Gwybodaeth a chymorth i rieni

72 diwrnod yn ôl

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai pob ysgol yn cau erbyn 20 Mawrth 2020. Ar hyn o bryd nid ydym yn gwybod am ba hyd y bydd yr ysgolion ar gau, ond byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa a dilyn cyngor gan y Llywodraeth, ac yn rhoi gwybodaeth i rieni yn unol â hynny.

Rydym wedi cysylltu â'r holl Benaethiaid a staff rheoli mewn lleoliadau arbenigol ac wedi gofyn iddynt gysylltu â theuluoedd pob disgybl ag anghenion dysgu ychwanegol a'r rhai mewn lleoliadau arbenigol i wirio'n wythnosol bod y plant yn derbyn y cymorth llesiant sydd ei angen arnynt a bod y teulu'n ymdopi.

Mae swyddog cyswllt teulu wedi cysylltu'n uniongyrchol â phob teulu sydd â phlentyn ag anghenion dysgu ychwanegol neu blentyn sy'n mynychu lleoliad arbenigol y mae angen cymorth arbenigol arno er mwyn pennu beth sydd ei angen a sut y gellir cefnogi'r plentyn, naill ai drwy ganolfan brif ffrwd, neu os oes angen trefnu cymorth arall.

Hoffem ddiolch i rieni a gwarcheidwaid am eu cydweithrediad a'u cefnogaeth barhaus yn ystod yr heriau parhaus yn sgil y coronafeirws (Covid-19).

Ewch i'r dudalen we hon i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am gau ysgolion a'r mesurau rydym yn eu rhoi ar waith yn ystod y cyfnod hwn.