Rhaid i fusnesau trwyddedig gydymffurfio â rheoliadau newydd

137 diwrnod yn ôl

Anogir busnesau i gydymffurfio â'r mesurau trwyddedu newydd a gyflwynwyd gan y Llywodraeth i helpu i arafu lledaeniad y Coronafeirws (COVID-19).

Mae amrywiaeth eang o safleoedd, gan gynnwys rhai trwyddedig, wedi cael cyfarwyddyd i gau wrth i'r coronafeirws ledaenu ymhellach i'n cymunedau.

Caniateir i rai safleoedd trwyddedig, yn amodol ar amodau caeth, aros ar agor, megis y rheiny sy'n cynnig gwasanaeth cludfwyd.

Mae swyddogion trwyddedu a safonau masnach Cyngor Sir Caerfyrddin, ynghyd â'r heddlu, yn ymweld â safleoedd i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r rheoliadau newydd drwy beidio ag agor.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Mae angen i bob un ohonom wneud yr hyn a allwn i atal trosglwyddo Coronafeirws. Mae'r rheoliadau newydd hyn wedi cael eu rhoi ar waith am reswm ac maent yn hanfodol yn y frwydr i atal y Coronafeirws rhag lledaenu ymhellach i'n cymunedau. Mae'n rhaid cadw at y mesurau dros dro hyn. Mae'r neges yn glir - os dywedir wrthych am gau, mae'n rhaid i chi wneud hynny ar unwaith. Beth methu â gwneud hynny yn golygu y bydd ein swyddogion, ynghyd â'r heddlu, yn eich cau. Mae cymorth ariannol ar gael i fusnesau bach yn Sir Gaerfyrddin y mae argyfwng Coronafeirws yn effeithio arnynt, felly byddwn yn eich annog i wneud cais. Mae'r holl fanylion ar ein gwefan."

I gael rhagor o gyngor, eglurhad neu gyfarwyddiadau ynghylch cau, e-bost schlicensing@sirgar.gov.uk