unwaith y dydd i wneud ymarfer corff a pheidiwch ymgasglu ynghyd mewn tyrfa.

Diolch am eich dealltwriaeth a'ch cydweithrediad.

Canllawiau aros adref ac i ffwrdd wrth eraill

Newidiadau pellach i wasanaethau bysiau

Bysiau Cwm Taf

Gwasanaeth llai ar lwybr 222 o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig, dim gwasanaeth ar ddydd Sadwrn. Bydd y gwasanaeth yn dechrau o Hendy-gwyn ar Daf (Lôn Hywel) am 0705 i Gaerfyrddin, ac yn mynd drwy Dafarnspeit, Rhos-goch, Pentywyn, Talacharn, Pwll-trap, Sanclêr, Lôn Hafren, Bancyfelin, Tre Ioan. Bydd y teithiau'n ôl yn gadael Caerfyrddin am 1030 a 1750. Taith uniongyrchol o Hendy-gwyn ar Daf (Keefe Stores) am 1715 i Gaerfyrddin.

Morris Travel

Bydd y gwasanaethau'n parhau fel arfer ond bydd gwasanaeth llai ar y llwybrau canlynol:

 • Bydd gwasanaeth 198 yn mynd am 0855 a 1310 yn unig o Gaerfyrddin ac am 0951 a 1410 yn ôl o Bedair-hewl
 • Ni fydd gwasanaeth 206 yn mynd bellach
 • Bydd gwasanaeth 207 yn mynd am 0825, 0925, 1025, 1125, 1225, a 1325 yn unig
 • Ni fydd gwasanaeth 225 am 1725 o Gaerfyrddin yn mynd bellach
 • Bydd gwasanaeth 226 yn mynd am 0850, 1050 a 1250 yn unig o Gaerfyrddin ac am 0905, 1105 a 1305 o Ystad Davies
 • Bydd gwasanaeth 227 yn mynd am 0835 yn unig o Gaerfyrddin ac am 1100 o Morrisons/1110 o Gaerfyrddin, ac am 0910 a 1145 yn ôl o Lan-y-bri
 • Bydd gwasanaeth 228 yn mynd am 0950 a 1150 yn unig
 • Ni fydd gwasanaeth 279 am 1600 o Landeilo nac am 1625 o'r Ardd Fotaneg yn mynd bellach
 • Bydd gwasanaeth 282 o Langwili am 1710 a Gorsaf Fysiau Caerfyrddin am 1725 yn gadael Glangwili am 1525 a Gorsaf Fysiau Caerfyrddin am 1530 yn lle hynny
 • Bydd B11 yn ymestyn i Ben-sarn (Morrisons) ac yn dod yn ôl am 1105 a 1410
 • Bydd holl deithiau gwasanaeth B12 yn dechrau o Ben-sarn (Morrisons)
 • Bydd PR1 a PR2 yn mynd rhwng 0700 a 1755 yn unig ac yn mynd o Nant-y-ci drwy Dre Ioan (Heol Sanclêr

Sefydlu tair canolfan fwyd arall i deuluoedd mewn angen

Mae'r Cyngor yn darparu tair canolfan fwyd ychwanegol yn Sir Gaerfyrddin i helpu teuluoedd mewn angen o ganlyniad i'r coronafeirws.

Bydd y canolfannau bwyd hyn ar agor yn Ysgol Gyfun Emlyn yng Nghastellnewydd Emlyn, Ysgol Bro Dinefwr yn Llandeilo, ac Ysgol Maes y Gwendraeth yng Nghefneithin o yfory, dydd Gwener 3 Ebrill, ymlaen.

Yn ogystal, ni fydd Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth yn cael ei defnyddio mwyach fel canolfan fwyd nac fel man casglu prydau ysgol am ddim ar ôl yfory. Yn hytrach, defnyddir Ysgol Bro Myrddin o ddydd Llun, 6 Ebrill ymlaen. Mae hyn oherwydd gallai'r ceginau yn Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth gael eu defnyddio i gefnogi'r ysbyty dros dro yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin.

Lleoliad y canolfannau bwyd eraill yw Ysgol Bryngwyn yn Llanelli, Ysgol Dyffryn Aman yn Rhydaman ac Ysgol Dyffryn Taf yn Hendy-gwyn ar Daf.

darllenwch mwy

Prydau ysgol am ddim ar gael yn ystod gwyliau'r Pasg

Bydd prydau ysgol am ddim ar gael yn ystod gwyliau'r Pasg i deuluoedd cymwys.

Mae'r Cyngor yn cyflenwi pecynnau bwyd sy'n cynnwys brecwastau a chiniawau am bum diwrnod i bob plentyn sydd wedi cofrestru i gael prydau ysgol am ddim.

Darllenwch mwy

Llinell cyngor ynghylch tai agor ddydd Sadwrn

Bydd llinell ffon y Cyngor sy'n darparu cyngor ynghylch tai ar agor ddydd Sadwrn, 4 Ebrill rhwng 9am-12pm i gynnig cymorth i drigolion Sir Gaerfyrddin yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Beth bynnag eich sefyllfa, gall ein tîm cyngor arbenigol ddarparu amrywiaeth o opsiynau tai i'ch helpu.

Cysylltwch â ni i gael cyngor os:

 • Ydych yn ddigartref ar hyn o bryd
 • Ydych yn soffa-syrffio rhwng gwahanol eiddo
 • Nad ydych yn gallu aros yn eich cartref mwyach
 • Ydych yn byw mewn eiddo preifat ac yn methu talu'r rhent
 • Ydych yn cael trafferth talu eich morgais
 • Ydych yn denant cyngor sydd angen cymorth
 • Ydych yn gweithio i'r GIG, ym maes gofal cymdeithasol neu'n weithiwr allweddol sy'n methu dychwelyd adref am fod rhywun agored i niwed yn byw yno

Ffoniwch 01554 899389 neu e-bostiwch SCHOptions@sirgar.gov.uk.

 

Mynwent Rhydaman

Yn dilyn llawer o ystyriaeth, bydd Mynwent Rhydaman ar gau i ymwelwyr o yfory (dydd Gwener, 3 Ebrill) ymlaen, mewn ymateb i gyngor y Llywodraeth am ymbellhau cymdeithasol a theithio diangen. Bydd y fynwent yn dal i fod ar agor ar gyfer angladdau a chladdedigaethau, ond dim ond i'r niferoedd bach o alarwyr a ganiateir.

Rydym yn sylweddoli efallai fod hyn peri gofid i deuluoedd sy'n dymuno ymweld â'r fynwent i dalu teyrnged i'w hanwyliaid, ond gobeithiwn eich bod yn deall y cafodd y penderfyniad hwn ei wneud i ddiogelu ymwelwyr a staff y safle. Rydym yn ymwybodol bod mynwentydd, safleoedd coffa ac amlosgfeydd lleol eraill wedi cyflwyno cyfyngiadau tebyg, felly byddem yn awgrymu bod pobl yn gwirio cyn teithio.

Efallai y bydd teuluoedd yn dymuno talu teyrnged mewn ffyrdd eraill, er enghraifft drwy gynnau cannwyll gartref, hyd nes y bydd y cyfyngiadau hyn yn cael eu codi.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw ofid y gall y penderfyniad hwn ei achosi.

Gwybodaeth am atgyweiriadau tai cyngor

Rhoddir sicrwydd i denantiaid y bydd unrhyw atgyweiriadau argyfwng neu waith sy'n gysylltiedig â diogelwch yn cael ei wneud ar dai Cyngor yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae hyn yn cynnwys gwasanaethu ac atgyweirio boeleri nwy gan ei fod yn ofyniad ar gyfer diogelwch a'r ddeddfwriaeth o dan gynllun Gas Safe i landlordiaid.

Darllenwch mwy

'Shut Up and Dance With Me'

Mae staff y gwasanaeth cerdd peripatetig yn ein Hadran Addysg wedi bod yn brysur yn gweithio ar rywbeth i godi calonnau. Trowch y sain i fyny a mwynhewch!

Parciau

Hoffem atgoffa pobl bod parciau gan gynnwys Parc Gwledig Pen-bre, Mynydd Mawr, Llyn Llech Owain a Pharc Howard wedi'u cau er mwyn atal digwyddiadau cymdeithasol yn unol â chyngor y Llywodraeth i helpu i atal trosglwyddo coronafeirws (COVID-19).

Gwnaed y penderfyniad fel awdurdod lleol oherwydd y brif flaenoriaeth i ddiogelu'r cyhoedd, gwarchod ein hadnoddau ac adnoddau asiantaethau partner yn ystod yr adeg anodd hon nas gwelwyd ei thebyg o'r blaen.

Rydym yn gwerthfawrogi bod angen awyr iach ac ymarfer corff ar bobl, ond yn anffodus ni allwn reoli ein cyfleusterau awyr agored mwyach mewn modd a fyddai'n cydymffurfio â chyngor y Llywodraeth.

Mae pob parc a maes chwarae ar hyd Llwybr Arfordirol y Mileniwm hefyd ar gau.

Peidiwch â gyrru i'r parciau i fynd am dro â'ch ci, i wneud ymarfer corff, neu am unrhyw reswm arall, neu gallech wynebu dirwy gan yr heddlu.

Diolch am gadw at y rheolau a chadwch yn saff.

 

 

Y Dreth Gyngor – gwybodaeth i drigolion

Mae hwn yn gyfnod na welwyd ei debyg o'r blaen a hoffem ddiolch i drigolion am eu cydweithrediad a'u dealltwriaeth wrth i ni barhau i ymateb i'r heriau amrywiol sy'n gysylltiedig â'r argyfwng hwn.

I'r trigolion hynny sy'n dal mewn gwaith ac sy'n gallu parhau i dalu eu treth gyngor, hoffem ddiolch i chi. Bydd hyn yn ein galluogi i barhau i ddarparu gwasanaethau critigol i gymunedau yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

 

Darllenwch mwy

Diweddariad am ofal plant

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am ofal plant yr wythnos nesaf yw 12 hanner dydd, ddydd Gwener hyn. Ni fyddwn yn gallu prosesu unrhyw geisiadau hwyr ar ôl y dyddiad cau.

 

Darllenwch mwy

 

Diweddariad - Bagiau glas

Rydym wedi cwblhau ein dosbarthiad blynyddol o fagiau glas ledled y sir.

Mae pob eiddo wedi derbyn tair rholyn ar gyfer eleni.

Os credwch y bydd angen mwy mae modd codi rholyn o:

 • fynedfa i swyddfa'r farchnad ym marchnad Caerfyrddin
 • Co-op yn Rhydaman
 • Desg Gwasanaeth Cwsmeriaid Asda, Llanelli
 • Co-op yn Nhre Ioan, Caerfyrddin

Byddwch yn ystyriol o eraill a chymryd un gofrestr i bob cartref.

 

Atgoffa rhieni sy'n defnyddio canolfannau gofal

Atgoffir rhieni sy'n defnyddio'r canolfannau gofal i ganslo os nad oes angen gofal plant mwyach.

Mae'r canolfannau wedi cael eu darparu i ofalu am blant gweithwyr hanfodol yn ystod y pandemig coronafeirws.

Rydym yn deall y gall amgylchiadau newid ar fyr rybudd, felly rhowch wybod i ni os bydd angen i chi ganslo drwy ateb eich e-bost cadarnhau (ECScyfathrebu@sirgar.gov.uk).

Hoffem eich atgoffa hefyd na ddylai plant ddod ag eitemau gyda nhw o gartref, er enghraifft, teganau, tedis ac ati, a byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn hyn o beth.

Hoffem sicrhau rhieni bod arferion gweithio diogel wedi'u mabwysiadu ym mhob un o'n canolfannau gofal a bod set o ganllawiau ar waith i helpu i atal y feirws rhag lledaenu.

Mae gennym weithdrefnau ar gyfer ymbellhau cymdeithasol a hylendid personol ar gyfer staff a disgyblion, ac rydym yn gweithredu ac yn adolygu'n barhaus fesurau ychwanegol at ein trefniadau glanhau arferol.

Caiff yr holl weithdrefnau eu diweddaru'n ddyddiol wrth i fwy o gyngor gan y Llywodraeth ddod ar gael, ac wrth i'n gwaith yn y canolfannau ddatblygu.

Mwy o wybodaeth am y canolfannau gofal

Rhoi dros 100 o iPads i gartrefi gofal y Cyngor

Mae mwy na 100 o iPads yn cael eu rhoi i gartrefi gofal y Cyngor yn Sir Gaerfyrddin er mwyn i breswylwyr gyfathrebu wyneb yn wyneb â'u hanwyliaid.

Mae'n digwydd ar ôl i gyfyngiadau ymweld gael eu gweithredu mewn cartrefi preswyl ledled y DU mewn ymateb i'r coronafeirws.

 

Dallenwch Mwy 

Newidiadau pellach i wasanaethau bysiau

First Cymru

 • X13 – bydd amserlen dydd Llun i ddydd Sadwrn yn cael ei lleihau i 6 thaith ym mhob cyfeiriad rhwng Rhydaman ac Abertawe. Bydd bysiau’n gadael Rhydaman am 0600, 0900, 1030, 1200, 1430 a 1645, ac yn dychwelyd o Abertawe am 0705, 1010, 1140, 1310, 1540, 1750. Bydd y gwasanaeth ar y Sul yn aros yr un peth.
 • 111 – bydd gwasanaeth bob awr rhwng Cydweli, Porth Tywyn, Llanelli ac Abertawe o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd bysiau’n gadael Cydweli am Abertawe am 0723 yna ar yr un munudau wedi’r awr tan 1623, gyda thaith ychwanegol o Lanelli i Abertawe am 1800. Bydd bysiau’n dychwelyd o Abertawe i Gydweli am 0850 yna ar yr un munudau wedi’r awr tan 1450, gyda bysiau ychwanegol o Abertawe i Lanelli am 1550, 1650, 1800 and 1900. Bydd y gwasanaeth ar y Sul yn parhau ond bydd yn gorffen yn gynt, am 1956.

Celtic Travel

Dim gwasanaeth ar lwybr X14

New Adventure Travel

Bydd gwasanaeth llai ar waith ar lwybr 64, gyda theithiau o Ystradgynlais i Frynaman a Rhydaman am 0700 a 1125 ac o Ystradgynlais i Frynaman am 1615, bysiau’n dychwelyd o Rydaman i Frynaman ac Ystradgynlais am 0805 a 1300 ac o Frynaman i Ystradgynlais am 1645

National Express

Bydd gwasanaeth llai ar waith

Am wybodaeth pellach cysylltwch a Traveline Cymru ar 0800 464 00 00 neu ar www.cymraeg.traveline.cymru

Canllawiau ar gyfer crefftwyr sy'n gweithio yng nghartrefi pobl

Mae tîm Safonau Masnach y Cyngor wedi cael nifer o alwadau gan grefftwyr yn gofyn a allant barhau i weithio yn ystod yr achosion o goronafeirws.

Yn bennaf, mae'n ymwneud â gwaith a wneir yng nghartrefi pobl, er enghraifft gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio.

Gall y math hwn o waith barhau, ar yr amod nad oes gan y crefftwr symptomau a'i fod yn iach ac y dilynir canllawiau'r Llywodraeth mewn perthynas ag ymbellhau cymdeithasol a hylendid / glendid.

Darllenwch mwy

Canolfannau gofal i aros ar agor dros wyliau'r Pasg

Bydd canolfannau gofal Sir Gaerfyrddin yn aros ar agor dros wyliau'r Pasg i ofalu am blant gweithwyr hanfodol yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae gofal plant yn cael ei ddarparu mewn canolfannau ar draws y sir o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 6pm i blant rhwng 4 a 12 oed.

Bydd y canolfannau ar agor yn ystod gwyliau'r ysgol gan gynnwys dydd Gwener y Groglith a dydd Llun y Pasg er mwyn sicrhau y gall gwasanaethau rheng flaen critigol fel y GIG a'r heddlu barhau i weithredu.

Darllenwch mwy

Gwyliwch rhag twyll a sgamiau cysylltiedig â'r coronafeirws

Mae troseddwyr diegwyddor yn achub mantais ar ofnau pobl ynghylch y coronafeirws (COVID-19) i dwyllo aelodau o'r cyhoedd, yn enwedig pobl hŷn a phobl agored i niwed sydd wedi'u hynysu oddi wrth eu teulu a'u ffrindiau.

Mae tîm Safonau Masnach y Cyngor yn rhybuddio trigolion yn Sir Gaerfyrddin i fod yn wyliadwrus yn dilyn cynnydd mewn sgamiau cysylltiedig â'r coronafeirws sy'n ceisio cymryd mantais ar bryder ac ansicrwydd pobl.

Dylai pobl anwybyddu pethau fel ychwanegion a phecynnau gwrth-feirws sy'n honni'n ffug eu bod yn gallu gwella neu atal COVID-19.

Hefyd anogir cymunedau i gadw llygad am arwyddion bod cymdogion yn cael eu targedu gan droseddwyr ar y trothwy.

Darllenwch mwy

Rydym yn recriwtio - chwilio am staff

Mae'r Cyngor yn chwilio am fwy o staff ar frys o ganlyniad i'r coronafeirws.

Rydym yn awyddus i recriwtio pobl i nifer o swyddi ledled Sir Gaerfyrddin i helpu i gynnal gwasanaethau rheng flaen, ond mae angen gofalwyr, glanhawyr a staff arlwyo arnom yn benodol.

Nid oes angen profiad blaenorol, gan y darperir hyfforddiant llawn.

Darllenwch mwy

Diolch i'r staff mewn canolfannau gofal

Rhoddir diolch mawr i staff canolfannau gofal Sir Gaerfyrddin a sefydlwyd i ofalu am blant gweithwyr hanfodol yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Yn ystod yr wythnos gyntaf, daeth mwy na 700 o blant i’r canolfannau a gofalwyd amdanynt gan bron 800 o aelodau o staff sydd wedi mynd yr ail filltir i gefnogi pobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin.

Heb gefnogaeth y penaethiaid a'r holl staff dan sylw, ni fyddai wedi bod yn bosibl sefydlu'r canolfannau hyn mor gyflym ac effeithiol.

Darllenwch mwy

Rhaid i fusnesau trwyddedig gydymffurfio â rheoliadau newydd

Mae amrywiaeth eang o safleoedd, gan gynnwys rhai trwyddedig, wedi cael cyfarwyddyd i gau wrth i'r coronafeirws ledaenu ymhellach i'n cymunedau.

 

Darllenwch Mwy

 

 

Gwaith gan gontractwyr yn hanfodol

Gofynnir i bobl ddeall bod ein contractwyr adeiladu yn gwneud gwaith hanfodol i greu ysbytai dros dro ar gyfer y GIG.

Rydym wedi comisiynu Lloyd a Gravell, TRJ ac Andrew Scott Ltd o'n fframwaith contractwyr i baratoi Canolfan Hamdden Caerfyrddin, a Chanolfan Selwyn Samuel ac ysgubor Parc y Scarlets yn Llanelli, er mwyn darparu gwelyau ychwanegol i'r GIG.

Mae'r cwmnïau hyn hefyd wedi cysylltu â nifer o gwmnïau i gyflenwi deunyddiau a gwasanaethau, gan gynnwys Cyflenwyr Adeiladwyr LBS, Talbot Timber, RT Electrics, DD Plumbing, Hayworker Construction, Commercial Flooring a Power Electrics.

Yn anffodus mae rhai o'r cwmnïau, y staff a'r gyrwyr cyflenwi yn cael eu targedu achos eu bod yn dal i weithio.

Darllenwch mwy

Atgoffa siopau cludfwyd o fesurau ymbellhau cymdeithasol

Mae nifer o safleoedd bwyd yn Sir Gaerfyrddin wedi arallgyfeirio ac yn cynnig gwasanaeth cludfwyd yn ystod y coronafeirws.

Mae hwn yn wasanaeth gwerthfawr i gymunedau ac yn ddefnyddiol iawn o dan yr amgylchiadau presennol. Fodd bynnag, mae'n bwysig dilyn y canllawiau ymbellhau cymdeithasol ac ystyried sut mae pobl yn cyrraedd eich safle.

Mae sawl safle wedi gweld ciwiau mawr tu allan nad ydynt yn cael eu rheoli, a allai achosi i'r feirws ledaenu ymhellach.

Mae gan bob busnes ddyletswydd gofal i'w staff a'i gwsmeriaid. Rydym yn eich annog i ystyried y canlynol:

Cyfyngu ar nifer y cwsmeriaid sy'n mynd i mewn i'ch safle - un ar y tro yn ddelfrydol.
Sicrhau ymbellhau cymdeithasol o 2 fetr, yn enwedig wrth giwio. Defnyddio sialc neu rwystrau i farcio pellteroedd sefyll a chodi arwyddion addas.
Defnyddio systemau archebu ar-lein/dros y ffôn a darparu slotiau codi bwyd unigol penodol i leihau rhyngweithio a chyswllt.
Annog staff a chwsmeriaid i olchi dwylo pan fyddant ar y safle lle mae darpariaeth
Cynyddu amlder diheintio a glanhau arwynebau caled, yn ystod amserau casglu, gweini a dosbarthu.

Rhagor o wybodaeth a chanllawiau.

 

 

 

Atal apwyntiadau cofrestru wyneb yn wyneb am y tro

Er mwyn dilyn cyngor ac atal lledaeniad y Coronafeirws, mae’r holl apwyntiadau wyneb yn wyneb wedi eu hatal yn awr yn ein swyddfeydd yn Swyddfa Gofrestru Rhydaman, Neuadd y Dref, Llanelli a Pharc Myrddin, Caerfyrddin.

Bydd apwyntiadau i gofrestru marwolaeth yn cael eu gwneud dros y ffôn. A fyddech cystal â gwneud eich apwyntiad drwy ein system archebu a byddwn yn eich ffonio pan fyddwn wedi cael y gwaith papur angenrheidiol gan y meddyg a/neu’r crwner. Ni fydd angen i chi ddod i apwyntiad eich hun.

Mae apwyntiadau i gofrestru genedigaeth wedi eu gohirio ar hyn o bryd. Gall rhieni wneud hawliad i gael budd-dal plant neu gredyd cynhwysol cyn cofrestru’r enedigaeth bellach.

Ni fyddwn yn cynnal unrhyw apwyntiadau hysbysiad priodas neu hysbysiad partneriaeth sifil yn ystod y cyfnod hwn. Bydd y tîm mewn cysylltiad â’r rheiny sydd eisoes wedi trefnu apwyntiadau neu seremonïau.

Ffoniwch ni ar 01267 228210 yn ystod oriau’r swyddfa os oes gennych gwestiynau pellach.

Neges i ddarparwyr gofal plant cofrestredig

Mae’r Cyngor yn ymwybodol fod llawer o ddarparwyr gofal plant wedi cau dros y tair wythnos diwethaf o ganlyniad i'r coronafeirws.

Mae angen i ni sicrhau bod digon o ofal plant ar gael yn lleol, yn enwedig i blant 0-2 oed, ar gyfer gweithwyr allweddol sydd yn darparu gwasanaethau critigol.

Mae’n ansicr ar hyn o bryd faint o alw fydd gan weithwyr allweddol am ofal plant, ond rydym yn rhagweld bydd y galw yn cynyddu dros yr wythnosau nesaf wrth i fwy o gleifion gael diagnosis a thriniaeth.

Rydym yn galw ar frys i bob darparwr gofal plant cofrestredig ystyried aros ar agor dros yr wythnosau nesaf, hyd yn oed os yw’r ddarpariaeth yn llai nag arfer gyda nifer fach o blant, er mwyn helpu i sicrhau bod gwasanaethau critigol yn dal i weithredu.

Rydym yn edrych ar hyn o bryd ar sut y gallwn eich cefnogi i wneud hyn. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni i gyflawni hyn, e-bostiwch y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd gwybplant@sirgar.gov.uk.

 

Meysydd parcio mewn ardaloedd hamdden i gau

Bydd meysydd parcio ym mhob ardal hamdden yn Sir Gaerfyrddin yn cau o 6pm heno (dydd Gwener, 27 Mawrth).

Mae'r penderfyniad wedi'i wneud i helpu i atal y cyhoedd rhag ymgynnull yn unol â mesurau'r Llywodraeth i atal y coronafeirws (COVID-19) rhag lledaenu.

Yn anffodus, mae pobl yn parhau i yrru i'r ardaloedd hyn, er gwaethaf cyngor y Llywodraeth.

Bydd yr holl feysydd parcio a phwyntiau mynediad yn cael eu cau ym Mharc Arfordirol y Mileniwm, Parc Gwledig Pen-bre, Parc Gwledig Mynydd Mawr a Pharc Gwledig Llyn Llech Owain.

Mae hyn yn cynnwys:

Y Bynea
Doc y Gogledd
Parc Dŵr y Sandy
Y Meysydd Gŵyl
Coetir Porth Tywyn
Gorllewin a Dwyrain Harbwr Porth Tywyn
Y Draethlin
Rotary Way, Pen-bre
Maes Parcio y Pysgotwyr

Bydd meysydd parcio traeth Llansteffan a safle picnic Cenarth hefyd yn cael eu cau.

Bydd y parciau/ardaloedd hamdden yn dal i fod ar agor i bobl leol sy’n cerdded yn unig. Fodd bynnag, hoffem atgoffa preswylwyr i ddilyn canllawiau'r Llywodraeth i wneud un math o ymarfer corff y dydd yn unig – ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o'ch cartref.

Dylid hefyd gadw pellter cymdeithasol o fwy na 2 fetr oddi wrth bobl eraill bob amser.

Cynllunio

Nid ydym yn gallu prosesu ceisiadau cynllunio newydd ar hyn o bryd gan nad oes modd i ni gynnal ymweliadau safle. Mae'r ceisiadau presennol yn mynd rhagddynt, er bydd eu prydlondeb yn dibynnu ar allu partïon â diddordeb (er enghraifft, ymgyngoreion statudol) i ddarparu ymatebion fel y bo'r gofyn ac ar argaeledd swyddogion cynllunio o ganlyniad i adleoli.

Gwnaed y penderfyniad hwn er diogelwch ein staff, ac er mwyn galluogi staff o'r adran gynllunio i helpu cydweithwyr ar draws yr awdurdod i ddarparu gwasanaethau critigol.

Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei adolygu'n ddyddiol ac rydym yn annog pobl i gadw llygad ar ddiweddariadau.

Ers ein diweddariadau blaenorol, mae ein pwyllgorau cynllunio wedi'u hatal dros dro.

Os nad ydych yn gallu cael gafael ar swyddog yn uniongyrchol dros y ffôn, e-bostiwch y tîm cynllunio@sirgar.gov.uk a byddwn yn trefnu bod rhywun yn cysylltu â chi.

 

Cynllunio

 

Canolfannau bwyd i deuluoedd mewn angen

Mae'r Cyngor yn sefydlu pedair canolfan fwyd ar draws Sir Gaerfyrddin i deuluoedd mewn angen.

Mae'n golygu y bydd plant sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim hefyd yn derbyn cyflenwadau bwyd sych i fwydo'r teulu cyfan.

Mae'r Cyngor yn cydweithio â'r cyflenwr bwydydd Castell Howell yn Cross Hands i helpu teuluoedd a allai fod yn wynebu anawsterau ariannol o ganlyniad i'r coronafeirws.

Mae'r canolfannau bwyd yn cael eu treialu mewn pedair ysgol uwchradd yn y sir - Ysgol Bryngwyn yn Llanelli, Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth yng Nghaerfyrddin, Ysgol Dyffryn Aman yn Rhydaman ac Ysgol Dyffryn Taf yn Hendy-gwyn ar Daf - o heddiw, dydd Gwener, 27 Mawrth.

Bydd y canolfannau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 11.30am ac yn cael eu rhedeg gan staff y cyngor sydd wedi cael eu hadleoli i helpu i ddarparu gwasanaethau hanfodol.

Os bydd hyn yn llwyddiannus, mae'n bosibl y bydd canolfannau bwyd yn cael eu sefydlu mewn lleoliadau eraill.

Darllenwch mwy

Cymorth tai i bobl y sir

Mae cymorth a chyngor arbenigol ynghylch tai ar gael i bobl yn Sir Gaerfyrddin sy'n poeni am yr argyfwng coronafeirws.

Mae hwn yn gyfnod anodd iawn i drigolion, ac rydym am helpu cymaint â phosibl, p'un a ydych yn berchennog tŷ, yn un o denantiaid y cyngor neu'n denant mewn llety rhent preifat.

Gallwn hefyd helpu os ydych yn ddigartref ar hyn o bryd neu'n 'soffa-syrffio' rhwng eiddo, neu efallai eich bod yn weithiwr allweddol ac nid ydych yn gallu dychwelyd adref gan fod rhywun agored i niwed yn byw yno.

Beth bynnag eich sefyllfa, gall ein tîm cyngor arbenigol ddarparu amrywiaeth o opsiynau tai i'ch helpu.

Darllenwch mwy

Marchnad Dan Do Llanelli

O ganlyniad i gyfyngiadau parhaus a'r penderfyniadau a wnaed gan fasnachwyr unigol, mae Marchnad Dan Do Llanelli ar gau ar hyn o bryd. Mae rhai masnachwyr yn parhau i gynnig gwasanaeth dosbarthu. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein cyfeirlyfr cymorth cymunedol.

Ar hyn o bryd, mae Marchnad Dan Do Caerfyrddin ar agor ac mae nifer fach o fasnachwyr bwyd yn dal i weithredu o'u safleoedd.

Bydd hyn yn cael ei adolygu'n ddyddiol, felly cadwch lygad ar ddiweddariadau.

Newidiadau i wasanaethau bysiau

Bydd llawer o wasanaethau bysiau yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu lleihau neu eu hatal o ddydd Llun, Mawrth 30 hyd nes y ceir rhybudd pellach.

First Cymru:
Bydd yr holl wasanaethau yn cael eu hatal o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac eithrio'r canlynol.

 • T1 - Bydd yr amserlen dydd Sul yn gweithredu trwy gydol yr wythnos.
 • X13 - bydd yr amserlen yn cael ei lleihau i 6 siwrnai i bob cyfeiriad rhwng Rhydaman ac Abertawe.
 • 111 - bydd gwasanaeth pob awr yn rhedeg rhwng Cydweli, Port Tywyn, Llanelli ac Abertawe.

Bydd gwasanaethau dydd Sul yn parhau i weithredu.

Brodyr Richards:

Bydd gwasanaeth llai yn rhedeg ar lwybr 460 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd bysiau'n gadael Aberteifi am 0645, 0955, 1310 a 1625, ac o Gaerfyrddin am 0808, 1118, 1433 a 1805

Mae teithiau sefydlog Bwcabus wedi'u hatal ond mae'r gwasanaeth yn parhau i fod ar gael i deithwyr sydd wedi archebu ymlaen llaw.

Dim gwasanaeth ar lwybr 441.

Bysiau Cwm Taf:

Gwasanaeth llai ar 222 o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig, dim gwasanaeth dydd Sadwrn.

Bydd y gwasanaeth yn cychwyn o Hendy-gwyn (Bryngwenllian) am 0710 i Gaerfyrddin yn rhedeg trwy Tafarnsbeit, Rhos Goch, Pentywyn, Lacharn, Pwll Trap, Sanclêr, Lon Hafren, Bancyfelin, Tre Ioan.

Bydd y daith yn ôl yn gadael Caerfyrddin am 1750. Bydd teithiau uniongyrchol yn rhedeg o Gaerfyrddin am 0900 i Sanclêr a Hendy-gwyn, gan ddychwelyd o Hendy-gwyn(Keefe Stores) am 1715.

Dim gwasanaeth ar lwybr 224 ond bydd rhai arosfannau'n cael eu cynnwys ar deithiau 222.

Bydd gwasanaethau 322 a 351 ond yn rhedeg ar gyfer teithwyr sydd wedi archebu ymlaen llaw, (322 ar ddydd Mercher yn unig, 351 ar ddydd Iau yn unig). I deithio, ffoniwch 01994 240 908 hyd at 3pm y diwrnod cyn teithio.

Morris Travel:

Bydd y gwasanaethau'n parhau fel arfer heblaw y bydd y llwybrau canlynol yn cael eu lleihau:

 • Bydd gwasanaeth 198 yn rhedeg am 0855 a 1310 yn unig o Gaerfyrddin a bydd yn rhedeg am 0951 a 1410 yn ôl o Bedair-hewl.
 • Bydd gwasanaeth 207 yn rhedeg am 0825, 0925, 1025, 1125, 1225, 1325, 1525 a 1625 yn unig.
 • Bydd gwasanaeth 226 ond yn rhedeg am 0850, 1050, 1250 a 1650 o Gaerfyrddin ac am 0905, 1105, 1305 a 1505 yn ôl o Ystâd Davies.
 • Bydd gwasanaeth 227 ond yn rhedeg am 0835 o Gaerfyrddin ac am 1100 o Morrisons/1110 o Gaerfyrddin ac am 0910 a 1145 yn ôl o Lan-y-bri.
 • Bydd gwasanaethau PR1 a PR2 yn rhedeg rhwng 0700 a 1755 yn unig.
 • Bydd gwasanaeth 225 1725 o Gaerfyrddin a gwasanaeth 282 1710 o Ysbyty Glangwili/1725 o Gaerfyrddin yn rhedeg ar gais (dim ond ar gyfer teithwyr ar y bws yng Ngorsaf Fysiau Caerfyrddin).

Jones Login:

Bydd gwasanaethau 221 a 223 yn rhedeg ar gyfer teithwyr sydd wedi archebu ymlaen llaw yn unig - i deithio, ffoniwch 01437 563 277 hyd at 5pm y diwrnod cyn teithio.

TrawsCymru:

Bydd cynllun Teithio am Ddim ar benwythnosau ar wasanaethau, gan gynnwys T1 a T1c, yn cael eu hatal hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Am wybodaeth pellach cysylltwch a Traveline Cymru ar 0800 464 00 00 neu ar www.cymraeg.traveline.cymru

*Bydd y mwyafrif o weithredwyr yn cynnig teithio am ddim i staff y GIG wrth ddangos cerdyn adnabod GIG.

 

Ysbytai dros dro Sir Gaerfyrddin ar y gweill

Mae cynnydd da iawn yn cael ei wneud i greu darpariaeth feddygol dros dro ar dri safle yn Sir Gaerfyrddin.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi comisiynu ei gontractwyr fframwaith i baratoi Canolfan Hamdden Caerfyrddin, Canolfan Selwyn Samuel, a’r Ysgubor ym Mharc y Scarlets yn Llanelli, er mwyn darparu mwy o welyau ar gyfer y GIG.

Gobeithir y bydd y safleoedd yn barod o fewn ychydig wythnosau, a hynny erbyn yr adeg pryd y rhagwelir y bydd y galw am welyau ar ei uchaf ym mis Mai.

Aeth Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, y Cyng. Emlyn Dole, a'r Dirprwy Brif Weithredwr, Jake Morgan, i'r safleoedd heddiw i weld y cynnydd ac i ddiolch i’r contractwyr a’r staff am weithio'n ddiflino i baratoi'r cyfleusterau.

Darllenwch mwy

Angen gofalwyr i ddechrau gweithio ar unwaith

Mae'r Cyngor yn recriwtio gofalwyr ar frys i helpu i gefnogi trigolion hŷn ac agored i niwed Sir Gaerfyrddin o ganlyniad i'r coronafeirws.

Rydym yn apelio’n arbennig at bobl sydd wedi gweithio yn y sector gofal o'r blaen a fyddai'n ystyried dychwelyd i'r gwaith yn ystod y cyfnod digyffelyb hwn.

Os ydych erioed wedi gweithio fel gweithiwr gofal cartref neu mewn cartref gofal preswyl, rydym yn eich annog i gysylltu os gwelwch yn dda.

Mae profiad yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol, felly os ydych eisiau helpu er nad oes gennych unrhyw brofiad yn y diwydiant gofal, yna gallwn ddarparu'r hyfforddiant perthnasol yn gyflym.

Darllenwch mwy

Gyrwyr Tacsi a Cherbydau Hurio Preifat

Mae’r Adran Drafnidiaeth wedi cyhoeddi gwybodaeth newydd

 

Darllenwch Mwy

 

 

Toiledau cyhoeddus i gau

Bydd toiledau cyhoeddus sy'n cael eu rhedeg gan y cyngor ar gau o yfory (Dydd Iau, Mawrth 25) nes bydd rhybudd pellach, heblaw am hybiau trafnidiaeth gyhoeddus allweddol - maes parcio Castell Llanymddyfri a gorsaf fysiau East Gate, Llanelli, a fydd yn aros ar agor.

Mae Cyngor Tref Rhydaman yn parhau i weithredu eu cyfleuster ger gorsaf fysiau Rhydaman.

Canolfannau gofal plant

Bydd ceisiadau am ofal plant yr wythnos nesaf (31 Mawrth-3 Ebrill) yn cau ddydd Iau, 26 Mawrth am 9.30am. Bydd rhieni yn cael gwybod ar e-bost erbyn 5pm (ddydd Iau, 26 Mawrth).

Darganfyddwch fwy

 

Arhoswch gartref, cadwch yn ddiogel, a chymerwch ofal

Wnes i erioed feddwl y byddwn yn ystod fy amser fel Arweinydd yn gweld y Cyngor yn sefydlu cyfleusterau ysbyty dros dro i gefnogi ein cydweithwyr yn y GIG.

Mae hwn yn gyfnod anghyffredin – mae'n amser cythryblus i bawb ohonom sy'n ceisio addasu i 'normal' newydd, am y tro o leiaf, i helpu i ddiogelu ein hunain, y bobl sy'n annwyl i ni, a'r cymunedau lle'r ydym yn byw.

Y diweddaraf am wasanaethau ailgylchu a gwastraff

Wrth i'r sefyllfa o ran coronafeirws (COVID-19) ddatblygu, bydd rhai newidiadau i'n gwasanaethau ailgylchu a gwastraff.

Darllenwch mwy

Cau ysgolion – gwybodaeth a chymorth i rieni

Hoffem ddiolch i rieni a gwarcheidwaid am eu cydweithrediad a'u cefnogaeth barhaus yn ystod yr heriau parhaus yn sgil y coronafeirws (Covid-19).

Ewch i'n tudalen we i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am gau ysgolion a'r mesurau rydym yn eu rhoi ar waith yn ystod y cyfnod hwn.

Parhau i ddarparu prydau ysgol am ddim

Bydd teuluoedd sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim yn Sir Gaerfyrddin yn gallu casglu pecynnau bwyd o ddydd Iau, 26 Mawrth.

Mae'r Cyngor wedi ymuno â chwmni Castell Howell yn Cross Hands a chyflenwyr eraill y gwasanaeth arlwyo ysgolion i ddarparu bwyd i blant sydd wedi'u cofrestru ar gyfer prydau ysgol am ddim.

Bydd y pecynnau'n cynnwys brecwastau a chiniawau am bum niwrnod.

Bydd cynhyrchion misglwyf am ddim hefyd ar gael ym mhob un o'r mannau casglu fel rhan o'r prosiect #PeriodPovertySirGâr.

Darllenwch mwy

Bwcabus

Yn unol â chyngor y Llywodraeth, bydd holl wasanaethau llwybr sefydlog Bwcabus yn cael eu hatal dros dro o dydd Mercher, 25 Mawrth. Bydd Bwcabus yn parhau i weithredu gwasanaeth archebu siwrnai ar gyfer gweithwyr allweddol/siwrneiau hanfodol – rydym yn eich annog i wneud yn siŵr bod eich taith yn hanfodol. Os nad ydych yn siŵr sut i archebu siwrnai gyda ni, rhowch alwad i’n canolfan alwadau ddwyieithog, byddwn yn hapus i egluro’r broses i chi dros y ffôn. Cysylltwch â ni ar 01239 801 601. Gofynnwn yn garedig i chi ystyried a yw eich siwrnai yn hanfodol – cadwch yn saff, arhoswch gartre a chymerwch ofal.

Diweddariad - Priodasau / partneriaethau sifil / Seremonïau

Neithiwr, anerchwyd y DU gan y Prif Weinidog yn amlinellu mesurau pellach sydd eu hangen i barhau i reoli'r achosion presennol o'r coronafeirws (COVID-19).

Rydym yn gweithio gyda'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol (GRO) ac yn trafod goblygiadau'r mesurau hyn ar briodasau a phartneriaethau sifil a byddwn yn cysylltu â phob pâr yr effeithir arnynt.

Canolfannau Ailgylchu ar gau

Mae'r holl ganolfannau ailgylchu nawr ar gau i’r cyhoedd (o 1pm prynhawn yma) yn unol â chyngor y Llywodraeth.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Nantycaws, Caerfyrddin
 • Trostre, Llanelli
 • Wernddu, Rhydaman
 • Hendy-gwyn ar Daf

Cofiwch, peidiwch rhoi hancesi papur yn eich bagiau ailgylchu glas.

Rhybudd ynghylch sgamiau a galwadau heb wahoddiad sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws

Mae trigolion yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu rhybuddio ynghylch twyllwyr a galwyr diegwyddor heb wahoddiad sy’n manteisio ar ofnau ynghylch y coronafeirws.

Mae safonau masnach yn rhybuddio ynghylch nifer o negeseuon e-bost â thema coronafeirws, yn ogystal â galwadau ffôn, sy’n ceisio twyllo pobl i agor atodiadau maleisus neu ddatgelu gwybodaeth bersonol ac ariannol sensitif.

Hefyd, mae adroddiadau ynghylch gweithwyr gofal iechyd ffug sy’n honni eu bod yn cynnig ‘prawf yn y cartref’ am Covid-19, sy’n arwain at ddwyn drwy dynnu sylw, yn ogystal â thrigolion sy’n rhoi arian i unigolion sydd wedi cynnig casglu siopa ar eu rhan, ond yna nid ydynt yn dychwelyd. Dylai trigolion dderbyn cymorth gan ffrindiau a theulu yn unig, neu gael nwyddau wedi’u danfon gan fusnesau lleol sefydledig.

Darllenwch mwy

Cyhoeddiad y Prif Weinidog

Mae ein Grŵp Rheoli Aur wedi cyfarfod o bell heno i drafod cyhoeddiad y Prif Weinidog. Bydd rhagor o wybodaeth am sut y bydd hyn yn cael effaith bellach ar wasanaethau'r Cyngor yn cael ei chyhoeddi yfory

 

Cyhoeddiad y Prif Weinidog

Datganiad gan Kirsty Williams, Y Gweinidog Addysg, Llywodraeth Cymru

Hoffwn ddiolch i rhieni am wrando ar y cyngor a chadw'r rhan fwyaf o blant gartref. Byddwn yn ddiolchgar bore fory os fyddech ond yn defnyddio ysgolion neu ofal plant fel dewis olaf.

Nid yw'r cyngor wedi newid o ganlyniad i'r penderfyniad heno i gyfyngu ymhellach ar symud, penderfyniad a gymrwyd gan ein Prif Weinidog, ynghyd ag arweinwyr eraill y DU, gyda’r nod o arafu lledaeniad coronafeirws.

Dylai plant fod gartref lle bynnag y bo'n bosibl. Bydd angen o hyd i weithwyr critigol gael trefniadau gofal diogel ar gyfer eu plant. Mae ein hysgolion a'n lleoliadau gofal plant yn darparu gwasanaeth hanfodol i gefnogi gweithwyr critigol a'r plant sydd fwyaf agored i niwed.

Dylai'r rhai sy'n ymwneud â'r trefniadau presennol barhau i ofalu am blant. Diolch yn fawr i'n gweithwyr addysgu a gofal plant anhygoel am eu hymrwymiad yn y cyfnod hwn o angen cenedlaethol.

Bydd y sefyllfa hon yn parhau am y tymor byr ond byddwn yn adolygu gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, awdurdodau lleol a'n hundebau athrawon.

 

Gofal plant i gweithwyr allweddol

Rydym bellach yn derbyn ceisiadau i ddarparu gofal ar gyfer plant gweithwyr allweddol o ddydd Mercher, 25 Mawrth pryd y bydd gennym ragor o ddarpariaeth i ateb y galw.

Mwy o wybodaeth

Gofal plant i blant 0-3 oed

Gofynnir i chi barhau i ddefnyddio eich darparwr gofal plant cofrestredig presennol, ond os na allwch wneud hynny, gallwn helpu.

Bydd lleoedd mewn gofal plant yn brin a hyd yn oed i weithwyr allweddol bydd darpariaeth ar gael mewn lleoliadau gofal plant dim ond lle nad oes unrhyw ddewis diogel arall i'ch teulu.

Yn gyntaf, chwiliwch am ofal plant drwy gyfeirlyfr Dewis Cymru ar wefan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Yna cysylltwch yn uniongyrchol â'r darparwr gofal plant o'ch dewis i gael gwybod a oes darpariaeth ar gael ac i wneud y trefniadau angenrheidiol.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i ofal plant ar ôl gwneud yr uchod, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin drwy ffonio 01267 246555.

Cyngor yn helpu pobl a busnesau gydag ymholiadau Covid-19

Mae swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin yn brysur yn cyfeirio trigolion a busnesau i ffynonellau cyngor a chefnogaeth ynghylch Covid-19. Ers i wasanaeth ymateb ffôn newydd gael ei roi ar waith ddiwedd wythnos ddiwethaf, mae swyddogion eisoes wedi ymateb i dros 120 o ymholiadau.

 

Darllenwch Mwy

Busnesau bwyd yn Sir Gaerfyrddin

Erbyn hyn mae llawer o fusnesau bwyd yn Sir Gaerfyrddin yn arallgyfeirio gyda'r bwriad o leihau lledaeniad posibl Coronafeirws, ond yn bwysicach na hynny, helpu i ddarparu ar gyfer aelodau o'n cymuned a'u cefnogi. Mae'n rhaid dilyn y mesurau hyn yn ddiogel.

Os ydych yn fusnes sydd wedi arallgyfeirio yn y modd hwn gofynnwn yn garedig i chi nodi'r canlynol:

 • A ydych yn fusnes bwyd cofrestredig? - Os nad ydych, rhowch wybod i ni drwy e-bostio diogelurcyhoedd@sirgar.gov.uk
 • A ydych yn arallgyfeirio i ddosbarthu nwyddau o ddrws i ddrws? - Rhowch wybod i ni drwy e-bostio diogelurcyhoedd@sirgar.gov.uk
 • A ydych yn dosbarthu prydau poeth? Mae'n rhaid i chi eu dosbarthu'n boeth ac ar dymheredd sy'n fwy na 630C – gofynnir i chi fonitro hyn
 • A ydych yn dosbarthu bwydydd oer? Mae'n rhaid i chi eu dosbarthu'n oer ac ar dymheredd sy'n is nag 80C - gofynnir i chi fonitro hyn
 • Byddwch yn ymwybodol o alergenau! Mae'n rhaid i chi wneud hynny o hyd
 • Mae personél dosbarthu a chwsmeriaid mewn perygl o ddod i gysylltiad - cofiwch gadw pellter cymdeithasol, lleihau cyswllt a diheintio dwylo wrth gael cysylltiad. Ystyriwch sut y byddwch yn derbyn taliadau
 • Glanhewch fannau cyswllt uchel yn rheolaidd. Cofiwch ei bod yn haint feirws, nid yn haint facterol

Os nad ydych yn gallu cyflawni'r uchod, gofynnir ichi adolygu'ch systemau. Cysylltwch ag Iechyd yr Amgylchedd i gael cyngor drwy ffonio 01267 234567.

 

 

Meysydd parcio

Rydym wedi atal dros dro'r trefniadau talu ac arddangos ym mhob un o'n meysydd parcio yng nghanol trefi mewn ymateb i COVID-19.

Er ein bod yn deall bod angen mynd allan i gael eitemau hanfodol, rydym yn annog pobl i wrando ar gyngor y Llywodraeth am gadw pellter cymdeithasol ac osgoi teithio nad yw'n hanfodol.

 

Meysydd parcio

Bwyd – prynu a pharatoi

Rydym yn sylweddoli bod yr amgylchiadau presennol yn peri bod pobl yn prynu llawer o bethau mewn panig, ond gofynnwn i chi ystyried y canlynol wrth brynu eich bwydydd neu baratoi bwyd.

 • Prynwch yr hyn sydd ei angen arnoch yn unig
 • Mae oes silff bwydydd yn gyfyngedig – gwnewch yn siŵr eich bod yn bwyta’r bwyd o fewn y dyddiad defnyddio olaf a nodir arno
 • Paratowch fwydydd yn ddiogel – cadwch fwydydd amrwd a bwydydd sy’n barod i’w bwyta yn hollol ar wahân a golchwch eich dwylo
 • Os ydych yn coginio llawer o fwyd ar yr un pryd, oerwch y bwydydd yn gyflym (o fewn 90 munud) a’u rhoi yn yr oergell neu’u rhewi
 • Os ydych yn anhwylus, gofynnwch i rywun arall baratoi bwydydd
 • Storiwch unrhyw wastraff yn briodol
 • Siopwch yn synhwyrol – ceisiwch leihau gwastraff bwyd

Ystyriwch Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd yn y tymor hir, nid y tymor byr yn unig. Gall fod gwir angen y nwyddau hynny ar un person, nad ydynt yn hanfodol i rywun arall!

 

Pwyllgor Cynllunio

Yn dilyn trafodaethau gyda Chadeirydd y Pwyllgor Cynllunio, cytunwyd i ohirio cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio nes rhoddir gwybod fel arall.

Mae'r cyfarfod a oedd i’w gynnal ddydd Iau 26 Mawrth, 2020, wedi'i ganslo.

Cyngor yn addasu adeiladau i greu gwelyau GIG ar gyfer COVID

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ddarparu cannoedd o welyau ychwanegol, rhag ofn bydd eu hangen ar y GIG dros yr wythnosau nesaf.

Wrth baratoi ac ymateb i heriau nad ydym wedi gweld eu tebyg o'r blaen, mae'r Cyngor yn gweithio gyda Chyngor Tref Llanelli a'r sector preifat i helpu'r Bwrdd Iechyd i reoli cynnydd disgwyliedig yn y galw am ofal.

Dros y dyddiau nesaf, bydd contractwyr yn cael eu comisiynu i greu llefydd yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin a - gyda chefnogaeth Cyngor Tref Llanelli -Canolfan Selwyn Samuel.

Mae Parc y Scarlets hefyd wedi bod yn hael wrth gynnig rhan helaeth o'i safle ac adeiladau am ddim i'r awdurdod lleol i'w haddasu at ddefnydd y GIG.

 

Darllenwch mwy

Cyngor yn cau ei barciau mewn ymateb i'r Coronafeirws

Bydd pob parc sy'n cael ei gynnal gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar gau i'r cyhoedd o 6pm heno.

Mae'r penderfyniad hwn wedi'i wneud er mwyn diogelu ymwelwyr a staff, ac yn unol â Chyngor y Llywodraeth ynglŷn ag ymbellhau cymdeithasol.

Mae'n cynnwys Parc Gwledig Pen-bre, Llyn Llech Owain, Parc Coetir Mynydd Mawr a Pharc Howard. Mae hefyd yn berthnasol i fannau caeedig ar draws Parc Arfordirol y Mileniwm, er enghraifft y maes chwarae yn Noc y Gogledd.

 

Darllenwch mwy

Cyngor yn ymuno â Chastell Howell i ddarparu gwasanaeth bwyd

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymuno ag un o'i brif gyflenwyr bwyd lleol i gynnig gwasanaeth dosbarthu bwyd mewn ymateb i'r argyfwng Coronafeirws.

Mae'r Cyngor yn cydweithio â Chastell Howell yn Cross Hands i sicrhau bod bwyd ar gael i bawb.

Mae gwasanaeth 'ffonio a chasglu' bellach ar gael, gyda nifer o fannau casglu i gwsmeriaid ledled y sir.

 

Darllenwch mwy

Heriau sy'n deillio o ymchwydd sydyn mewn twristiaeth

"Mae’n flin iawn gennym ein bod yn cymryd y digyffelyb hwn a gofyn i bobl beidio â dod ar eu gwyliau i Sir Benfro, Ceredigion neu Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd."

 

Datganiad

Darpariaeth gofal i blant gweithwyr allweddol

Mae gofal wedi cael ei ddarparu ar gyfer tua 500 o blant yn Sir Gaerfyrddin y mae eu rhieni yn gweithio mewn swyddi allweddol yn y GIG a'r sector gofal cymdeithasol.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi sefydlu tair canolfan gofal strategol ar draws y Sir i ddarparu gofal ddydd Llun (23 Mawrth) i dreialu a mireinio ei ddull ymhellach cyn ei gyflwyno i gymunedau ychwanegol erbyn dydd Mercher.

 

Darllenwch mwy

Datganiad Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

"Fel rhan o’n paratoadau i reoli’r pandemig COVID-19 Coronafeirws yn ardal Hywel Dda, mae’r bwrdd iechyd wedi dechrau rhoi cynlluniau ar waith ar gyfer pob un o’n hysbytai acíwt a chyfleusterau gofal eraill er mwyn sicrhau y gallwn gadw cleifion yn ddiogel tra’n darparu gofal o’r safon uchaf posib ar gyfer ein poblogaeth."

 

Darllenwch mwy

Canolfannau ailgylchu Hendy-gwyn a Wernddu

Mae canolfannau ailgylchu yn Hendy-gwyn ar Daf a Wernddu ar gau. Byddwn yn ceisio ailagor cyn gynted â phosibl.

Busnesau bach

Mae cymorth ariannol yn cael ei ddarparu i fusnesau bach yn Sir Gaerfyrddin y mae argyfwng Coronafeirws yn effeithio arnynt.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyflwyno pecyn cymorth i helpu busnesau bach sy'n colli incwm neu'n wynebu caledi ariannol, yn seiliedig ar eu hangen.

Mae'r pecyn yn cynnwys:

 • Bydd gan denantiaid busnes y Cyngor Sir, sy'n rhedeg busnesau preifat o eiddo'r Cyngor Sir, yr hawl i gael seibiant rhent o hyd at dri mis. Bydd hyn yn berthnasol i denantiaid sy'n masnachu ar safleoedd diwydiannol, marchnadoedd ac eiddo masnachol. Dylai unrhyw denant sydd am wneud cais anfon neges e-bost at sundry.debts@sirgar.gov.uk neu ffonio 01267 228730.
 • Cronfa galedi ar gyfer busnesau bach a fydd ar gael i denantiaid nad ydynt yn rhai'r Cyngor sy'n colli incwm neu'n wynebu caledi o ganlyniad i'r Coronafeirws. Bydd y gronfa hon yn rhoi grant o hyd at £3,000 i gefnogi atebolrwydd rhent tymor byr busnesau am hyd at dri mis. Mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy anfon neges e-bost at biwro@sirgar.gov.uk neu ffonio 01267 234567. 

Yn achos unrhyw denantiaid sydd wedi cael gorchymyn am daliad rhent o heddiw ymlaen (dydd Gwener 20 Mawrth), ni fydd y Cyngor yn cymryd unrhyw gamau am beidio â thalu yn ystod y tri mis nesaf.

 

Darllenwch mwy

Cefnogwch eich marchnadoedd lleol

Mae ein marchnadoedd dan do yn Llanelli a Chaerfyrddin, a'n marchnad awyr agored yn Rhydaman, ar agor ac yn cynnig digon o ffrwythau, llysiau, cig a physgod ffres – yn ogystal ag eitemau fel papurau newydd, llyfrau, cerddoriaeth, posau, gemau a mwy.

Byddai ein masnachwyr yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth. Cofiwch ofalu am eich iechyd eich hun a diogelu eraill, gan gynnwys ein masnachwyr, drwy ddilyn arferion hylendid da a golchi eich dwylo'n rheolaidd.

Mae'r masnachwyr canlynol yn ein marchnadoedd dan do yn cynnig gwasanaeth dosbarthu i unrhyw un sy'n hunan-ynysu.

Marchnad Dan Do Caerfyrddin

 • Fruit of Eden (ffrwythau a llysiau)
 • Eric Davies and Son (cigyddion)
 • Cwtch Gwlan (nwyddau gwau a gwlân)
 • R Davies and Son (blodau)
 • Albert Rees (cigyddion)
 • Siop y Pentan (Anrhegion Cymreig, cryno ddisgiau, cardiau, llyfrau)

Marchnad Dan Do Llanelli

 • Dew Cosmetics (dillad isaf, dillad nos)
 • Garretts Fish (pysgod)
 • Pet Pantry (cynnyrch i anifeiliaid)
 • Phillips (ffrwythau a llysiau)
 • Sewards (ffrwythau a llysiau)
 • Roy Morgan (cigyddion)
 • Welsh Maid (bara/cacennau)
 • Balloons (balwnau)
 • Blodau Elli
 • Jelfs (bwyd iechyd)

 

Mae manylion cyswllt ar ein gwefan:

Marchnadoedd Sir Gâ​r

Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn darparu llai o wasanaethau o ddydd Llun ymlaen. Mae angen i deithwyr holi cyn teithio. 

 

Trafnidiaeth Cymru

Cofrestru genedigaethau a marwolaethau

Nid oes newid i apwyntiadau i gofrestru genedigaethau a marwolaethau yn ein swyddfeydd yn Swyddfa Gofrestru Rhydaman, Neuadd y Dref Llanelli a Pharc Myrddin, Caerfyrddin.

Yn dilyn canllawiau gan y Llywodraeth i leihau cyswllt diangen, gofynnwn i chi geisio cyfyngu ar nifer y bobl sy'n dod.

Wrth gofrestru genedigaeth, dim ond os nad yw'r cwpl yn briod y mae angen i'r ddau riant ddod. Er eich diogelwch eich hun byddem yn eich annog, ble bo'n bosibl, i adael eich babi ac unrhyw frodyr neu chwiorydd gartref.

Wrth gofrestru marwolaeth, dylai perthnasau oedrannus aros gartref.

 

Priodasau / partneriaethau sifil / Seremonïau

Yn dilyn cyngor gan y Llywodraeth, bydd yr holl briodasau/partneriaethau sifil a seremonïau sydd wedi'u cynllunio dros y misoedd nesaf yn cael eu cyfyngu i ddim mwy na 10 o westeion.

Rydym yn sylweddoli y bydd hyn yn siom fawr, ond mae ein cofrestrwyr yn gweithio'n agos i gefnogi cyplau unigol a busnesau lleol sydd â seremonïau ar y gweill dros y misoedd nesaf i ddarparu opsiynau eraill. Y cwpl a'r lleoliad sydd i benderfynu a ddylid parhau â'r derbyniad priodas a'r dathliadau eraill.

Byddwn yn trosglwyddo unrhyw daliadau ac yn cefnogi cyplau y byddai'n well ganddynt ohirio'r briodas/partneriaeth sifil i ddyddiad hwyrach (yn dal i fod o fewn Sir Gaerfyrddin) a'u cynorthwyo gyda'u lleoliad gymaint ag y gallwn i archebu dyddiad ac amser arall.

Bydd y sefyllfa hon yn cael ei hadolygu'n rheolaidd gan ei bod yn newid yn gyson. Gofynnir i unrhyw gyplau nad ydym wedi cysylltu â hwy eto i'n ffonio ni ar 01267 228210 yn y lle cyntaf os bydd angen cyngor a chefnogaeth arnynt yn ystod y misoedd nesaf.

 

 

Darparu gofal i blant gweithwyr allweddol

Yn dilyn y cyhoeddiad ynghylch cau ysgolion, mae angen darparu gwasanaethau gofal plant i sicrhau parhad gwasanaethau rheng flaen

Rydym yn rhoi mesurau ar waith i agor nifer cyfyngedig o'n hysgolion i ddarparu gofal i blant gweithwyr allweddol o ddydd Llun, Mawrth 23.

Mwy o wybodaeth

 

Ceisiadau am Fathodyn Glas

Mae ein canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid Hwb ar gau ond gallwch dal wneud cais ar-lein , drwy'r post neu drwy ffonio 01267 234567. Gallwch anfon unrhyw ddogfennau ategol ar gyfer eich cais drwy anfon e-bost at: bluebadge@sirgar.gov.uk.

Tîm y Bathodynnau Glas
Yr Adran Cymunedau
Cyngor Sir Caerfyrddin
3 Heol Spilman
Caerfyrddin, SA31 1LE

Darparu gofal i blant gweithwyr allweddol

Rydym yn cynllunio i ddatblygu safleoedd ysgolion er mwyn darparu gofal plant brys i weithwyr allweddol a chymorth ar gyfer plant a phobl ifanc agored i niwed.

Mae cynlluniau hefyd ar waith i sicrhau bod prydau ysgolion am ddim yn parhau i gael eu darparu.

Ceir rhagor o wybodaeth am hyn cyn gynted â phosibl gan gynnwys sut y gallwch gofrestru.

 

Rhif cyswllt Covid-19 ar gyfer busnesau a thrigolion

Rydym yn darparu cymorth ychwanegol i helpu a chynghori busnesau a thrigolion Sir Gaerfyrddin drwy gydol yr argyfwng Coronafeirws parhaus.

Gallwch gysylltu â’r gwasanaeth newydd hwn drwy ein ffonio ar 01267 234567. Mae ar gael rhwng 8.30am a 6pm saith diwrnod yr wythnos.

Bydd swyddogion y Cyngor wrth law i roi arweiniad a chefnogaeth i bobl ar faterion sy’n cynnwys:

 • Cymorth ariannol a chymorth arall i fusnesau
 • Cymorth i’r henoed, pobl agored i niwed a phobl ynysig
 • Cysylltu anghenion cymunedau â gwirfoddolwyr

Mae’r gwasanaeth hwn yn adeiladu ar y gwaith sydd eisoes yn cael ei wneud yn ein cymunedau, wrth i staff y cyngor helpu’r gwirfoddolwyr yn y cymunedau.

Atgyweiriadau i dai cyngor

Dim ond gwaith brys fydd yn cael ei gynnal ar dai cyngor gan y tîm Cynnal a Chadw Eiddo hyd y gellir ei ragweld.

Bydd unrhyw waith nad yw'n waith brys yn cael ei ohirio a byddwn yn cysylltu â thenantiaid pan fydd y gwaith yn cael ei aildrefnu.

Gallwch roi gwybod i ni am waith brys drwy ffonio 01267 234567 yn ystod oriau swyddfa (8:30am - 6pm, ddydd Llun i ddydd Gwener). Y tu allan i'r amseroedd hyn, ffoniwch 0300 333 2222.

Gellir gwneud cais am atgyweiriadau arferol ar-lein drwy fynd i

GWNEUD CAIS AM WAITH ATGYWEIRIO

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Gwasanaethau Bysiau

Mae'r holl wasanaethau bysiau yn parhau fel arfer, er y gallai hyn newid wrth i'r sefyllfa o ran y Coronafeirws ddatblygu. Rydym yn eich cynghori i gadarnhau eich taith gyda Traveline ymlaen llaw rhag ofn y bydd unrhyw newidiadau.

Traveline yw'r gwasanaeth ymholiadau trafnidiaeth cenedlaethol. Mae ar gael ar-lein drwy fynd i www.traveline.cymru neu drwy ffonio rhadffon 0800 464 00 00. Mae Traveline wedi creu tudalen arbennig yn benodol i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, gan gynnwys dolenni i wefannau gweithredwyr.

 

Traveline - Coronafeirws

Ymunwch â'r llyfrgell i fwynhau ein hadnoddau digidol am ddim

Os hoffech ymuno â'r llyfrgell yn ystod y cyfnod y bydd y llyfrgell ar gau dros dro er mwyn cyrchu ein hadnoddau ar-lein am ddim, cysylltwch â'ch llyfrgell ranbarthol leol fel a ganlyn:

Llanelli: 01554 744327
Caerfyrddin: 01267 224824
Rhydaman: 01269 598360

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein llyfrgell ddigidol yma.

Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Yn unol â'r cyhoeddiad ddoe ynghylch cau ysgolion, mae lleoliadau Dysgu Oedolion yn y Gymuned hefyd ar gau nes clywir yn wahanol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Bydd preswylwyr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau Dysgu Cymraeg Sir Gâr yn gallu parhau i ddysgu o bell a chadw mewn cysylltiad â thiwtoriaid drwy Facebook. Byddwn yn cysylltu â phob dysgwr yn uniongyrchol.

Bydd y sefyllfa'n yn cael ei hadolygu'n rheolaidd.

Cau dros dro a lleihau gwasanaethau ar gyfer gwasanaethau dydd anableddau dysgu ac iechyd meddwl

O heddiw ymlaen rydym yn dechrau cau dros dro, fesul cam, ein gwasanaethau dydd ar gyfer anableddau dysgu ac iechyd meddwl a lleihau ein darpariaeth seibiant/gwyliau byr

Rydym wedi cysylltu â'r holl rieni/gofalwyr a’r defnyddwyr gwasanaeth i roi gwybod iddynt am y newidiadau a'u gwneud yn ymwybodol o'r cymorth arall sydd ar gael iddynt, gan ddibynnu ar eu hanghenion unigol. Mae'r rhain yn amrywio o'r canlynol:

 • Galwadau ffôn llesiant
 • Cyswllt ar-lein megis facetime, skype, fideos YouTube
 • Pecynnau gweithgareddau megis gwaith contract, crefft, cynlluniau ymarfer corff, amserlenni TEACCH ac ati.
 • Cymorth amser cinio
 • Cymorth o ran gofal personol
 • Gweithgareddau seibiant yng nghartref yr unigolyn

Mae person cyswllt wedi'i ddynodi ar gyfer pawb yr effeithiwyd arnynt gan hyn er mwyn iddynt drafod eu pryderon a rhoi gwybod i ni os bydd eu sefyllfa'n newid.

Byddwn yn adolygu'r sefyllfa'n rheolaidd er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cefnogi'r rhai sydd ag anghenion critigol.

Adeiladau'r Cyngor ar gau i'r cyhoedd o ddydd Gwener

Bydd holl adeiladau'r Cyngor, gan gynnwys y canolfannau Hwb yn Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli, ar gau i'r cyhoedd o yfory (dydd Gwener, 20 Mawrth). Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei adolygu'n rheolaidd.

Am ymholiadau cyffredinol ar wasanaethau’r cyngor ewch i‘n gwefan, anfonwch e-bost: galw@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 234567.

Gofal plant

Bydd ysgolion ledled Cymru yn cau o ddydd Gwener yma (20 Mawrth). Nid yw hyn yn berthnasol i ofal plant, bydd gofal plant yn aros ar agor. Os ydych yn chwilio am ofal plant yn Sir Gaerfyrddin ewch i ggd.sirgar.llyw.cymru neu cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 01267 246555 neu e-bostiwch gwybplant@sirgar.gov.uk

 

Parciau gwledig yn aros ar agor, gyda rhai newidiadau

Mae pob un o'n parciau gwledig yn parhau i fod ar agor i ymwelwyr ar hyn o bryd, ond ceir newidiadau i rai gwasanaethau/gweithgareddau.

Mae'r canolfannau ymwelwyr ym Mharc Gwledig Pen-bre a Pharc Gwledig Llyn Llech Owain ar gau tan ddiwedd mis Mai, ynghyd â bwyty Yr Orsaf, y Ganolfan Sgïo a'r holl doiledau ym Mhen-bre.

Mae penderfyniad hefyd wedi'i wneud i ohirio'r holl ddigwyddiadau ym mhob un o'r parciau gwledig, ac ym Mharc Arfordirol y Mileniwm, hyd nes y rhoddir gwybod fel arall. Bydd staff yn cysylltu â threfnwyr digwyddiadau i'w hail-drefnu.

Bydd y gwersyllfa ym Mharc Gwledig Pen-bre yn parhau i fod ar agor ar gyfer yr holl wersyllwyr tymhorol, ac unedau hunangynhwysol yn unig. Ni fydd archebion yn cael eu cymryd mwyach ar gyfer pebyll, pebyll ôl-gerbyd, neu unrhyw uned arall nad yw'n hunangynhwysol gyda'i chyfleusterau ei hun h.y. toiled a/neu gawod. Os ydych eisoes wedi archebu lle i aros rhwng nawr a 31 Mai, dylech anfon neges e-bost at camppembrey@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01554 742435. Rhoddir ad-daliad llawn i bob archeb y mae hyn yn effeithio arnynt.

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra, ond mae iechyd a llesiant ein staff a'n cwsmeriaid yn parhau i fod yn flaenoriaeth i ni, ac rydym yn cynghori pob cwsmer i lynu wrth ganllawiau ymbellhau cymdeithasol y Llywodraeth. Bydd yr holl benderfyniadau hyn yn cael eu hadolygu'n rheolaidd.

Llyfrgelloedd yn cau

Mae penderfyniad wedi'i wneud i gau pob un o'n llyfrgelloedd yfory (19 Mawrth) tan ddiwedd mis Mai. Ein prif flaenoriaeth yw iechyd a llesiant ein cwsmeriaid a'n staff. Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei adolygu'n rheolaidd. Ni fyddwch yn cael dirwy os oes gennych eitemau i'w dychwelyd, ac anogir aelodau i ddefnyddio gwasanaethau ar-lein yn y cyfamser.

Canolfannau hamdden yn cau

Mae penderfyniad wedi'i wneud i gau pob un o'n canolfannau hamdden yfory (19 Mawrth) tan ddiwedd mis Mai. Ein prif flaenoriaeth yw iechyd a llesiant ein cwsmeriaid a'n staff. Gallwn eich sicrhau na fydd unrhyw gwsmeriaid ar eu colled yn ariannol; bydd pob aelodaeth yn cael ei rhewi'n awtomatig, bydd archebion yn cael eu credydu neu eu diwygio ac ati.

Byddwn yn cysylltu â phob cwsmer yn uniongyrchol ac rydym yn annog cwsmeriaid i beidio â chysylltu'n uniongyrchol oni bai bod hynny'n gwbl angenrheidiol.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, edrychwch ar wefan Actif, tudalennau Facebook a Twitter Actif, ac ar yr ap 'Chwaraeon a Hamdden Actif'. Bydd y sefyllfa hon yn cael ei diweddaru'n gyson.

Cau ysgolion yng Nghymru

Gweler y cyhoeddiad isod a gafodd ei ryddhau gan Lywodraeth Cymru heddiw. Bydd yr ysgolion i gyd yn cau o ddydd Gwener.

Llywodraeth Cymru: Cau ysgolion yng Nhgymru

Atal gwasanaeth llyfrgelloedd teithiol

Rydym wedi gwneud y penderfyniad rhagofalusi atal ein gwasanaeth llyfrgelloedd teithioltan ddiwedd mis Mai. Rydym yn sylweddoli y bydd rhai preswylwyr yn siomedig ond gobeithiwn y bydd preswylwyr yn gwerthfawrogi pam yr ydym wedi gwneud y penderfyniad hwn yng ngoleuni'r sefyllfa sy'n datblygu.

Mae diogelwch ein staff a'n cwsmeriaid yn hanfodol bwysig. Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei adolygu'n rheolaidd.

Llyfrgelloedd teithiol

Rydym wedi gwneud y penderfyniad rhagofalus i atal ein gwasanaeth llyfrgelloedd teithiol tan ddiwedd mis Mai. Rydym yn sylweddoli y bydd rhai preswylwyr yn siomedig ond gobeithiwn y bydd preswylwyr yn gwerthfawrogi pam yr ydym wedi gwneud y penderfyniad hwn yng ngoleuni'r sefyllfa sy'n datblygu. Mae diogelwch ein staff a'n cwsmeriaid yn hanfodol bwysig. Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei adolygu'n rheolaidd.


Cyfarfodydd cyngor

Wrth i'r sefyllfa coronafeirws ddatblygu, rydym wedi gwneud y penderfyniad rhagofalus i ohirio rhai o'n cyfarfodydd fel cyngor.

Bydd y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgor Cynllunio a'r Pwyllgor Trwyddedu yn parhau i gwrdd i wneud penderfyniadau allweddol ynghylch busnes y Cyngor. Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei adolygu'n rheolaidd.

Hoffem roi sicrwydd i breswylwyr ein bod yn parhau i dderbyn cyngor a chyfarwyddyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru; ac rydym yn gweithio gyda phartneriaid amlasiantaeth i baratoi ar gyfer cyfnod hir o amharu o bosibl.

Datganiad ar y cyd gan CLIC a Llywodraeth Cymru

Datganiad ar y cyd gan y Gweinidog dros Dai a Llywodraeth Leol, Julie James, ac Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol  Cymru, Y Cyng Andrew Morgan

“Rydyn ni’n wynebu argyfwng iechyd cyhoeddus, sydd â’r potensial i effeithio nifer fawr o bobl ar draws Cymru ac i amharu’n fawr ar fywyd pob dydd.

“Rydyn ni’n gwybod fod pobl yn poeni. Os gweithiwn ni gyda’n gilydd, fe allwn ni orchfygu’r heriau gyda’n gilydd.

“Mae gwasanaethau llywodraeth leol wrth galon pob cymuned yng Nghymru. Dibynnir arnynt gan blant, oedolion a’r henoed pob dydd ymhob rhan o Gymru. Bydd y coronafeirws yn effeithio ar wasanaethau cyhoeddus – wrth i’r galw am wasanaethau allweddol gynyddu, bydd llai o bobl ar gael i’w darparu nhw.

“Rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd i ymateb i’r feirws. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau fod gan lywodraeth leol y gefnogaeth a’r adnoddau angenrheidiol wrth i ni wynebu’r argyfwng gyda’n

Dosbarthiadau NERS Actif

O fory ymlaen (18 Mawrth, 2020) bydd holl ddosbarthiadau'r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) yng Nghanolfannau Hamdden Actif a lleoliadau cymunedol yn cael eu gohirio tan ddiwedd mis Mai.

mwy o wybodaeth 

Canolfan Addysg Awyr Agored Pentywyn

Mae Canolfan Addysg Awyr Agored Pentywyn ar gau ar hyn o bryd tan ddiwedd mis Mai.

darllenwch mwy

Canolfan Sgïo Pen-bre

Mae'r llethr sgïo ym Mharc Gwledig Pen-bre ar gau ar hyn o bryd tan ddiwedd mis Mai.

Mwy o wybodaeth

Amgueddfeydd ac Orielau

Mae penderfyniad wedi'i wneud i gau ein holl amgueddfeydd ac orielau.

Darllenwch mwy

Theatrau Sir Gâr

Mae penderfyniad wedi ei wneud i gau holl theatrau Sir Gaerfyrddin tan ddiwedd mis Mai.

Mwy o wybodaeth

Sgamiau sy'n gysylltiedig â'r coronafeirws

Mae ein tîm safonau masnach am sicrhau bod pobl yn ymwybodol o sgamiau sy'n gysylltiedig â'r coronafeirws a'u bod yn wyliadwrus.

Os ydych chi, neu unrhyw un yr ydych yn ei adnabod, wedi dioddef yn sgil sgam o'r fath cysylltwch â'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth drwy ffonio 0808 223 1144.

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi pecyn cymorth £200 miliwn i fusnesau bach

Mae'r mesurau'n cynnwys:

 • Rhoi rhyddhad ardrethi busnes o 100 y cant i siopau, busnesau hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol o £51,000 neu lai
 • Rhoi gostyngiad o £5,000 ar eu bil i dafarndai sydd â gwerth ardrethol rhwng £51,000 a £100,000

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn dweud y bydd £100 miliwn arall ar gael ar gyfer cynllun grant newydd i fusnesau bach nad ydynt yn gymwys ar gyfer y rhyddhad ardrethi busnes newydd hwn.

Bydd manylion yn cael eu cyhoeddi ar llyw.cymru cyn gynted ag y byddant ar gael.

Etholiadau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu wedi'u gohirio

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd yr holl etholiadau a oedd i'w cynnal ar 7 Mai, 2020 yn cael eu gohirio am 12 mis. Mae hyn yn cynnwys etholiad y Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer ardal Heddlu Dyfed-Powys.

Mwy o wybodaeth ar gael ar .gov.uk.

Casgliadau biniau a chanolfannau ailgylchu

Mae cyngor newydd wedi'i gyhoeddi ar casgliadau biniau a chanolfannau ailgylchu. Gallwch gael gwybodaeth yma:

Canllawiau coronafeirws (COVID-19)

Y wybodaeth ddiweddaraf i ysgolion

Rydym wedi diweddaru ein gwybodaeth i rieni yn dilyn y cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mwy o wybodaeth

Cyhoeddiad ynghylch Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2021

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi newidiadau i'w rhaglen ddigwyddiadau yn sgil y sefyllfa o ran y Coronafeirws. Yn rhan o nifer o newidiadau, bydd Eisteddfod yr Urdd, a oedd i'w chynnal yn Llanymddyfri ym mis Mai 2021, bellach yn cael ei chynnal yn 2022.

 

Darllenwch ragor o wybodaeth gan Urdd Gobaith Cymru

Tri achos arall

Mae tri achos arall wedi eu cadarnhau yn Sir Gaerfyrddin heddiw, felly cyfanswm yr achosion bellach yw saith.

Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Un achos newydd

Mae achos arall wedi'i gadarnhau yn Sir Gaerfyrddin, felly cyfanswm yr achosion bellach yw pedwar.

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Y Cyngor yn gweithredu cynlluniau wrth gefn mewn ymateb i COVID-19

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn paratoi ac yn gweithredu ymateb cynhwysfawr i'r coronafeirws (COVID-19) i atal a chyfyngu lledaeniad yr achosion cymaint ag y bo modd.
Mae grŵp rheoli tactegol, sy'n dod ynghyd â thîm arweinyddiaeth y Cyngor, yn rhoi cynlluniau wrth gefn ar waith ac yn cymryd mesurau arbennig i helpu i ddiogelu preswylwyr.
Mae'r Cyngor yn parhau i dderbyn cyngor a chyfarwyddyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru, ac mae'n gweithio gyda phartneriaid amlasiantaeth i baratoi ar gyfer cyfnod hir o amharu o bosibl.

Darllenwch ragor

Achosion sydd wedi'u cadarnhau

Mae tri o achosion wedi cael eu cadarnhau yn Sir Gaerfyrddin

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Diogelu preswylwyr ein cartrefi gofal

Fel rhan o'n paratoadau a'n hymateb i'r sefyllfa sy'n datblygu o ran coronafeirws, rydym yn cymryd mesurau ychwanegol i atal unrhyw risgiau posibl yn ein cartrefi gofal. Felly, rydym yn gweithredu rhannau o'n polisi ymwelwyr - y mae'n rhaid i ni eu gweithredu o bryd i'w gilydd - i gyfyngu ar ymweliadau gan deuluoedd a ffrindiau, oni bai bod yna amgylchiadau eithriadol.

Yn ogystal, mae'r gwasanaethau dydd i bobl hŷn yn cael eu cau dros dro, gyda chynlluniau pwrpasol ar gyfer preswylwyr sydd angen darpariaeth amgen na all ffrindiau a theulu ei darparu.

Mae'r camau hyn yn rhai cwbl ragofalus er mwyn sicrhau bod y bobl yr ydym yn gofalu amdanynt yn cael eu diogelu. Rydym yn parhau i dderbyn cyngor a chyfarwyddyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru, a bydd ein sefyllfa yn cael ei hadolygu'n ddyddiol.

Rydym yn sylweddoli y gallai'r penderfyniad hwn achosi anghyfleustra a pheth gofid, ond hoffem eich sicrhau ein bod yn gweithredu er budd pennaf ein preswylwyr a defnyddwyr ein gwasanaethau.

 

Cyngor i benaethiaid

Rydym wedi rhoi cyngor i benaethiaid ac wedi gofyn iddynt ystyried aildrefnu unrhyw ddigwyddiadau lle byddai llawer o ddisgyblion, staff a gwesteion.
Ar hyn o bryd nid oes penderfyniad wedi cael ei wneud i gau ysgolion.

Gallwn sicrhau rhieni a disgyblion ein bod yn parhau i dderbyn cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a'n bod yn cymryd pob cam priodol i atal y feirws rhag lledaenu. Yr hyn sy'n cael ei ddweud wrthym ar hyn o bryd yw bod y risg i'r cyhoedd yn dal yn isel.

Gellir dod o hyd i gyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Rydym yn gwerthfawrogi cydweithrediad disgyblion a rhieni i helpu i atal heintiau rhag lledaenu.
Hylendid da yw'r ffordd orau o'u hatal ac mae rhai camau syml y gallwch eu cymryd i'ch diogelu chi a'ch teulu. Mae’r rhain yn cynnwys:
• Golchi dwylo'n aml gyda sebon a dŵr am o leiaf 20 eiliad, neu ddefnyddio diheintydd dwylo sy'n cynnwys o leiaf 60% alcohol os nad oes sebon a dŵr ar gael.
• Ceisio osgoi cyffwrdd â'r llygaid, y trwyn a'r geg os nad ydych wedi golchi eich dwylo.
• Defnyddio hances bapur i orchuddio eich ceg a'ch trwyn wrth beswch neu disian, ac yna ei thaflu i'r bin cyn golchi eich dwylo'n syth.

Os yw eich plentyn yn teimlo'n sâl ac wedi bod i un o'r gwledydd neu'r rhanbarthau sydd wedi'u rhestru ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, neu wedi bod mewn cysylltiad agos ag unigolyn y cadarnhawyd bod arno/arni y Coronafeirws Newydd (COVID-19), ffoniwch GIG 111 ar unwaith am gyngor pellach.

 

Sefydlu Unedau Profion Coronafeirws

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyhoeddi heddiw (dydd Mawrth, 10 Mawrth) ei fod wedi agor Uned Profion Coronafeirws yng Nghaerfyrddin er mwyn asesu a phrofi mwy o bobl yn ystod yr achosion o COVID-19.

Mae uned arall wedi agor yn Aberteifi ac mae posibilrwydd y bydd rhagor yn agor mewn ardaloedd eraill yn ystod yr wythnosau nesaf.

Ni fydd y lleoliad penodol yn cael ei gyhoeddi oherwydd yr angen i ddiogelu cyfrinachedd y cleifion.

Mae'r uned profion dim ond ar gyfer pobl sydd ag apwyntiad ymlaen llaw ac sydd wedi cael cyfarwyddyd gan 111.

Darllen y datganiad yn llawn

Diweddariad - Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Mae rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus y Cyngor yn parhau ar agor i'r cyhoedd ei ddefnyddio ac eithrio'r llwybrau troed isod, sydd wedi'u cau o dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020.

 • Pen-bre – o gyffordd Heol y Ffatri a Rotary Way i flaen traeth Cefn Sidan (Cilffordd yn agored i holl draffig 57/55-rhannol)
 • Llansteffan – Llwybr Croft, maes parcio'r traeth i Heol yr Eglwys (llwybr troed 23/28)
 • Caerfyrddin – Lôn Morfa gyferbyn â mynedfa siop Tesco i Heol Awst (llwybr troed 61/8)
 • Llangynin – ffordd C2001, drwy Blossom House i'r de ddwyrain o blanhigfa Coedwig Eithin (llwybr troed 20/6-rhannol)
 • Fforest – Fferm Plas-y-Fforest i ymyl ogleddol planhigfa coedwig Fforest (llwybr troed 34/36-rhannol)
 • Bocs, Llanelli - Mynwent y Bocs (Llwybrau Troed Cyhoeddus 72/11 a 36/86)

Bydd y rhwydwaith yn parhau i gael ei adolygu a gall nifer y llwybrau sy’n cael eu cau dros dro newid os bydd llwybrau ychwanegol yn cael eu nodi fel rhai lle mae grwpiau o bobl yn ymgasglu ac yn mynd ati i anwybyddu'r mesurau a nodwyd gan y Llywodraeth.

Gofynnwn i bob aelod o'r cyhoedd ddilyn y gofynion am ymbellhau cymdeithasol a defnyddio eu llwybrau lleol yn hytrach na theithio i gefn gwlad yn ddiangen.

Mae llawer o hawliau tramwy cyhoeddus yn croesi tir preifat, ffermydd ac mewn rhai achosion yn agos at gartrefi preifat. Cadwch at y llwybrau, cadwch eich pellter oddi wrth dirfeddianwyr a pharhewch i ddilyn y cyfyngiadau a'r mesurau sydd ar waith er mwyn eich diogelu chi ac eraill.