Parhau i ddarparu prydau ysgol am ddim

14 diwrnod yn ôl

Bydd teuluoedd sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim yn Sir Gaerfyrddin yn gallu casglu pecynnau bwyd o ddydd Iau, 26 Mawrth.

Mae'r Cyngor wedi ymuno â chwmni Castell Howell yn Cross Hands a chyflenwyr eraill y gwasanaeth arlwyo ysgolion i ddarparu bwyd i blant sydd wedi'u cofrestru ar gyfer prydau ysgol am ddim.

Bydd y pecynnau'n cynnwys brecwastau a chiniawau am bum niwrnod.

Gellir eu casglu o bob un o'r 12 ysgol uwchradd ar draws y Sir rhwng 9am a 12 canol dydd, dydd Llun i ddydd Gwener:

Ysgol Bro Dinefwr, Ffair-fach
Ysgol Bro Myrddin, Caerfyrddin
Ysgol Bryngwyn, Llanelli
Ysgol Coedcae, Llanelli
Ysgol Dyffryn Aman, Rhydaman
Ysgol Dyffryn Taf, Hendy-gwyn ar Daf
Ysgol Gyfun Emlyn, Castellnewydd Emlyn​
Ysgol Glan-y-Môr School, Porth Tywyn
Ysgol Maes y Gwendraeth, Cefneithin
Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth, Caerfyrddin
Ysgol Sant Ioan Llwyd, Llanelli
Ysgol y Strade, Llanelli

Yn ogystal â'r ysgolion cynradd canlynol:

Ysgol Y Castell, Cydweli
Ysgol Rhys Prichard, Llanymddyfri
Ysgol Carreg Hirfaen

Gall plant cymwys o bob ysgol yn y sir, cynradd ac uwchradd, gasglu eu pecynnau bwyd o'r holl leoliadau uchod.

Bydd cynhyrchion misglwyf am ddim hefyd ar gael ym mhob un o'r mannau casglu fel rhan o'r prosiect #PeriodPovertySirGâr.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Mae'n hanfodol bwysig ein bod yn parhau i ddarparu prydau ysgol am ddim yn ystod y cyfnod eithriadol o anodd hwn.

“Ni ddylai unrhyw blentyn a fyddai fel arfer yn cael pryd ysgol am ddim fynd hebddo tra bod ei ysgol ar gau, neu wrth orfod hunan-ynysu gartref.

“Mae gennym fwy na 5,000 o blant sydd wedi cofrestru i gael prydau ysgol am ddim yn Sir Gaerfyrddin ac rwyf am roi sicrwydd i deuluoedd y byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i'w helpu.

“Rwyf hefyd yn falch o weld y bydd pecynnau tlodi misglwyf ar gael, sy'n bwysig iawn.

“Rydym wedi ceisio cwmpasu cymaint o rannau o'r Sir â phosibl drwy ddefnyddio pob ysgol uwchradd fel mannau casglu ynghyd â rhai ysgolion cynradd. Fodd bynnag, os oes rhai teuluoedd yn cael anhawster gwirioneddol i gyrraedd y lleoliadau hyn, cysylltwch â ni.

“Rydym hefyd yn ddiolchgar tu hwnt i gwmni Castell Howell a'n holl gyflenwyr am eu cymorth i'n helpu ni i drefnu hyn mor gyflym.”

Bydd y sefyllfa yn cael ei monitro'n barhaus ac os bydd galw am fannau casglu pellach, bydd hyn yn cael ei ystyried. Gellir ymestyn yr oriau agor hefyd os bydd angen.

Os nad ydych yn gallu casglu eich pecyn bwyd, e-bostiwch galw@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 234567.

 

Gall teuluoedd gasglu un pecyn fesul plentyn cymwys.

Nac oes, ar hyn o bryd, dim ond enw eich plentyn, ei ddyddiad geni ac enw'r ysgol y mae'n ei mynychu fel arfer y mae angen i chi eu rhoi. Byddwn yn rhoi gwybod i deuluoedd os bydd unrhyw beth yn newid.

Gofynnwn i deuluoedd ddefnyddio eu pwynt casglu agosaf, os yw'n bosibl. Os oes gan eich plentyn unrhyw alergeddau/diet arbennig, byddai'n ddefnyddiol pe baech yn defnyddio'r un pwynt casglu yn y dyfodol.

Rydym wedi anfon neges e-bost at yr holl benaethiaid i ofyn iddynt rannu'r wybodaeth, yn ogystal â rhoi negeseuon ar ParentPay, tudalennau'r Cyngor ar y cyfryngau cymdeithasol a'i wefan. Mae'n bosibl y bydd mwy o deuluoedd yn gymwys wrth i amser fynd heibio a rhoddir gwybod i'r teuluoedd hyn.

Na allwch, rydym wedi penderfynu rhoi pecynnau bwyd yn hytrach na thalebau i'w gwneud mor hawdd â phosibl i deuluoedd gael y bwyd sydd ei angen arnynt.

Gall ar hyn o bryd, ond bydd angen iddo roi enw pob disgybl, eu dyddiadau geni a'r ysgolion y maent yn eu mynychu. Byddwn yn rhoi gwybod i deuluoedd os bydd unrhyw beth yn newid.